خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات اماکن خدماتی رفاهی / مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135 صفحه

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135 صفحه

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی دانلود رساله معماری مجتمع خدماتی رفاهی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع خدماتی رفاهی نقشه و پلان مجتمع خدماتی رفاهی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع خدماتی رفاهی دانلود پایان نامه معماری مجتمع خدماتی رفاهی ضوابط و استاندارد مجتمع خدماتی رفاهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
تعداد صفحات : 135 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی

چکیده 1
فصل اول
1-1.مقدمه 5
1-2.مباحث نظری 6
1-.3طرح مساله 7
1-4.اهمیت موضوع 14
1-5.اهداف احداث مجتمع ها 15
1-6.فرایند پژوهش 16
فصل دوم
2-شناخت سیستم حمل و نقل 19
2-1.مقدمه 19
2-2.طبقه بندی شیوه های حمل و نقل 19
2-3.چند تعریف 20
2-4.شناخت نظام برنامه ریزی حمل و نقل 21
2-5. تعیین مکان های مهم توقف بین راهی 23
فصل سوم
3.روند تحول راه ها و فضای بین راهی 27
فصل چهارم
4-1.تعاریف 56
4-2. تعریف واژه ها 56
3-4. مجتمع خدماتی رفاهی 58
4-4. تیر پارک 62
4-5 .مجتمع دو منظوره 65
فصل پنجم
5.مکان یابی مجتمع ها 69
5-1. معیار های موثر بر مکان یابی 69
5-2. شناخت گرایش های عمده زمانی 72
فصل ششم
6.اطلاعات موجود 76
6-1 .سطح بندی شبکه حمل و نقل در منطقه 76
بخش دوم
2.بررسی و تحلیل نمونه ها 79
2-1نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در آلمان 79
2-2.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در انگلستان 81
2-3.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ترکیه 83
2-4.نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ایران 87
2-5.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی غزال 90
2-6.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مهتاب 94
2-7.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مارال-ستاره 99
2-8.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی آمل 103
2-9.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی میامی 105
2-10.بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی عدل 107
2-11.نتایج کلی 108
بخش سوم
3.اصول طراحی 114
3-.1 مقدمه 114
3-2.اصول کلی طراحی 115
3-3.دسته بندی عملکردها و ضوابط طراحی 115
بخش چهارم
4.سایت و موقعیت قرارگیری 126
4-.1موقعیت شهر و اقلیم زنجان 127
4-.2برنامه فیزیکی طرح 134
4-3.روند طراحی 136
منابع و مآخذ

دانلود رساله مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-1مقدمه:
رساله معماری در گذشته مشقت مسافرت طولانی یا‌ چهار پایان در مسیرهای سخت و ناهموار باعث می شد که سفرهای مردم از حد ضرورت برای تجارت یا زیارت تجاوز نکند .
همین میزان کم مسافرت ها نیز برای سالخوردگان و کودکان تقریبا غیر ممکن و برای دیگران با سختی و مشقت فراوان همراه بود .به گونه ای که تعداد افراد یک کاروان در آغاز حرکت با تعداد آنها در زمان بازگشت به دلیل تلفات بین راهی‌ تفاوت زیادی داشت .
اما امروزه صنعت حمل و نقل یکی‌ از زیربنا‌ یی ترین بخش های اقتصادی در جامعه به شمار می آید و پیوسته در رویارویی با سایر بخشهای اقتصادی در هر کشوری نه تنها به خودی خود در تولید کارو رشد اقتصادی نقش اساسی‌ دارد ، بلکه بر توسعه دیگر بخشهای اقتصادی هم تاثیر می‌گذارد .از این رو امروزه ارزش افزوده ایجاد شده در بخش حمل و نقل به عنوان یک بخش زیر بنا یی ، از معیار های رشد و توسعه اقتصادی پذیرفته شده است .
در عصر حاضر با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای و گسترش تکنولوژی ساخت وسایل نقلیه و توسعه و تنوع رهای ارتباطی‌ ، سیستمهای آزاد راهی‌ و بزرگ راهی‌ به عنوان یکی از راهکارهای اصلی‌ و مهم بهینه سازی حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است .به همین ترتیب موضوع ارائه خدمات در طول این راه ها به مسافران و رانندگان دچار تحول اساسی‌ شده و همچنین خدمات مورد نیاز آنان از نظر تنوع ، کمیت و کیفیت نیز تغییر نموده است.
با استفاده بیشتر از راه ها ، کمبود امکانات مورد نیز آنها مشخص تر می شود و ضرورت پرداختن به این مسائل نمودارتر ، کمبود امکانات بین راهی‌ مکان یابی‌ نا مناسب آدم- تناسب حجم تردد وسایل نقلیه و مسافران با ظرفیت واحدهای خدماتی متفرق بین راهی‌ ، عدم رعایت بهداشت و مشکلات نظارتی و کنترلی و سایر نابسامانی ها ، ضرورت ساماندهی واحدهای خدماتی – رفاهی بین راهی‌ برای اصلاح و ارتقا کیفیت آزاد راها به منظور جلب رضایت و افزایش استقبال عمومی اجتناب ناپذیر می سازد .
آزاد راه قزوین-زنجان در یکی از مسیر های پر تردد از نظر ترانزیت کالا و جابجا یی مسافر در کشور ، قرار دارد و در صورت تامین امکانات لازم به اندازهٔ کافی‌ در قالب مجتمع های سازمان یافتهٔ خدماتی رفاهی ، جایگزین مناسبی‌ برای جادهٔ قدیم ترانزیتی قزوین-زنجان از نظر امنیت و کیفیت جاده و در نتیجه سرعت در رسیدن به مقصد خواهد بود .
در پژوهش حاضر سعی‌ گردیده با بررسی‌ و مطالعه در مورد مجتمع های خدماتی رفاهی امکانات و نیازها و مقتضیات آنها و بررسی نمونه های موجود و تشخیص موارد موجود و تشخیص موارد موفق و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده ، به یک شیوهٔ روند مناسب و صحیح برای طراحی و پاسخی درست برای نیاز های موجود رسیده ، و در سایت پیشنهادی فضایی مناسب و خوشایند به عنوان یک نمونه مجتمع خدماتی رفاهی طراحی گردید .
در نهایت انتظار می رود پس از انجام پروژه ، روند مناسبی برای طراحی موضوع های معماری )مشابه یا متفاوت ( بدست آمده باشد .

مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-2.مباحث نظری :
توسعه بخش به زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی‌ نیازمند توسعه ارتباطات است که در این بین ، سیستمهای حمل و نقل ، جایگاه ویژه میابد .با استفاده ازاین سیستمها می‌ توان افزایش مراودات اجتماعی -فرهنگی‌ و مبادلات اقتصادی را محقق ساخت و از طریق آن تحرک و تحول مناسبی را در سیستم ارتباطات اقتصادی و فرهنگی‌ ایجاد نمود .
لکن آنکه دراین بین باید مورد توجه قرار گیرد ، رشد هم ارز کیفی‌ و کمی‌ در سیستم حمل و نقل است به این معنا
که با افزایش طول راههای احداثی سطح امکانات موجود در آنها هم باید بیشتر شود .
مجتمع های خدماتی رفاهی و تیرپارک ها از ملزومات امروزسیستم حمل و نقل محسوب می شود. وجود این عناصر می تواند آثارمطلوبی را در ابعاد مختلف ، متوجه نظام حمل و نقل جاده ای کند .اگر چه این عناصر در برهه هایی‌از تاریخ ، به گونه ای منظم به تناسب نظام حمل و نقل معمول در قالب کارونسرا های متعدد بین راهی‌ موجودیت یافته بودند، اما در شکل مقایسه با شکل دگرگون شده سیستم حمل و نقل جاده ای در حال حاضر به لحاظ استقرار و کمیت و کیفیت فاقد هم خوانی لازم است .

دانلود مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-3.طرح مساله :
1-3-1مقدمه :
زندگی خصوصی و کار هر دو مظاهری از حیات اجتماعی انسان است که وابسته به یکدیگر بوده و بقای جامعه بشری را موجب می‌ شود و تامین شرایط مناسب با احتیاجات برای زندگی‌ و تفریح و آمادگی‌ او را برای کار باعث می‌ شود که دوام این دو تظاهر تضمین گردد و تعا دل اجتماعی را به صورت نتیجه ظاهر می‌ سازد ، دیگر نباید به تعطیلات به عنوان یک وظیفه نگاه کرد.بلکه باید از آن به عنوان عاملی برای برقرار نمودن توازن بیولوژیکی انسان استفاده نمود .
تغییر زندگی‌ دنیای طبیعی خسته کننده تصنعی و ماشینی امروزه سبب ظهور علاقه بیشتر به طبیعت می‌ گردد.لذا هر عاملی که به ارتباط بین انسان و طبیعت کمک کند باید گسترش یابد یعنی‌ هر عاملی که به توسعه و شگفتن صحیح عملکردهای طبیعی انسان کمک کند و سبب فشار عصبی نشود .
1-3-2.اوقات فراغت
فراغت فقط به معنای تجدید نیرو و سپس کار با توان بیشتر نیست بلکه نشان خاص خود دارد.و یکی‌ از زمینه ها برای پدید آوردن انسان است با ارزش های روانی‌ و عاطفی والاتر و فرهنگ سرشار تر.زمان فراغت باید زمینه ای باشد که لایه های گوناگون اجتماعی در ارتباط عاطفی و اخلاقی‌ با یکدیگر قرار گیرد.در اجرای این خواسته باید ترتیبی فراهم آید که زمان فراغت بگونه یک دیدار، گفتگوی عاطفی و اجتماعی جلوه کند نه زمینه خستگی‌ در انجام فعالیت بعدی .
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین )مجموعه بین راهی‌ سنگ پل (محمد مهر زاد ؛ ۱۳۸۱

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 150 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-3-3.انواع اوقات فراغت :
نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه مستقیمی‌ با وضعیت اقتصادی دارد و به همین جهت است که مبنای تقسییم بندی و نگرش به فراغت ها بر اساس ویژگی‌ های اقتصادی جامعه قرار می‌ دهند لیکن در طرح آمایش سرزمین تقسیم بندی فراغت را بر مبنا ی تقسیم بندی کلی‌ قرار داده است ، بحث کیفیت گذراندن اوقات فراغت راا نیز در تقسیم بندی مد نظر قرار داده است .
1-3-3-1.فراغت های روزمره :
اوقاتی غیر از کار یا به عبارتی دیگر استراحت روزانه را در بر می‌گیرد و گذراندن آن عمدتا به به فضای درون شهری و خانه منتهی‌ می‌ شود .
1-3-3-2.فراغت های کوتاه مدت :
تعطیلات آخر هفته و تعطیلات در حد یکی دو روز را شامل می‌ شود معمولاً فضاهای اطراف شهر به شعاع تقریبی ۱۵۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد .
1-3-3-3.فراغت های بلند مدت :
تعطیلات نوروزی و فصلی و فراغت های چندین روزه را شامل می‌ گردد و گذراندن آنها در سطح کشور انجام می‌ گردد .
1-3-4-.بازتاب گذراندن اوقات فراغت :
فراغت یک مساله تک بعدی نیست و فراغت محدود به یک زمینه خاص نخواهد شد ، بلکه باید با توجه به مسایل اقتصادی ، مسائل اجتماعی ، فرهنگی‌ صورت پذیرد .
1-3-4-1.بازتاب های اجتماعی-فرهنگی‌ :
فراغت ها فرصتی هستند که آدمی‌ از ارزشها ی فرهنگی‌ و معنوی جامعه استفاده می‌کند و از طرفی‌ فرصتی است که انسان ها ارزش های فرهنگی‌ معنوی جامعه راغنا می‌ بخشد.در چارچوب یک تعادل صحیح بین افراد باعث ارتقا سطح فرهنگی‌ و اجتماعی اشخاص خواهد شد .

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-3-4-2بازتاب های اقتصادی:
فراغت ها با وجود تاثیرات بیشتر در توسعه اقتصادی ، خود تابعی از توسعه اقتصادی جامعه هستند به طوری که افزایش فراغت ها منوط به توسعه اقتصادی است.
1-3-4-3.بازتاب منطقه ای :
فراغت های بلند مدت بیشترین نقش را در این مورد دارند بدین صورت که توسعه توریسم که یکی از عوامل توسعه منطقه به حساب می‌ آید اما در عین حال توسعه توریسم خود نیز تابعی از توسعه منطقه ای و به عنوان شاخص توسعه در افزایش فراغت ها است افزایش تقاضا و ایجاد زمینه برای جذب بیشتر توریست داخلی‌ و خارجی‌ ، بایستی‌ نسبت به سازمان دادن فضا های موجود در عرض متنوع تر فضا ها جدید اقدام گردد .

1-3-5.توریسم :
اصطلاح توریست )جهانگرد(از قرن نوزدهم معمول شد.در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نماید ، این نوجوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند .
-در سال ۱۹۶۳ تعریفی‌ که از توریست ارائه شد بدین ترتیب بوده است :
توریست شامل افرادی می‌باشد که برای تفریح، استراحت ، بازدید از جاذبه های تاریخی و نقاط دیدنی‌ ، انجام امور پزشکی ، درمانی ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زیارت ، دیدار از خانواده ها ، ماموریت ، شرکت در کنفرانس ها به کشوری غیر از کشور خود مسافرت می‌ کنند به طوریکه حداقل مدت اقامتشان ، ۲۴ ساعت و حداکثر آن ۳ ماه بیشتر نباشد
1-3-5-1.اشکال عمده توریسم :
با توجه به طول مدت مسافرت از نوع تاسیساتی که به خدمت گرفته می‌ شود ، فصل و چگونگی‌ سازماندهی مسافرت ، همچنین انگیزه های گوناگون که موجب پیدایش یک جریان توریستی می‌ شود ، می توان به اشکال مختلفی‌ آنها را تقسیم بندی نمود که عبارتند از
1-3-5-1-1.توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات :
این نوع جهانگردی شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات ، تفریح ، استراحت ، استفاده آب و هوای گرمتر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می‌ رود .
1-3-5-1-2توریسم درمانی :
این نوع توریسم شامل افراد یا گروه ها یی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا )یا اهداف پزشکی و درمانی (استفاده از آبهای معدنی ، گذراندن دوران نقاهت ، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می‌ کنند .
1-3-5-1-2توریسم فرهنگی‌ و آموزشی :
این نوع جهانگردی برای آشنایی با میراث فرهنگی‌ و هنری ، آداب و رسوم ، بناها ی آثار تاریخی با اهداف آموزشی-تحقیقاتی‌ و پژوهشی صورت می‌ گیرد.توریستهایی که در این گروه قرار دارند توریست و جهانگرد کاوشگر نامیده می‌ شوند .
1-3-5-1-3.توریسم اجتماعی :
در این نوع جهانگردی ، عمدتا هدفهای اجتماعی ، جامعه شناسی‌ ، مردم شناسی‌ و امثال آن مورد نظر است. دیدار دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از این نوع جهانگردی اجتماعی به شمار می‌ آید .
1-3-5-1-4توریسم ورزشی :
هر نوع که به منظور فعالیت های ورزشی باشد ، جهانگردی ورزشی نامیده می شود مانند اسکی ، پیاده روی ، کوهپیمایی ، کوهنوردی ، دوچرخه سواری ، شکار ، قایق رانی‌ ، شرکت در مسابقات ورزشی ….. که ممکن است انفرادی یا دسته جمعی‌ صورت گیرد.بسیاری از کشور ها با تاسیس مجموعه های ورزشی مجهز و ایجاد تسهیلات در امر ورزش و شکار و…. ، جهانگردی راغب به این رشته ها جذب می‌ کنند . Tourist۲

مطالب مشابه :   پایان نامه اقامتگاه بین راهی (مطالعات،نقشه،رندر)

ریز فضا های مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی

1-3-5-1-6توریسم مذهبی‌ و زیارتی :
این نوع از جهانگردان از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است .جاذبه مذهبی‌ زیارتگاهها و اماکن مقدسه ، هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می‌کند.تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع جهانگردان ، دارای ویژگی های خاص خود است که در هر کشوری ، از تنوع بسیارزیادی برخوردار است .
1-3-5-1-7.توریسم بازرگانی و تجارت:
مهمترین مسافرت هایی‌ که تحت این عنوان صورت می‌ گیرد عبارتنداز سفر هایی‌ که افراد برای شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای کالا وصنایع و سرکشی و بازدید از تأسیسات کار خانه ها و نظایر آن می‌ نمایند .
1-3-5-1-8.توریسم سیاسی :
مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین الملل ، کنگره ها و سمینار های سیاسی ، جشن های ملی‌ و مذهبی‌ ، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیتها ی سیاسی ، پیروزی رهبران حزب و به حکومت رسیدن آنها و نظایر آن جهانگردان سیاسی خوانده می‌ شود .
1-3-5-2.جغرافیا و توریسم :
ارتباط علمی‌ و کار کردن میان جغرافیا و فعالیت های توریستی از آن ناشی‌ می‌ شود که جهانگردی فعالیتی است که بیشتر مکان شکل گرفته و مکان یکی از ارکان دانش جغرافیا می‌ باشد.جغرافیا علم روابط وابستگی‌ بین محیط طبیعی و اشکال زندگی‌ است .جغرافیا علم مکانهاست.
تحقیق در مساله وقت گذرانی‌ و استفاده از تعطیلات جهت مسافرت به مکان های مذهبی‌، بازرگانی، تفریحی و بهداشتی بررسی‌ در عوامل مختلف طبیعی را به همراه دارد .اینجاست که دانش جقرافیا این وظیفه مهم را بر عهده می‌ گیرد.چرا که میان وقت گذرانی‌ انسان در هوای آزاد و محیط طبیعی او رابطه محکمی وجود دارد.محیط های طبیعی خاص، تفریحات و امکانات ویژه ای خلق می‌ کند که با امکانات توریستی نواحی دیگر تفاوت دارد.


فهرست مطالعات معماری زیر را هم مشاهده کنید :

دانلود رساله طراحی آمفی تئاتر

دانلود رساله معماری ایستگاه آتش نشانی

دیدگاهتان را بنویسید