خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات کانون پرورش فکری / مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 150 صفحه

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 150 صفحه

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | رساله کانون پرورش فکری

مطالعات کانون پرورش فکری دانلود رساله معماری مطالعات کانون پرورش فکری ریز فضاهای مطالعات کانون پرورش فکری برنامه فیزیکی مطالعات کانون پرورش فکری دانلود رایگان رساله معماری مطالعات کانون پرورش فکری پروژه طراحی مطالعات کانون پرورش فکری دانلود پایان نامه معماری مطالعات کانون پرورش فکری ضوابط طراحی مطالعات کانون پرورش فکری

مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 150 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید
مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | رساله کانون پرورش فکری
مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | رساله کانون پرورش فکری

فهرست مطالب مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | رساله کانون پرورش فکری

گفتار اول مطالعات کانون پرورش فکری : مطالعات پایه 34 – 1
1-1- فراغت 1
1-1-1- کارکردهای فراغت 1
1-1-2- تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت 2
1-1-3- ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 2
1-2- پرورش کودک 2
1-2-1- کودک و اجتماع 2
1-2-2- روان شناسی تربیتی 3
1-2-2-1- هدف های تربیتی بر بنیاد دموکراسی 4
1-2-2-2- هدف های تربیتی اسلام 4
1-2-3- هدف از پرورش کودکان5
1-2-4- شرایط اجرای اصول و روش های صحیح تربیت5
1-2-5- ویژگی های ذهنی- شناختی کودکان 6
1-2-6- انطباق و سازگاری با محیط 7
1-2-6-1- شرایط انطباق با محیط 7
1-2-7- تاثیر سرگرمی های مفید در پرورش کودک 8
1-2-8- تامین امنیت و آسایش خاطر کودکان 10
1-2-9- اعتماد به نفس، امیدواری و خوش بینی10
1-2-10- عدم پذیرش مسئولیت در کودکان 11
1-2-11- روش پرورش ذوق و قریحه، هنر و زیبایی شناسی در کودکان 12
1-2-12- روش پرورش دینی و اخلاقی12
1-2-12-1- پرورش دینی 13
1-2-12-2- تربیت اخلاقی13
1-2-13- نتایج و توصیه ها 13
1-3- روان شناسی کودک 14
1-3-1- مفاهیم بنیادی در روان شناسی رشد 14
1-3-1-1- تعریف رشد 14
1-3-1-2- مفهوم پختگی (رسیدگی)15
1-3-1-3- مراحل رشد و تحول کودکان 15
1-3-2- تفاوت رشد و پرورش 19
1-3-3- نیازها و علایق کودک 20
1-3-3-1- نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روان شناسان 20
1-3-3-2- نیازها و علایق ذاتی کودکان21
1-4- کودک و هنر 29
1-4-1- دنیای کودک در نقاشی های او 29
1-4-2- شناخت ویژگی های روانی کودکان از نقاشی های آنان29
1-4-3- اهمیت و تاثیر رنگ در کودکان30
1-4-4- روان شناسی رنگ ها 30
1-4-5- کودکان و رنگ ها 31
1-5- کودک و ادبیات کودک 32
1-5-1- داستان 32
1-5-2- شعر 33
1-5-3- قصه 34
1-6- نتیجه گیری34

گفتار دوم مطالعات کانون پرورش فکری- مطالعات تکمیلی 59 – 35
2-1- مطالعات تاریخی- موضوعی (نگاهی به آموزش و پرورش)35
2-1-1- آغاز سن آموزش و پرورش در ایران و جهان 35
2-2- سابقه مراکز آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان 35
2-2-1- تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان 35
2-2-2- تاریخچه باغ کودکان (Kindergarten)37
2-2-3- تاریخچه مدارس جهان38
2-2-3-1- بیداری (1916- 1900) 38
2-2-3-2- امیدواری (1945- 1916)39
2-2-3-3- بازسازی و گسترش (1975- 1945) 40
2-3- بررسی آموزش پیش از دبستان در دوره های تاریخی مختلف ایران 41
2-3-1- آموزش و پرورش در دوره باستان 41
2-3-2- دوره تاریخی (از صدر اسلام تا 250 هجری) 42
2-3-3- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (250 تا 656 هجری) 43
2-3-4- دوره سلجوقی 43
2-3-5- دوره تیموری43
2-3-6- دوره صفویه (دوره شکوفایی ایران) 43
2-3-7- دوره قاجاریه44
2-3-8- تحولات آموزشی در دوره پهلوی و گسترش مدارس مدرن 47
2-4- بررسی آماری فضاهای مورد علاقه کودکان (زیر 12 سال) 49
2-4-1- انتخاب همراه توسط کودکان برای رفتن به پارک51
2-4-2- انتخاب تعداد هم بازی توسط کودکان 51
2-4-3- نمودار فضای انتخابی توسط کودکان 52
2-4-4- انتخاب بافت فضای پارک توسط کودکان52
2-4-5- انتخاب نوع بازی 53
2-4-6- فعالیت آزاد 53
2-4-7- نوع فعالیت در محیط54
2-4-8- مشارکت در ساختمان سازی 54
2-4-9- بازی و خلاقیت55
2-4-10- نوع بازی55
2-4-11- هنرهای انتخابی 56
2-4-12- نوع بازی های ورزشی56
2-4-13- انتخاب رنگ 57
2-4-14- تمایل برای ناظم بودن57
2-4-15- انتخاب نوع قصه58
1-6- نتیجه گیری58

گفتار سوم مطالعات کانون پرورش فکری- مطالعات تطبیقی 77 – 60
3-1- نمونه های خارجی60
3-1-1- قصر کودکان من (ماتسوزاکا- ژاپن)60
3-1-1-1- معماران60
3-1-1-2- کودکان 61
3-1-2- مرکز مراقبت روزانه کودکان اولونسالو 65
3-1-2-1- معماران65
3-1-2-2- کودکان 66
3-1-2-3- مدیریت67
3-2- نمونه داخلی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران69
3-2-1- سازمان 70
3-2-1-1- معاونت تولید 71
3-2-1-2- معاونت فرهنگی 72
3-2-1-3- معاونت پژوهش 74
3-2-1-4- معاونت تولید 75
3-2-1-5- حوزه مدیر عامل 76

گفتار چهارم مطالعات کانون پرورش فکری- مطالعات زمینه 101 – 78
4-1- استان خراسان78
4-1-1- سابقه تاریخی سکونت 78
4-1-2- تحولات جمعیتی استان خراسان 79
4-1-3- بررسی جغرافیایی استان 80
4-1-3-1- موقعیت جغرافیایی 80
4-1-3-2- ارتفاعات استان خراسان 80
4-1-3-3- آب و هوای استان خراسان80
4-1-3-4- بادهای استان خراسان 81
4-2- شهر مشهد82
4-2-1- بررسی های جمعیتی شهر مشهد 83
4-2-1-1- تعدد جمعیت و میزان رشد 83
4-2-1-2- مشهد کنونی84
4-2-2- مطالعات اقلیمی شهر مشهد 87
4-2-2-1- جدول بیوکلیماتیک ساختمانی87
4-2-2-2- رطوبت هوا (مطالعات نمونه شهر مشهد)88
4-2-2-3- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی محل 89
4-2-3- تعیین مصالح ساختمانی90
4-2-4- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 90
4-2-5- انتخاب جهت استقرار ساختمان 91
4-2-6- تهویه مورد نیاز 92
4-2-7- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری 92
4-2-8- ویژگی های معماری در مناطق گرم و خشک 93
4-3- مشخصات سایت مورد نظر برای طراحی کانون پرورش فکری 94
4-3-1- دلایل انتخاب سایت 94
4-3-2- موقعیت سایت در طرح جامع و طرح تفضیلی94
4-4- آنالیز سایت96

مطالب مشابه :   مطالعات خانه فرهنگ کودک

گفتار پنجم مطالعات کانون پرورش فکری- مبانی نظری طراحی 119 – 102
5-1- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع102
5-1-1- الگوی شماره 57، کودک در شهر 102
5-1-2- الگوی شماره 73، زمین های بازی اکتشافی103
5-1-3- الگوی شماره 75، خانواده (The Family)104
5-1-4- الگوی شماره 86 ، خانه کودک (Children Home) 104
5-1-5- الگوی شماره 137، محوطه کودک105
5-1-6- الگوی شماره 203، غارهای کودکان 106
5-1-7- نتیجه گیری 106
5-2- مقدمه ای بر معماری کودکان 108
5-2-1- کودک، فضا و معماری 110
5-2-2- محیط های مناسب برای کودکان 110
5-2-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری111
5-2-4- کودک و فضای ساخته شده 114
5-2-5- درک و توجه به فضا 114
5-2-6- نیاز به تملک فضا 115
5-2-7- حرکت و سروصدا 115
5-2-8- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان 115
5-2-9- خصوصیات معمار 116
5-2-10- نتیجه گیری117

گفتار ششم مطالعات کانون پرورش فکری- طراحی 150 – 120
مقدمه (برنامه ریزی معماری و چگونگی تحقیق) 120
6-1- سیاست های کلی برنامه ریزی، تعیین اهداف و هدف های عملیاتی121
6-1-1- ارتقاء سطح علوم و فرهنگ برای کودکان 121
6-1-2- آموزش وبرنامه ریزی اوقات فراغت کودکان از طریق بازی121
6-1-3- تلاش برای تقویت و پرورش رفتارهای هنجارسازی در کودکان 122
6-1-4- خودکفایی نسبی کودکان122
6-2- معیارهای طراحی123
6-2-1- معیارهای زیست محیطی 123
6-2-2- معیارهای زیبایی شناختی123
6-2-3- معیارهای عملکردی 123
6-3- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی123
6-4- اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی 125
6-4-1- مکان یابی واحدهای آموزشی 125
6-4-2- شرایط محیطی125
6-4-3- جهت یابی 125
6-4-4- دسترسی 125
6-5-4- ظرفیت126
6-4-6- ایمنی 126
6-4-7- معیارهای ایجاد آسایش در فضاهای داخلی 132
6-5- برنامه فیزیکی طرح 133
6-5-1- بخش تحقیقات و پژوهش 133
6-5-1-1- آشنایی با گیاهان و جانوران 133
6-5-1-2- بخش کامپیوتر134
6-5-1-3- کتابخانه مرکزی 134
6-5-2- بخش آموزشی135
6-5-2-1- کلاس های آموزشی، فرهنگی و هنری 135
6-5-3- بخش عملکردهای همایشی 135
6-5-3-1- سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 135
6-5-4- بخش عملکردهای نمایشی137
6-5-4-1- نمایشگاه دائمی 137
6-5-4-2- نمایشگاه موقت 137
6-5-5- بخش اداری (مدیریت و روابط عمومی)137
6-5-6- بخش خدماتی و رفاهی 138
6-5-6-1- رستوران 138
6-5-6-2- آبدارخانه138
6-5-6-3- سرایداری 138
6-5-6-4- سرویس های بهداشتی138
6-5-6-5- فضاهای تاسیساتی 139
6-5-7- بخش فضای باز و محوطه 139
6-5-7-1- محل تجمع و قدم زدن 139
6-5-7-2- فضای سبز 139
6-5-7-3- فضای بازی140
6-5-7-4- فضاهای ورزشی و تفریحی 141
6-5-7-5- پارکینگ 141
6-5-7-6- فضاهای ارتباطی و فضاهای غیر مفید 141
برنامه فیزیکی و ریزفضاهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 142
فهرست منابع و ماخذ151

دانلود رساله مطالعات کانون پرورش فکری

1-2- پرورش کودک :
مطالعات معماری هر اجتماع و کشوري براي خود آداب و سنن و رسوم و عادات مخصوصي دارد و نمي توان همه رسوم و آداب ملتي را در همه کشورها و جوامع انساني رايج و معمول داشت. اولياء و مسئولين تعليم و تربيت هر جامعه به خصوص والدين و معلمان کشور بايد به کمک و همکاري يکديگر آداب و رسوم متداول و مثبت کشور وآداب اجتماعي معمول بين الملل را عملاً به کودکان و نوجوانان بياموزند و به پرورش صحيح کودکان همت گمارند.

دانلود پروپوزال مطالعات کانون پرورش فکری

1-2-1- کودک و اجتماع :
رساله معماری انسان دور از اجتماع نمي تواند زندگي راحت و خوشي داشنه باشد و واجد شرایط آدميت گردد. وقتي که کودکي قدم بدين جهان مي گذارد، اگرچه چشمانش ابتدا محيط اطراف را مثل بزرگترها به روشني نمي بيند ولي خود را با مادر وپدر و ساير افراد خانواده محاط مي يابد. گذشته از اين نوزاد نمي تواند احتياجات زندگي خود را به محض متولد شدن مثل نوزادان بعضي از حيوانات مانند جوجه مرغ خانگي شخصاً رفع کند و از هر لحاظ به ديگران نيازمند است. همچنين کودک در موقع تولد فاقد هر گونه معلومات و اطلاعات و تجارب مورد نياز زندگي است و بايد آنها را از اجتماع خود، از پدر و مادر و افراد ديگر خانواده و همسايگان و هم سالان و همبازيان و معلمين و هم درسان و همنوعان ديگر خود بياموزد. علاوه بر اين کودک محصول اجتماع دو فرد و اسلاف آنهاست که ساليان دراز مجتمعاً افراد خانواده اي را تشکيل داده اند، پس با در نظر گرفتن اين نکات معلوم مي گردد که انسان موجودي است اجتماعي و به طور انفرادي نمي تواند واجد شرايط آدميت گردد.
بايد دانست که در ابتدا فقط احتياجات مادي و جسماني، کودک را با ديگران مربوط و مأنوس مي سازد و به تدريج او ضرورت انطباق و سازگاري با محيط را درک مي کند و اجتماعي تر مي گردد. کليه نيروهاي جسماني ما، زبان و طرز تکلم، عادات و اخلاق و استعداد، مهارت و هنر و ذوق و قريحه و نيروي استدلال و فهم و قضاوت افراد انساني، همچنين ادراکات و تخيلات و تصورات و همه حالات نفساني افراد بشري که ساخته ذهن است، مصنوع اجتماع مي باشد. کيفيت احساسات و عواطف ما نيز به اجتماع مربوط است. خوبي، زشتي، زيبايي، عادات، سنت و سيره ساخته و پرداخته حيات اجتماعي است. ضرورت انطباق با محيط و حيات اجتماعي ايجاب مي کند که آداب و رسوم زندگي اجتماعي را به اطفال بياموزيم.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه فرهنگ کودک

دانلود مطالعات کانون پرورش فکری

1-2-3- هدف از پرورش کودکان :
ما مي خواهيم که کودکان و نوجوانان ما سلامت و تندرست خود را حفظ کنند و داراي روح و فکري سالم و احساسات و عواطف پاک و لطيف باشند و به حال و آينده خود خوش بين و اميدوار باشند و با اعتماد به نفس و اراده قوي مشکلات حياتي را رفع نمايند.
ما علاقمنديم که فرزندان ما نسبت به خانواده و مردم اجتماع خويش علاقه و محبت داشته باشند. قواي ذهني و فکري آنها رشد و پرورش کامل يابد و براي رفع حوائج حياتي و تأمين وسايل زندگاني بهتر و خوش تر با تجارب و اطلاعات و معلومات کافي مجهز شوند و کار کردن و قبول مسئوليت را لازمه زندگي بدانند.
ما آرزومنديم که اطفال ما امنيت خاطر داشته باشند و وسايل آسايش فکر و مايه نشاط و شادي آنان تأمين شود و با استفاده از آزادي، قبول وظيفه و مسئوليت کنند و داراي ملکات فاضله يعني پندار، انديشه، کردار، رفتار و گفتار نيک باشند تا در زندگي مردان و زنان کامل و مستقل و آزاد شوند، و عضو مفيد و موثر خانواده و جامعه خود گردند و با انضباط و مودب باشند.

ریز فضا های مطالعات کانون پرورش فکری

ما مي خواهيم که بچه هاي ما از دنيا و مافيها حداکثر استفاده هاي سالم را ببرند و با محيط و جامعه خويش سازگاري و انطباق داشته باشند، راه وروش زندگي را بياموزند و در امور زندگي تابع هوي و هوس هاي خود نباشند و بر اعصاب و اميال نفساني خود حاکم باشند و در درک وظايف و مسئوليت هاي خود و انجام دادن آنها ميل و علاقه و قدرت و مهارت پيدا کنند.
ما از فساد، گمراهي و انحراف اطفال خود بيم و هراس داريم و به همان اندازه که به مهر و دلبستگي آنان به خود علاقمنديم، همان قدر آرزومنديم که آنان به تدريج استقلال کامل خود را به دست آورند و اعتماد به نفس و اراده قوي پيدا کنند تا در رفع حوائج مادي و معنوي زندگي و اداره کردن خود توانمند شده و به ديگران متکي و محتاج نباشند.
براي نيل به هدف ها و مقاصد و آمال مذکور بايد سعي کنيم تا کودکان از تأثيرات احساسات و عواطف و انديشه هاي منفي و مضر که ممکن است سد راه ترقي و پيشرفت آنها و نيل آنان به درجات عالي انسانيت و فرهنگي باشد، محفوظ و مصون بمانند.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه فرهنگ کودک

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات کانون پرورش فکری

1-2-7- تأثير سرگرمي هاي مفيد در پرورش کودک :
نشاط و شادي و تفريح و بذله گويي و اشتغال به سرگرمي هاي مفيد جزو نيازمندي هاي روحي است. نشاط و شادي در انسان توليد نيرو مي کند و علاقه و اميد به زندگي را در آدمي به وجود مي آورد و چون زندگي بدون اميد، طاقت فرسا و بدتر از مرگ است، پس زندگي بدون نشاط و شادي نيز ارزشي ضرورت دارد.
برخي از مردم تفريح را يک موضوع زائد تصور مي کنند و بعضي خيال مي کنند، در صورتي که کسي از کار روزانه خود فراغتي حاصل نمايد واجد ساير امکانات هم باشد، آن وقت بايد به فکر تفريح باشد، در صورتي که تفريج جنبه و اهميت حياتي دارد و براي سلامت جسم و جان ضروري است. به همين علت است که افراد انساني سعي و تلاششان بيشتر صرف اين مي شود که به طرق مختلف وسایل شادي و نشاط خود و اطرافيان خويش را فراهم سازند، زيرا فقدان نشاط و شادي باعث هجوم آلام و اندوه و گاهي هم افسردگي مي شود. تفريح بايد جزو برنامه روزانه باشد و کودکان را نيز بايد در برنامه هاي تفريحي مناسب شرکت داد.
بازي و ورزش و حرکات بدني يکي از سرگرمي هاي سودمندي است که در کودکان شادي و وجد و نشاط به وجود مي آورد و در پرورش کودک مخصوصاً در تأمين تندرستي و نيرومندي جسم و جان او نقش بزرگي ايفا مي نمايد. بازي و ورزش يکي از سرگرمي ها و بهترين وسيله رشد جسمي و ذهني و عاطفي و پرورش اجتماعي کودکان است، مخصوصاً بازي هاي علمي و تربيتي که براي منظورهاي معين انجام مي شوند، بايد در پرورش حواس، دقت ذهن و پرورش و تقويت هوش و اعضاء بدن مورد استفاده قرار گيرد. ابراز علاقه و توجه والدين و معلمين به هنرهاي زيبا و کارهاي دستي و تشويق کودکان به اين امور از آغاز زندگي و تهيه وسايل و لوازم آنها در خانه و آموزشگاه يکي از وظايف و مسئوليت هاي اصلي است که مربيان نبايد در انجام دادن آنها کوتاهي و غفلت ورزند، زيرا کارهاي دستي و هنرهاي زيبا علاوه بر اينکه سرگرمي هاي مفيدي هستند. براي رفع نيازمندي هاي مادي و معنوي نيز بهترين وسيله مي باشند، مخصوصاً موسيقي که روح آدمي را شاد و لطيف، و احساسات او را تهذيب و تعديل مي کند. بايد بيشتر در تربيت کودکان مورد استفاده قرار گيرد.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات کانون پرورش فکری

براي تقويت نيروي تکلم و نطق و وقت گذراني به شکل شايسته از سرود و آواز دسته جمعي و سخنوري و دکلمه و مشاعره و داستان سرايي و مباحث علمي و ادبي دسته جمعي، نويسندگي، رسامي، نقاشي و عکاسي حداکثر استفاده را مي توان کرد. مي توان به کودکان اجازه داد حکايت و داستان هايي را که مي¬خوانند و يا از ديگران ياد مي گيرند بازگو کنند و نمايش بدهند، مباحثه و مشاعره کنند تا از همه فوايد اين کارها بهره مند گردند.
تشکيل انجمن هاي سخنراني، ادبي، نمايش، موسيقي، روزنامه نويسي، نقاشي، عکاسي و نظاير اين ها در آموزشگاه ها ضرورت بسيار دارد، زيرا فعاليت هاي علمي و ادبي و هنري علاوه براينکه از لحاظ وقت گذراني و تلطيف روح و احساسات و عواطف و ازبين بردن غم و اندوه حائز اهميت مي باشد، نيروي خلاقه و ابتکار و ابداع کودک را نيز پرورش مي دهد. اشتغال کودکان به کارهاي دستي مانند منبت¬کاري، تذهيب، درودگري، مجسمه سازي و نقاشي ساختمان و … و وقت گذراني آنان براي تهيه کلکسيون هاي تمبر و نباتات و حشرات و نمونه سنگ ها و نگهداري حيوانات و پرورش گل و باغباني و … از سرگرمي هاي سودمندي است که علاوه بر فوايد معنوي نفع مادي هم دارد. غريزه صيانت نفس و کنجکاوي و احتياجات مادي و معنوي و ضرورت رفع آنها براي ادامه حيات و حصول لذت جسماني و روحي از جمله انگيزه هاي اصلي انسان براي ياد گرفتن و تفکر و فعاليت و کوشش است.

دیدگاهتان را بنویسید