مطالعات زندان

مطالعات زندان

تعداد صفحات : 190 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 12/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات زندان
مطالعات زندان

فهرست مطالب مطالعات زندان

فصل اول مطالعات زندان : کلیات زندان
مقدمه
چکیده
فصل دوم مطالعات زندان : تاریخچه و تعاریف زندان
فلسفه وجود زندان
زندان در لغت
تعریف زندان
مفهوم جرم
ماهیت حبس
اهداف حبس
کارکرد های حبس
محاسن زندان
معایب زندان
انواع زندان در آیین نامه سازمان زندان ها
تعریف زندان نیمه باز
زندان از دیدگاه قرآن و روایات
رفتار انسانی با زندانیان
مشروعیت زندان در اسلام
تاریخچه زندان در اسلام
انواع زندان ها در قرن حاضر
تاریخچه تحول زندان ها در ایران
انواع جرائم در شرع اسلام
انواع جرایم
انواع کیفرها
فصل سوم مطالعات زندان : مبانی نظری زندان
تولد زندان
اصول زندان ها
تعریف تکرار جرم
فصل چهارم مطالعات زندان : اقلیم استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی
اقلیم آب وهوای استان
مردم شناسی استان آذربایجان شرقی
منابع آب استان
فصل پنجم مطالعات زندان : نمونه های مشابه زندان
زندان اوین
نمومه زندان خارجی
زندان لئوبن اتریش
چند نمونه عکس و نقشه
فصل ششم مطالعات زندان : آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور
آیین نامه سازمان زندانهای کل کشور
فصل هفتم مطالعات زندان : مکان یابی و روند طراحی زندان
انواع زندان و بازداشتگاه
مکان یابی و روند طراحی زندان
آنالیز اولیه جمعیت زندان
خصوصیات زندان بهتر
شاخصه های عملکردی
شاخصه های معماری
نقش و دلایل ایجاد برنامه فیزیکی در طراحی زندان
برنامه فیزیکی و طراحی اجرا
معماری زندان های مدرن و مزایای زندان های عمودی
فصل هشتم مطالعات زندان : روانشناسی زندان
آزمایش های کلاسیک در روانشناسی زندانیان
مهارت های برخورد با زندانیان
فصل نهم مطالعات زندان : طرح ارائه شده برای زندان به همراه تصاویر
منابع و ماخذ

مطالعات معماری طراحی زندان

نخستین گام در طراحی پرسش به این سوال است که چرا باید زندان طراحی کنیم و یا بسازیم ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت تا وقتی در جامعه ای جرم اتفاق میفتد و مجرم وجود دارد برای اجرای عدالت و حفظ امنیت و آرامش مردم آن جامعه باید مکانی باشد تا مجرمین در آن نگهداری شوند .
در طراحی این مجموعه در حالی که سعی در سادگی ، بی آلایشی وعاری از تزیین بوده است تاکید بر استفاده بر هندسه به عنوان فرم قالب در مجموعه زندان باشد و در همین راستا تلاش برای استفاده از هندسه های نو عدم تقلیدی بودن شده است و جایگذاری دقیق سایر عناصر در زندان ، انتخاب و تعیین ابعاد مناسب برای فضا با توجه به جمعیت پیش بینی شده که پنج هزار نفر میباشد . این جمعیت پس از بررسی و پرسش از مسئولین سازمان زندانهای استان آذربایجان شرقی به دست آمده است .
پلان زندان مهمترین بخش طراحی را به خود اختصاص میدهد که باید طوری باشد که درعین حالی که قئانین سازمان زندانها در آن رعایت شده باشد از لحاظ امنیتی و مراقبتی در شرایط ایده آل قرار بگیرد .
زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب میشود ، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف ، آزادی خواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایتکاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده ، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود .

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

دانلود رساله معماری زندان

برای آن که بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد.
در ابتدا به فلسفه وجود زندان اشاره میکنیم .
به یقین بسیاری از فلسفه هایی که برای زندان گفته شد معقول و قابل درک است
و درواقع زندان با توجه به آنها یکی از ضرورت های اجتماعی است . چه برای مجازات کجرمان باشد یا اصلاح و تادیب آنها یا قطع خطر یا قطع ماده فساد و یا غیر از اینها در قرآن مجید نیز اشارات متعدد به این معنی شده است .
نخستین زندان در اسلام را حضرت علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را ((نافع)) نامید و سپس زندان دیگری از خاک و گل بنا کرد اسم آنجا را ((مخیس)) (خار کردن ، نرم کردن ) گذاشت . کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاحی و توبه بوده است . در طراحی این زندان که در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز انجام می گیرد باید تمامی عوامل و اقلیم مربوط به استان و شهر تبریز و همچنین موقعیت جغرافیایی استان و تمام عوامل دخیل دیگر از جمله مردم شناسی و همچنین مکان یابی مناسب مورد توجه قرار گیرد و در روند طراحی زندان استفاده شود .

طرح نهایی پایان نامه زندان

در دﻧﻴﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ و ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﺮي و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. زﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و اﺻﻼﺣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻲ آورده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﻨﻌﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ادﻟﻪ و ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻧﺪان در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮع ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻮﻳﻲ، و آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ زﻧﺪان ﺑﺮ ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﻴﻜﺮه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﮔﺬارد؛ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﺳﻼم و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﻟﺰوم ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ، و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ زﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ زﻧﺪان را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪون وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺎري و ﺗﺒﻴﻴﻦ آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر زﻧﺪان، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، رواﻳﺎت و ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺒﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺳﻼم در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي و اﻋﻤﺎل آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻲ ورزد .

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

نمونه موردی مطالعات زندان

ﺟﺮم، ﻣﺠﺎزات، ﺗﻌﺰﻳﺮ، ﺣﺒﺲ، زﻧﺪان ، ﻣﻮارد زﻧﺪان، اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮاﺋﺔ، ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ.
اﻧﺴﺎن، اﻳﻦ اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻬﻲ )ﺑﻘﺮه، 30 ( ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻘﺖ او،ﺧﻮد را اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﺪ )ﻣﺆﻣﻦ، 14 ( و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﺳﺠﺪه وي ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺣﺠﺮ، 29 ( و ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ از درﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻲ راﻧﺪ، )اﺳﺮا، 61ـ65 ( آزاد آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن آزاد ﻧﺒﻮد، ﻗﻮه ﻋﻘﻞ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاي او ﺛﻤﺮي ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي ﺑﺮاي او ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ آزادي و آزادﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ اﺟﺒﺎر او را روا ﻧﻤﻲ دارد ((ﻻ اﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ)))ﺑﻘﺮه، 256
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪاﺗﻲ ﻛﻪ از آزادي در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه،آزادي ﺗﻦ ﻧﻴﺰ در اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده 7 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎده 9 ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، اﺻﻞ ﻳﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ آزادي ﺗﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل 32 ـ 33 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ »ﺳﻠﺐ آزادي ﺗﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ دار ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد«. آزادي ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ آزادي ﻫﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺪود و ﺛﻐﻮري دارد و در واﻗﻊ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزه اي ﺑﺪﻫﺪ، آزادي ﺗﻦ ﺳﻠﺐ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. آزادي ﺗﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪدي دارد از ﺟﻤﻠﻪ، دﺳﺘﮕﻴﺮي،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن، ﺟﻠﺐ، ﺗﻮﻗﻴﻒ، ﺑﺎزداﺷﺖ، ﺣﺒﺲ، اﺧﻔﺎ، رﺑﻮدن، ﺑﺮدﮔﻲ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ ﻳﺎ زﻧﺪان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

برنامه فیزیکی مطالعات زندان

فلسفه وجود زندان
به یقین بسیارى از فلسفه هایى که براى زندان گفته شد معقول و قابل درک است. و در واقع زندان با توجّه به آنها یکى از ضرورت هاى اجتماعى است; چه براى مجازات مجرمان باشد. یا اصلاح و تأدیب آنها، یا قطع خطر، یا قطع مادّه فساد، و یا غیر از اینها، در قرآن مجید نیز اشارات متعدّدى به این معنى شده است.
زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود. برای آنکه بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد در ابتداء به فلسفه وجود زند ان اشاره می کنیم

مطالب مشابه :   مطالعات تالار شهر و شورای شهر 110 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی زندان

انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او،جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمی شود،ازسوی دیگر،انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد واین کار عملا امکان پذیر نمی باشد فلذا اگر انسان به حال خود رها شود و حوزه فعالیت او محدود نگردد قطعا برخورد به وجود خواهد آمد،چرا که انسان با توجه به غرایضی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استثمار نماید و درنتیجه اجتماع گرفتار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.وبرای جلوگیری از ناامنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح می گردد ودر برخی از مواقع قانون موجب زندانی شدن فرد می گردد و ضرورت وجود زندان احساس می شود
پیدایش زندان ظاهرا از سه امر سرچشمه گرفته است:

ریز فضا های مطالعات زندان

نخست عشق انسان به مساله آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجه ای دردناک برای آدمی محسوب می شود .بنابراین به عنوان تنبیه از زندان استفاده کردند .
دیگر اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند تا ضرر آنها به اجتماع نرسد.
سوم اینکه گاه جنایت مهمی رخ می داد و افرادی متهم می شدند که اگر انها آزاد می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند وبه جا امنی بگریزد .این بود که تمام افراد متهم را موقتا برای بازجویی و بررسی توقیف و زندانی می کردند.وبعد از مدت کوتاهی که بررسی های لازم انجام می شد بی گناهان را با معذرت خواهی و یا جبران خسارات وارده آزاد می کردند و مجرم اصلی را برای محاکمه و کیفر دادن نگاه می داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید