مطالعات دبستان 160 صفحه

مطالعات دبستان ,برنامه فیزیکی دبستان ,ریز فضاهای دبستان ,رساله دبستان ,ضوابط و استاندارد های طراحی دبستان ,نمونه موردی خارجی دبستان ,نمونه مشابه ایرانی دبستان ,دانلود رایگان رساله دبستان ,دانلود رایگان مطالعات دبستان ,مطالعات طراحی دبستان ,دانلود رساله معماری دبستان ,طرح نهایی پایان نامه دبستان

مطالعات دبستان 160 صفحه
قیمت : 12000 تومان

چکیده مطالب

بعد از انتخاب موضوع و پیدا کردن سایت متناسب با موضوع وبررسی مدارس اطراف ،با توجه به وجود مدرسه دو شیفته با مشکلات زیاد وکمبود مدرسه ابتدائی (شعاع دسترسی و درصد جمعیت زیاد گروه سنی دبستان) مجاورت زمین با راهنمایی دخترانه و همچنین کاربری آموزشی در طرح تفضیلی وکاربری زمین در گذشته ،لزوم طراحی مدرسه دخترانه شهری را بیان می کند.
در مراحل بعد برای شناخت موضوع به بررسی چندین نمونه وبازدید عینی یا کتابخانه ای بنا و فضاها ی آن ،جمع آوری مطالعات انجام شده و ضوابط موجود برای ساختما نهای آموزشی ومتناسب برای این گروه سنی با توجه به نیازهای روز و ویژگی دخترانه بودن آن انجام گردید وتحقیقات با شناخت و تحلیل ویژگیها وپتانسیل های سایت و ویژگیها و اصول معماری به کاررفته دربافت اطراف و اقلیم گرم وخشک ادامه یافت وبا جمع آوری اطلاعات سازه ای و تائسیساتی و مصالح رایج در منطقه ومتناسب با فضاها تکمیل گردید .پس از تصمیم گیری وجمع آوری نتایج وتعیین ریز فضاها ومساحت های آن که به تدوین برنامه فضایی انجامید ،مرحله طراحی آغاز گردیدوبا ارائه آلترناتیوهای مختلف ،تجزیه تحلیل آنها وانتخاب آلترناتیو برگزیده ، مراحل طراحی ابتدایی آغاز که به طراحی تفضیلی انجامید.

مطالعات دبستان 160 صفحه

مطالعات دبستان

مقدمه

اهميت دادن به طراحي فضاهاي آموزشي امري مهم و جدي مي نمايد زيرا با توجه به نيازهاي اساسي در مناطق دور افتاده و وجود مدارس دو نوبتي در شهرهاي بزرگ و مدارس قديمي و تخريبي ، مدارس کنوني با شتاب و بدون توجه به مطلوبيت مدرسه و شکل زمين ، ويژگي سايت و اقليم ، نيازهاي کودکان ، استانداردهاي فني ، ملاحظات محيطي هويت معماري و….. بصورت تيپ ساخته مي شود . و فضايي که در درون اين مدارس پديد مي آيد فاقد هر گونه نقش سازنده و حمايت کننده در تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان بوده و فضايي کسل کننده و ملال آوربي هيچ تناسبي با روحيات سراسر شور و تحرک کودکان است که باعث مي شود ذهن کنجکاو و روح پوينده کودک سرکوب گردد و اين امر در نهايت پتانسيل ابتکار و خلاقيت را از جامعه خواهد گرفت .

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده علوم انسانی اسلامی

مطالعات طراحی دبستان

بنابراين دستيابي به اصول طراحي مدارس دبستاني براي کودکان که بر سه پایه شناخت نيازهاي جسمي – رواني کودکان ، شناخت نظام آموزشي در جهت هماهنگي فضاي فيزيکي با اهداف ، برنامه ريزي و روشهاي آموزشي و شناخت عوامل محيطي موثر بر کالبد مدرسه استوار است که امري بسيار مهم و ضروري براي طراحي مي باشد. با اين وجود عدم ارتباط بين پژوهش ، آموزش و عمل را مي تواني از نقایص مهم جامعه علمي و اجرايي فعلي ايران دانست . پيچيدگي و چند بعدي بودن مسئله آموزش و پرورش و ساخت مراکز آموزشي که از ابعاد مختلفي چون روانشناسي کودک و نوجوان ، روانشناسي محيط ، جامعه شنا سي ، مسائل اعتقادي و فرهنگي ، فلسفه معماري ، ابعاد کالبدي و فضايي ، کيفيت هاي بصري و ادراکي و ابعاد زيبا شناسي و جنبه هاي محيطي و اقليمي و مسائل تکنولوژي و غيره برخوردار است . مستلزم همکاري متخصصين مختلف در يک نظام سيستمي و مرتبط خواهد بود ساخت معماري با هويت و کيفيت مطلوب مستلزم پيوند نزديک و ارتباط دائمي و مستقيم بين چهار عامل تحقيقات و تدوين اصول و ضوابط آموزش طراحان ، طراحي و اجرا مي باشد که مي بايست بطور دائم تداوم يافته که به تکامل مطلوب برسد .

رساله طراحی دبستان

اين گزارش که با مطالعات ، برداشتهای ميداني و کتابخانه ای فراوان صورت گرفته به منظور طراحي يک دبستان دخترانه 15کلاسه دريافت قديم کاشان با توجه به ويژگي هاي بافت و سيستم آموزشي مدرن و متناسب با روانشناسي رشد کودکان و ضوابط مدارس ابتدايي انجام گرديده است .در همين راستا و به جهت دستيابي به نظم فکري و قانونمندي کلي در طي مسير در فصل اول به جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي پرداخته شده و در فصل دوم برنامه کالبدي تدوين شده است و در فصل سوم طراحي با توجه به برنامه کالبدي بدست آمده ، انجام شده است .

مطالب مشابه :   مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه

پروژه معماری مطالعات دبستان

در فصل اول سعي شده با گفتگو با مديران و مسئولان ، بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي و نمونه های در حال اجرا و مطالعه کتب ، مجلات ، مقالات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه و همچنين آشنايي با بستر طرح ، شناخت کلي و آشنايي با موضوع در جهت دستيابي به برنامه کالبدي انجام گيرد و در فصل دوم به کليات و امهات طرح برنامه فضايي ، بستر طرح و فن ساختمان که برنامه کالبدي را تشکيل مي دهند اشاره شده است و در فصل سوم به توضیح گامهای رسیدن به طرح شامل آلترناتیوها ،انتخاب گزینه مطلوب ،تجزیه وتحلیل طرح بدست آمده از جهت ،خصوصیات کلی طرح ،تفاوت با برنامه ، هماهنگی با محیط اطراف ، مصالح ،تائسیسات ،تدابیر اقلیمی اختصاص دارد .

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات طراحی دبستان 160 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دبستان 160 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دبستان 160 صفحه

مقدمه

فصل اول : جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي
1) گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش
2) از نمونه ها بياموزيم:
2-1- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)
2-2- دبستان بهشت
2-3- دبستان رازي
2-4- مجموعه کتابچي
2-5- دبستان آسيه
2-6- راهنمايي محتشم
2-7- دبيرستان دخترانه هدف
2-8- مجموعه غير انتفاعي مهدوي
2-9- مجموعه غير انتفاعي راه رشد
2-10- مدرسه شيروشي ژاپن
2-11- دبستان توت فرنگي در کانادا
2-12- دبستان ميشل زینر دروين
2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
2-14- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها
3)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد
3-1-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي
3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان
3-4-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم
3-5- سرشماري نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان
3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
3-7-ويژگي مدارس دخترانه
3-8-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
3-9-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي
3-10-معماري سنتي كاشان
3-11- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي
3-12-طراحي اقليمي
3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس)
3-14-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد
3-15-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان
3-16-تاريخ تحولات مدارس ايران
3-17-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان
3-18-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي
4) تاملي در بستر طرح
4-1- زمين
4-2- محله
4-3- منطقه

مطالب مشابه :   مطالعات خانه معمار - رساله خانه معمار

فصل دوم: برنامه کالبدي
1) کليات :
1-1- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي
1-2- بودجه کلي در اختيار
1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي
2) برنامه فضايي :
2-1- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها
2-2- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها
2-3- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش
2-4- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته
3) طرح و بستر طرح :
3-1- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)
3-2- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح
3-3- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
4) فن ساختمان :
4-1- سازه
4-2- مصالح
4-3- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

فصل سوم : طرح و طراحي
1)مقدمه (کليات طرح )
2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی
3)گام هاي رسيدن به طرح
3-1-گزینه ها(آلترناتيوها )
3-2انتخاب گزينه مطلوب
3-3تجزيه و تحليل طرح به دست آمده
4)خصوصيات کلي طرح
4-1- تفاوت با برنامه
4-2-هماهنگی با محیط اطراف
4-3- مصالح به کار رفته
4-4-تاسيسات مکانیکی
4-5-تدابیر اقليمي

فهرست منابع

دیدگاهتان را بنویسید