مطالعات ترمینال مسافربری

مطالعات ترمینال مسافربری

تعداد صفحات : 110 صفحه فایل ورد
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات ترمینال مسافربری
مطالعات ترمینال مسافربری

فهرست مطالب مطالعات ترمینال مسافربری

تقدیر و تشکر 1
چکیده 2
مقدمه 3

فصل اول مطالعات ترمینال مسافربری : معرفیِ پژوهش 3

1-1- مقدمه 3
1-2- شرحِ موضوعِ پیشنهادی 3
1-3- طرحِ مسئله 5
1-3-1- در زمینه ی طراحیِ شهری 6
1-3-2- در زمینه ی طراحیِ معماری 6
1-3-3- در زمینه ی طراحیِ سازه 7
1-4- اهدافِ طرح 8
1-5- روشِ انجام کار 9

فصل دوم مطالعات ترمینال مسافربری : ادبیات موضوع و چارچوب نظری

2-1- مقدمه 11
2-2- سیستمِ حمل و نقل 11
2-2-1- سازه های زیربنایی 12
2-2-2- ناوگان حمل و نقل 12
2-2-3- استفاده کنندگان از سیستم 12
2-2-4- پرسنل اداره کننده 13
انواع پایانه ها 13
2-3-1- انواع پایانه ها از نظر حوزه ی فعالیت 13
2-3-2- انواع پایانه ها از نظر نوع مالکیت 14
2-3-3- انواع پایانه ها از نظر عملکرد 14
2-3-4- انواع پایانه ها از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا و عملکرد 15
2-3-5- انواع پایانه ها از نظر الگوی قابل استفاده در طراحی شهری 16
2-4- بررسی ویژگی های پایانه های مسافری 22
2-4-1- دسترسی به پایانه 22
2-4-2- حرکت در پایانه 23
2-4-3- ارتباطات بیرونی 24
2-4-4- اجزا اصلی و روابط کلی بین آنها 25
2-4-5- بررسی سیستم های ورود و خروج مسافر 26
2-4-6- فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران 31
2-5- بررسی نمونه های مشابه 42
2-5-1- پایانه در ایران 42
2-5-2- نمونه های خارجی 50
2-5-3- نتایج استنتاجی

فصل سوم مطالعات ترمینال مسافربری : شناخت وضع موجود ، تعیین و آنالیز سایت

3-1- مقدمه 58
3-2- شهرستان قرچک 59
3-2-1- پیشینه ی تاریخی 59
-2-2- موقعیت و محدوده ی جغرافیایی 61
3-2-3-قرچک در تقسیمات کشوری 61
3-2-4- جمعیت و وسعت 62
3-2-5- شرایط اقلیمی 63
3-3- طراحی اقلیمی 65
3-3-1- مصالح ساختمانی در رابطه با معماری و اقلیم 65
3-3-2- اهداف طراحی اقلیمی 67
3-3-3- جهت گیری مناسب ساختمان 68
3-4- تعیین و آنالیز سایت برای طراحی پایانه 70
3-4-1- تعیین سایت 70
3-4-2- آنالیز سایت 71

فصل چهارم مطالعات ترمینال مسافربری : تبیین طرح و معماری

4-1- مقدمه 73
4-2- استانداردها 74
4-2-1- استانداردهای فرد پیاده 74
4-2-2- استانداردهای صندلی چرخدار 75
4-2-3- استانداردهای اتوبوس های برون شهری 76
4-2-4- استانداردهای پارکینگ 78
4-3- برنامه ی فیزیکی 82
4-3-1- سکوهای سواره و پیاده 85
-3-2- ساختمان پایانه 85
4-3-3- مهمانسرای رانندگان 93
4-3-4- خدمات اتوبوس ها 94
4-3-5- بخش تعمیر و نگهداری پایانه 96
4-3-6- پارکینگ ها 97
4-4- سازه 98
4-4-1- طاق های گنبدی 99

فصل پنجم مطالعات ترمینال مسافربری : ارائه ی طرح و آلبوم نقشه ها

فهرست جداول:
جدول 4-1- عرض های پیشنهادی برای راهروهای اصلی پارکینگ های عمومی 82
جدول 4-2 جمعیت قرچک 83
جدول 4-3 میانگین جمعیت مسافر در 4 سال 83
جدول 4-4 میانگین تعداد سفر انجام شده در 4 سال متمادی ( 83 – 80 ) 84

فهرست عکس:
تصویر 2-1 تک بنایی متمرکز 17
تصویر2- 2پایانه ی تک بنایی شعاعی 18
تصویر2-3- پایانه ی تک بنایی خطی 18
تصویر2-4- پایانه ی چند بنایی خطی 20
تصویر2-5- پایانه ی چند بنایی متمرکز 20
تصویر2-6- پایانه ی چند بنایی شعاعی 21
تصویر2-7- دیاگرام دسترسی به پایانه 22
تصویر2-8- دیاگرام حرکت در پایانه 22
تصویر2-9- دیاگرام ارتباط بیرونی پایانه 24
تصویر2-10- دیاگرام اجزا اصلی و روابط بین آنها 25
تصویر 2-11 بررسی سیستم های ورود و خروج مسافر 27
تصویر2-12- بررسی سیستم های ورودی و خروجی از نظر خوانایی 27
تصویر2-13- بررسی سیستم های ورودی و خروجی از نظر جدایی و استقلال 27
تصویر2-14- بررسی فضاهای خدماتی و سرویسی در سیستم های ورود و خروج 28
تصویر2-15- بررسی سیستم های ورود و خروج از نظر اختلاف سطح 29
تصویر2-16- بررسی سیستم های ورود و خروج از نظر ارتباط با پارکینگ سواره و پیاده 29
تصویر 2-17- بررسی سیستم های ورود و خروج از نظر آسایش گروه های خانوادگی 29
تصویر2-18- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران ورودی استقبال کنندگان 35
تصویر2-19- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران خروجی و مشایعت کنندگان 35
تصویر2-20- روابط فضایی بخش سرپرستی و مدیریت پایانه 36
تصویر2-21- فضای مورد نیاز غرفه ی تعاونی مسافری و ارتباط آنها 37
تصویر2-22- فضای مورد نیاز بخش نگهداری و سرویس اتوبوس های برون شهری و روابط آنها 38
تصویر 2-23- فضای مورد نیاز مهمانسرای رانندگان و روابط آنها 38
تصویر2-24 43
تصویر2-25 43
تصویر2-26 44
تصویر2-27 44
تصویر2-28 44
تصویر2-29 45
تصویر2-30 46
تصویر2-31- پایانه ی کاوه ی اصفهان 47
تصویر2-32- پایانه ی شرق تهران – یکی از ورودی ها 48
تصویر2-33- پایانه ی شرق تهران – ضلع جنوبی 49
تصویر2-34- پلانِ موقعیت ( درون دایره ) و سایت پلان پایان 53
تصویر2-35 53
تصویر2-36 53
تصویر2-37 54
تصویر2-38 54
تصویر3-1 59
تصویر3-2موقعیت شهرستان قرچک دراستان تهران 62
تصویر 3-3 موقعیت استان تهران در نقشه ایران 62
تصویر3-4حجم مسافر جابجا شده از قرچک به شهرستانها 70
تصویر3-5 راه های ارتباطیِ اصلی درون شهری در شهر قرچک 71
تصویر3-6 آنالیز ســـایت بر مبنـــــای اقلیم منطقه 72
تصویر3-7 آنالیز ســــایت بر مبنای بافت شهری محل ، ترافیــک و دسترسی ها 72

مطالعات معماری طراحی ترمینال مسافربری

چكيده
خواسته هاي مردم از نهادهاي نظير شهرداري و سازمانهاي حمل و نقل بيش از ساير دستگاهها و سازمانهاي خدماتي عمومي است رشد شهر نشيني ازدياد تعداد خودروها در كشورهاي توسعه يافته باعث افزايش تراكم در مركز شهري و بالطبع افزايش ميزان تصادفات در شبكه هاي معابر شده است.كه به هيچ عنوان براي عبور حجم و نوع ترافيكي كه در حال حاضر مي بايست از خود عبور دهند طراحي نشده اند.همچنين رشد بي رويه شهري باعث همجواري ناسازگار كاربريهاي زمين گرديده است كه منجر به تداخلهاي زياد عابر پياده و خودرو شده است .مهاجرت از نواحي روستائي به مراكز شهري و حاشيه ان اغلب بوجود امدن گروه شهرنشيناني مي شود كه با چنين سطوح پرتراكم ترافيكي در مركز شهر مانوس نيستند و در حاشيه نيز حاشيه نشيني با بافت شهري مطابقت ندارد.
تمام كساني كه محل زندگي خود را در شهر انتخاب كرده اند تقريبا در تمامي ايام زندگي به نحوي از شهرداري و سازمان حمل و نقل سر وكارر دارند مثلا براي رفتن به محل كار،مدرسه،تفرج خريد ،پارك،حمل وزباله و غيره .
نهايتا نتيجه مي گيريم انسان از موقعي كه پا به اجتماع مي گذارد تا زماني كه به رحمت ايزدي مي پيوندد به خدمات شهرداري و حمل و نقل نيازمند است. سازمانهاي ما هميشه در راس توجهات عموم و شهروندان قرار گرفته است. ما مي دانيم هر سازماني كه مراجعين بيشتري داشته باشد افكار عمومي متمركز و نظارت و بررسي بر عملكرد نيز بيشتر مي شود و همان افكار عمومي بر روي نحوه عملكرد كاركنان در حال قضاوت است. در نتيجه براي طراحي چنين فضايي بايد بيشتر بكوشيم.

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 120 صفحه

دانلود رساله معماری ترمینال مسافربری

مقدمه
با ظاهر شدنِ اولین اتومبیل ، فوراً فرهنگی در کنارِ فرهنگِ صنعتی منشعب شد و شکل یافت که از سرعتِ بیشتر مایه می گرفت . وسایلِ نقلیه یک یک آمدند ، مورد استفاده قرار گرفتند و باعث سرعت بخشیدن به امرِ حمل و نقلِ مسافر گشتند . با توسعه ی شبکه ی راه ها و پیشرفتِ تکنولوژی در جهتِ مجهز شدن اتوبوس ها و اطمینانِ بیشتر در مسافرت با آنها ، امروزه در ایرانِ بزرگ ، اتوبوس بیش از هر وسیله ی نقلیه ی دیگری در سفرهای درون و برون شهری مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به محدود بودنِ پوشش شبکه های حمل و نقلِ ریلی ، هوایی و دریایی کشور ، بخش عمده ای از جا به جایی مسافران در کشور ( بیش از 90 درصد ) توسط ناوگانِ حمل و نقلِ جاده ای صورت می پذیرد . این موضوع ما را بر آن می دارد تا به فکرِ افزایشِ توانِ این ناوگان و بالتبع پایانه های مسافری ای جاده ای به عنوان بخشِ مهمی از آن باشیم .
پایان نامه ی پیشِ رو در پنج فصل تنظیم شده است که فصل یکم ، به شرحِ موضوع ( پایانه ی مسافری ) ، طرحِ مسئله ، اهداف طرح و روندِ انجامِ طرح ، تحتِ عنوانِ معرفیِ پژوهش می پردازد ؛ در فصل دوم ، مطالعاتِ پایه شاملِ آشنایی با سیستمِ حمل و نقل ، گونه بندیِ انواعِ پایانه ها ، بررسی ویژگی های پایانه های مسافری و بررسیِ نمونه های مشابه ، تحتِ عنوانِ ادبیاتِ موضوع و چارچوبِ نظری مطرح می شود ؛ فصلِ سوم با عنوانِ شناختِ وضعِ موجود ، تعیین و آنالیزِ سایت ، به شناختِ شهرستان ِقرچک ، طراحی اقلیمی ، حمل و نقلِ مسافر درقرچک ، تعیین و آنالیزِ سایت برای طراحی پایانه می پردازد ؛ فصل چهارم با عنوانِ تبیینِ طرح و معماری به شرحِ استانداردها ، برنامه ی فیزیکی ، مبانیِ نظریِ شکل دهنده ی طرح و طراحی سازه می پردازد و در فصل پنجم ، طرح و آلبومِ نقشه ها ارائه می گردند .
کمبودِ منابعِ کتابخانه ای که خود ناشی از کمبودِ پژوهش در این زمینه است ، مهمترین مشکلی بود که در این راه دیده شد ، به گونه ای که غالبِ منابع به تکرار مطالبِ یکدیگر می پرداختند و نیاز به انجام پژوهش های متعدد در سطحِ تحقیقات علمی دانشگاهی در این زمینه به شدت احساس می شود .

طرح نهایی پایان نامه ترمینال مسافربری

1-1- شرح موضوع پیشنهادی
قبل از فرا رسیدن عصر جدید و رونق شبکه ی راه ها و حمل و نقل به کمک فن آوری نو ، در طول تاریخ ، عمده ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد . در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی داشتند ، سوار بر
چهارپایان ، طی طریق می کردند . فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری ، ناهمواری و ناامنی راه ها و مهم تر از همه ، نوع وسیله ی جابجایی ، زمان سفر را طولانی می کرد و لزوم اسکان بین راهی را متذکر می شد . براساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی ، ایران در احداث جاده و کاروان سرا و ایجاد سیستم ارتباطات ، پیش قدم بوده است . به عقیده ی محققان ، ایجاد و توسعه ی ساخت وساز کاروانسرا در ایران ، از مهم ترین دستاوردهای معماری ایرانی ، به ویژه در دوره ی اسلامی است . این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کالا ، تا قرن های متمادی ادامه داشت .
با ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقباً گسترش روزافزون تعداد خودروها در دهه های پس از آن ، معماری و شهرسازی ، ارتباطات ، حمل و نقل و بسیاری از دیگر عرصه های زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونی های چشمگیری شد . با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره ی پهلوی اول ، گاراژها عهده دار برقراری سفرها شدند . با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر ، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند . به تدریج و در طی دهه های بعد ، حمل و نقل بین شهری به صورت یک معضل شهری ، به ویژه برای شهرهای بزرگ در آمد . از این رو مسئولان امر ، به فکر ساماندهی حمل و نقل مسافر در شهرها افتادند . فکر تاسیس پایانه ها در ایران به سبک پایانه های اروپا ، اول بار در سال 1328 مطرح شد . ولی تا زمان اجرای اولین طرح پایانه ها در کشور ، سال ها طول کشید . در سال 1353 ، شهرداری تهران طرح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوسرانی را در حوالی میدان توپخانه مطرح کرد . مشخص نبودن مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزه ، سبب بروز برخی معضلات شده بود . سرانجام احداث اولین پایانه ی مسافری در سال 54 در اراضی خزانه تهران ، آغاز و عملیات اجرایی آن ، در سال 58 تکمیل گردید با پیروزی انقلاب ، « لایحه ی قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافری بین شهری در داخل شهر تهران » ، در اردیبهشت ماه سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید . این لایحه ، شهرداری تهران را موظف می کرد تا
علاوه بر بهره برداری از پایانه ی موجود ( پایانه ی جنوب ) ، به تدریج نسبت به احداث پایانه های جدید و متناسب با نیازهای شهر در نقاط مختلف تهران و با استفاده از اعتباری که سازمان برنامه و بودجه وقت هزینه می کرد ، اقدام کند .
در تیرماه سال 1359 ، اولین پایانه ی مسافربری در تهران ، با عنوان پایانه ی خزانه ( جنوب ) ، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و به تدریج در طی سال های بعد ، پایانه ی غرب ( به طور موقت ) و پس از آن پایانه های شرق و بیهقی در تهران ، تاسیس شده و همزمان در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز ، احداث پایانه های بین شهری مورد توجه واقع شد . به این ترتیب پایانه ها به عنوان بخشی جداناپذیر از ناوگان حمل و نقل برون شهری ، مطرح شدند . امروزه با وجود گسترش شبکه های مختلف حمل و نقل ، از میان انواع شیوه های جابجایی مسافر در کشور ( جاده ای ، ریلی و هوایی ) ، بیش از 90 درصد توسط جاده صورت می گیرد . بر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه ی خدمات در این بخش بیش از پیش آشکار می گردد .

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه دریایی - دانلود رساله معماری پایانه دریایی

نمونه موردی مطالعات ترمینال مسافربری

1-2- طرح مسئله
سوالات را در سه زمینه ی طراحی شهری ، طراحی معماری و طراحی سازه مطرح می کنیم :

1-2-1- در زمینه ی طراحی شهری
سال هاست به پایانه به عنوان یک کاربری مزاحم شهری در حد کاربری هایِ صنعتیِ حمل و نقل و انبارداری نگاه می شود ، لذا سعی در بیرون راندن و یا به حاشیه شهر راندنِ این کاربری ها به وضوح دیده می شود تا شهر از مشکلات عدیده ی آن در امان باشد . طراحان نیز در این زمینه کاملاً عملکردی برخورد کردند تا این دید تشدید شود . در بسیاری از کشورهای مدرن پایانه های جاده ای ، ریلی و هوایی گاهاً تا حد یک المان شهری مطرح می شوند اما در کشور ما به این مهم در طراحی کمترین توجی نمی شود . چگونه می توان این دید منفی به پایانه را به دیدی مثبت تبدیل کرد ؟
پایانه ها از یک سو به عنوان یک کاربریِ شهری ، باید پاسخگوی نیازهای یک شهر و شهروندان آن بوده و از سوی دیگر به عنوان یک گره ( عنصر ) در حمل و نقل برون شهری ، باید به گونه ای طراحی شود که نقش خود را در ارتباط با کاربری های پیرامون ، به خوبی ایفا نماید . اما در پایانه های موجود این نکته کمتر مورد توجه واقع شده است . نقش طراحی در این زمینه چیست ؟

برنامه فیزیکی مطالعات ترمینال مسافربری

1-2-2- در زمینه ی طراحی معماری
عموم پایانه های کنونی – به عنوان یک فضای مکث – دارای سایتی مناسبِ روحیاتِ انسانی نیستند ، در آنها فضای سبزی دیده نمی شود و برای ساعاتی که مسافر در آنها توقف می کند خسته کننده و عذاب آورند . چگونه می توان فضایی که پایانه در آن ایجاد می شود ( سایت ) را برای مسافران ، به فضایی جذاب و آرامش بخش تبدیل کرد ؟
– اغلب پایانه های کنونی خوانا نیستند . کاربری ها در ارتباط درونی با هم نیستند و مسافران در برخورد با آنها دچار سردرگمی می شوند و گاهاً باید برای رسیدگی به امورشان ، مسافت زیادی را از یک کاربری تا کاربری دیگر بپیمایند در حالیکه نباید اینگونه باشد . چگونه می توان بین کاربری های متجانس ارتباط درونی نزدیک برقرار کرد ؟
– در دهه های اخیر ، اغلب بناهای عمومی و ساختمان های دولتیِ ما فاقد زیبایی اند . در طراحی این ساختمان ها صرفا به عملکرد توجه شده در نتیجه عموماً فرم آنها از خطوط راست ، شکسته و عمود برهم ساخته شده است و از خطوط منحنی که مناسب روحیات انسانی اند یا خبری نیست ، یا چنان ناشیانه با خطوط راست درگیر شده اند که نه تنها باعث زیبایی نشده اند بلکه در عملکرد هم اخلال ایجاد کرده اند . چگونه می توان در عین پرداختن به عملکرد ، زیبایی را هم مدنظر قرار داد ؟
– با آغاز قرن بیستم ، جهان شاهد زایش مکتب جدیدی بود ، مکتب مدرن . این تفکر خیلی زود به سراسر جهان نفوذ کرد . اما آثار مخرب آن در کشورهایی نظیر ایران بیشتر نمود یافت . معماری مدرن هیچ احترامی برای اقلیم ، فرهنگ و ریشه های هویتی منطقه قائل نبود . یک ساختمانِ مدرن با یک تیپ و شمایل می توانست در هر کشور ، منطقه ، اقلیم و فرهنگی برپا شده و پاسخگو باشد ! با گذشت نزدیک به نیم قرن از مرگ این مکتب ، آثار مخرب آن همچنان در کشور ما مشهود است ! بناهای شاخص عمومی ما بدون توجه به ریشه های هویتی ، فرهنگی و اقلیمی به صورتی تیپیک برپا می شوند ، البته گاهاً طراحانِ ما توجهی به این موارد نشان می دهند اما این توجه کاملاً کلیشه ای ، سطحی و ظاهری بوده در حالیکه روحِ آثارِ آنان مدرن است ! چگونه می توان ما از این تفکر که به صورت یک عادت نادرست در بین طراحان ما در آمده ، دست کشید

مطالب مشابه :   مطالعات ترمینال 90 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی ترمینال مسافربری

1-2-3- در زمینه ی طراحی سازه
– عمومِ ساختمان های امروزی ما به خاطر درگیر شدن با سازه های خشک و زمخت – نظیر تیر و ستون – فاقد زیبایی و یا عملکرد مطلوب هستند . این حتی ساختمان های مهم شهری ما – که باید دارای کنتراست باشند و به عنوان شناسنامه ی شهر عمل کنند – را هم تحت تاثیر قرار داده تا جایی که فضاهای داخلی این ساختمان ها به جنگلی از ستون تبدیل شده اند که این خود هم در زیبایی و هم در عملکرد تاثیر نامطلوب دارد . چگونه می توان با انتخابِ سازه ای مناسب عملکرد و زیبایی پایانه ی مورد طرح را تامین کرد ؟
1-3- اهدافِ طرح
اهدافِ طرح به گونه ایست که جدای از پرداختن به عملکرد ، تا حد امکان پاسخگوی مسائل مطرح شده باشد :
1. طراحی یک المانِ شهری در ورودی شهر به گونه ای که به عنوان یک شناسنامه ، بیانگرِ هویتِ تاریخی – فرهنگی شهر برای مراجعه کننده باشد .
2. رعایتِ هارمونی و هنجار بین کاربری های شهری ، خصوصاً کاربری های پیرامون
3. طراحی فضاي سبز در سایتِ پايانه به گونه ای که انتظارات زیر را برآورده کند :
در راستای روحیات انسانی باشد و برای مسافر آرامش بخش و جذاب باشد .
به صورت یک فيلتر از انتقال صدا ، گرد و غبار ، حرارت ، تابشِ خورشيد و بادهاي نامطلوب جلوگیری کند .
به عنوان حريم و مرز بين پايانه و ساير كاربري هاي پیرامون عمل کند .
 خوانایی و ارتباطِ درونیِ معقول میان کاربری ها ، به گونه ای که مسافر در برخورد با آنها دچار زحمت ، سردرگمی ، صرفِ وقت و طی مسافت های طولانی نشود .
 طراحی در راستایِ زیبایی در عینِ عملکرد
 طراحی برپایه ی اقلیم و ریشه های هویتی و فرهنگی
 طراحی سازه ای در راستای زیبایی و عملکرد

ریز فضا های مطالعات ترمینال مسافربری

1-4- روش انجام کار
روش انجام این پروژه بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای می باشد ؛ بدین گونه که ابتدا مجلات معماری ای که در شماره های خود به مسئله ی پایانه های مسافری پرداخته اند ، مورد مطالعه قرار گرفتند . در ادامه این روند مقالات موجود در سایت های اینترنتی بررسی شدند .
بدین ترتیب آشنایی اولیه با موضوع صورت گرفت ؛ در ادامه با مطالعه ی آثارِ دانشجویی ( پایان نامه ها و طرح های دانشجویی ) و آگاهی از پیشرفتی که آنها در این راه داشتند ، نتایجی از طرح حاصل شد که مبنای ادامه ی کار قرار گرفت . سپس با درگیر کردن تجربه ی شخصی ( به عنوان یک مسافر و مراجعه کننده به پایانه هایی در نقاط مختلف کشور در طی 10 سال گذشته ) و تجربه ی دیگران ( غالباً دانشجو ) در این زمینه ، فضایابی پایانه ی مسافری بر اساس نیازهای مسافران ( که مراجعین اصلی پایانه ها هستند ) انجام شد . در ادامه نمونه های موجود داخل و خارج ( غرب ) با یکدیگر مقایسه شدند ، نتایجی از آن حاصل شد و کاستی های موجود مدنظر قرار گرفتند که این به تعیین برنامه ی فیزیکی انجامید .
بررسی ریشه های فرهنگی – هویتی ، اقلیم شهرستان سبزوار و تعیین و آنالیز سایت نیز بر پایه ی مطالعات منابع موجود و همین طور تجربه ی شخصی ( حاصل از 2 سال زندگی در این شهر به عنوان دانشجو ) صورت گرفت .
در نهایت با جمع بندی کلیه اطلاعات بدست آمده ، طراحی پایانه در کنار کُرکسیون با اساتید آغاز و به انجام رسید

دیدگاهتان را بنویسید