دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری 90 صفحه

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری / مطالعات طراحی پردیس هنر و معماری ,برنامه فیزیکی پردیس هنر و معماری ,ریز فضاهای پردیس هنر و معماری ,رساله پردیس هنر و معماری ,ضوابط و استاندارد های طراحی پردیس هنر و معماری ,نمونه موردی خارجی پردیس هنر و معماری ,نمونه مشابه ایرانی پردیس هنر و معماری ,دانلود رایگان رساله پردیس هنر و معماری ,دانلود رایگان مطالعات پردیس هنر و معماری ,مطالعات طراحی پردیس هنر و معماری ,دانلود رساله معماری پردیس هنر و معماری ,طرح نهایی پایان نامه پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری 90 صفحه
قیمت : 8000 تومان

هنرهای حقیقی راهمواره حامل پیام یا معانی حقیقی دانسته اند كه هنرمند سعی درابلاغ آن معانی می نماید.بعبارت دیگرچنین هنری همواره سعی دربیان موضوعی ورای ظاهر خویش را دارد.درچنین طرز تفكری از صورت هنری است كه فرم یا صورخارجی یك شیء به معنا راه می یابد. دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری
شكل تازه محتوای تازه می آفریند.شناخت این معنا وپرداختن به آن درصورت خارجی فرم وفضایی معماری از جمله مهمترین پرسشهای این موضوع است.

یك دانشگاه بایدآیینه تحولات جهانی تكنولوژی آموزشی وتفكرباشد كه ازاین راه باعث ایجاد دگرگونیهای اساسی درآموزش معماری گردد. دردانشگاه باید روشهای استفاده از قوای ذهنی به قصد ایجاد توان تحلیل واستدلال ،به دانشجوی معماری آموزش داده شود. باید ذوق وسلیقه اوتربیت وارتقا یابد.

سرعت تغییرات تكنولوژی وتحولات معماری ازطریق كیفیت فضایی باعث رشد تفكرهای جدید می گردد. بنابراین برای فراهم كردن زمینه مناسب جهت شكل گیری چنین كیفیتی از معماری ،استفاده ازمفاهیم معماری سنتی به شكلی تازه را به عنوان نقطه شروع خلق آثارهنری در زندگی جدید می توان یافت. وبا این روش می توانیم با ایجاد كیفیت ویژه درفضا مخاطب را در شرایط خاص قراردهیم.

بدیهی است معماری نه تنها با استفاده استادانه ازفرم سروكارمی یابد. بلكه به ساخت فضاها نیزمربوط می شود. بنابراین هنر و معماری به عنوان دولایه سیال و انعطاف پذیرمی باشند كه با بیان معنای هنری ونحوه استفاده ازآن درمی یابیم كه هنرومعماری به موازات هم عمل می كنند ودر بعضی شرایط با هم یك نقطه تلاقی را ایجادمی كنند.بنابراین می توان اینطور بیان كرد كه این دولایه بر روی یكدیگر تأثیر می گذارند ودر یك نقطه بهم می رسند.

مطالب مشابه :   مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه

معماری هنری است كه در پس ظاهر خارجی حاوی معنایی مؤثر ومهم در جهت ساماندهی هدفی كاربردی است.

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری 90 صفحه

ضرورت طرح:

برای تشریح ضرورت مسئله ابتدا باید تعریف واضحی از پردیس ؛ هنر و معماری داشت ، که به شرح ذیل می باشد:

تعریف پردیس:مجموعه های دانشگاهی اعم از مجتمع های بزرگ و دانشکده های تک رشته ای ؛ پردیس نامیده می شود.
پردیس به انگلیسی( Paradise)‏ واژه ای ایرانیست که به انگلیسی آورده شده است و معرب آن به صورت فردیس و فردوس و در بعضی زبان های اروپایی به صورت پارادایس در آمده است؛بیشتر به عنوان بهشت شناخته می شود و به کار می رود.

تعریف هنر: در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان‌گر این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت‌های ذهنی و خیالی وی. البته برای هنر، نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.

تعریف معماری: امروزه واژه «معماری» در دو معنای وابسته بکار می رود.
1) معماری به عنوان فرآیند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر ( خلاقانه ) آدمی توجه دارد و بر پایۀ علمی – تجربی ، هنر و فناوری ساخت، پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می گیرد.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه

2) معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است . این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می رود.

در این تحقیق به واژه معماری به معنای معمارانه اش پرداخته خواهد شد.

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری 90 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات پردیس هنر و معماری 90 صفحه
قیمت : 8000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری 90 صفحه

فصل اول : شناخت و ضرورت طراحی
مقدمه5
ضرورت طرح 5
بيان مسأله7
عوامل نيازمندي به تأسيس دانشگاه
بالا بودن نسبت شهري 7
اثرات عوامل طبيعي،اقتصادي بر توزيع جمعيت 7
بالا بودن نسبت بيكاري 8
ضريب شاغل خانوار 8
استقبال جوانان و نوجوانان از آموزش عالي 8
پيش بيني جمعيت آينده 8
پيش بيني تعداد دانشجويان تا سال9
پيش بيني جمعيت كشور تا سال9
پيش بيني تقاضاي آموزش عالي در ايران تا سال9
بررسي نياز به نيروي انساني متخصص در سطوح عالي 10
پيش بيني رشد آموزش عالي درايران 10

بررسي ديدگاه معماران ايران دررابطه نقش وتأثيردانشكده معماري 12
منابع 14

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری

فصل دوم : مبانی نظری طراحی
سابقه آموزش عالي
مقدمه15
دارالفنون16
اولين معمار تحصيلكرده ايراني17
نخستين مدرسه هنرهاي زيبا ايران19
انگيزه هاي ايجاد دانشگاه تهران 19
تأسيس دانشگاه تهران 21
دانشگاه شهيد بهشتي 22
دانشگاه علم وصنعت 23
دانشگاه جامع علمي كاربردي 23
سابقه دانشگاه آزاد 23
دانشگاه آزاد اسلامي 23
دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسلامي 24
منابع 25
نخستين مدرسه هنرهاي زيبا اروپا وآمريكا 25
منابع26

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده هنر 115 صفحه

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری

هنر
تعريف هنر 26
فعاليت هنري 27
ارزش هنر 27
ماهيت و چيستي هنر28
نسبت هنر وزيبايي 28
احساس و تفاهم 29
نتيجه گيري31
فضا
مقدمه 33
معماري
معماري چيست؟ 33
عناصر تشكيل دهنده معماري 34
گونه شناسي معماري 35
كلياتي درباره معماري ومعماران 36
دست آوردهاي معماري ايران 38
ايده هاي طراحي39
منابع 40

فصل سوم : بررسی نمونه های موردی
مدرسه بوزار 41
مدرسه باوهاوس 43
دانشكده معماري اورگن 45
آموزش سنتي معماري 45
دانشگاه هاروارد 46
دانشگاه آكسفورد 49
مدرسه سنتي مشهد 52
دانشگاه تهران 53

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری

فصل چهارم : برنامه فيزيكي واستانداردها
بررسي وتعريف عوامل مؤثردر برنامه فيزيكي 56
استانداردها ،تفكيك و توزيع فضاها درطبقات57
طبقه بندي فضا هاي اصلي وفرعي بطور كلي 57
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي 58
مشخصات فضاهاي آموزشي 58
سرانه كلاسها 59
مبلمان كلاسها 60
كارگاه ماكت سازي 61
ضوابط طراحي درگروه فضاهاي كمك آموزشي 61
مشخصات فضاهاي اداري 61
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي خدماتي 62
پياده رو،ورودي،راهرو،پله،سطح شيبدار62
تعيين تعداد پذيرش 64
تعاريف 64
برنامه هاي درسي واحدهاي آموزشي 66
محاسبه كادر علمي مورد نياز 67
تعيين ظرفيت،تعداد وسطح فضاهاي آموزشي 67
كادراداري وخدماتي مورد نياز(برنامه ریزی فیزیکی) 74
منابع 77

دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری

فصل پنجم : سازه وتأسيسات
مطالعات اوليه سازه78
تأسيسات 78
سيستم اعلام حريق 78
سيستم صوتي 80

فصل ششم : شناخت بستر پروژه
اقليم وخصوصيات جغرافيايي
مقدمه 83
بررسی اقلیم 83
مشخصات جغرافیایی 84
خصوصیات جمعیتی 86
تحلیل سایت 87
دلیل انتخاب این زمین 87

فصل هفتم : روند طراحی و ایده طرح
ایده طرح 88
روند طراحی 90

دیدگاهتان را بنویسید