مطالعات سینما 115 صفحه

دانلود مطالعات سینما مطالعات طراحی سینما ,رساله سینما ,برنامه فیزیکی سینما ,نمونه موردی خارجی سینما ,ضوابط و استاندارد های طراحی سینما ,دانلود رایگان مطالعات سینما ,دانلود رساله معماری سینما ,نمونه مشابه ایرانی سینما ,ریز فضاهای سینما ,دانلود رایگان رساله سینما

مطالعات سینما 115ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : 12/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

مقدمه
(( اينجا اتاقی است ، تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگيز روشن می شود . و سايه ای حقيقی صدساله را پيش روی چند نفر از حاضران می گستراند . شايد هم سايه ای از حقيقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند . دانلود مطالعات سینما

مطالعات طراحی سینما

اينجا چند نفر خسته و شوريده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعيت تخليشان را بر پرده ببينند . و بعضی به تاثير ، به کنار دستی شان میگويند ، اين جا اتاق رويا سازی است . جايی که تصويرها و صداها در هم میآميزد تا معجزة يک قرن ، پس از هزاران بار، بار ديگر روی می دهد.دانلود مطالعات سینما
اين جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سياست تا اقتصاد ، ار کژانديشی و بی مايگی تا خلاقيت ، از دوستی تا دشمنی ، اين جا خلاصه آدمی جاری است .
اين جا خاطرات گذرا نيستند . حرکات ناميرانيد . و اصوات تا ابد می مانند . و اين همه برای توصيف نام انسان کافی است . اين جا اتاقی است تاريک با پرده ای سپيد و کوچک در انتهای آن .)) 1

رساله سینما

سينما پديده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثير دو سويه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است . در فرآيند بزرگنمايی فريمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای پرده جادوايیاش حد ميانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از ديدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .دانلود مطالعات سینما
در ادامه به تاريخچة فرهنگ نمايش و چگونگی پديد آمدن نمايش در جوامع مختلف می پردازيم .
آغاز نمايش در هر سرزمينی را بايد در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعاليتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .
انسان بدوی که در بيان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبيده و از طريق حرکات موزون سعی در بيان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نيايش و سخن گفتن با خدايان خود شروع به انجام حرکات موزون ( رقص ) می کند .دانلود مطالعات سینما
بنابراين اولين هنرهای نمايشی در درون همين مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گيرد .دانلود مطالعات سینما

برنامه فیزیکی سینما

شايد بتوان گفت يکی از شرايط ضروری برای پيدايش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پيچيده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عينی و بيطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً يکی از علايم اين فرايافت ، ظهور يا بروز يک برخورد کمدی با مسائل است زيرا برای آنکه در راه خير و سعادت مردم از معيارهای مضحک را برگزينيم ، نياز به بينشی عينی و بيطرفانه داريم . علامت ديگر گسترش حس زيباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرايافت های انسان از جهان خود تغيير می کند ، اغلب از اجرای آيين و توسل به اسطوره ها برای رسيدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .

نمونه موردی خارجی سینما

دو شرط ديگر نيز که مربوط به حس زيباشناختی است دارای اهميت اند ، پيدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعاليتی منتقل و ويژه بپذيرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی روحانی ببخشد . و او را با حيات درونی خويش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نيز قابل توجه است و در ايران نيز به عنوان يک مرکز دسته جمعی بمنظور بيان مسائل فرهنگی و تفريحی نقش ايفا می کند و می توان بعوان يک عامل کمک دهندخ در اين راستا موردتوجه قرار گيرد .

ضوابط و استاندارد های طراحی سینما

سينما در ايران همانطور که گفته شديک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در اين صنعت و هنر ديده نمی شود اين عامل در کشور ايران بعنوان يک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با اين وجود نمی توان منکر اين مهم شد که سيل افراد شايق و به سينما رو به مراتب کمتر از ساير تفريحات دسته جمعی می باشد . و به همين نسبت فضاهای مورد نياز به خصوص در مرکز بيشتر از ساير فضاهای همسو می باشد . پس از چنين مکانهايی با توجه به مشخصات آنها جهت رهبری عموم مردم می توان استفاده نمود . سينما از جهت رابطه با فرد عامی اين مرز و بوم تا حد زيادی قابليت بهره برداری دارد شخص در محيط سينما با يک تکنيکی روبرو است که از لحاظ آسانی بيان به ساير وسائل ارتباط جمعی يک حس راحت دارد . و نيز سينما از لحاظ محيط فيلم با يک وسعت زياد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محيطی دور از ذهن را به آسانی برايش بازگو می کند .
فرد در محيط سينما خواص يک محيط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محيط اجتماعی ديگر امکان آموزش در سينما بيشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سينما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود بايد محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای اين منظور با در اختيار گذاردن وسائل و فضاهای تکنيکی اين حالت را بوجود آورد .

مطالب مشابه :   مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه

دانلود رایگان مطالعات سینما

اکنون مجموع مطرح می شود که بتواند کادر لازم را برای تدريس و پياده کردن گروههای پژوهشی گروههايی برگزيد تربيت بنمايد اين کار هم با گروههای پژوهشی مبادرت به تحقيق و با نظم جهان هماهنگ سازد . تا سرانجام او را به رستگاری هدايت کند . هر چند داستانها و حوادث هيجان انگيز در هنرهای نمايشی شرق فراوان است اما قصد آنها به هيچوجه داستان گوئی و ايجاد هيجانهای کاذب نيست

دانلود رساله معماری سینما

در اين تفکر تمام عالم هستی ، حتی شخصيت های و صحنه ها ، تمثيل و مظهری از تجليات وجودند . ظواهر هرچه که باشند ، هدف نهائی با بيانی غير مستقيم ، انگيختن احساسات کيفی و حالت ويژة انسانی است .دانلود مطالعات سینما
حال با بررسی اجمالی از تاثير مجموعة نمايشی و نقش آن در اعتلای فرهنگ يک جامعه می توان گفت سينما با ريشه ای نو پا و تئاتر با يک حالت بومی فراموش شده در ايران متظاهر می شود . تئاتر ايرانی هر چند که در دربار پادشاهان بصورت تعزيه و قبل از اسلام بصورت مجالس سرور سابقة طولانی دارد و در کنار آن پرده دارای و معرکه داری نيز تظاهر کرده است ، با اين حال در زمان حاضر فاقد هر گونه محتوای لازم تئاتر مناسب زمان است در تئاتر اکنون ايران هيچگونه مشخصات لازم يک نمايش خوب را نمی توان ديد آنچه که امروز بعنوان تئاتر در ايران مطرح است خالی از هرگونه رابطه با زندگی مردم است تکنيک ، محتوا و کارآمدی افراد تنها چيزهايی هستند که در تئاتر ايران ديده نمی شود و اين مسيله جز خواست شخص تماشاگر نيست که خيلی زود در اثر کمبود فرهنگ داخلی قانع شود .

نمونه مشابه ایرانی سینما

بنابراين هم بايد کادر لازم جهت پرداخت محتوا را بوجود آورد ، که اين مسئله با ايجاد مدارس تئاتر و سينما برای تربيت معلم تئاتر در مدارس ممکن خواهد بود و هم بايد شروع به شناخت مسائل اجتماعی قديم تئاتر در ايران و جهان نمود و جهت مشخصی برای تئاتر در کشور جستجو کرد .دانلود مطالعات سینما
تئاتر هر نقطه ای از دنيا به دليل اينکه گردآورندة گروهی از افراد برای مطرح کردن موضوعی هماهنگ کند . و او را به رستگاری هدايت کند .دانلود مطالعات سینما

فصل اول
1ـ 1 ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران 1 دانلود رساله سینما
گزارشگران و مورخان تاريخ در آثار خود اعتنائی به نقل اتفاقات نمايشی در ايران نکرده اند و از اين رو است که آثار نمايش گذاشته ما در جائی ثبت نشده و عموماً سينه به سينه و به عنوان نمايش های عاميانه به دوران ما رسيده است .دانلود رساله سینما
اگر باور کنيم که هيچ جامعه ای بی نياز از نمايش نيست در اين صورت می توان تصور کرد اين نياز از طريق انواع آئين های مذهبی ، تعزيه ، نقالی ،نمايش های عروسکی ، روحوضی ، شاهنامه خوانی و بازيهای قهوه خانه ای و انواع ورزشهای نمايشی برآورده می شده و نيز گاه به نمايشهای خلوت دربارها و خانه های اشراف ، توسط گروههای کوچک و گمنام محدود می گرديده است .دانلود رساله سینما
با رواج سفرهای خاص به غرب و ورود فرهنگ عرب به ايران، روشنفکران ايرانی با قالب های نمايشی رايج در غرب آشنائی يافته و دست به قلم بردند تا بدينوسيله ذهن جامعة ايرانی را به نسائل جديدی آشنا کند . اصلاحات ميرزا تقی خان اميرکبير ، تاسيس دارالفنون ، تبليغات دامنه دار سيد جمال الدين اسد آبادی بر ضد استعمار و استبداد و لزوم اصلاحات ، افکار مردم ايران را بيدار کرد .دانلود رساله سینما
چاپ چندين روزنامه ، درج اخبار و فعاليت های فرهنگی در غرب ، ترجمه مقالات و نمايشنامه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده ، رسالات و اشعار ميرزا آقا خان کرمانی و کتابهای حاج ميرزا عبدالرحيم طالبی ، که اصول علمی و اجتماعی را به زبان ساده بيان می کردند . تکانهای شديدی بر افکار ايرانی وارد آورد و همراه با حوادث ديگر تاريخی انقلاب مشروطيت را پی افکند . اما فرهيختگان ايرانی همزمان با آشنائی با انديشه های جديد غربی رفته رفته خود شيفتة فرهنگ غرب شدند . اين شيفتگی ، و نه شناخت نسبی ، قدرت ارزيابی آنان را فلج کرد واغتشاشی بوجود آورد که در همة زمينه ها به صورت تقليد کورکورانه از غرب ظاهر شد . در زمينة نمايش بزودی تعزيه کاربرد خود را به عنوان يک نمايش فرهنگی و تربيتی از دست داد و پس از سقوط قاجاريه ، به خاطر ضديت حکومت جديد با مذهب ، تقريباً ممنوع شد .دانلود رساله سینما

مطالب مشابه :   مطالعات سالن نمايش يا تئاتر 190 صفحه

ریز فضاهای سینما

گروههای نمايشی ديگر از جمله نقالان ، خيمه شب بازان ، معرکه گيران نمايشگران رو حوضی و غيره چون قادر به انطباق با جامعة بيدار شدة ايران نبودند . و نيز اجازة انعکاس حقايق موجود را نداشتند ار رواج افتادند، اگر امروز چيزی از اين نمايش های سنتی در گوشه و کنار به چشم می خورد در واقع موجوديت کم توانی است که انگيزه ها و منابع حياتی خود را از دست داده است . از آن پس تئاتر در ايران به صورتی پراکنده ، و به مقتضای زمانه ، از هر چمن گلی پيده و هرگز جز در داخل کلاس دانشگاهها ، و در ميان جزوه های درسی دانشجويان فعاليت سازمان يافته و منضبطی معرفی نشده است .دانلود رساله سینما
در نمايشنامه های اوليه ايرانی ترجمه يا اقتباس ، شيوه های غربی در بازيگری ، لباس ، دکور و حتی ترتيب جايگاه تماشاگران نيز اتخاذ شد ، بايد دانست که اولاً تئاتر يک متن ادبی است که جزئی از تاريخ ادبيات محسوب می شود . ثانياً نويسندگان نمايشنامه ها معمولاً از دل گروه های موجود نمايشی بر می خيزد ، يا به استخدام آنها در می آيند پس سنت نمايشنامه نويسی جدا از حل اجرا ، بازيگران ، طراحان روابط حرفه ای ميان افراد گروه و روابط منطقی ميان بازيگر و نويسنده و تماشاگر نيست . سنت نمايشی از قرادادهای نمايشی و الگوهای ارتباطی در ميان گروه نمايشگر و تماشاگران به وجود می آيد و نه از يک متن ادبی .

دانلود مطالعات سینما

مطالعات سینما - دانلود مطالعات سینما
مطالعات سینما – دانلود مطالعات سینما

 

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب دانلود مطالعات سینما 115 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات سینما 115ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : 12/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب ” مطالعات سینما 115 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

پيشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول 6
1ـ 1 ـ فرهنگ نمايش و نقش آن در ايران 6
2ـ 1 ـ شناخت سينما 7
سينما چيست ؟ 7
3 ـ 1 ـ تاريخچة سينمای جهان 10
1 ـ3 ـ 1 ـ اختراع سينما 10
2 ـ 3 ـ 1 ـ تاريخ سينمای ايران 15
3 ـ 3 ـ 1ـ سينمای حال حاضر ايران 17
فصل دوم 19
رهيافتی نظری بر عناصرسازندة فيلم و معماری 19
1 ـ 2 ـ معماری و سينما 19
1ـ 1 ـ 2 ـ معماری در سينما . 21
2ـ 1 ـ 2 ـ معماری رسا نه ای « Media Architecture » 23
2 ـ 2 ـ سينما و حرکت 27
1 ـ 2 ـ 2 ـ معماری تحرک وسکون 28
3 ـ 2 ـ سينما و زمان 29
4ـ2 ـ فضا و زمان 30
1 ـ 4 ـ 2 ـ فضا در معماری و سينمای امروزی 31
5 ـ 2 ـ معماری سينما 32
5 ـ 2 ـ لوکوربوزيه و فيلم 34
فصل سوم 35
ضوابط ساخت مجموعه های سينمايی 35
1 ـ 3 ـ ملزومات سينما در استاندادرهای آمريکايی 35
1 ـ 1 ـ 3 ـ موقعيت سايت 35
2 ـ 1 ـ 3 ـ مشخصات سالن سينما 36
1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ظرفيت سالن 36
2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شکل و اندازة تصوير پردازش شده 36
3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده ها و تصويرپردازی 38
4ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ لنزهای پردازش 39
5 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پوشش تصوير 39
6 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف و صندلی ها 39
7 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شيب کف سالن نمايش تصوير 40
8 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ فاصله گذاری رديف ها و راهروها 40
9 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ پرده 40
10 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ روشنائي سالن 40
11 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ گيشة بليت 41
12 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ سالن های استراحت و سيرويس ها 42
13 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اتاق پردازش ( پروژکسيون ) ـ آپارت خانه 42
2 ـ 3 ـ برنامه ريزی ، طرح و احداث سينماهای به صرفه در ايران 43
1 ـ 2 ـ 3 ـ کليات 43
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی ) 43
2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات سالن 44
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ مشخصات راهروها 44
2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ نحوة انتظام صندلی ها در سالن 46
3 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها 48
4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ پردة نمايش فيلم 51
5 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ صحنه 52
6 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط ديد در سالن 52
7 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ضوابط شنوائي در سالن ها 53
8 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ آکوستيک تالار و صحنه 54
9 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ شيب ها و حجم سالن 55
10 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی 56
11 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت ) 56
12 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ انواع مواد آبسوربر 57
13 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ جذب صدا بوسيلة حاضرين در سينما 58
14 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ قاعدة کلی برای آکوستيک سالن 59
3 ـ 3 ـ 3 ـ اتاق جانبی سالن ها 60
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ آپارات خانه 60
4 ـ 3 ـ 3 ـ هال انتظار 62
5 ـ 3 ـ 3 ـ ورودی سينما 64
6 ـ 3 ـ 3 ـ گيشة بليت فروشی 65
7 ـ 3 ـ 3 ـ سرويسهای بهداشتی 65
8 ـ 3 ـ 3 ـ فضاهای اداری 66
9 ـ 3 ـ 3 ـ انبار و تاسيسات 66
10 ـ 3 ـ 3 ـ بوفه و رستوران 67
4 ـ 3 ـ نتايج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی 68
1 ـ 4 ـ 3 ـ خانة فيلم و سينما 68
1 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن نمايش اصلی 69
توضيحات جدول 8 ـ 3 70
2 ـ 1ـ 4 ـ 3 ـ سالن های نمايش فرعی 71
2 ـ 4 ـ 3 ـ بخش جنبی خانة فيلم و سينما ( قسمت امور اداری ) 72
توضيحات جدول 10 ـ 3 73
3 ـ 4 ـ 3 ـ فضاهای ورودی 73
توضيحات جدول شمارة 11 ـ 3 74
4 ـ 4 ـ3 ـ قسمت ويژه ( حراست ) 74
5 ـ 4 ـ 3 ـ قسمت پذيرايی و رستوران 75
توضيحات جدول 12 ـ 3 75
6 ـ 4 ـ 3 ـ آشپزخانة مجموعه 76
1 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ انبار موا غذايي 76
2 ـ 6 ـ 4 ـ 3 ـ بارانداز آشپزخانه 77
توضحيات جداول (14 ـ 3 ) و ( 15 ـ 3 ) 77
7 ـ 4 ـ 3 ـ قسمتهای تشکيل دهندة بخش پذيرايی و سطح زير بنای آنها 78
8 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانة سينما و سطح زير بنای آنها 78
9 ـ 4 ـ 3 ـ فهرست بخش های تشکيل دهندة خانة سينما و سطح زير بنای آنها 78
10 ـ 4 ـ 3 ـ تاسيسات مرکزی 79
توضيحات جدول ( 10 ـ 4 ـ 3 ) 79
11 ـ 4 ـ 3 ـ پارکينگ ها 80
توضيحات جدول ( 11 ـ 4 ـ 3 ) 80
فصل چهارم 81
بررسی نمونه های مشابه در زمينة طراحی مجموعه های سينمايی 81
1 ـ 4 ـ مجموعه سينماهای UFA ، درسدن 81
2 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، تهران(فرشيد موسوی و آلخاندروزائرپلو) 87
3 ـ 4 ـ مجتمع سينمايی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی) 88
فصل پنجم 92
شناسايی و بررسی اوليه منطقة مورد نظر 92
1- 5 – مطالعات منطقه ای و محيطی 92
1 – 1- 5- موقعيت جغرافيايی استان تهران 92
2- 1- 5- موقعيت جغرافيايی شهر تهران 92
3- 1- 5 – کوهپايه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها 93
4- 1- 5 – ارتباطات 93
5 – 1- 5 – چگونگی شکل گيری شهر تهران 93
تاريخچة تهران 94
2 – 5 – شرايط اقليمی 99
1- 2- 5- دما 99
2- 2- 5- ميزان بارش 99
3- 2- 5- رطوبت نسبی 100
4- 2- 5- باد 100
5- 2- 5- ساعت آفتابی 101
6- 2- 5- روزهای بارانی 101
7- 2- 5- معيارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختماني در سايت : 101
فصل 6 103
تحليل سايت 103
1 – 6 – موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت) 103
1-1-6- موقعيت قرار گيری سايت در منطقه 103
2-1-6- دسترسی های سايت در منطقه 104
3-1-6- کاربريهای موجود در محدودة سايت 105
تصوير شمارة 8-6 – سايت موردنظر 106
2-6- مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت 106
3-6- تحليل و تجزية تصويری سايت 108
1-3-6- ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت 108
2-3-6- ديد محدودة اطراف سايت نسبت به بنا 109
3-3-6- دسترسی سواره 109
4-3-6-دسترسی پياده و ورودی بنا 110
منابع و ماخذ 111
1- کتابها و منابع معماری 111
2- نشريات و مقالات معماری 111
3- پايان نامه ها و تحقيقات معماری و شهرسازی 112
4- سايتهای اينترنتی و مجلات الکترونيکی 113

مطالب مشابه :   مطالعات خانه تئاتر و سینما 150 صفحه

 

 

Adambash-full Movie | فیلم سینمایی آدم باش ( کامل )

آدام پس از اخراج از باغ وحش استرالیا و در آستانهٔ فوت پدربزرگاش به ایران بازمیگردد . وصیت و ارثیه ای مبهم او را بر سر راه نفس (دکتر شخصی پدربزرگ) قرار میدهد و رابطهای عاطفی میان آن دو شکل میگیرد . چالشهای بین این دو شخصیت باعث پدید آمدن موقعیتهایی فانتزی در طول فیلم میگردد …