مطالعات کانون مخترعین 95 صفحه

مطالعات کانون مخترعین – دانلود رساله معماری طراحی کانون مخترعین

مطالعات کانون مخترعین دانلود رساله معماری کانون مخترعین ریز فضا و برنامه فیزیکی کانون مخترعین نقشه و پلان فرهنگسرا دانلود رایگان رساله معماری پروژه کانون مخترعین دانلود پایان نامه معماری کانون مخترعین ضوابط و استاندارد کانون مخترعین

مطالعات کانون مخترعین
تعداد صفحات : 95 صفحه
قیمت : 9000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

 مطالعات کانون مخترعین - دانلود رساله معماری طراحی کانون مخترعین
مطالعات کانون مخترعین – دانلود رساله معماری طراحی کانون مخترعین

فهرست مطالب مطالعات کانون مخترعین – دانلود رساله معماری طراحی کانون مخترعین

فصل اول مطالعات کانون مخترعین:مقدمه
1-1-مقدمه 1
2-1-متولوژی وشیوه طراحی 2
3-1-چکیده 2
منابع وماخذ 4
فصل دوم مطالعات کانون مخترعین: موضوع طرح
1-2- توضیح موضوع طرح 5
2-2-ضرورت طرح 6
1-2-2-اهدافی که این طرح در بردارد 6
3-2- تاریخچه 7
1-3-2-شهرک های علمی 8
-4-2-اختراع 8
1-4-2-اختراع چیست 8
2-4-2-مخترعین 9
منابع وماخذ 17
فصل سوم مطالعات کانون مخترعین: مطالعات پایه
1-3-مقدمه 18
2-3-عوامل کالبدی 18
3-3-علل انتخاب سایت 19
4-3-معرفی محدوده سایت 20
5-3-نور سایت 21
6-3-باد مطلوب و نامطلوب 22
7-3-موقعیت شهرتهران 23
8-3-سابقه تاریخی شهرتهران 26
9-3-بررسی ویژگی های اقلیمی شهرتهران 28
1-9-3- پوشش گیاهی تهران 28
2-9-3-مراتع 28
3-9-3-جغرافیای استان تهران 29
10-3-معرفی منطقه یک 30
1-10-3-مشخصات جغرافیایی منطقه یک 30
2-10-3-ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 31
3-10-3-دستاوردهای منطقه یک 31
منابع وماخذ 34
فصل چهارم مطالعات کانون مخترعین: نمونه های موردی
1-4-مقدمه 35
2-4-نمونه های خارجی 36
1-2-4-مرکز علوم آریزونا 36
2-2-4-مرکز علوم طبیعی لتونی 38
3-2-4-مرکز علوم، ریاضی وفناوری در اسکیدمور 42
4-2-4-مرکز علوم طبیعی 45
5-2-4-مرکز علوم پایدار شهری معماران 50
3-4-نمونه های داخلی 55
1-3-4-کانون مخترعین در ایران 55
2-3-4-برنامه های کانون مخترعین 55
3-3-4-رزومه کاری و فعالیت ها 56
4-4-4-چارت سازمانی کانون مخترعین 57
5-4-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 58
1-5-4-طرح جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 59

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز تحقیقاتی ساختمان 160 صفحه

2-5-4-اجزای شهرک 60
6-4-مرکز علم و فناوری فارس 62
منابع وماخذ 64
فصل پنجم مطالعات کانون مخترعین:استانداردها و ضوابط
1-5-مقدمه 65
2-5-آشنایی با فضاها 66
1-2-5-فضاهای اداری 67
2-2-5-فضاهای آموزشی 67
3-2-5-فضاهای فرهنگی 67
4-2-5-فضاهای عمومی 69
5-2-5-فضاهای خدماتی 69
منابع وماخذ 75

فصل ششم مطالعات کانون مخترعین: مبانی نظری طراحی
1-6-مبانی نظری طرح 76
2-6-تحلیل یافته ها 77
3-6-بررسی اهداف طراحی 77
1-3-6-اهداف فرهنگی 77
2-3-6-اهداف آموزشی 78
3-3-6-اهداف پژوهشی 78
4-6-سیستم مدولار 79
5-6-ستاره قطبی 80
منابع وماخذ 83
فصل هفتم مطالعات کانون مخترعین: روند طراحی
1-7-مقدمه 84
2-7-اهداف طراحی 85
1-2-7-معیارهای طراحی 85
2-2-7-هدف کلی 85
-3-2-7-اهداف تبعی 85
1-3-2-7-محیطی 85
2-3-2-7-اجتماعی فرهنگی 86
3-3-2-7-کالبدی 86
3-7-اصول معماری 86
4-7-ملاحظات فنون ساخت 88
5-7-جانمایی فضاها 91
7-7-روند طراحی 93

فصل هشتم مطالعات کانون مخترعین: ارائه طرح و نتیجه گیری 97

دانلود رساله مطالعات کانون مخترعین

1-1مقدمه:
مطالعات معماری فرد تنها تادر آن حداز یک شی شناخت پیدا می کند که روی آن عملی صورت داده باشد واین عمل با ویژگی غیرفعالی که تجربه گرایی به درجات مختلف به معرفت نسبت بدهد سازگاراست “ژان پیاژه”
آموزش یک فعالیت انسانی پویاست که از دستاوردها،فر ایندها وگرایش های محیطی که به هم مربوط اند تشکیل شده است. این کارکردهای سالم وسازنده اجتماعی در محیط وفضای فرهنگی و آموزشی زاییده آینده نگری صحیح است. این پدیده اجتماعی در محیط درفضای آموزشی وفرهنگی خود با سایر پدیدارهای آن محیط رابطه کارکردی داشته و در کنار آن به تجلی میرسد. از طرف دیگر واقعیت این است که امروزه ارتباطات، اطلاع رسانی و مبادلات جهانی به صورتی درآمده که هیچ واحد جغرافی و سیاسی از قلمرو آن خارج نیست.درچنین شرایطی چه باید کرد؟ بستن مرزها وجلوگیری از مبادله فرهنگی دست کم درشرایط فعلی ایران مقدور نیست. درحال حاضر نه جلوگیری از امواج جهانی مقدور است و نه آموزش بی چون وچرا ی آن تنها راه چاره برخوردهای علمی،مستقل وازاداندیشانه و باید کوشید تا حد امکان هدف های اموزشی را بر ایجاد نسلی خلاق نهادینه ساخت و در جهت پیشبرد این برنامه ها از سیاست های جهانی نیز بهره جست و نسل جوان را با اندیشه روشن به رویارویی با جهان فرهنگی اینده فرستاد.[1]

مطالب مشابه :   رساله خانه هنر 140 صفحه

دانلود پروپوزال مطالعات کانون مخترعین

مترولوژی و شیوه مطالعاتی1-2
رساله معماری روش مطالعات و تحقیق در این برنامه پژوهشی، ترکیبی از انواع کتابخانه ای ، تحلیلی و توصیفی می باشد. همان طور که مشخص است لزوم تاثیر انواع علوم به ویژه علوم رفتاری در به انجام رسیدن طرح های معماری نقش غیر قابل انکار را داراست ، بنابراین به منظور ایجاد دانش زمینه ای در مورد انها و همچنین انتخاب روند صحیح برای ایجاد این دانش ضمن بهره گیری از نظرات متخصصین رشته های گوناگون از جمله: علوم پایه، فیزیک، شیمی، زیست و… و به صورت مطالعات کتب، نشریات متعدد و مختلف مربوط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت، ضمن انکه برای تکمیل تحقیقات از تصاویر، عکسهای هوایی، نقشه ها و… نیز استفاده گردید. از اطلاعات جمع اوری شده پس بررسی و دسته بندی در تهیه و تدوین گزارش بهره برده شده. مضاف برانکه تاثیر انها در مراحل مختلف طراحی از انتخاب ایده تا مراحل پیشرفت طرح نیز مشخص است. [2]

دانلود مطالعات کانون مخترعین

3-1-چکیده
منظوراز تدوین این مجموعه در قالب یک پروژه معماری، نگاهی دیگر به روند طراحی یک اثر معماری می باشد. توجه به فضای مجازی و ارتباط آن با فضای واقعی به عنوان مکمل یکدیگر و همچنین خلق فضاهای انعطاف پذیر در جهت ایجاد ارتباط دو طرفه میان کاربر وفضا در راستای خواسته کاربر از موارد مهم در طراحی این مجموعه بوده است.تامین سلامت ورشد فکری وفرهنگی در هرکشوری، شاخصی از توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی آن سرزمین به شمار می آید.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه علوم و فناوری 170 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات کانون مخترعین

توسعه فضاهای فرهنگی با برنامه ریزی های گسترده در جهت افزایش دانش و آگاهی های حرفه ای وتخصصی، رشد آگاهی های عمومی، همچنین آماده سازی مکان های آموزشی فرهنگی و فراهم نمودن ابزاروامکانات آن برای هموطنان به ویژه جوانان و شکوفایی هرچه بیشتراستعدادهای مکنون و رفع نیازهای منطقی آنان از جمله احداث کانون های علمی وفرهنگی، مراکزعلمی، خانه های فرهنگ و… از اهمیت و ارزش خاصی در برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات کانون مخترعین

در جهان امروز ودرعصر تکنولوژی وارتباطات ،رشد وپیشرفت کشورهای صنعتی آهنگی پر شتاب یافته است وسرعت خیره کننده پیشرفت این کشورها،به فاصله کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی افزوده است وباگذشت زمان این فاصله نمایان تر وآشکارتر می شودوعملا فرصت بسیار کوتاهی برای جبران این عقب ماندگی باقی مانده است که درصورت عدم استفاده از فرصت های موجود دیگر نمی توان به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شد.

ریز فضا های مطالعات کانون مخترعین

با توجه به این توضیحات هدف از ساخت کانون مخترعین فراهم آوردن و ارائه زمین،تاسیسات، کارگاه های آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاه های مجهز،کارگاه های تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی و رفاهی، که موجبات اجتماع واحدها و افراد نخبه ومخترع را دریک فضای مناسب و متمرکز فراهم بیاورد. [3]

دیدگاهتان را بنویسید