خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات خانه موسیقی مرکز موسیقی / دانلود رساله خانه موسیقی – مطالعات خانه موسیقی

دانلود رساله خانه موسیقی – مطالعات خانه موسیقی

دانلود رساله خانه موسیقی – مطالعات خانه موسیقی

مطالعات خانه موسیقی دانلود رساله معماری خانه موسیقی ریز فضاهای خانه موسیقی برنامه فیزیکی خانه موسیقی دانلود رایگان رساله معماری خانه موسیقی پروژه طراحی خانه موسیقی دانلود پایان نامه معماری خانه موسیقی ضوابط طراحی خانه موسیقی

مطالعات خانه موسیقی
تعداد صفحات : 105ص
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

فهرست مطالب دانلود رساله خانه موسیقیمطالعات خانه موسیقی

 

دانلود رساله خانه موسیقی - مطالعات خانه موسیقی
دانلود رساله خانه موسیقی – مطالعات خانه موسیقی

فصل اول : چارچوب پژوهش رساله خانه موسیقی

1- چارچوب پژوهش
مقدمه 1
1- 1- طرح مسئله 2
1-2- ضرورت مسئله 3
1-3- اهداف تحقیق 4

فصل دوم : مطالعات محيطي استان تهران رساله خانه موسیقی
2-1- جغرافيا
2-1-1- موقعيت و وسعت رياضي 6
2-1-2- جغرافياي طبيعي
2-1-2-1- ناهمواری ها 7
2-1-2-2- آب و هوا 7
2-1-2-3- منابع آب 8
2-1-3- جغرافیای انسانی
2-1-3-1- جمعیت و پراکندگی آن 8
2-1-3-2- نژاد 9
2-1-3-3- مذهب 9
2-1-4- جغرافياي سياسي
2-1-4-1- تقسیمات اداری و سیاسی 10
2-1-5- جغرافياي اقتصادي
2-1-5-1- کشاورزی 10
2-1-5-2- دامداری 11
2-2- تاريخ
2-2-1- تاريخچه شهر تهران 11
2-2-2- بناهاي علمي،‌ تاريخي و باستاني 14
2-3- فرهنگ
2-3-1- تحليل ارزشي از خصوصيات و فرهنگ 14

فصل سوم : مبانی نظری رساله خانه موسیقی
3-1- تعريف هنر و موسيقي
3-1-1- تعریف هنر 15
3-1-2- معانی و ریشه واژه موسیقی 16
3-1-3- موسیقی17
3-1-4- تعريف موسيقي 17
3-1-5- تئوري موسيقي 18
3-1-6- موسيقي از ديدگاه فلاسفه و انديشمندان 19
3-1-7- موسيقي در فلسفه يونان 20
3-1-8- نظرات بزرگان در مورد موسيقي 22
3-1-9- تئوريها و نظريات پيدايش موسيقي 29
3-1-10- نظريات روانشناسي آفرينش موسيقي
3-1-10-1- نظريه تعامل موسيقي 24
3-1-10-2- شكل گيري الگوي صوتي 24
3-1-11- آفرينش موسيقي
3-1-11-1- شکل، ریتم 24
3-1-11-2- زير و بمي 25
3-1-11-3- آكورد 25
3-1-12- رقص ، نمايش ، شعر ، موسيقي 25
3-1-13- موسيقي عملي؛ سبكها و دوره ها
3-1-13- 1- موسیقی تاریخی 26
3-1-13-2- موسیقی مذهبی27
3-1-13-3- موسیقی فولکوریک 28
3-2-فيزيك صوت
3-2-1- تعاريف 29
3-2-2- طبيعت و انتقال صوت
3-2-2-1- موج 29
3-2-2-2- طول موج 29
3-2-2-3- سرعت صوت 29
3-2-2-4- انکسار صوت 30
3-2-2-5- تفرق صوت 30
3-2-2-7- جذب صوت 31
3-2-2-8- پژواک 31
3-2-2-8- تداخل امواج 32
3-2-3- شنوايي
3-2-3-1- حدود شنوایی 32
3-2-3-2- شدت شنوایی 33
3-2-3-3- واحد شدت صوت 33
3-2-3-4- قوت صدا 33
3-2-3-5- پنهان کردن صدا 33
3-2-3-6- خستگی شنوایی 34
3-2-3-7- پایداری حس 34
3-2-4- تشدید 34
3-2-4-1- رزوناتور هلم هولتز 35
3-2-4-2- خاصیت جذب رزوناتور 35
3-2-4-3- تشدید کلی 35
3-2-5- ارتفاع صوت 35
3-2-5-1- استاندارد ارتفاع صوت 36
3-2-5-2- اثر دوپلر 36
3-2-6- تیزی گوش 36
3-2-6-1- صداهای درونی 36
3-2-6-2- صداهای ترکیبی 37
3-2-6-3- طيف صدای انسان و وسايل موسيقی37
3-2-6-4- زنگ 37
3-2-6-5- تاثير جهت حرکت صوت بر تمبر آن 37
3-2-7- فواصل موسيقي 38
3-2-8- ميزان ، گام و آكورد 40
3-3- عوامل متشكله صوت موسيقيايي
3-3-1- عوامل متشكله صوت موسيقيايي 41
3-3-2- عوامل مشخصه كمي صوت 41
3-3-3- عوامل مشخصه كيفي صوت 43
3-3-3-1- شکل 43
3-3-3-2- رنگ 44
3-3-3-3- سایه روشن 45
3-3-3-4- هماهنگی و هارمونی 45
3-3-4- خطوط ملودی 46
3-3-5- وزن 46
3-4- تركيب عناصر درموسيقي و معماري
3-4-1-تصویرگری در موسیقی و معماری 47
3-4-2- تکرار و تصویرگر هنری 47
3-4-3- تكرار عامل تعادل 48
3-4-4- عناصر معماري در تركيب 49
3-4-5- عناصر موسيقي در تركيب 50
3-4-5-1- ملودي 50
3-4-5-2- وضوح و خوانايي ملودي 51
3-4-5-3- درازي ملودي 51
3-4-5-4- حركت در ملودي 52
3-4-5-5- طرح و شكل مجموعه 52
3-4-5-6- ریتم 53
3-4-5-7- ضرب 54
3-4-5-8- متريك 54
3-4-6- ترکیب هنری 54
3-5-بافت و توناليته
3-5-1- بافت 56
3-5-2- بافت در موسيقي 56
3-5-3- ساز بندي 57
3-5-4- موسيقی گوشه دار، موسيقی تغزلی57
3-5-5-پيچيدگی و درهمی وزن 57
3-5-6- هوموفوني و پوليفوني 58
3-5-7- توناليته 59
3-5-8- گام 60
3-5-9- بافت در هنر 61
3-6- حركت
3-6-1- حركت در موسیقی 62
3-6-2- فعالیت 62
3-6-3- جابجايي 63
3-6-4- حركت پيوسته و نوبتي 64
3-6-5- حرکت در فرم 64
3-6-6- حرکت در شکل 65
3-6-7- حرکت در هنر 65

فصل چهارم : مطالعات معماري رساله خانه موسیقی
4-1- بررسي آثار كالبدي يا حجمي
4-1-1- فضاي شهري 66
4-1-2- سيماي شهري 66
4-1-3- منظر شهري 67
4-2- تلفيق ايستايي و زيبايي در فرم سازه ها 68
4-3- ايمني در برابر آتش سوزي 71
4-4- اصول پايه در طراحی
4-4-1- معيارهاي طراحي در تالارهاي موسيقي 71
4-4-2-كيفيت هاي موسيقيايي آكوستيك 73
4-4-3- ضوابط و استانداردهاي معماري در طراحي تالارها 77
4-5- معرفی و بررسی نمونه ها
4-5-1- اپرای سیدنی 79
4-5-2- سالن کنفرانس ناتینگهام 80
4-5-3-تالار فنلاند،هلسینکی 81

مطالب مشابه :   مطالعات خانه آواز - دانلود رساله خانه آواز

فصل پنجم: مطالعات تحليلي رساله خانه موسیقی
5-1- شناخت و تحليل سايت
5-1-1- مباني انتخاب سايت 83
5-1-2- دلايل انتخاب سايت 83
5-1-3- معرفي و تحلیل سايت 83
5-1-3-1- موقعيت سايت از مقياس جهاني تا مقياس شهري 84
5-1-3-2- دسترسي و ارتباط سايت با شبكه ارتباط شهر 85
5-1-3-3- بررسي ديد و منظر عمومي سايت در مقياس شهري 86
5-1-3-4- تحليل جهت ها و امتياز بندي نورگيري سايت 88
5-1-3-5- تحليل جهت وزش بادهاي مناسب و نامناسب فصول 88
5-1-3-6- تعیین جهت بهینۀ استقرار ساختمان 89
5-2- توصیف طرح
5-2-1- توصيف ايده كلي طرح 91
5-2-2- احکام استخراجی از منبع موسیقی 92
5-2-3- احکام استخراجی از منبع معماری 95
5-3- برنامه فيزيكي طرح 98
5-4- نقشه ها و مدارك معماري
5-4-1- دياگرام و روابط بخشهاي مختلف 104
5-4-2- اتودهاي اوليه تا شكل گيري طرح نهايي 107
فهرست منابع 109

دانلود رساله خانه موسیقی

مقدمه
گوته روزی گفته است:(( یک فیلسوف برجسته، از معماری به مثابه موسیقی منجمد سخن گفت، و ادعای او باعث شد بسیاری اظهار عدم رضایت کنند . به اعتقاد ما این اندیشه واقعا زیبا را نمی توان بهتر از نامیدن معماری چونان موسیقی خاموش بیان کرد )). رابطه میان موسیقی و معماری بارها مورد مداقه قرار گرفته است،و بسیاری از دانشجویان هر دو هنر در این مورد تعمق کرده،و به زمینه ها، مشابهت ها،ویژگی های مشترک و حتی به همانندی های ضمنی آنها اشاره کرده اند
موسیقی تجسم دهنده اندیشه های آدمی است . موسیقی برای ما هنری است که قبل از تمام هنرها میان هوش و ذکاوت مجرد آدمی و پدیده های محسوس آن الفت و هماهنگی برقرار کرده است . یعنی تا آن مایه از عظمت خود کاسته است که بتواند در محدوده اندیشه انسان بگنجد .
ویژگی های مشترک بین موسیقی و معماری در یونان کلاسیک آغاز شد . بنابراین ریشه تاریخی این فعالیت ها و فضاهای مربوط به آنها در غرب را باید در جشنها و نمایشهای یونان باستان جستجو کرد ،که بعدها درتماشاخانه های روم تداوم یافت و در رنسانس که موسیقی برای نظریه پردازان معماری مرجعی قابل استفاده و سودمند بوده است، به اوج خود رسید .

دانلود پروپوزال خانه موسیقی

موسیقی و معماری ما نیز مانند سایر هنرها از سیر تحولات اجتماعی بر کنار نمانده و روند
قانونمندیهای اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برعوامل تعیین کننده این هنرها بی تاثیر نبوده اند. امروزه که در تمامی ابعاد دانش و هنر، دانشمندان و محققین با سرعت در پی کشف حقایق پیش می روند ، موسیقی نیز به عنوان یک علم هنری و یا یک هنر علمی از این دایره مستثنی نیست.
هر چند در سایه پیشرفتهای سریع رسانه ها و ابزارهای الکترونیکی تمایل به تجربه حضور درتالارهای نمایش و موسیقی تحت شعاع قرار گرفت ، اما هنوز نمی توان نیاز انسان به حضور در فضای مربوط به هر عملکرد را نادیده گرفت . به عبارتی دیگر ، انسانها هنوز دوست دارند رابطه ای نزدیک تر با هنر ، نمایش ، موسیقی، فضا و مکان برقرار کنند . یافته ها و تحولات جدید هنر موسیقی باید به نحوی به تصویر و استماع کشیده شوند تا عامه مردم با قافله این هنر همراه شوند . در این مسیر معماری نیز می تواند در ارتباطی تنگاتنگ و هماهنگ با موسیقی، به کمک انسان آمده و با تقویت روحیات و احساسات شنیداری و دیداری وی و با بالا بردن سطح ادراک و شعور و معرفت هنری، راه را برای پیشرفت و تعالی هنری انسان امروزی هموارتر کند .

دانلود مطالعات خانه موسیقی

1-1- طرح مسئله
پژوهش و بررسی در دو مقوله بزرگ هنری- علمی معماری و موسیقی در کشور ما ،از دیرباز ،به دو شکل متفاوت صورت گرفته است . معماری ها از زمان آتتشکده ها و محراب ها و قصرها و از دوران های بس دورتر- از روزهای کم و بیش گم شده در تاریخ کهن ایران، در سیلک و زاغه – همیشه بنا شده اند و به ندرت در تشریح و تفصیر و در نقد آنها چیزی به صورت نوشته بر جای مانده است . معماری ایران، به ویژه به همین سبب که پیشینه نقد در دسترس ندارد، این گمان را پرورش داده است که می تواند بی مکتوباتی در نقد و تفصیر راه خود را ادامه دهد و همیشه توفیق یابد . در این باره که این گمان تا چه اندازه نادرست است و به چه اندازه بر ذانش معماری ایران آسیب می رساند ، چیزی نمی گوییم که ضایع می نماید، تنها به یاد می آوریم که در زمان های گذشته معماران ما در میان و در کنار مردمان فرهیخته شهرها و روستاهایمان می زیسته اند وموسیقیشان و شعرشان بنایی بوده که می ساخته اند. و آنگاه که بویژه پس از جنگ جهانی دوم عده ای به نوشتن درباره معماری جهان و ایران پرداختند ، به این پیشینه بی توجه بودند و تولید معماری را در مسیری قرار دادند که می بینیم .
در مقوله ی موسیقی اما، سیر و پژوهش ها و بررسی ها جز آن بوده که در معماری:از دوران ساسانیان تا فارابی، از مراغی تا برومند کم و بیش همه جا ، هم تحلیل و تفصیر و هم نظریه پردازی ، در دسترس فارسی زبانان قرار دارد و از این روی است که پیوند دادن آنچه مورد اشاره این تحقیق است به گذشته های دور و نزدیکمان میسر است و تطبیق نسبی و سنجش آنچه در موسیقی ایران داریم با آنچه نزد اروپاییان یافته و بازگو کرده ایم ممکن و مفید به نظر می رسد .
قصد اصلی و اساسی ، از طرح مقوله ( معماری و موسیقی ) در شرایط کنونی فرهنگ ایران ، آن است که با استفاده از ابزار علمی و تحلیلی به مبانی اندیشه هایی دست یابیم که زاینده و برانگیزاننده ی تصور و تخیل اند . و به دنبال تصور ها و تخیل هایی هستیم که به آن رده از صور و خیال می انجامند ،که بی تجسم و تجسد ( فیگوراتیو ) قابل انتقال به دیگران نیستند . از میان فرآورده های گوناگونی که انسان ها می آفرینند ، بعضی دارای معانی یا مفاهیمی اند که بی کمک گرفتن از توصیف و تفصیر های ذهنی – عینی قابل شناخت نمی نمایند . و از میان فرآورده های گوناگون انسان هایی که از هزاران سال در روستاها و در شهرها زیسته اند ، معماری و موسیقی جای با اهمیتی دارند ، زیرا نه موسیقی و نه معماری را می توان تنها بر اساس داده های ملموس و کاربردی یا مکانیکی و روزمره بازشناخت و باز شناساند .

مطالب مشابه :   مطالعات استودیو – مرکز ضبط موسیقی 200 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی خانه موسیقی

و مسئله این است : با کدام ابزار علمی و تحلیلی می توان به باز شناسی پدیده ای مانند معماری و یا موسیقی پرداخت که دارای خصیصه هایی صرفاٌ ذهنی است .
انتخاب میان صورت ها، رنگ ها، اندازه ها، مصالح، حالت ها، فاصله ها و انتخاب میان تم ها ، ترکیب ها و آهنگ ها .آنچه که ما را در تحلیل ها و پژوهش هایمان مطمئن می دارد ، عبارت از چیزهایی است که می توانیم بدانیم ، یعنی چیرهایی که قابل اندازه گیری و اندازه گذاری و قابل تشخیص و تمییز عینی و عینی – ذهنی اند .
اگر مبانی اندیشه و تفکری را که پایه و مایه آثار هنری اند متعالی بنامیم و بدانیم، بدیهی است که در هیچ اثری ، آخرین سخن را نمی توانیم یافت : نه در معماری ، هیچ یک از بناهای مشهور و موفق را نقطه کمال و پایانی معماری می دانیم و نه در موسیقی ، هیچ یک از سروده ها را نقطه کمال این هنر به معنای مطلق می شناسیم .
اینجا چهارچوبی را که برای آفرینش آثار هنری بر می گزینیم ، در زمان و در مکان بی کران است . و کار هنرمندان در رشته های معماری و موسیقی ، تلاشی است مستمر در طول عمر نسل ها که گاه به نقاط اوج می رسد و گاه ، در لحظه ، چنان تبلور و درخششی می یابد که شاهکارش می نامند .
این تلاش ف که گفتیم ذاتاٌ متعالی است ، جستجوی مستمری است در طول زندگی انسان ها ، و در ارتباط با همین اصل که محصولات هنری به تناسب و وسعت میدان جهان شناختی هنرمند ، شکل و مفهوم پیدا می کنند .
به این سان، انسان آفریننده ی یک اثر معماری یا موسیقی ، مانند شاعری که صور و خیال خود را به ترسیم می کشد و نویسنده ای که سخن خود را از زمان و مکانش فرا می برد ، کسانی را که مخاطب قرار می دهد وا می دارد تا به جهانی بنگرند جز آنچه تا پیش از دیدن و شنیدن اثرشان در اختیار داشته اند .
امر بسیار مهم گذر از تصور به تصویر را تنها در متن یک روند تکاملی می توان بررسی کرد و باز شناساند . اما اینکه چگونه تصوری که الزاماٌ معطوف به معماری و به موسیقی نیست (مانند اندیشه ها ، نظریه ها، احساس ها، انگیزه ها و رویدادهایی که خمیر مایه تصورات شخصی اند و بوجود آورنده ی صور و خیال وی در لحظه ای که به آفرینش دست می یازد )، از طریق اصوات و مواد ساختمانی خاصی به تصور در می آیند ،مسئله ای مهم و بغرنج است . مهم است زیرا ، هر پژوهشگر و هر علاقه مند و هر هنرجویی که در این دو رشته قصد فعالیت دارد می تواند به عنوان درس در عالم تجربه از آن بهره گیرد .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه موسیقی 120 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی خانه موسیقی

1-2- ضرورت مسئله
موسیقی همواره یکی از بزرگترین همدمان بشر و از نزدیکترین هنرها به او بوده است . در طول تاریخ ، حضور در فضاهای آکنده با موسیقی بخشی از فعالیت های آگاهانه انسان در جوامع بشری از جشن های المپیا در یونان و تماشای گلادیاتورهای رومی گرفته تا فستیوالها،مراسم مذهبی و آیینی ، کنسرتها ، اپرا، سینما و…بوده است .
با توجه به اثرات زیبایی شناسی موسیقی و معماری در زندگی انسان ها نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که امروزه توجه به اهمیت ارتباطات بین موسیقی و معماری به حداقل خود رسیده است، تا جایی که بسیاری از مردم (و نیز معماران) که غرق در محیط پرسروصدا و آلودگی تصویری و ارزشی شده اند، تنها به برداشت هایی نا روشن از این رابطه دست یافته اند، و از استفاده خلاق از رابطه میان موسیقی و معماری و نیز غنا یافتن معماری به واسطه موسیقی غافل مانده اند .
در کشور ما نیز این مسئله کاملا مشهود است . ایران ،کشوری با قدمت چند هزار ساله دارای تمدنی غنی و از طلایه داران فرهنگ، هنر و موسیقی در دنیا می باشد . بطوریکه این تمدن و فرهنگ، در زندگی و خصوصیات روحی ملت، تجلی یافته است. این یکتایی و همبستگی فرهنگ، پشت درپشت از نیاکان ما زنجیروار به ما رسیده است .اما هنگامی که این زنجیر تضعیف شود، یعنی زمانی که سینه ای برای جذب و درک این فرهنگ و هنر یا سینه ای برای انتقال آن به نسل آینده وجود ندشته باشد، زمانی است که باید از گسستن این زنجیر و نابودی آن فرهنگ ترسید .
اکنون با توجه به جمعیت جوان کشور و گرایش عموم مردم به موسیقی، نیاز به مکانی تحت عنوان مرکز موسیقی (خانه موسیقی تهران)که در آن تمام اسناد موسیقی محلی ایران و همچنین موسیقی ملی و بین المللی موجود باشد الزامی است .

ریز فضا های خانه موسیقی

1-3- اهداف تحقیق :
1- محل ثبت اسناد رسمی موسیقی ایرانی
2- شناساندن موسیقی سنتی ایران
3- تعامل موسیقی ایران با جهان
4- جایگاه موسیقی امروز ایران در جهان
5- طراحی باغ موسیقی

دیدگاهتان را بنویسید