خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات بیمارستان و مراکز درمانی / مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان

مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان

مطالعات بیمارستان

تعداد صفحات : 300 صفحه فایل ورد
قیمت : 18000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات بیمارستان
مطالعات بیمارستان

فهرست مطالب مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان

چكيده 1
مقدمه 3
توجيه طرح 3
تعيين پروژه 8
روش تحقيق 9

فصل اول مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان: شناخت كلي بيمارستان

بخش اول: تعاريف
1-1- تاريخچة خدمات بيمارستاني 8
1-2- تعريف بيمارستان 10
1-3- تقسيم‌بندي بيمارستان 11
1-3-1- بيمارستان عمومي 11
1-3-2- بيمارستانهاي تخصصي 11
1-4- سطوح بيمارستانها 12
1-4-1- بيمارستان ناحيه‌اي 12
1-4-2- بيمارستان منطقه‌اي غير آموزشي 12
1-4-3- بيمارستان‌هاي منطقه‌اي آموزشي 12
1-4-4- بيمارستان قطبي آموزشي 12
1-4-5- بيمارستان كشوري 12
1-5- مساحت و اندازة بيمارستان 12
1-6- سرانه تخت در بيمارستانها 13
1-7- اصول اساسي تشكيلات بيمارستاني 13

بخش دوم: فرم كلي ساختمان بيمارستان
1-8- فرم كلي ساختمان بيمارستان از نظر ارتفاع 14
1-9- تيپولوژي بيمارستان 16
1-9-1- سيستم پاويلون 16
1-9-2- سيستم متراكم 17
1-9-3- سيستم مخلوط 17
1-9-4- تعدادي از گونه‌هاي مختلف بيمارستان 18

بخش سوم: توسعه استراتژيك طراحي مدرن
1-11- برنامه‌هاي فضاهاي بيمارستاني 23
1-12- توسعة استراتژيك طراحي مدرن 25
1-13- انواع طرحهاي استراتژيك 28
1-13-1- نمونه‌هاي عمودي فرمهاي ساختماني 29
1-13-2- نمونه‌هاي افقي فرمهاي ساختماني 30

فصل دوم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان: بررسي بستر و اقليم تهران

2-1- توصیف شهر تهران 41
2-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی 41
2-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری 42
2-1-3- موقعيت استقرار شهر وبستر طبیعی آن 43
2-1-4- عوارض ارتفاعی 43
2-1-5- زلزله 45
2-1-6- اقلیم 49
2-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش 65
2-2- معرفی منطقه یک 74
2-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک 74
2-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 74
2-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک 75
2-3-شرح محدوده ولنجک 76
2-3-1-حمل ونقل عمومی 78
2-3-2-مراکز خرید 78
2-3-3-اماکن مهم 78
2-3-4-مراکز تفریحی ورزشی 79
2-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک 79
2-4-دسترسی ها 80
2-5-موقعیت ومساحت 80

فصل سوم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان: تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان

بخش اول : راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي بستري
3-1 شرايط مناسب محيط بيمار 83
3-2- مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي‌شود 83
3-3- نور طبيعي منظره و تهويه طبيعي 84
3-3-1- ابعاد پنجره‌ها 84
3-3-2- مكان پنجره‌ها 84
3-3-3- جلوگيري از تابش آفتاب 84
3-3-4- نوع بازشوي پنجره‌ها 84
3-4- نور مصنوعي در اتاق‌هاي بستري 85
3-5- دما، رطوبت و تهويه مكانيكي 85
3-5-1- كنترل دما و رطوبت 86
3-5-2- تهويه مكانيكي 86
3-6- بهداشت محيط و كنترل عفونت 86
3-7- ايمني 87
3-8- صداي مطلوب و نامطلوب 87
3-8-1- تعريف 87
3-8-2- صداي نامطلوب 87
3-9- تسهيلات آسايش و ايمني بيماران 88
3-9-1- تعداد تخت‌هاي اتاق‌هاي بستري در بخش‌ بستري جراحي 89
3-9-2- فاصله تخت‌هاي بستري 89
3-9-3- امكانات تخت‌‌هاي بستري 89
3-9-4- سيستم احضار پرستار و اينتركام 90
3-9-5- امكان گوش دادن به راديو، انتخاب كانال تلويزيون 90
3-9-6- دستگيره‌هاي حفاظتي در حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي 90
3-9-7- سرويس بهداشتي معلولان 91
3-9-8- شيشه و توري پنجره‌ها 91
3-9-9- پرده 91
3-9-10- تلفن 91
3-9-11- گنجه لباس بيماران 92
3-9-12- يخچال 92
3-9-13- دستشويي 92
3-9-14- گازهاي طبي 92
3-9-15- اتاق روز بيماران 92
3-10- رنگ و فضاي معماري 93
3-10-1- فضاي معماري 94
3-10-2- رنگ 94
3-11- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان و پرستاران در بخش‌هاي بستري 95
3-11-1- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پرستاران 95
3-12- ارتباط بخش‌هاي بستري جراحي و بيمارستان 97
3-12-1- تركيب بندي بخش‌هاي بستري جراحي 97
3-12-2- همجواري حداقل دو بخش بستري 98
3-12-3- ظرفيت يك بخش بستري داخلي/ جراحي 98
3-12-4- جهت نورگيري بخش‌هاي بستري 99
3-12-5- گسترش آينده 99
3-12-6- ارتباط بخش‌هاي بستري با ساير بخش‌هاي بيمارستان 99
3-13- روابط فضاهاي داخلي بخش‌هاي بستري جراحي 101
3-13-1- انتخاب مدول شبكه ستون‌هاي سازه ساختمان 101
3-13-2- مكان ايستگاه پرستاري 101
3-13-3- گروه بندي بيماران بر حسب شدت بيماري، شرايط بيماري و خصوصيات رواني 102
3-13-4- ظرفيت بخش و مكان اتاق‌هاي آن در رابطه با ايستگاه پرستاري 102
3-14- عملكرد فضاهاي بخش‌هاي بستري داخلي/ جراحي 103
3-14-1- فضاهاي بيمار خواب 103
3-14-2- اتاق بستري يك تختخوابي 103
3-14-3- مشخصات مشترك اتاق‌هاي بستري و تجهيزات آن‌ها 105
3-14-4- فضاهاي پشتيباني داخل بخش بستري 106
3-15- نقشه اتاق بستري يك تختخوابي 112
3-16- مشخصات نقشه اتاق كار كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 114
3-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوري كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 116
3-18- اتاق نظافت 117
3-19- مشخصات نقشه اتاق معاينه و درمان در بيمارستان 118
3-20- دوش‌ و توالت و دستشويي معلولان در تمام سطوح بيمارستان‌ها 120
3-21- ايستگاه پرستاري 122
3-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 123

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره 130 صفحه

بخش دوم: بخش جراحي
3-23- سازماندهي بخش جراحي 125
3-23-1- بخش جراحي 126
3-23-2- اطاقهاي جراحي 126
3-23-3- فضاهاي مشترك 126
3-24- بخش جراحي 126
3-24-1- تيم جراحي شامل 127
3-24-2- وسايل اتاق عمل 127
3-25- فضاهاي داخلي بخش جراحي 130
3-25-1- تعداد اتاق‌هاي عمل 130
3-25-2- مساحت‌هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف بخش جراحي 131
3-26- تجهيزات 132
3-26-1- تجهيزات و وسايل اتاق عمل 133
3-26-2- وسايل اتاق بهبودي 135
3-26-3-خطرات انفجار 135
3-26-4- اندازه اتاق عمل 136

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی
3-27-1- اورژانس 141
3-27-2- ورودي اورژانس 141
3-28- درمانگاه 142
3-28-1-تقسيم‌بندي فضاهاي درمانگاه 143
3-28-2-فضاهاي كلينيكي تيپ 144
3-28-3-انواع درمانگاه 145
2-28-3-1-كلينيك جراحي عمومي 145
3-28-3-2- گوش و حلق و بيني 146
3-28-3-3- چشم پزشكي 150
3-28-3-4- جراحي ارتوپدي 151
3-28-3-5- جراحي پلاستیک 154
3-28-3-6-امراض پوستی 156
3-28-3-7-کلینیک قلب 157
3-28-4- سيركولاسيون‌هاي اصلي درمانگاه 160
3-28-5- رابطه درمانگاه و بيمارستان 161
3-28-6- تزريقات 161
2-28-7- پانسمان 161
2-28-8- داروخانه 161

بخش چهارم:تشخیص و درمان
3-29- بخش معاينات و معالجات مشترك 162
3-29-1- آزمايشگاه باليني 163
3-29-2- راديولوژي 165
3-29-3- فيزيوتراپي 167
3-29-4- بخش تسهيلات تشخيص 169

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی
3-30- بايگاني 172
3-30-1- فضاهاي عمومي 173
3-31- تسهيلات جنبي 174
3-32- بخش خدمات و تداركات 174
3-32-1- ساختمان خدمات 174
3-32-2- تغذيه 175
3-32-3- كاخداري 177
3-32-4- رختشويخانه 178
3-32-5- استريليزاسيون مركزي 179
3-32-6- انبارها 182
3-32-7- تسهيلات كاركنان 183

فصل چهارم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان : نمونه های بیمارستان

4-1- بیمارستان رجین استیت هلن 184
4-2- نمونه بیمارستان قزوین 189

فصل پنجم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان : معماري داخلي بيمارستان

بخش اول
5-1- رنگ، فرم، فضا 201
5-1-1- بوجود آوردن يك فضاي بهبودي بخش 202
5-1-2- فوائد تعالي و تكامل 204
5-1-3- كارايي و فشارهاي محيط 205
5-1-4- درهم آميختن معماري و طراحي داخلي 206
بخش دوم
5-2- خصوصيات معماري 207
5-2-1- عوامل محيطي 207
5-2-2- اهميت زيست شناختي نور 208
5-2-3- فوائد نور كامل (حاوي همه طول موج‌ها) 208
5-3- رنگ 209
5-3-1- چگونه مي‌توان از رنگ استفاده نمود 210
5-3-2- رنگ و تأثير آن در درك فضا 211
5-3-3- استفاده‌هاي عملي از روانشناسي رنگ 213
5-4- لابي 215
5-5- تسهيلات غذاخوري براي ملاقات كنندگان و پزشكان 217
5-5-1- اتاق استراحت بيماران و ملاقات كنندگان 218
5-6- اتاق بيماران 219
5-6-1- محدوديت و انزوا 220
5-6-2- طرح اتاق 221
5-6-3- وسائل رفاهي و تزئيني 221

فصل ششم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان : تهيه و تنظيم برنامه فيزيكي

6-1- جدول برنامه فیزیکی222

فصل هفتم مطالعات بیمارستان – دانلود رساله بیمارستان: معرفي طرح

بخش اول: تحلیل سایت
7-1- تحلیل سایت 271
7-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه 271
7-1-2- دسترسي ها به سايت 272

بخش دوم:اقلیم در طراحی
7-2- جهت گیری و فرم ساختمان 274
7-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی 274
7-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب 275

بخش سوم: آلترناتیو ها
7-5- ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه 278
7-6-ایده و کانسپت اولیه 280

بخش چهارم: طرح معماری پروژه بیمارستان 256 تختخوابی تخصصی زیبایی
7-7- تهیه دیاگرام ها 282
7-7-1-دیاگرام کلی حجم 282
7-7-2-دیاگرام زون بندی پلان ها 282
7-7-3-دیاگرام های عمودی 288
7-8-پلان هر بخش به صورت مجزا 293
7-9-طراحی نما 305

منابع و مأخذ

مطالعات معماری طراحی بیمارستان

پیشگفتار

طراحي هر فضايي مهم است ولي طراحي مراكز درماني از اهميت دو چنداني برخوردار است زيرا در آن بسياري تجهيزات خاص پزشكي در معالجه و مراقبت از بيماران و همچنين بسياري از ملاحظات بهداشتي بكار گرفته مي‌شود و ضمناً بسياري از ملاحظات روان شناختي فضا به جهت حالات روحي بيماران و همراهان آنان، كار طراحي اين مراكز را پيچيده‌تر مي‌كنند. اين مطلب وقتي اهميت بيشتري مي‌يابد كه فضاي خاص مد نظر باشد.
معماري به عنوان رشته‌اي كه كيفيت فضايي و محيط را براي ما تعريف مي‌كند، قادر است تا با برخورد صحيح موضوع و در نظر گرفتن شرايط استفاده كنندگان به ايده‌اي صحيح برسد و آن را در قالب طرحي مناسب اجرا كند.

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان 107 صفحه

دانلود رساله معماری بیمارستان

در طراحی فضاهای درمانی طرح هایی بر پایه این عقیده که طرح و عملکرد دائمی هستند، مردود می باشد زیرا کلیه ساختمان های مربوط به امور بهداشتی مرتبط در حال تغییر و تبدیل می باشد.
چگونگی تضمین پیشرفت یک موسسه مرکب از چندین بخش مشکل است زیرا که می تواند سبب بوجود آمدن ساختمانی شود که دیر یا زود مانع انجام خدمات آن موسسه به علت گسترش و تغییرات خواهد شد.
بنابر توضیحات ساختمان باید دارای امکانات کافی و قابل توسعه باشد و توضیح بیشتر اینکه فن طراحی و خط مشی ساختمان باید به گونه ای باشد که امکانات برای تغییر داخلی و آراستن مجدد اتاق ها فراهم باشد.
بنابراین فضاها و ساختمان ها باید:
– امکانات کافی داشته باشد.
– انعطاف پذیر باشد.
– قابل توسعه باشد.
به امید آنکه واحدهای درمانی در کشورعزیزمان از حالت مکان هایی کسالت آور و غمبار بالاخص برای بیماران به محیطی آرام ، امیدوارکننده به زندگی و شادی آور، نه فقط برای بیماران بلکه برای ملاقات کنندگان و کارکنان تبدیل شود

طرح نهایی پایان نامه بیمارستان

نكته مهم:
مطالعات اين پروژه شامل فصول ذيل مي‌باشد:

فصل اول: به شناخت كلي بيمارستان و فرم‌هاي كلي ساختمان بيمارستان و سپس توسعه استراتژيك طراحي مدرن بيمارستان مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين سيركولاسيونهاي داخلي بيمارستان بررسي شده است.
فصل دوم: به طراحي كلي بيمارستان و تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان پرداخته شده است. تا ضمن آشنايي با وظيفه اصلي آن منطقه، بخش‌ها و فضاهاي داخلي هر منطقه و ارتباطات مربوط به آنان مورد بررسي قرار بگيرد. بيمارستانهاي تخصصي با توجه به تخصصهاي موجود در آن از فضاهاي خاص خود نيز بهره‌ مي‌برند براي شناخت اين فضاهاي اختصاصي به شناخت مختصري از اعمال زيبايي و ترميمي در قسمت درمانگاه پرداخته شده است تا ضمن آشنايي با اينگونه اعمال و نحوهانجام و عملكرد آنان، فضاهاي اختصاصي درماني ويژه براي آنان تعيين.
فصل سوم: در اين فصل با توجه به نيازهاي امروزه مراكز درماني به بررسي طراحي داخلي بخش‌هاي مختلف بيمارستان پرداخته شده است.

فصل چهارم:در این فصل به بررسی نمونه خارجی پرداخته شده است و معایب و محاسن آن ها بررسی شده است. همچنین بیمارستان 220تخت خوابی قزوین نیز شرح داده شده است.

فصل پنجم:در این فصل به بررسی اقلیم جزیره تهران پرداخته شده است.

فصل ششم: با توجه به جميعت موجود در بيمارستان‌ و نقش امدادي اين بناها پس از وقوع حوادث غير مترقبه، آنرا جزء بناهاي ويژه قرار مي‌دهد تأسيسات بيمارستان نيز نقش تعيين كننده‌اي بر آسايش بيماران و همچنين فعاليتها ويژة بيمارستاني دارد و از اين رو بايد تأسيساتي انتخاب شود تا ضمن ايجاد آسايش بيماران، جوابگوي عملكردهاي بيمارستان نيز باشد.

فصل هفتم: در اين فصل به شرح برنامه فيزيكي طرح پرداخته شده است. تهيه برنامه فيزيكي با توجه به مطالعات انجام شده از معدود نمونه‌هاي خارجي و با استفاده از چندين منبع از جمله كتابهاي منتشر شده سازمان برنامه و بودجه و با توجه به برنامه‌هاي فيزيكي چند شركت مشاور از جمله مهندسين مشاور شورا، مهندسين مشاور پژوهش و معماري و نمونه‌هاي خارجي تهيه و تنظيم برنامه فيزيكي طرح، صورت پذيرفته است.

فصل هشتم:در ابتدای این فصل به تحلیل سایت و ارائه آلترناتیو های مختلف و در نهایت انتخاب گزینه مناسب پرداخته شده و در ادامه آن طرح پروژه بیمارستان عمومی از چگونگی نحوه شکل گیری آن تا انتها، همراه با نقشه ها وتصویر های سه بعدی ارائه شده است.

نمونه موردی مطالعات بیمارستان

مقدمه
بيمارستان در حقيقت محيطي است كه در آن هم به تازه‌هاي علم پزشكي و هم تكنولوژي معماري توجه شده باشد و ماية تسلي و امنيت بيماران باشد. اين همان محيطي است كه معماران براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.تاريخ بيمارستان با تاريخ پزشكي در هم آميخته و در حقيقت رشد و پيشرفت بيمارستان متأثر از پيشرفت و توسعه روز افزون دانش و تكنولوژي پزشكي است.
با گذشت زمان متمادي و به خصوص از دهه‌هاي اخير طب های تخصصیوجراحی درميان علوم پزشكي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. به عبارتي ديگر اين نوع بيمارستان نيازمند طراحي با ظرافت‌هاي خاص است. نياز به طب هایمختلف و شرايط بيمارستاني ويژه و متمايز دارد. امروزه جهت بهبود و كيفيت خدمات درماني، ساخت بيمارستان‌هاي تخصصي توجيه بيش‌تري پيدا نموده است.

مطالب مشابه :   مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه

برنامه فیزیکی مطالعات بیمارستان

هدف و انگیزه انتخاب موضوع (توجیح طرح)
با توجه به بحران کمبود فضاهای درمانی و نیز عدم تناسب این فضاها با خصوصیات استفاده کنندگان من را بر آن داشت تا تحقیق و مطالعات خود را در طرح نهایی بر محور فضای درمانی تخصصی معطوف گردانم.
برای این منظور با مشورت استاد محترم طراحی کلینیک درمانی قلب را انتخاب کردم که دستیابی و رسیدن به معیارهای قابل قبول در طراحی مراکز درمانی تخصصی با توجه به روحیات بیماران از اهداف اصلی این پروژه محسوب می شود.
مزیت این مراکز برای بیماران:
– کوتاه بودن زبان انتظار
– امکان مداوای تخصصی
– دسترسی به قسمت های تخصصی دیگر از جمله آزمایشگاه ها و آنژیوگرافی…
– عدم اختلاط در محیط درمان بیماری های مختلف
مزیت این مرکز برای پزشکان:
– ساعات کاری منظم تر
– تبادل و بهره گیری از همکاری سایر پزشکان
– استفاده مناسب از امکانات تشخیص و درمانی موجود در مجموعه
– احساسی تعلق بیشتر در محیط
ضرورت این مرکز در استان:
– ایجاد مرکز تشخیص و درمانی بیماری های قلب و عروق در استان
– گردهم آوری امکانات مختلف تشخیص و درمانی
– صرفه جویی در وقت و هزینه که مراجعه به مطب های خصوصی را کاهش می دهد.
– بهبود شاخصه های بهداشتی و درمانی:

ضوابط و استاندارد های طراحی بیمارستان

تعیین پروژه

با توجه به نکاتی که در قسمت توجیح طرح ارائه شد، پروژه بیمارستان عمومی درمنطقه ولنجک تهران تعیین شده است. انتخاب بیمارستان اولا به خاطرنزدیکی به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی میباشد چرا که همان طور که گفته شدفارغ التحصیلان پزشکیبوسیله معرفی از سوی این دانشکده در این بیمارستان مشغول به کار شوند. ثانیابه دلیل وجود زیاد خوابگاه دانشجویی در این ناحیه نیاز به یک مرکز درمانی با قیمت مناسب نسبت به منطقه لازم بود. انتخاب سایت این پروژه درمنطقه ولنجک تهران به دلایل زیر میباشد:
1. وجود دانشگاهعلوم پزشکی در ولنجک
2. امكان بهره برداري از تنوع فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه علوم پزشكي در كشور و پزشکان متخصص و حاذق ایرانی
3. پایين بودن هزينه هاي درمان در مقايسه با رقبا
4. وجود خوابگاه های دانشجویی

روش تحقيق

براي يافتن سيستم مطلوب انجام دو كار الزامي مي‌نمود.
1- تحقيقات ميداني 2- تحقيقات كتابخانه‌اي
انجام تحقيقات ميداني براي لمس واقعيت‌ها و مشكلات موجود بيمارستان‌ها در ايران و تحقيقات كتابخانه‌اي براي استفاده از تجربه‌هاي جهاني و الگوهاي موجود در كشورهاي ديگر، مد نظر قرار گرفتند كه موارد ذيل قابل ذكر است:

ریز فضا های مطالعات بیمارستان

مطالعه ميداني
1- بازديد از بيمارستانهاي تخصصي
2- مصاحبه با پزشكان و مديران بيمارستان‌ها و آشنايي با مشكلات بيمارستان از لحاظ فضاهاي موجود در بيمارستانها
3- مصاحبه با كساني كه براي اعمال مختلف به بخشهاي اين بيمارستان‌ها و كلينيك‌ها مراجعه مي‌كردند.
4- استفاده از نظرات و پيشنهادهاي بخش خصوصي و شركت‌هاي مهندسي مشاور در امر بيمارستان سازي

مطالعات كتابخانه‌اي
چون نمونه اين بيمارستان در ايران وجود نداشت و بيمارستانهاي فوق تخصصي موجود درايران اكثرا بيمارستان جنرال بوده و اكنون بخاطر نياز تغيير كاربري به بيمارستان فوق تخصصي داده است، روابط و عملكردهاي‌ان با استانداردهاي موجود جهاني قابل مقايسه نيست. انجام تحقيقات و پژوهش‌ها عمدتاً شامل موارد زير مي‌باشد:
1- با استفاه از مطالعات كتابخانه‌اي و بدست آوردن يك سري استانداردهاي جديد
2- استفاده از اينترنت و دستيابي به آخرين مطالعات انجام شده در كشورهاي پيشرفته دنيا.
3- مطالعه و ترجمه كتب تخصصي معماري در زمينه كلينيك هاي جراحي پلاستيك .
4- مطالعه و جست و جو در مقالات و مجلات تخصصي معماري در زمينه ساخت بيمارستان كه همه از منابع خارجي استفاده نموده اند.

.

دیدگاهتان را بنویسید