مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه

مطالعات طراحی دهکده سبز آرامش ,رساله دهکده سبز آرامش ,برنامه فیزیکی دهکده سبز آرامش ,نمونه موردی خارجی دهکده سبز آرامش ,ضوابط و استاندارد های طراحی دهکده سبز آرامش ,دانلود رایگان مطالعات دهکده سبز آرامش ,دانلود رساله معماری دهکده سبز آرامش ,نمونه مشابه ایرانی دهکده سبز آرامش ,ریز فضاهای دهکده سبز آرامش ,دانلود رایگان رساله دهکده سبز آرامش ,طرح نهایی پایان نامه دهکده سبز آرامش

مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه
قیمت : 15000 تومان

مطالعات دهکده سبز آرامش هدف پروژه: معماري همان قدر كه با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نيز تأثير گذار است و اين تأثير غیر قابل انكار است حتي مي توان گفت مهمترين تكليف معماران تامين بهداشت رواني محيط است به گونه اي كه در تمام فضاهايي كه خلق مي شود سعي بر اين است كه روح انسان تغذيه شود. اما اگر با جوامعي روبرو هستيم كه در آنها بهداشت رواني محيط حاكم نيست به ناچار به سراغ درمان مي رويم.به بيان ديگر ناچاراً از يك روش غير طبيعي (درمان) براي بازگشت به يك صورت طبيعي (پیشگیری و رعایت بهداشت) استفاده مي كنيم اگر اين اقدام غير متعارف جلوه مي كند دليلش همين است.

مطالعات طراحی دهکده سبز آرامش

مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه
مطالعات دهکده سبز آرامش همان گونه كه عملكردهايي چون مكان هاي ورزشي و داروخانه ها خدمت به جسم است انسان ها در سطح شهر بسيارند،‌ ضرورت وجود مكاني كه صرفاً براي تغذيه روح انسان ها ايجاد شده باشد و به روان شهروندان آرامش بدهد احساس مي شود. چرا كه همان طور كه قبلاً ذكر شد آرامش جسماني تأمين نخواهد شد مگر زماني كه آرامش روح تضمين شده باشد. مطالعات دهکده سبز آرامش
با خلق مجموعه اي با عنوان «دهكده سبز آرامش» سعي بر اين شده كه با تمام اين سوء ظن ها و برچسب ها مبارزه شود و با به وجود آوردن امكاناتي كه تمامي آن ها به صورت هدف دار ارائه مي شوند محيطي امن و آرام براي تمامي افرادي كه بر هر دليلي، چه براي دور شدن از محيط پرتنش زندگي خود، چه براي گردهم آيي هاي دوستانه مطالعات دهکده سبز آرامش و چه براي دست يابي به تجربه هاي جديدتر و با آرامش بخش تر و همین طور براي دست يابي به آموزش هاي بهينه رو به چنين مجموعه اي مي آورند، طراحي شده است.

رساله دهکده سبز آرامش

مطالعات دهکده سبز آرامش هر چند كه اين دهكده مفهوم يك مجتمع آموزشي – تفريحي دارد اما فرد در اين مجموعه با فعاليت هايي آشنا مي شود كه مي تواند همواره آن را حفظ كند، و تجربه كسب آرامش را در تمام دوران زندگي خود به كار ببندد. زيرا كه:
پديده اي كه به بهانه زنده بودن، دائماً تجربه مي كنيم و در فرهنگ لغات رساله دهکده آرامش مشتركمان مطالعات دهکده سبز آرامش «زندگي» مي ناميم، چيزي نيست جز مجموعه ارتباط آدميان با يكديگر و همه هستي اين جهان.
آن چه بيش از رشد و تكامل آدمي اين مراوده ذهني را ايجاد مي كند، برخورداري از سلامت فكر و انديشه و روح و روان است. رسالت ما زندگي كردن است، نه زنده بودن.

مطالب مشابه :   رساله طراحی دادگستری |رساله مجتمع قضایی| معماری دادسرا

برنامه فیزیکی دهکده سبز آرامش

بنابراين معماري «دهكده سبز آرامش» معماري براي كالبد روحي انسان است و مهمتراز پاسخ گويي به نيازهاي فيزيكي از نظر حسي و رواني تأپير گذار مي باشد. معمارييست كه يك زندگي متفاوت با جريان روزمره زندگي در آن جاري است.
معماري ظرفي است براي زندگي انسان و «دهكده سبز آرامش» ظرفي است براي تجربه زندگي سبز و آرام.
فضايي كه فشارها و خستگي ها را تعديل كرده و ذهن و روح انسان رساله دهکده آرامش را معطوف آن بُعد فراموش شده زندگي نموده و تصويري نو پيش روي وي نهاده و او را از سطح پر هياهوي شهر به عمق معنا و واقعيت هستي مي برد.
فضاهايي كه در آن پنجره هايي جلوي چشم انسان قرار مي دهد تا به ياد آوردن آن حقيقت بزرگ فراموش شده دغدغه هاي كوچك و بي دليل زندگي را از ياد ببرد، پنجره هايي كه اشاراتي هستند به درونمايه ی وجود انسان. اشاراتي به جاودانگي، رهايي و آسودگي.
بنابراين هدف اين پروژه ارائه مجموعه اي كه در حس و روحيه فضاهاي آن مورد توجه است. مخاطب «دهكده سبز آرامش» روح انسان است.
این پروژه پاسخی خواهد بود بر سؤال «رابطه معماري سبز و فضا، ‌با آرامش انسان چيست» و «يك معمار در تأمين اين آرامش چه نقشي مي تواند داشته باشد».

ضوابط و استاندارد های طراحی دهکده سبز آرامش

2-2-1 : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش در ايران، تهران
تأثیر محيط شهري و زندگي هاي به اصطلاح متمدن ماشيني و صنعتي بر روان شهرنشینان رساله دهکده آرامش بر کسی پوشیده نیست. آلودگي هاي صوتي، آلودگی هوا، تراكم بيش از حد، ‌روابط پيچيده و مشكلات اجتماعي، ‌فشارهاي اقتصادي و هزاران عامل ديگر در بر هم زدن تعادل رواني انسان دخيل اند. با اين حال زندگي شهري، تكنولوژي و صنعت، رفاه،‌ امكانات براي انسان فراهم كرده، كه به مراتب بيش از مشكلات آن است و این است که روند شهر نشيني رو به گسترش است.
كنترل تنش ها و فشارهاي محيطي وارد بر روان انسان، كاري بس دشوار است. زماني كه نمي توان محيط رساله دهکده آرامش را كنترل كرد قدرت انطباق و مقاوت افراد را برابر مشكلات و تنش ها افزايش می دهیم. قدرت مقابله و سازگاري صحيح و استفاده از شيوه هاي مؤثر كسب آرامش مي تواند ميزان آسيب پذيري فرد را كاهش دهد و با دور كردن تنش، تعادل و سلامت رواني حفظ می شود.

دانلود طرح نهایی دهکده سبز آرامش

تهران نيز همانند ساير شهرهاي بزرگ فشارهاي رواني بر ساكنانش وارد مي كند . آلودگي هوا، آلودگي صوتي، بصري ، بي نظمي، شلوغي و ترافيك هاي سنگين، بي كاري و بحران هاي اقتصادي، ‌عدم وجود جايگاه هاي تفريحي و گردهمايي براي افراد به خصوص نسل جوان از جمله این فشارها است و شيوع ناراحتي هاي روحي، عجيب و دور از انتظار نیست.
تهران از امکانات کافی برای مقابله با این فشارها محروم است، زيرا مراكز و خدمات روان درماني در رابطه با مشكلات و بيماري هاي حاد و مزمن می باشند و نگاه عامه مردم به این مراکز رنگ بدبيني به خود گرفته است، هم چنین متاسفانه مراكز تفريحي در سطح جامعه اغلب به گذراندن اوقات بها مي دهند و نه به تأثير گذاريش بر روحيه فرد.
وجود مجموعه اي چون «دهكده سبز آرامش» در شهرآشفته تهران بسيار ضروريتر است تا شهرهاي رساله دهکده آرامش كوچكتر كه هنوز چندان به مشكلات زندگي شهري گرفتار نيامده اند.
از طرف ديگر بناي چنين مجموعه اي در شهري مرجع و پر جمعيت مانند تهران مي تواند الگويي فرهنگي باشد براي شهرهاي ديگر و شروعي باشد بر جريانات مثبت كه مي توان در شهرهای مختلف كشور دنبال كرد.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه معمار 300 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب رساله دهکده سبز آرامش 190 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه
قیمت : 15000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب “مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه” بشرح زیر می باشد :

1-بخش اول: پيش گفتار
1-1فصل اول: آغاز كلام:
1-1-1: مقدمه و خلاصه رساله2
2-1-1: معرفي و توضيح پيرامون موضوع3

2-1 فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح:
1-2-1 : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش3
2-2-1: ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش در ايران، تهران3

2- بخش دوم: محيط آرامبخش
1-2- فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري8
2-1-2 سلامت روان8
3-1-2 اهميت سلامت رواني10
4-1-2 همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان11
5-1-2 همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم11
6-1-2 آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران11

2-2- فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم12 رساله دهکده آرامش
3-2- فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش13
1-3-2 نور17
2-3-2 رنگ18
3-3-2 كيفيت صوتي19
4-3-2 بو20
5-3-2 فضا21
6-3-2 طبيعت آرام بخش21
7-3-2 ديوار ها22
8-3-2 گذر زمان22
9-3-2 خلوتگاه23
10-3-2 غيرقابل پيش بيني بودن23
11-3-2سبكي ـ تهي بودگي23
12-3-2آب23

4-2- فصل چهارم: فعاليت هاي درماني
1-4-2 مديتيشن31
1-1-4-2 مقدمه31
2-1-4-2 تأثيرات مفيد مديتيشن33
1-2-1-4-2 تأثيرات جسمى33
2-2-1-4-2 تأثيرات روحى 33
3-1-4-2 انواع متداول مديتيشن35
4-1-4-2 طبقه بندى مديتيشن36
1-4-1-4-2 مديتيشن تمرکزى36
2-4-1-4-2مديتيشن تفکرى36
5-1-4-2 نكاتى در انتخاب روش مديتيشن36
6-1-4-2تکنيک هاى مديتيشن37
7-1-4-2يک مديتيشن ساده39
8-1-4-2مديتيشن در هنگام پياده روى39
9-1-4-2تکنيک هاى تفکرى مديتيشن40
10-1-4-2 مديتيشن غير رسمى40
11-1-4-2 مديتيشن رسمى – يوگا41
1-11-1-4-2تاريخ پيدايش مکتب يوگا42
2-11-1-4-2يوگى 44
3-11-1-4-2 مبانى آئين يوگا45
4-11-1-4-2مراحل و روش هاى مختلف يوگا46
5-11-1-4-2اصول یوگا48
6-11-1-4-2تمرین عدد هشت50
7-11-1-4-2تمرین ساعت50
8-11-1-4-2تمرین سر شانه ها50
9-11-1-4-2یوگا، سفر به درون52
10-11-1-4-2 یوگا و سلامت52
11-11-1-4-2پرواز يوگي ها53
12-11-1-4-2 تكنيك پرواز جسم56
13-11-1-4-2روان‌شناسي يوگا57
14-11-1-4-2فلسفه يوگا58
15-11-1-4-2کرامات يوگيان60
16-11-1-4-2 يوگا درمانى61
2-4-2 پرانا يا كي‌61
1-2-4-2پراناي‌ خورشيد62
2-2-4-2پراناي‌ هوا62
3-2-4-2پراناي‌ زمين62
3-4-2 انرژی درمانی62
1-3-4-2 دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني64
1-1-3-4-2 قانون‌ خود ـ بهبودي‌64
2-1-3-4-2 قانون‌ انرژي‌ حياتي‌64
2-3-4-2 انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري65‌
3-3-4-2انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟65
4-3-4-2تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني65
5-3-4-2تقويت انرژي هاي معنوي67
6-3-4-2تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني70
7-3-4-2تمرين‌هاي‌ بدني‌73
8-3-4-2جارو كردن‌ در انرژي درماني74
9-3-4-2درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني75
10-3-4-2فشار خون‌ و انرژي درماني76
11-3-4-2 روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني77
12-3-4-2 روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني78
13-3-4-2 كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني78
14-3-4-2 لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني79
15-3-4-2 ماهيت‌ انرژي درماني79
16-3-4-2 چاکرا79
1-16-3-4-2 تعداد چاكراهاي موجود80
2-16-3-4-2 چاكراها و شفابخشي85
3-16-3-4-2 چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌85
4-16-3-4-2 آزمايش كردن چاكراها86
5-16-3-4-2 تطهير و گشودن چاكراها87
6-16-3-4-2 جريان هاي انرژي چاكراها87
7-16-3-4-2 چاكراها و روابط88
8-16-3-4-2 چاكراهاي هفت بدن89
9-16-3-4-2 روابط انرژي و چاكراها91
10-16-3-4-2 مسدود كردن چاكرا91
11-16-3-4-2 انفجار چاكرا92
12-16-3-4-2 جريان هاي چاكرايي93
13-16-3-4-2 چاكرا و گلبرگ‌هاي آن94
14-16-3-4-2 كاركردن با چاكراها95
17-3-4-2 هاله95
1 -17-3-4-2 تقويت هاله96
2-17-3-4-2تمرين اول ديدن هاله تمركز96
3-17-3-4-2تمرين دوم ديدن هاله تمركز97
4-17-3-4-2لازمه ديدن هاله ها97
5-17-3-4-2هاله و رنگ ها99
6-17-3-4-2هماهنگي هاله102

مطالب مشابه :   مطالعات ایستگاه آتش نشانی | دانلود رساله معماری ایستگاه آتش نشانی

2-4-2 آب درماني103
1-2-4-2 آب و رفع خستگي103
2-2-4-2موارد کاربرد آب درماني در ورزش104
3-2-4-2 ممنوعيت استفاده از آب درماني105
3-4-2 ايروبيك 105
1-3-4-2 بدنسازي (كار با دستگاه)106
2-3-4-2 فاكتورهاي سن106
3-3-4-2 ايروبيك در زنان106

3- بخش سوم: سبز108
1-3تاریخچه بام سبز108
1-1-3سود های محیطی108
2-1-3مزایای ایجاد بام سبز109
3-1-3نگهداري بام سبز 111
4-1-3آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟111
5-1-3آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز 112
6-1-3 مراحل اجراي بام سبز114
7-1-3انواع عايق سبز115
8-1-3جزئيات بام سبز116

4- بخش چهارم: نمونه هاي موردي
1-4 نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر) 120
1-1-4 كلاس هاي آموزشي121
2-1-4 دوره تغذیه صحیح123
3-1-4 فروشگاه اين مجموعه124
2-4 نمونه خارجي- رامشگاه بین‌المللی مراقبه اوشو در هند130
3-4 هتل كوجيماچي كايكان138

5- بخش پنجم: طراحي مجموعه
1-5تحلیل بستر طرح143
1-1-5 محل سايت و اهميت انتخاب آن143
2-1-5 استان تهران143
3-1-5 زمين شناسي143
4-1-5 ناهمواري هاي استان تهران144
5-1-5 اقليم استان تهران145
6-1-5 عوارض طبیعی زمین146
7-1-5 عوارض طبیعی زمین – اقلیم147
8-1-5تقسيمات سياسي استان تهران148
9-1-5زندگي شهري148
10-1-5 موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران148
11-1-5 موقعیت زمین نسبت به منطقه یک149
12-1-5 موقعیت زمین نسبت به محله149
1-12-1-5 آجودانیه149
13-1-5 بافت منطقه151
14-1-5 مختصات جغرافیایی151
15-1-5 دید و منظر 151
1-15-1-5 جهت دید از خارج به داخل زمین153
16-1-5 خط آسمان155
16-1-5 عوارض طبیعی زمین156
17-1-5پوشش گیاهی156
18-1-5کاربری های همجوار زمین157
1-18-1-5کاربری های موجود در محله تا شعاع 100 متری158
19-1-5شیب و مقطع زمین159
20-1-5 مسیر های حمل و نقل شهری160
21-1-5دسترسی و شریان ها161
2-5 شناخت مراجعين به طرح162
3-5 شكل گيري راه آرامش162
4-5 برنامه و اصول حاکم بر طراحی163
1-4-5 چند عنصر بكار رفته در طرح163
2-4-5درخت انجير معابد167
3-4-5عدد 8168
4-4-5 باغ ژاپني169
5-5 مقدمات طراحي170
1-5-5 تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده170
2-5-5 انواع فعاليت ها و خدمات دهمده آرامش170
3-5-5جدول برنامه ريزي فيزيكي171
1-3-5-5 فضاها عمومي171
2-3-5-5 فضاهاي درماني 172
6-5 جايگيري فضاها در سايت173
7-5 نما176

6- بخش ششم:ضميمه
1-6- دياگرام دستي178
2-6- اسكيس از مجموعه178
3-6-ديتيل بام سبز180

منابع183