خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن معلولین جسمی و حرکتی / مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

دانلود رساله معماری و مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

تعداد صفحات : 240 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 14/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا
مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

مطالعات طراحی مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

پيشگفتار
مقدمه
بخش اول : پروپزال
ضرورت واهميت موضوع
بيان مسأله
اهداف
روش تحقيق
بخش دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پايه
گفتار اول : مفاهيم كلي در ارتباط با علوليت و نقص شنوايي در كودكان
1-1- كودكان استثنايي و معلوليت
1-2- خصيصه ناشنوايي
1-2-1- تعريف و طبقه بندي
1-2-2- آسيب هاي شنوايي در كودكان و علل محيطي مربوط به آن و موارد پيشگيري از آن
گفتار دوم : روانشناسي ناشنوايي
2-1- آغاز سخن
2-2- ضرورت شناخت ويژگيها و اختلالات خردسالان مبتلا به نقص ناشنوايي
2-3- اهميت حس شنوايي در جنبه هاي رشدي كودك
2-4- ويژگيها و اختلالات كودكان مبتلا به نقص ناشنوايي
2-4-1- اختلالات ارتباطي
2-4-1-1- تعاريف (ارتباط به زبان ، گفتار)
2-4-1-2- رابطه شنيدن و يادگيري زبان
2-4-1-3- تأثير ناشنوايي در روند تحول زبان و گفتار كودك
2-4-2- ويژگيهاي رفتاري ، اجتماعي، عاطفي
2-4-3- ويژگيهاي شخصيتي
2-4-4- اختلالات يادگيري
2-4-4-1- هوش و رشد ذهني در كودكان مبتلا به نقص شنوايي
2-4-4-2- يادگيري مفاهيم انتزاعي
2-4-4-3- حافظه (حافظه شنيداري، حافظه بصري)
2-4-4-4- فراخناي توجه
2-4-4-5- يادگيري اتفاقي
2-4-4-6- يادگيري با طرح قبلي
2-4-5- مهارت هاي حسي ـ حركتي
2-4-6- تفاوت هاي فردي
فصل دوم : مطالعات تكميلي
گفتار اول : آموزش و توانبخشي كودكان ناشنوا
1-1- ضرورت آموزش كودكان ناشنوا در سنين كودكي
1-2- سيرتحولي تعليم و تربيت كودكان دچار نقص شنوايي در جهان و ايران
1-3- آموزش ويژه (آموزش و پرورش استثنايي واهداف آن)
1-3-1- جايگزيني كودك ، نياز ويژه در محيط هاي آموزشي مناسب
1-3-2- اهداف آموزشي ـ تربيتي مراكز آموزشي و توانبخشي كودكان ناشنوا
1-4- اصول آموزش زبان به كودكان دچار نقص شنوايي
1-4-1- زبان آموزي به شيوه طبيعي
1-4-1-1- نوع بافت زمينه يا محيط يادگيري زبان
1-4-1-2- زبان آموزي در بستر فضاي خردسالي
1-4-1-3- ابزارها و روش هاي آموزش در فرايند زبان آموزي به شيوه طبيعي (روش تجربه ، روش هنري، روش بازي ، روش شعرگويي و قصه خواني )
1-4-2- محورهاي آموزشي كودكان مبتلا به نقص شنوايي
1-4-2-1- محورحسي
1-4-2-2- محور حركتي

دانلود رساله معماری مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

1-4-2-3- محور علوم تجربي
1-4-2-4- محور مفاهيم فضايي (يادگيري درك مفاهيم فضايي براي كودك)
1-4-2-5- محور علوم اجتماعي
1-4-2-6- محور زباني
1-4-3- تنظيم فضاي بسته آموزشي براساس شيوه ها و محورهاي آموزشي
1-5- ماهيت توانبخشي كودك مبتلا به نقص شنوايي (توانبخشي چند تخصصي)61
1-5-1- توانبخشي (پرورش) سمعي كودك مبتلا به نقص شنوايي
1-5-1-1- فعاليت هاي تشخيصي (از طريق خدمات شنوايي سنجي
1-5-1-2- تجهيز كودك با وسايل كمك شنوايي
1-5-1-3- شرايط محيطي مناسب براي نگهداري و استفاده از وسايل كمك شنوايي
1-5-1-4- تربيت شنوايي
1-5-1-5- گفتار درماني
1-5-2- واحد آموزش و مشاوره خانواده
1-5-3- توانبخشي جانبي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا به عنوان مهمترين
ابزارهاي ارتباطي
1-5-3-1- توانبخشي كودك ناشنوا از طريق موسيقي و صوت درماني
1-5-3-2- نمايش و تئاتر در آموزش و توانبخشي كودك ناشنوا (تئاتر درماني)
1-5-3-3- نقاشي درماني (زبان نمادين كودكان ناشنوا)
1-5-3-4- بازي درماني در كودكان با نقص سيستم شنوايي
1-5-3-5- متناسب سازي وسايل ارتباطي و فعاليت هاي پرورشي كودكان ناشنوا و فضاهاي
ارتباطي مربوط به هر يك
گفتار دوم : مفاهيم فضايي
2-1- فضا و مباني ادارك آن
2-2- درك كودك ناشنوا از محيط
2-2-1- فضاي شنيداري و اهميت حس شنوايي در درك محيط 86
2-2-2- درك كودك ناشنوا از فضاي ديداري
2-3- معيارهاي كيفيت فضا8
2-4- شرايط محيط مطلوب شنيداري و آسايش محيطي در فضاي آموزشي كودكان ناشنوا
(مناسب سازي محيط)
2-5- شرايط مطلوب كالبدي
2-6- تراكم جمعيت و اندازه مطلوب فضاهاي آموزشي ـ تربيتي كودكان ناشنوا
گفتار سوم : اصول ايمني در فضاهاي آموزشي كودكان ناشنوا
گفتار چهارم : تناسبات انساني كودك و نقش آن در طراحي
گفتار پنجم : معرفي فضاها در مراكز خاص توانبخشي و آموزش كودكان ناشنوا
5-1- تعريف كلي از مراكز خاص توانبخشي ـ آموزشي كودكان ناشنوا و طبقه بندي فضاهاي عملكردي
5-2- فضاهاي اداري 1
5-3-1- واحد پزشكي (متخصص مغز و اعصاب يا نورولوژيست)
5-3-2- فضاهاي واحد تشخيصي
5-3-2-1- اتاق شنوايي سنجي نوزادان (Audiotry Brainstem Response)ABR
5-3-2-2- اتاق شنوايي سنجي PTA (اتاق اديومتري)(Pure ton Audiometric)
5-3-2-3- اتاق شنوايي سنجي به صورت بازي (Visual Rein Audiometric)
5-3-2-4- اتاق آزمون تعادل (Electro Nystagmo Grapy)ENG
5-3-3- فضاهاي واحد توانبخشي سمعي
5-3-3-1- لابراتوار ارزيابي و تجويز سمعك
5-3-3-2- اتاق تربيت شنوايي
5-3-3-3- اتاق گفتار درماني
5-3-3-4- اتاق كاليبراسيون
ضميمه
5-3-4-1- اتاق صوت درماني با موسيقي (موسيقي درماني)
5-3-4-2- اتاق بازي درماني
5-3-4-3- واحد فعاليت هاي ادراكي حركتي
5-3-4-4- واحد هنر درماني
5-3-5- واحد آموزش و مشاوره والدين (مركز خانوادگي )
5-3-6- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان ناشنوا
5-3-6-1- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان 7-2 سال (سنين پيش از دبستان)
(واحد آموزش طفل و مادرـ واحد مهدكودك ، واحد پيش دبستاني، كلاس آزاد و ….)
5-3-6-2- فضاهاي آموزشي ـ پرورشي كودكان 11-7 سال
(كلاس هاي آموزشي ، كلاس هاي ويژه وكارگروهي ، كتابخانه ، كارگاه هاي هنري و …)
5-3-6-3- فضاهاي پرورشي مشترك بين دو گروه سني
(سالن ژيمناستيك ، سالن چند منظوره ، نمايشگاه و ….)

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه 90 صفحه

طرح نهایی پایان نامه مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

5-3-7- معرفي فضاهاي خدماتي و پشتيباني
5-3-8- معرفي فضاهاي باز مجموعه
5-3-9- معرفي فضاهاي گردش (ورودي، فضاهاي ارتباطي افقي ، فضاهاي ارتباطي عمودي)
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
گفتار اول : بررسي نمونه هاي داخلي
1-1- مركز آموزش پيش دبستاني امام رضا (ع) (مشهد)
1-2- مركز آموزش پيش دبستاني باغچه بان شماره 5 (تهران )
1-3- مجتمع آموزشي نيمروز (تهران)
گفتار سوم : بررسي نمونه هاي خارجي
2-1- مدرسه شمپاين لي. نوز
2-2- مدرسه كلايتون مونته سوري
فصل چهارم : مطالعات زمينه
گفتار اول : مطالعات مشهد درارتباط با موضوع پروژه
1-1- مطالعات جمعيتي
1-2- بررسي وضعيت آموزشي كودكان با نيازهاي ويژه
1-3- نتايج بدست آمده از جداول آماري
گفتار دوم :‌مطالعات اقليمي
2-1- خصوصيات اقليتي شهر مشهد
2-2- اثرات اقليم در طراحي فضاهاي آموزشي و فضاهاي مشابه آن در مشهد
2-3- جمع بندي يافته هاي ويژگيهاي اقليمي مشهد
گفتار سوم : مكان يابي كالبدي و اصول انتخاب سايت
3-1- سازگاري
3-2- مطلوبيت
3-3- بررسي گزينه هاي مختللف و مقايسة آنها و انتخاب گزينه نهايي
گفتار چهارم : بررسي منطقه پروژه در مشهد
4-1- ويژگي هاي تاريخي محدوده
4-2- موقعيت مكاني در شهر
4-3- موقعيت محدوده به لحاظ توزيع كاربريها7
4-4- موقعيت محدوده به لحاظ دسترسي
بخش سوم : تحليل
فصل اول :‌تدقيق اهداف و ارائه راهكارها9
فصل دوم : تدوين مباني طراحي معماري پروژه (تدوين مباني عام و خاص طرح )
فصل سوم : تدوين برنامه فيزيكي
گفتار اول : شناخت و تعريف جمعيت مخاطب
گفتار دوم : تعيين اجزاء و عناصر فضايي پروژه
گفتار سوم : جداول برنامه فيزيكي
بخش چهارم : طراحي
فصل اول : سايت آناليز
فصل دوم : قابليت سنجي اراضي
فصل سوم : روند طراحي
فصل چهارم : سازه و تأسيسات
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه 90 صفحه

نمونه موردی مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

ضرورت و اهميت موضوع : بر اساس پژوهش هاي انجام شده، سنين قبل از دبستان به خصوص محدوده سني 2 تا 6 سالگي، دوران بسيار مهم و حساس براي زبان آموزي به كودك است كودكان دچار آسيب شنوايي بدون استفاده از امكانات ويژه درزمينه زبان آموزي دچار مشكل خواهد شد چرا كه نقص شنوايي يكي از موانع بزرگي است كه بر سر راه رشد طبيعي زبان قرار دارد ( دكتر علي اصغر كاكوجويباري ) يادگيري زبان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در برخورداري از زندگي عادي است، زيرا زبان نقش مهمي‌در تفكر و رشد فكري ايجاد مي‌كند وارتباط موجب تقويت روابط اجتماعي و سازگاري عاطفي ميشود وعامل مهمي‌در آموزش وعلوم مختلف است. بديهي است مشكل دانش آموز ناشنوا به مراتب بيشتر از صرف نقص شنوايي است وعدم آموزش و درمان و توانبخشي اين كودكان تقريباً تمامي جنبه‌هاي رشد سالم رواني – اجتماعي كودك رامختل مي‌كند. لذا يادگيري صحبت كردن براي كودك مبتلا به نقص شنوايي شديد مهمترين پيشرفت در زندگي اوست. تكنولوژي آموزشي براي كودكان با نيازهاي خاص با تأكيد در نگرش سيستمي رد تجربه، درك، دريافت عميق تر وپايدارتر مطالب همراه با خدمات توانبخشي و درماني وتشخيص معلوليت با دقت بيشتر و درزمان كمتر را سرلوحه كار خود قرار داده و آموزش هاي قديمي و كهنه درفضاهايي كه هيچ تناسب و سنخيتي با نيازهاي اين كودكان ندارد، را رد مي‌كند. لذا جنبه تربيتي و آموزشي اين امر مؤيد ضرورت ايجاد مجموعه اي « علمي، آموزشي – تربيتي و توانبخشي » است كه به لحاظ شرايط فيزيكي – محيطي به گونه ايي بايد براي كودك مبتلا به نقص شنوايي طراحي شود كه به رشد زباني ( زبان آموزي ) وي كمك كندوباشناخت استعدادهاوعلايق وي اورابراي يك زندگي عادي ومستقل درآينده آماده كند و به عنوان الگوي كلي، زمينه ساز توسعه روش هاي بهينه و پويادر سطح وسيعي از اين نوع سيستم توانبخشي-آموزشي گردد.

برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

بيان مسأله : اين امر بديهي است كه كليه رفتارهاي انجام شده توسط افراد در يك فضاي فيزيكي صورت مي‌گيرد، فرد از فضا تأثير گرفته وبرآن تأثير مي‌گذارد يعني مي‌توان كالبد را به گونه اي طراحي كرد كه روابط انساني جاري در آن را تقويت يا تضعيف نمود، حسي رابه فرد استفاده كننده از فضا منتقل كرد يا مانع از آن انتقال آن شد.محيط‌هاو فضاهاي آموزشي مختص كودكان يامشابه آن ازاين قاعده مستثني نيستند: « چرا كه كودك تنها از راه تجربه محيط پيرامون خويش است كه رشد و تحول مي‌يابد» 1 ( گيتامؤللي، پژوهشگر ) ما براي كودكان مكاني مي‌سازيم كه بايد در آن درس بخوانند و شيوه زندگي كردن را بياموزند اما آيا آنها را مي‌شناسيم ؟ آيا نيازها و خواسته هايش را درك مي‌كنيم ؟ حال اگر اين كودكان داراي شرايط خاص تر وحادتري نسبت به همسالان خودباشند و از معلوليت هايي چون نابينايي و ناشنوايي و عقب‌ماندگي هاي ذهني و … رنج برند چگونه با اين مسايل برخورد كنيم ؟ و اينكه : 1- اين كودكان به چه فضاهاي جديدتر و خاص تري -علاوه بر فضاهايي كه يك كودك عادي براي آموزش نياز دارد-احتياج دارند ؟ 2- خصوصيات و ويژگيهايي اين كودكان به لحاظ رواني و فيزيكي چيست ومتناسب سازي فضاي آموزشي با توجه به نوع معلوليت اين كودكان ( ناشنوايي ) و نيازهاي خاص آنان چگونه بايد باشد تا درروند رشد ويادگيري و در نهايت آموزش آنها تأثير مثبت داشته باشدوآنهارا براي يك زندگي مستقل آماده كند ؟ ( تأثير محيط بر زبان آموزي كوك مبتلا به نقص شنوايي) مسايل ديگر موضوعاتي هستند كه در طول اين تحقيق به آنها پرداخته مي‌شود تا راهكارهاي مناسب جهت طراحي چنين فضايي براي كودك مبتلا به نقص شنوايي بدست آيد.

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه 90 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

اهداف : اهداف كلان اين تحقيق به شرح ذيل مي‌باشد : ايجاد بستري مناسب جهت تغيير نگرش نسبت به تعليم و تربيت كودكان داراي نيازهاي ويژه شناخت علايق واستعدادهاي خاص اين كودكان وتقويت آنهاودرنهايت جامعه پذيركردن اين كودكان به عنوان شخصي كارآمد دراجتماع، بوسيله ارائه آموزش هاي علمي و عملي در كنار آموزش هاي ويژه و خاص كودك ناشنوا طراحي فضاهاي خاص اين آموزشها. ايجاد محيطي تعاملي مؤثر در موفقيت زباني كودك، ( محوري قرار دادن «زبان آموزي » و متناسب آن آموزش تعاملات اجتماعي و تقويت رشد ذهني كودك) و تأثير آن در برنامه هاي آموزشي كودك و متعاقب آن طراحي فضاي آموزشي در قالب اين هدف كه زبان آموزي تمام فعاليت‌هاي آموزشي كودك را تحت الشعاع قرار دهد. ( طراحي فضاي منطقي – اصولي – هدفمند ويژه آموزش و تربيت كودك ناشنوا با توجه به نوع معلوليت اين كودكان و نيز خصوصيات ويژه رفتاري آنها ) به گونه اي كه كودك بتواند از باقي مانده شنوايي خودبه نحو احسن استفاده كند.

ریز فضا های مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

با توجه به هميت نقش خانواده در امر توانبخشي وآموزش اين كودكان نسبت به كودكان عادي،ايجاد يك مركزفعال خانوادگي تحت عنوان كانون آموزش وهم انديشي خانوادگي درمجموعه. شيرين تر ساختن و كودكانه كردن نحوه آموزش و بارور ساختن انديشه هاي نو در قالب فضاهاي كودكانه و طبيعي دركنار فضاهاي مصنوع آموزشي برخلاف آموزش در يك فضاي كريشه اي و چهارچوب قانونمند و خسته كننده براي كودك ( با توجه به اجباري بودن آموزش و زبان آموزي كودك ناشنوا در سنين كودكي ) ودر نهايت تأثيرمثبت بر روند فعاليت آموزشي و توانبخشي و القاء تحرك و پويايي و ايجاد روحيه مثبت اجتماعي در اين كودكان درقالب فضاي معماري.

دانلود رساله معماری و مطالعات مجتمع علمی ، آموزشی ، تربیتی و توانبخشی کودکان ناشنوا

تعداد صفحات : 240 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش قیمت : 14/000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید