مطالعات فرهنگسرا 100 صفحه

طراحی فرهنگسرا – دانلود رساله فرهنگسرا – مطالعات طراحی فرهنگسرا

مطالعات طراحی فرهنگسرا دانلود رساله معماری طراحی فرهنگسرا ریز فضا و برنامه فیزیکی فرهنگسرا  نقشه و پلان فرهنگسرا دانلود رایگان رساله معماری پروژه طراحی فرهنگسرا دانلود پایان نامه معماری فرهنگسرا ضوابط و استاندارد طراحی فرهنگسرا

مطالعات فرهنگسرا
تعداد صفحات :100 صفحه
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

طراحی فرهنگسرا - دانلود رساله فرهنگسرا - مطالعات طراحی فرهنگسرا
طراحی فرهنگسرا – دانلود رساله فرهنگسرا – مطالعات طراحی فرهنگسرا

فهرست مطالب طراحی فرهنگسرادانلود رساله فرهنگسرامطالعات طراحی فرهنگسرا

مقدمه طراحی فرهنگسرا   8
اهميت موضوع : 8
فرهنگسرا Cultural Center : 9
پيشينه مراكز فرهنگي طراحی فرهنگسرا : 11
اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12
ضرورت مجموعه هاي فرهنگي : 13
تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر : 13
الف ) فضاهاي فرهنگي محله اي : 13
ب ) فضاهاي فرهنگي منطقه اي : 13
ج ) فضاهاي فرهنگي شهري 14
د ) فضاهاي فرهنگي فرا شهري: 14
مجموعه فرهنگي حضرت معصومه (ع): 15
فاز يك : 15
فاز 2: 17
فرهنگسراي خاوران : 18
كتابخانه : 19
خانه كودك و نوجوان: 19
مشاوره: 19
نمايش: 20
انجمن هاي علمي فرهنگي جوانان: 20
انجمن بانوان : 20
ادبيات : 21
خدمات علمي فرهنگي : 21
موسيقي: 21
فيلم : 21
هنرهاي تجسمي : 21
خوشنويسي : 22
بازار فرهنگ و هنر: 22
تحليل طراحی فرهنگسرا فرهنگسراي خاوران توسط كامران افشار نادري: 22
اهداف كلي طرح: 25
اهميت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتي و طرح: 25
فرهنگ : 26
تعريف فرهنگ : [در كتاب شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب «دكتر فلامكي»] 26
سياست فرهنگي سنتي : 27
لزوم ايجاد مراكز فرهنگي : 27
1ـ خودآگاهي فرهنگي : 27
2ـ زمينه هاي فرهنگي كه دخالت در آنها امكان دارد: 29
3ـ شركت در ايجاد محيط زيست فرهنگي : 29
4ـ شكلهاي جديد فرهنگي : 30
5ـ مفاهيم سياست فرهنگي در ايران : 30
6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: 32
7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ : 32
فراغت: 33
اوقات فراغت: 33
طبقه بندي اوقات فراغت: 34
كاركردهاي اوقات فراغت: 34
برخي آثار ونتايج اوقات فراغت: 35
برخي از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 35
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت: 36
نكات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي : 37
فراغت، گردشگري و فرهنگ : 37
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني : 38
نظاره و تماشا : 38
فعاليتهاي صحنه اي : 39
نگارش : 40
ريشه واژه هنر : 41
معني هنر در لغتنامه دهخدا : 41
فلسفه هنر : 41
سير تكاملي هنرهاي اوليه : 42
در بررسي يك اثر هنري چهار عامل مورد توجه قرار مي گيرد: 43
آثار هنري دوره پيش از تاريخ مديون اين نظرات مستند است كه: 44
كليات هنر : 45
نتيجه طراحی فرهنگسرا : 47
تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر: 47
1ـ شكل : 49
2ـ تكرار : 49
3ـ تعادل : 49
4ـ تعادل و وحدت: 49
5ـ تضاد: 50
6ـ فرم و طرح صفحه: 50
7ـ اصول طرح: 50
8ـ بافت: 50
9ـ حركت : 51
هنر، هنرمند، اجتماع: 51
هنرمند: 52
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري : 53
رنگ نما : 111
تاثيرات بافت و تخلخل مصالح : 111
استفاده از عايق حرارتي : 111
جنس مصالح: 112
فضاهاي پر و خالي : 112
ارتفاع ساختمان : 112
ابعاد پنجره و سطح نورگير : 112
فضاها و زير فضاهاي مورد نياز : 113
حوزه هاي فعاليت مجموعه : 113
آموزش عملي حوزه هنرهاي تجسمي: 113
آموزش عملي در حوزه هنرهاي نمايشي: 114
آموزش عملي در حوزه موسيقي: 114
آموزشهاي جانبي : 114
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي : 114
فضاهاي آموزشي : 114
فضاهاي كمك آموزشي (وابسته آموزشي): 115
فضاهاي رفاهي و خدماتي : 115
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي طراحی فرهنگسرا (كلاسها ـ كارگاهها ـ استوديوهاي موسيقي): 115
مشخصات فضاهاي آموزشي : 115
كلاسهاي تئوري ، اتاقهاي آتليه وكارگاهها: 115
كارگاهها : 116
موسيقي: 116
كلاسهاي موسيقي: 117
اتاق اسباب و ادوات موسيقي: 117
فضاي تجهيزات موسيقي: 117
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي: 118
كتابخانه: 118
تسهيلات مطالعه انفرادي: 119
مشخصات فضاهاي قرائت : 119
ساير ويژگيهاي كتابخانه: 119
مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع : 120
فضاهاي عملكردي كتابخانه ها: 120
عناصر اصلي كتابخانه : 121
بخش كتب مرجع : 123
كليات طراحی فرهنگسرا : 123
طجدول قفسه ها وفاصله بين آنها 125
تجهيزات ارائه خدمات 126
ميزها 127
يادداشت برداشتن و نوشتن 127
استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، … 127
سالنهاي اجتماعات : 128
راهروهاي سالن نمايش: 130
ورودي و خروجي ها : 130
پروژكسيون : 130
سرويس بهداشتي : 131
زواياي ديد و فواصل تماشاچيان: 131
زواياي تابش و فاصله پروژكتور: 131
صندلي و نحوه انتظام صندليها: 131
نحوه استقرار صندليها : 132
تعداد صندليها در يك رديف : 132
حداكثر تعداد رديفهاي بين دو راهرو عرضي : 132
قرارگيري صندليهاي نسبت پرده : 132
شيب كف سالن : 132
سالن تئاتر و اجتماعات: 132
فضاهاي مورد نياز : 133
انواع تئاتر بر حسب ظرفيت تماشاچي: 133
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : 133
نمايش فيلم : 133
آكوستيك مناسب: 134
ايمني سالن : 134
راههاي فرار : 134
مشخصات كلي سالنهاي تئاتر: 137
انواع تئاترها بر حسب دامنه فعاليت شان : 137
مشخصات فضاهاي اداري : 139
آمفي تئاتر روباز : 140
مركز كامپيوتر: 140
نمازخانه : 140
تفكيك و توزيع فضاها در طبقات : 140
پاركينگ : 141
ضوابط فني و اجرايي : 141
سازه : 141
ويژگي سازه سالنهاي نمايش: 142
بررسي مصالح در ارتباط با سيستم هاي سازه سالن : 142
ايمني از حريق : 142
نكات ويژه ايمني از حريق : 142
ساير مقررات ايمني از حريق : 143
تاسيسات : 144
گرمايش و تهويه مطبوع: 144
روشنايي: 146
فاضلاب : 146
آكوستيك تالارها: 146
كاواك : (رزوناتر) 147
طراحي تالارها: 147
فرم : 147
آكوستيك در تالار كنفرانس : 148
آكوستيك در تالار كنسرت : 148
اصول طرح تالارها (كلاس درس): 148
تالار اجتماعات : 149
توضيح طرح : 149
ورودي : 149
حجم: 149
پلان : 150
عناصر تشكيل دهنده سايت : 151
فضاي سبز: 151
ديد و منظر: 152
نكات لحاظ شده در معماري فرهنگسرا: 152
بررسي سايت : 153
توپوگرافي و پوشش سايت : 153
همسايگي ها : 153
دسترسي به سايت : 154
معماري منطقه : 154
منابع طراحی فرهنگسرا : 155

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنر 115 صفحه

دانلود رساله مطالعات طراحی فرهنگسرا

مقدمه
اهميت موضوع :
مطالعات معماری تحولات گوناگون در تاريخ هر مرز و بومي جداي از همه عوامل دروني و بيروني اش يك واقعيت غير قابل انكار بوده است. عرصه هاي گوناگون اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و … شاهد اين دگرگوني با درجات مختلف بوده اند.
يك روز در جامعه اي ورود صنعت و ماشين منشا اين تحولات بوده و روزگاري شرايط خاص منطقه اي چنين نقشي را ايفا كره است. شهرها و روستاهاي مختلف سرزمين عزيزمان ايران، سرد و گرم بسيار چشيده اند و تغييرات بسياري را تجربه كرده اند. با پيشرفت علم، فن آوري ارتباطات و … روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گريز ناپذير تر نموده اند. چنين تحولات، علتها، چگونگي و تبعات آن بخشي است كه شايد راهكارهاي مناسبي براي دستيابي به يك هدف مشخص در هر زمينه فعاليتي باشد.
ساختار معماري هر منطقه اي هم روند فوق الذكر را داشته است و كما بيش تحولات و دگرگوني هايش منطبق بر مدعاي اخير است. با يك نگاه گذرا اما پر دقت مي توان دريافت كه بافتهاي شهري و اجتماعي شهرهاي ايران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسياري از اتفاقات به طور خواسته و يا ناخواسته و مثبت يا منفي گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقليم، امكانات و … در طول دورانهاي مختلف گذشته چهره يك شهر يكدست، متمركز را تصوير كرده است. كه در سايه تمامي همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوي تمام جوانب يا لااقل بخش عمده اي از نيازهاي زمان خود بوده است.
به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسي بر اساس مركزيت اماكن عمومي مثل بازار،مسجد جامع، حسينيه ها و حمام و … شكل گرفته بود و در نهايت به كوچه ها و در بندها و هشتي و حياط و اتاقها منتهي مي شد، راهكاري بود براي پاسخگويي به تمامي نيازهاي فوق.

دانلود پروپوزال مطالعات طراحی فرهنگسرا

رساله معماری اقليم سرد بواسطه سازوكارهاي انديشيده شده توسط معماران و استفاده از مصالح بوم آور، رام گشته بود. مسائل اعتقادي و فرهنگي نيز چه در مقياس بزرگ شهري (مساجد و …) و چه در مقياس مسكن شخصي (اندروني و بيروني و …) به شكل مطلوبي پاسخ داده شده بود براي هر پرسش، پاسخ برازنده تراشيده شده بود در هر زمان براي هر سوالي، جوابي در خور (يا لا اقل قابل قبول) انديشيده مي شد كه خود پيوستگي دورانها و تحولات آن مورد را رقم مي زد. اين راهكارها و تفكرات پاسخگو را شايد بتوان در زمره پيشرو ترين هاي آن دوران قلمداد كرد. اما بنا به دلائل مختلف (انقلاب صنعتي و پس از آن عدم كفايت حكام زمان و …) دوران شكوفايي در تمام عرصه ها به نوعي از دست اين قوم گسيخته شد و به تبع آن مانند مسابقه دوئي كه هميشه چشم ديگران به ما كه در جلو بوديم دوخته شده بود. حالا چشم به ساق پيشرو سبقت گرفته داريم.

مطالب مشابه :   مطالعات کانون مخترعین 95 صفحه

دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا

به اين ترتيب ابتكار عمل و انديشه به لحاظ عقب افتادگي ناخواسته از دستمان خارج شده و روز به روز شاهد تغييرات تحولاتي بوديم كه به علت وجود انديشه ها و كارهاي نوي ديگران ما را نيز تحت تاثير قرار مي داد. اما از آنجا كه تحولات پي در پي و رشد پوياي همه جانبه افكار، انديشه ها، فن اوري و … يكي از اصول هميشگي دورانها بوده است، بي ترديد هر مملكت و قومي كه به هر علتي نتواند رشد قابل توجه در زمينه اي مختلف داشته باشد نمي تواند تعيين كننده و تاثير گذار باشد. به عبارتي همزمان باافول تدريجي همه جانبه تواناييها در سرزمين ما و رشد و توسعه جوامع ديگر به خصوص مغرب زمين، تمام فعاليتها و روابط به طور اعم و فرهنگ و هنر به طور اخص تحت تاثير اين موج ايجاد شده قرار گرفت. به طوري كه با گذشت هرروز، ماه و سال، شاهد كمرنگ شدن اصالتهاو هويتهاي خويش بوديم. علت نيز كاملا مشخص است، وقتي توان و مايه اصلي به هر علت و دليلي وجود نداشته باشد توانايي مقابله با مايه ها و حرفها و توانهاي شايد بد، اما انديشيده شده نيز نخواهد بود. مانند بسياري از ورزشها ما نيز در اين شرايط حالت دفاع آن هم از نوع بدش را داشتيم، دفاع بازي كه هر بار بازتر و بازتر مي شد.

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات طراحی فرهنگسرا

بعضا هم اگر مقابله اي مي كرديم كه يا شايد قدرتمان كمتر بوده و شايد چون انديشه خاصي نداشتيم بزودي زود از صحنه خارج شديم به اين شكل در بسياري از زمينه ها ما مصرف كننده توليدات و ابتكارات ديگران شديم. تجربه و تحقيق نشان داده است كه در طي اين روند خواسته يا ناخواسته ملتهايي از نوع و درجه ملت ما هر جا كه انديشه ها و فكر برتر و طبيعتا عمل مناسب تر در آستين داشته اند موفق بوده اند. يعني هر جا كه صرفا مصرف كننده بدون تفكر نبوده ايم و در همان زمينه وارداتي انديشه را نيز بكار گرفته ايم، نسبتا موفق بوده ايم چنين جرياني در باب فرهنگ و معني به ويژه در چند سال اخير بعد از انقلاب اسلامي در كشور خودمان به شكل زاينده اي ديده مي شود. براي مثال درست است كه سينما و فيلم يك مقوله كاملا بيگانه با فرهنگ ماست و ما مبتكر آن نبوده ايم اما با مختصري انديشه و كار عاقلانه توانسته ايم در سالهاي گذشته (صرف نظر از سالهاي قبل از انقلاب كه خود بافته بوديم) حرفهاي بسياري براي گفتن داشته باشيم و سينمايي را تحت عنوان «سينماي ايران» در دنيا مطرح كنيم. باشد كه در كليه زمينه هاي فرهنگ ، هنر و .. به جايگاه واقعي خود دست يابيم .

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات طراحی فرهنگسرا

فرهنگسرا Cultural Center :
فرهنگ معماري مدرن به طور سيستماتيك، فضاهاي شهري سنتي مانند خيابان و ميدان را از شهرها حذف كرد و با تفكيك كار بريها بر اساس عملكرد آنها براي هر يك ، يك مجموعه يا ساختمانهاي اختصاصي در نظر گرفت. بدين ترتيب، فروشگاههاي كنار خيابانها به فروشگاههاي بزرگ و مراكز خريد، دفاتر قديمي به مجموعه هاي اداري، تماشاخانه ها و گالريها به مجموعه هاي عظيم فرهنگي نقل مكان كردند. اين نگرش يك بعدي به پاسخگويي به نيازها موجب شد ابنيه مدرن به محفظه هايي براي تعدادي كاربري مشخص از قبيل كتابخانه ، سينما، تئاتر، موزه، گالري و … تبديل شوند.
اما در سه دهه پاياني قرن بيستم توجه جهانيان به اين واقعيت معطوف شد كه ارتباطات اجتماعي پيچيده اي كه به طور ضمني در بهره وري از كاربريهاي شهري شكل مي گيرند و موجب جاري و تپيده شدن زندگي شهري مي شوند. به مراتب مهم تر از پاسخگويي صرف به نيازي مشخص به صورت مستقيم و صريح است. تحقيقات بسيار دهه هاي 70 و 80 نشان دادند كه كاربريهاي مهم فرهنگي اعم از سينما، تئاتر، موزه، اپرا و … همه درگير بحران اند و نمي توانند مخارج خود را تامين كنند. و علت اصلي اين بحران بي روح بودن و تخصصي بودن بيش از حد اين فضاهاست. اين تحقيقات نشان دادند كه ايجاد امكانات پيشرفته علمي و تكنولوژي براي پاسخگويي به نياز مردم كافي نيست.
تئوريهاي جديد موزه سازي، كه به ايجاد تغييرات در موزه هاي مهمي چون لوور انجاميد، حاصل تجديد نظر در نگرشهاي رايج نسبت به اين نوع فضاها بودند و در عمل اثبات كردند كه تلفيق كاربريهاي تخصصي با كاربريهاي جذاب عادي مي تواند در موفقيت يك موزه نقش مهمي ايفا كند.

مطالب مشابه :   رساله خانه هنر 140 صفحه

ریز فضا های مطالعات طراحی فرهنگسرا

هم اينك ديگر موزه هاي جديد خواه علمي ، خواه هنري ديگر مكانهايي نيستند كه فقط افراد علاقه مند با اهداف مشخصي به آنها رجوع مي كنند. بلكه فضاهايي براي گذران اوقات فراغت كه در عين حال آشنايي با اهداف مشخصي به آنها رجوع ميكنند. بلكه فضاهايي براي گذران اوقات فراغت اند كه در عين حال آشنايي مردم را با مضامين حدي و اصلي نيز امكان پذير مي كنند. درواقع، امروزه تمايل پذيرفته شده در هم آميختن فعاليتهاي فرهنگي و علمي با تفريح، سرگرمي و برخوردهاي اجتماعي است. موزه هاي علمي گالريهاي نقاشي، نمايشگاهها و لابراتوارها، بيش از آنكه به ارائه نمونه هاي اصل و آزمايشهاي علمي دقيق مورد توجه متخصصان بپردازند. به طور عمده به برنامه هاي آموزشي ـ تفريحي، شبيه سازيهاي بازي گونه، به نمايش گذاردن ماكتها و نمونه هاي بدلي فراوان، متنوع و سرگرم كننده، اختصاص يافته اند از معروفترين اين نوع مراكز فرهنگي، مركز ژرژپمپيدو و مجموعه فرهنگي دلاويلت است.
چنين بينشي با شرايط جديد پيشرفت علم و تكنولوژي و تنوع و تغييرات سريع در زمينه هاي هنري مطابقت دارد. چرا كه معلومات عمومي علمي يك فرد تحصيلكرده ـ حتي اروپايي ـ عمدتا مربوط به كشفيات و اختراعات قرن نوزده است و كمتر كسي از آخرين پيشرفتهاي علم نجوم، فيزيك، رياضيات و … خبر دارد. فرهنگسراها از اولين نمونه هاي فضاهاي فرهنگي هوشمند براي پاسخگويي به اين شرايط جديد به شمار مي روند.
فرهنگسرا به عبارتي فضاي واقعي محصور شهري است كه در درون آن كاربريهاي بسيار متنوع و غير همجنس تجاري، فرهنگي، آموزشي، نمايشي و … در كنار هم قرار مي گيرند؛ محل گذران اوقات فراغت و محل برخوردهاي اجتماعي و معاشرتهاست، مكاني است براي شركت مردم در توليد فرهنگ، و سرانجام جايي است كه در آن بين شهر و شهروند رابطه اي متقابل و پويا ايجاد مي شود.
و به همين دليل بر ديگر كاربريهاي تك منظوره و كمابيش منفعل مانند موزه و گالري سنتي برتري دارد. استقبال وسيع ايران به صورت مختص تهران از فرهنگسراها، كه با تاخير زياد نسبت به ديگر كشورها ولي با سرعت چشمگير ساخته شده اند، حاكي از موفقيت آنها در پاسخگويي به نيازي عيني است. ظاهرا آنها اگر چه از نمونه هاي غربي اقتباس شده اند. كاملا با فرهنگ و روحيه ايراني تطابق دارند. پيشينه فضاهاي شهري در ايران حاكي از آن است كه ايرانيان بسيار پيش از اروپاييها به محاسن تلفيق كاربريهاي گوناگون در قالب مجموعه اي واحد پي برده اند. كتابخانه ، مساجد، مدارس، بازار حسينيه ها و تكايا همواره به عنوان اندامهاي يك ارگانيزم واحد به هم مربوط بوده اند و كاربريهاي عمومي شهر نه به صورت ساختمانهاي مجزاي قرار گرفته در فضاهاي «بيروني» ميدان و خيابان كه اجزا و درونهاي مجموعه اي بزرگ به شمار مي آمده اند.

دیدگاهتان را بنویسید