خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله تفریحی گردشگری / مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 300 صفحه

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 300 صفحه

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی نقشه و پلان مجتمع تجاری تفریحی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع تجاری تفریحی دانلود پایان نامه معماری مجتمع تجاری تفریحی ضوابط و استاندارد مجتمع تجاری تفریحی

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی
تعداد صفحات : 300 صفحه
قیمت : 15000 تومان
اکثر مطالب این فایل مربوط به مجتمع تجاری می باشد و بعنوان مطالعات مجتمع تجاری نیز می توان استفاده کرد.
همراه این مطالعات 50صفحه مطالب نیز در مورد مجتمع تفریحی ارسال می شود.

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی - دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

فهرست مطالب مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

مقدمه 2

فصل اول مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – شناخت موضوع 3
1- شناخت موضوع 4
1-1- سابقة مراكز تجاري در غرب 5
1-2- سابقه مراكز تجاري در ايران 6

فصل دوم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی- پيشينة موضوع 8
2- پيشينة موضوع 9
2-1- روند شكل گيري (تاريخچه‌اي مختصر از فرم‌هاي تجاري) 9
2-1-1- آگورا (Agora) 9
2-1-2- فروم (Forum) 10
2-1-3- بازار (Bazar) 11
2-1-4- سوق (Souk) 11
2-1-5- مركادو (Mercado) 11
2-1-6- بازارهاي شناور (Floating market) 12
2-1-7- تالار تجاري (Market hall) 13
2-2- بازارهاي ايراني (مراكز تجاري سنتي) 13
2-2-1- تعريف بازار 13
2-2-2- شكل گيري كالبدي بازارها 15
2-2-3- مهمترين گونه‌هاي بازار 15
2-2-3-1- بازارهاي ادواري 15
2-2-3-2- بازارگاه‌هاي شهري 15
2-2-3-3- بازارهاي شهري 16
2-2-3-4- بازار طولي (خطي) 16
2-2-4-عناصر و فضاهاي معماري بازار 16
2-2-4-1- حجره يا دكان 16
2-2-4-2- كاروانسراها 16
2-2-4-3- تيمچه 17
2-2-4-4- دالان 18
2-2-4-5- سبزه ميدان 18
2-2-4-6- مجموعه‌ها 18
2-2-4-7- فضاهاي خدماتي بازار 18
2-2-4-8- راسته 19
2-2-5- نقش اجتماعي بازار 19
2-2-6- بازار از نظر شهرسازي 20
2-2-7- بررسي برخي نمونه‌هاي بازارهاي ايراني و خارجي 21
2-2-7-1- بازار مركزي بندرعباس 21
2-2-7-2- بازار والنسيا، اسپانيا 25
2-2-7-3- تحقيقي پيرامون بازار رشت 30
2-2-7-3- بازار تبريز 35
2-3- سير تحول كاربري تجاري 46
2-3-1- حکومت صفویه تا ابتدای قاجاریه 46
2-3-2- حکومت قاجاریه از آقا محمد خان تا ناصرالدین شاه قاجار 47
2-3-3- حکومت قاجاریه از ناصر الدین شاه تا کودتای سردار سپه 47
2-3-4-حکومت پهلوی اول 47
2-3-5- حکومت پهلوی دوم 48
2-3-6- حکومت جمهوری اسلامی (بعد از بهمن 1357) 50
2-4- شناخت مراكز خريد معاصر 51
2-4-1- مراكز تجاري محله‌اي 51
2-4-2- مراكز تجاري در جوار خيابان 52
2-4-3- پاساژ 52
2-4-3-1- بررسي نمونه‌هايي از پاساژ در ايران 58
2-4-4- فروشگاه‌هاي بزرگ 67
2-4-5- فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي 68
2-5- مراكز خريد در غرب 68
2-5-1- دورنماي تاريخي 68
2-5-2- تولد مراكز خريد مدرن 71
2-5-4- شناخت انواع مراكز تجاري مدرن 72

فصل سوم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 74
3-بررسی اصول کار تادائو آندو 75
3-1- مقدمه 75
3 -2- دسته بندی آثار آندو بر اساس ساختار و کالبد 78
3 – 2- 1- یگانه انگاری 78
3 -2- 2- دوگانه انگاری 80
3 -2- 3- معماری کثرت گرای 82
3 -3 – ماهیت جهش معماری اندو در سال 1985 85
3 -4 – برخی ویژ گی های معماری سنتی ژاپن 90
3 -4 -1 –طبیعت گرایی 91
3 -4-2 –وحدت با محیط طبیعی 91
3 -4 -3 –ساده گرایی 92
3 -4 -4 –کوچک وحداقل گرایی 93
3 -4 -5 –نظام پیمون بندی 93
3 -5 – تاثیر پذیری آثار آندو از فرهنگ و سنت ژاپنی 94
3 -5 -1 –طبیعت گرایی 94
3 -5 -1 -1 –توجه به پدیده ها وعناصر طبیعی 94
3 -5 -1 -2 –انطباق با محیط طبیعی 96
3 -5 -2 –ساده وکمینه گرایی 96
3 -5 -2 -1 –ساده وکمینه گرایی در مصالح 96
3 -5 -2 -2 –ساده وکمینه گرایی در احجام 97
3 -5 -3 –هندسه وپیمون بندی 98
3 -5 -3 -1 –هندسه 98
3 -5 -3 -2 –شبکه سه بعدی 98
3 -5 -3 -3 –مصالحوهندسه وطبیعت 99
3 -5 -4 –نور 100
3 -5 -4 -1 –روزنه هایی که در نور گرد می آیند (پنجره ها ) 100
3 -5 -4 -2 –نور سایه فرم 103
3 -5 -5 –دیوار به مثابه ترسیم کننده قلمرو 103
3 -5 -6 –خلق چشم انداز در گفتگو با هندسه 105
3 -5 -7 –شینتای در فضا 109
3 -5 -8 –روابط تازه میان فضا وفرد 111
3 -5 -9 –درون وبرون 113
3 -5 -10- مواجهه با بحران در معماری 115
3 -5 -11- جدول بندی اصول کار تادائو آندو 117

مطالب مشابه :   مطالعات رستوران 125 صفحه

3 -5 -12 –تحلیل آثار تادائو آندو 119
3 -5 -12 -1 –خانه کیدو ساکی 119
3 -5 -12 -1 -1 –تصاویر 120
3 -5 -12 -1 -2 –اسناد نقشه ای 123
3 -5 -12 -2 –کلیسای روی آب 125
3 -5 -12 -2 -1 –تصاویر 126
3 -5 -12 -3 –مجتمع تجاری فستیوال 129
3 -5 -12 -3 -1 –اسناد نقشه ای 130
3 -5 -12 -4 –مجتمع تجاری کولزیون 132
3 -5 -12 -4 -1 –اسناد نقشه ای 134

فصل چهارم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – تجزيه و تحليل موضوعي 136
4 – تجزيه و تحليل موضوعي 136
4-1- مجتمع چند منظوره قشم 137
4-1-1- سايت پروژه 138
4-1-2- مشخصات كلي مجموعه قشم 139
4-1-3- نكات مهم طراحي 140
4-1-4- سازه 141
4-1-5- اسناد نقشه‌اي 144
4-2- مجتمع تجاري (مركز تجارت) شيراز 148
4-2-1- سايت پروژه 149
4-2-2- موقعيت جغرافيايي و وضعيت توپوگرافيك شيراز 150‌
4-2-3- اهداف كلي پروژه 151
4-2-4- مشخصات كلي مجموعه تجاري شيراز 152
4-2-5- سيركلاسيون فضاها 157
4-2-6- Councept طراحي 158
4-2-7- مبناي طراحي 159
4-2-8- اسناد نقشه‌اي 163
4-3- مركز خريد فونف هوف مونيخ 169
4-3-1- سايت پروژه 170
4-3-2- مشخصات كلي مركز خريد فونف هوف 171
4-3-3- اسناد نقشه ای 179
4-4- مركز خريد (دالاس گالريا) تگزاس 182
4-4-1- سايت پروژه 183
4-4-2- مشخصات كلي مركز خريد دالاس 183
4-4-3- نقاط ضعف دالاس گالريا 183
4-4-4- راه حل‌هاي معماران براي رفع نقايص دالاس گالريا 184
4-4-5- اسناد نقشه‌اي 189
4-5- مركز خريد ابردين، ريچموند كانادا 191
4-5-1- سايت پروژه 191
4-5-2- مشخصات كلي مركز خريد ابردين 191
4-5-3- سيركلاسيون فضاها 194
4-5-4- نورپردازي مجموعه 195
4-5-5- اسناد نقشه ای 196
4-6- مركز خريد «مثلث» انگستان 197
4-6-1- اسناد نقشه‌اي 202

فصل پنجم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – تجزيه وتحليل سايت 203
5- تجزيه و تحليل سايت 204
5-1- شناخت كلي اقليم ايران 204
5-2- وضعيت توپوگرافي شهر تهران 205
5-2-1- ساختار كالبدي شهر 205
5-3- ويژگي‌هاي اجتماعي و جمعيتي شهر 205
5-3-1- توسعه و تحول جمعيت در شهر تهران 205
5-4- موقعيت طبيعي شهر 206
5-5- بارندگي 209
5-6- رطوبت 210
5-7- درجه حرارت 211
5-8- باد 213
5-8-1- بررسي بادهاي تهران و طبقه بندي آن 213
5-8-2- بادهاي غالب 214
5-9- محدوديت‌هاي نامناسب توسعه شهر تهران 215
5-9-1- محدوديت شيبها و عوارض همجواري سلسله جبال البرز و آنتي البرز 216
5-9-2- محدوديت اراضي كم مقاومت منطقه تهران 216
5-9-3- محدوديت اراضي در پهنه‌بندي خطر زمين لرزه 216
5-10- موقعيت شهري زمين مورد نظر 218
5-10-1- موقعيت محلي 219
5-10-2- دسترسي‌هاي سواره به سايت موردنظر 219
5-10-3- دسترسي‌هاي پياده 220
5-11- كاربري اراضي زمين‌هاي مجاور 221
5-12- ويژگي‌هاي سايت مورد نظر 226
5-12-1- مساحت 226
5-12-2- توپوگرافي 227
5-12-3- جهت وزش باد غالب 227
5-12-4- جهت تابش نور خورشيد 227
5-12-5- ديد و منظر 228
5-12-6- مكان يابي مجموعه در زمين مورد نظر 230
5-12-7- جهت گيري بنا در سايت 230

فصل ششم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی – استانداردها 231
6-استاندارد 231
6-1- اصول طراحي مركز خريد 232
6-1-1- اصول انتخاب سايت 232
6 -1-1-1-چگونگی شناخت سایت مناسب 232
6-1-1-2- شناخت خصوصیات کالبدی سایت 233
6-1-1-3-مطالعات اقتصادی 235
6-1-2- طراحي مركز خريد 235
6-2- تهيه طرح شماتيك از وضعيت سايت و داده‌هاي طراحي 236
6-3- برنامه ريزي فضايي 237
6-3-1-طراحی و برنامه ریزی فضایی مناطق اطراف 238
6-3-2-طراحی سایت 238
6-3-3-ترافیک 239
6-3-3-1-ترافیک پیاده 239
6-3-3-2-ترافیک سواره 240
6-3-3-3-جریان ترافیکی روان در شبکه خیابان های اطراف 240
6-3-3-4-انتقال مناسب ترافیک به سایت 241
6-3-3-5-توزیع ترافیک در سایت 241
6-3-3-6-دسترسی ها 241
6-3-3-7- پارکینگ 242
6-3-4- دید ومنظر 243
6-3-5- فضاهای سرویس 244
6-4- اصول طراحي بنا 247
6-4-1- ارتفاع سقف 247
6-4-2- داكتها و دودكش‌ها 247
6-4-3- تأسيسات مركزي در مقابل سيستم‌هاي خاص تهويه هوا 248
6-4-4- ديوارهاي داخلي 248
6-4-5- ورودي‌ها 248
4-6-6- پله‌ها و آسانسورها 250
6-4-7- انبارها 250
6-5- مركز خريد با تسهيلات مناسب 251
6-6- بررسي انواع فعاليت‌هاي تجاري و ارتباط آنها با يكديگر 261
6-7-فعالیت های تشکیل دهنده مراکز تجاری 262
6-7-1-فعالیت های تجاری 262
6-7-1-1-نوع فروش 262
6-7-1-2-نوع کالا هایی که به معرض فروش گذاشته میشود 263
فصل هفتم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی-برنامه ریزی فیزیکی 281
7- برنامه ریزی فیزیکی 282
7- 1- سازماندهی فضایی 282
7- 2 – زیر فعالیت های عمده هر فعالیت 282
7- 2 -1- فضاهای بسته 282
7-2 -1-1- فعالیت های پشتیبانی 282
7-2-1-2- فعالیت های اداری 282
7-2-1-3- فعالیت های تفریحی وتجاری 282
7-2-1-4- فعالیت های خدماتی 283
7-2-1-5- فعالیت های ورزشی 384
7-2-1-6- فعالیت های تجاری 284
7-2-2- فضاهای باز 285
7-3- تخصیص سطوح برای فضاها 285
7-4- کانسپت طراحی 292
7-4-1- خطوط اولیه 292
7-4-2-اسکیس های اولیه طراحی 293

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی 100 صفحه

فصل هشتم مطالعات مجتمع تجاری تفریحی-منابع ومواخذ 297

دانلود رساله مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

1- شناخت موضوع
مراكز تجاري قلب شهرهاي امروزي‌اند. اين مجموعه‌ها كاربري‌هاي بسيار متنوعي هم چون تجاري، اداري، ورزشي، تفريحي، و غيره را در بر مي‌گيرند دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی و هر روز پيچيده‌تر و وسيع‌تر مي‌شوند. در دنياي مصرفي امروز مركز تجاري محلي براي پاسخ‌گوئي به نيازهاي اساسي انسان نيست، بيشتر جائي است براي فرو نشاندن عطش مصرف.
مركز تجاري نه فقط به نياز بلكه به آرزوي انسان امروزي پاسخ مي‌گويد. روزگاري شهرهاي باستان مطالعات معماری با معابد رب النوع‌ها آراسته مي‌شدند و امروز مركز تجاري معبدي است كه مردم آرزوهاي خود را از آن طلب مي‌‌كنند.
از نظر وسعت، نقش شهري و توجه به تجملات و زيبائي نيز، مي‌توان مراكز تجاري را جايگزين معابد باستان در شهر امروزي دانست، جنبه مهم ديگر مراكز تجاري نقش آنها در زندگي اجتماعي شهر است.
آلودگي هوا، شرايط نامناسب آب و هوائي (كه در اغلب نقاط جهان حداقل در فصل‌هائي از سال زندگي در فضاي باز را دشوار مي‌كند). عدم امنيت روز افزون خيابان‌ها، دوري مسيرها، نياز به تمركز براي كاهش هزينه‌ها، صرفه جويي در وقت و … مراكز تجاري را به فضاهاي گذران اوقات فراغت و روابط اجتماعي نيز تبديل كرده است.

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

مراكز خريد امروز دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی همان نقش و مشخصات مراكز شهرهاي گذشته را دارند و با ميدان‌ها (سرپوشيده)، آب نماها، گل و گياه و درخت، نيم‌كت‌ها و ديگر عناصر شناخته شده مراكز شهري گذشته تزئين مي شوند.
مراكز تجاري عموماً پذيراي قشر مشخصي از اجتماع هستند و اين ويژگي، تبديل آنها را به پاتوق و محل تجمع و زندگي اجتماعي تقويت مي‌كند.
اگرچه در مراكز خريد كاربري‌ها و فروشگاه‌هاي متنوعي به چشم مي‌خورند، هم زيستي و تمركز فعاليت‌هاي تجاري موجب مي‌شود ضوابط مدون يا قواعد عرفي مشخصي بر اين شبه اكوسيستم‌هاي كوچك حاكم شود.
وارد شدن كاربري ها يا اجناس و خدمات نامتناسب با سطح مركز تجاري و بي ارتباط با انتظارات مراجعان مي‌تواند ورشكستگي‌ كل مجموعه بيانجامد. (مجله‌ معمار/شماره 44/ ص 12)

دانلود مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

1-1- سابقة مراكز تجاري در غرب
در قرون وسطي، ميدان‌ها و مجموعه‌هاي اطراف آنها نقش مراكز تجاري امروزي را ايفا مي‌‌كردند. دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی در ميدان‌ها به غير مغازه‌ها، گاه ساختمان‌هاي دولتي، مذهبي و اصناف قديمي نيز قرار داشتند. ميدان پيتاتزا دل كمپو متعلق به قرن 13 در سينا ايتاليا، محل برگزاري جشن‌ها و مراسم مهم اجتماعي بوده، 11 خيابان به اين ميدان ختم مي‌شوند كه در دو طرف اين خيابان انواع مغازه‌ها ديده مي‌شوند. ساختمان قديمي شهرداري نيز در كنار ميدان قرار گرفته است.
در غرب يكي از مراحل مهم گذار از مراكز تجاري قرون وسطايي به مجموعه‌هاي امروزي، پيدايش مفهوم فروشگاه‌ يا مغازه به صورت امروزي آن است. اولين مغازه‌هاي رديفي كه جلوي آنها بسته بود و ويترين داشت در اواخر قرن هفدهم در هلند، در اوايل قرن هجدهم در فرانسه و در انگلستان نزديك به نيمه اين قرن ظاهر شدند. ويترين اين مغازه‌ها نخست به دليل محدوديت ابعاد جام شيشه به ابعاد5/2×2/1 متر ساخته شد دكانهايي شبيه به مغازه‌هاي امروزي ساخته شدند.
در پاريس بين سال‌هاي 1790 و 1860 با مسقف كردن خيابان‌هاي تجاري با پوشش چدني و شيشه‌اي، تيپولوژي پاساژ يا گالري به وجود آمد كه در مدت نسبتاً كوتاهي به نقاط مختلف جهان صادر شد. از آن جمله گالري اورلئان پاريس (1830) با سقف طاقي شيشه‌اي، رويال اپرا آركاد لندن كان جان نش (1818)، گالر ي ويتوريو امانوئله دوم ميلان كار جوزپه منگني (1867)

مطالب مشابه :   مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

مكتب شيكاگو در نيمه دوم قرن نوزدهم نقش مهمي در شكل گيري گونه شناسي خاص فروشگاه‌هاي بزرگ ايفا كرد. دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی ساختمان‌هاي چند طبقه شيكاگو با اسكلت فلزي، طبقات متحد الشكل و پنجره‌هاي رديفي، آسانسور و پلكان براي كاربري تجاري بسيار مناسب بودند. اولين فروشگاه‌هاي بزرگ شيكاگو مثل ساختمان چيني (و فروشگاه امس در بوستن) متأثر از معماري‌هاي گذشته و رنسانس بودند رساله معماری و نماي سنگي با قوسهاي رومي، حاشيه تزئيني مشخص كننده طبقات، درجه بندي پنجره‌هاي نما از نظر اندازه در طبقات مختلف و بعضي ديگر از ويژگي‌هاي معماري كلاسيك را داشتند. فروشگاه مارشال فيلد نيز يكي از نمونه‌هاي بارز بناي تجاري سبك شيكاگو به شمار مي‌‌آيد.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

در سال‌هاي بين دو جنگ جهاني در نقاط مختلف آمريكا مراكز خريد متعددي در حومه شهرها به صورت مجموعه‌هاي وسيع چند هكتاري شامل مغازه، سوپر ماركت، ساختمان اداري، محل گذران اوقات فراغت، فضاي سبز و پاركينگ اتومبيل ساخته شدند. اغلب مديريت فروشگاه‌هاي بزرگ مراكز شهري در مراكز خريد حومه و خارج از شهر نيز سرمايه‌گذاري مي‌كرد. بسياري از اين مراكز خريد به صورت زنجيره‌اي با مديريت واحد و طراحي متحد از نظر مفهومي ساخته شدند.
در سال 1946 در لانگ آيلند نخستين مركز خريد پس از جنگ جهاني دوم ساخته شد. در دوره پس از جنگ جهاني دوم خانه سازي ارزان قيمت و توسعه حومه‌ها و شهرك‌هاي اقماري موضوع اصلي شهرسازي بسياري از كشورها از جمله آمريكا بود و بنابراين مراكز خريد بزرگ حومه اهميت خاصي در برنامه‌هاي توسعه يافتند.
پس از جنگ جهاني دوم مراكز تجاري به تدريج وسعت بيشتري يافتند و كاربري هاي متعددي نظير رستوران، محل ورزش، هتل، محل بازي بچه‌ها، فضاهاي تفريحي، بانك، سينما و غيره به آنها اضافه شدند. مراكز تجاري امروز در واقع شهرهاي كوچك سرپوشيده اي هستند كه در آنها مجموعه كاملي از خدمات و فضاهاي شهري ديده مي‌شود. رشد مراكز خريد از نظر سازماندهي و برنامه‌ريزي با معماري آن همگام نبوده است. اغلب اين مراكز معماري مبتذل، عاميانه و التقاطي دارند. در واقع مراكز خريد معابد دنياي سطحي مصرفي امروز از نظر عملكرد و شمايل هستند.

ریز فضا های مطالعات مجتمع تجاری تفریحی

1-2- سابقه مراكز تجاري در ايران:
در ايران سابقه مراكز تجاري به ساختار شناخته شده بازار دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی بر مي‌گردد اگر چه نمي‌توان تاريخ دقيقي براي پيدايش اين گونه مراكز تعيين كرد، كه به توضيح مفصل آن در ادامه صحبت خواهيم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید