مطالعات مجتمع تجاری 120 صفحه

رساله مجتمع تجاری – دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری

رساله مجتمع تجاری دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع تجاری نقشه و پلان مجتمع تجاری دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع تجاری دانلود پایان نامه معماری مجتمع تجاری ضوابط و استاندارد مجتمع تجاری

مطالعات مجتمع تجاری
تعداد صفحات : 110 صفحه
قیمت : 10000 تومان
توضیحات : همراه این مطالعات 40صفحه فایل WORD در مورد بازار و تاریخچه بازار و انواع بازار و همچنین نمونه موردی خارجی نیز ارسال می شود.

جهت خرید کلیک کنید

 

رساله مجتمع تجاری - دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری
رساله مجتمع تجاری – دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری

فهرست مطالب رساله مجتمع تجاریدانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری

چكيده: 6
مقدمه: 7
هدف: 9
روش كار : 12
مفاهيم و مباني تئوريك رساله مجتمع تجاری  : 12
2-1- فضاي شهري : 12
2-2- گذر شهري به مثابه ايجاد فضاي شهري 14
2-3- فضاي برخورد : 15
2-4- فضاهاي جمعي: 15
مراكز تجاري رساله مجتمع تجاری 18
3-1- روند تحول مراكز تجاري 19
3-2 روند تحول مراكز تجاري در ايران 26
3-3 انواع مراكز خريد 32
3-4 عوامل مهم در طراحي يك مركز خريد 34
3-4-1 انتخاب مكان 34
3-4-2 يكپارچگي با محيط اجتماعي 36
3-4-3 ايجاد جذابيت براي مراجعه كنندگان 36
3-5-طراحي مركز خريد : 42
طراحي و برنامه ريزي فضايي مناطق اطراف 45
ايجاد امنيت براي مراجعه كنندگان 46
ايجاد زيبايي، نظم و مركزي منحصر به فرد 48
3-6- مالها رساله مجتمع تجاری: 48
3-6-1- تسهيلات رفاهي مال: 51
3-2-6- نماي فروشگاهها و علايم و نشانه ها در مال: 53
3-6-3- خدمات رساني 54
3-6-4- كنترل هوا 56
3-6-5- پاركينگ و ترافيك 58
3-6-6- فهرست فروشگاهها بر اساس ارزش آنها 60
3-7- مقررات طرح جامع براي مراكز تجاري 67
اراضي و مناطق تجاري 67
ضوابط مربوط به تفكيك رساله مجتمع تجاری 70
شناخت و بررسي خصوصيات محدوده طرح 78
4-1- شهر تهران 78
4-2-1- موقعيت و محدوده منطقه 80
4-2-2- مرزبندي هاي منطقه 82
4-2-3- سلسله مراتب شبكه معابر در منطقه 83
4-2-4- شيب و توپوگرافي 84
4-2-5- پوشش گياهي 85
4-2-6- ارزيابي خطرپذيري منطقه 86
4-2-7- ويژگيهاي زيست محيطي و بارز منطقه 87
4-3- بررسي طرحهاي موجود و مصوب در منطقه 88
4-3-1- ويژگيهاي منطقه در طرح جمع (ساماندهي) تهران 88
4-3-2- ويژگيهاي الگوي كاربري اراضي در طرح تفصيلي منطقه 90
4-4- بررسي اقليم و شرايط آب و هوايي منطقه 92
4-4-1- دما و رطوبت هوا 92
4-4-2- بارندگي رساله مجتمع تجاری 93
4-4-3- وزش باد 93
4-5- راهنماي طراحي اقليمي 93
4-5-1- اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي آزاد 93
5-3- مركز خريد فونف هونف ساخته هرتزوگ و دمورن 96
5-4- مركز خريد «دالاس گالريا» تگزاس 98
فروشگاه نیل بارت- توکيو، ژاپنزاها حديد 100
5-5- مجتمع تجاري تيراژه در تهران 106
مبانی نظری 111
6-2- مطالعات محيطي سايت 119
6-2-1- موقعيت زمين 119
6-2-2- ابعاد زمين 119
6-2-3- بررسي دسترسيها به سايت 120
6-2-4- بررسي توپوگرافي زمين 121
6-2-5- بررسي ديد و منظر زمين 122
منابع رساله مجتمع تجاری

دانلود رساله مطالعات مجتمع تجاری

چكيده:
1- هدف پژوهش: خلق يك فضاي جمعي مطلوب كه تعاملات و تجربيات زندگي شهري در آن روي مي دهد.
2- روش نمونه گيري:
3- روش پژوهش: انتخاب موضوع – بررسي مباني تئوريك – بررسي نمونه هاي مشابه – انتخاب سايت – شناخت خصوصيات فيزيكي سايت – طراحي.
4- طرح پژوهش: طراحي يك مركز تجاري دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری كه بتواند به عنوان يك فضاي زنده اجتماعي در شهر ايفاي نقش نمايد.
5- نتيجه گيري: ميزان موفقيت يك فضاي در مطرح شدن به عنوان يك فضاي مطلوب شهري نسبت مستقيم با ميزان جذابيت و كشش آن دارد. رابطه بين فضاهاي پر و خالي – توده و فضا – عاملي است كه در جذابيت يك فضاي شهري نقش اساسي را بازي مي كند و انسان به عنوان عامل نهايي بر اين جذابيت تأثير مي گذارد و از آن تأثير مي پذيرد.

مطالب مشابه :   رساله طراحی هایپر مارکت (290 صفحه) فایل WORD

دانلود پروپوزال رساله مجتمع تجاری

مقدمه:
مطالعات معماری ردپاي حضور فضاي باز عمومي در ساختار شهرهاي ايران (با مفهوم كلي مكاني براي حضور مردم، تعامل و زندگي اجتماعي) را مي توان در نخستين تجلي گاه هاي شهر در تاريخ شهرنشيني ايران جستجو نمود. زماني كه به واسطه نوع زندگي، خدايگان اجزاء طبيعت بودند و پرستش آنان به صورت جمعي صورت مي گرفت. پادشاهان، فرزندان و نمايندگان خدايگان بودند در نتيجه فضاي مقابل كاخ ها از ابتدايي ترين فضاهاي شهري شكل گرفته بودند كه در طول زمان پرورانده شده اند با ورود اسلام، با اعتقادات و اصول خاص خود در تلفيق با ويژگيهاي رفتاري و عادات ايرانيان، تغييراتي عمده در نوع رفتار مردم، فرهنگ دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری و در نتيجه شكل و ساختار شهر ايجاد شد. تا آنجا كه اصلي ترين مكان تعامل اجتماعي، مسجدها بوده اند و در مرتبه بعدي بازار. تا امروز كه مسجد نقش غالب خود را در زندگي مدرن از دست داده و ظهور روشهاي جديد تجارت جهاني و مراكز خريد مدرن، وسعت كلان شهرها و ايجاد بزرگراهها در شاهراه هاي اصلي شهر، كه در قديم محل شكل گيري بازارها بودند و ورود الگوهاي مدرن زندگي و به دنبال آن الگوهاي بزرگ مراكز خريد باعث كمرنگ شدن نقش و هويت بازار در شهرهاي امروزي شده است.

ریز فضا های مطالعات مجتمع تجاری

با كمرنگ شدن نقش مساجد و بازارها به عنوان مراكز اجتماعي شهرها و گرايش به ارزش گذاري اقتصادي فضاهاي شهري و ناديده انگاشتن ارزشهاي معنوي زندگي عمومي، جاي خالي فضاهايي كه بتواند به عنوان مراكز اجتماعي در سطح محله، ناحيه و منطقه ايفاي نقش نمايند كاملاً احساس مي‌شود. فعاليتهايي نظير گپ و گفتگو، همدردي و همكاري بين مردم، مراسم و اعياد خاص و بسياري ديگر از فعاليتها بين مردم رايج هستند در صورتي كه هيچ كالبد خاصي براي اين فعاليتها وجود ندارد.
از سوي ديگر جدا شدن محيط فعاليتهاي مختلف از يكديگر، مانند خريد و فروش، فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي، … باعث شده است دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری تا فشار مختلف مردم، با سلايق متفاوت كاملاً از هم جدا باشند در صورتيكه اگر اين مراكز در كنار هم قرار گيرند، زمينه اي جهت برخورد و تعامل سلايق مختلف و فعاليتهاي متفاوت از آنچه به آن مي پردازند ايجاد مي شود و اين امر نوعي رشد فرهنگي و ايجاد نزديكي ميان اقشار مختلف به همراه خواهد داشت.
در واقع چنين فضايي در شهر امروز، نقش بازار را در شهرهاي قديم ايفا مي كند و محلي است براي تعامل اجتماعي بين افراد مختلف اجتماع كه براي انجام فعاليتهاي متنوع تجاري فرهنگي، تفريحي و … هر يك براساس سلايق و نيازهاي خود به آن مراجعه مي كنند و خريد، فصل مشترك و پيوند دهنده افراد مختلفي است كه با مقاصد مختلف به اين مراكز مراجعه مي كنند. طراحي چنين فضاي اجتماعي در شهرهاي امروز و استفاده از عناصر مختلف طراحي در جهت ايجاد جذابيت و خلق يك فضاي زنده شهري از مسائلي است كه در اين پروژه به آن پرداخته شده است.

مطالب مشابه :   مطالعات برج مسکونی تجاری 110 صفحه

دانلود رساله مجتمع تجاری

هدف:
رساله معماری فضاهاي شهري بستر تحقق فعاليتهاي جمعي در چهارچوبهايي متفاوت و متكي بر ويژگيهاي فرهنگي جامعه مي باشند. فرهنگي كه رفتارها و الگوهاي رفتاري مردم را شكل داده است و ركن اصلي تمامي فضاهاي شهري را شامل مي شود و بر اين اساس است كه هر فرهنگ، رفتارهاي ويژه خود را نتيجه داده و فضاهاي شهر به عنوان زمينه بروز اين فعاليتها اهميتي ويژه مي يابد.
بنابراين يك معمار علاوه بر اينكه نسبت به فضايي كه خلق مي كند و كاربران فضا احساس مسئوليت مي كند بايد به شهر و كاربران دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری اين فضا يعني شهروندان حساس بوده و احساس مسئووليت كند. در آن هنگام كه ما مشغول طراحي معماري بنا هستيم و به شهر شكل مي دهيم به دليل اينكه تعداد كاربران آن به تعداد شهروندان است، بايد احساس مسئوليت بيشتري داشته باشيم. چرا كه مي توان گفت فضاي شهري همان فضاي منفي باقي مانده در بين فضاهاي مثبت معماري است.
بنابراين موضوع به دنبال كاربري براي پروژه پايان نامه ام بودم كه در پاسخ به اين سئوال مي بود:
سئوال: چه كاربريي بهترين امكان را براي تجربه كردن حداكثر بي مرزي بين معماري و شهرسازي به من خواهد داد؟
پاسخ: مركز تجاري، چرا كه كاربران اين فضاي معماري همان شهروندان هستند. يعني فضاي معماري كه موظف است كه با فضاي شهري درگير شود و كاربران آن را به خود جذب كند.

دانلود برنامه فیزیکی رساله مجتمع تجاری

كولهاوس در كتاب خود به نام “mutation” راجع به خريد كردن و فضاهاي آن مي گويد:
«خريد كردن آخرين باقيمانده فعاليت عمومي است و تقريباً جايگزين تمام زندگي شهري افراد مي‌شود. مراكز تاريخي شهر، حومه ها، خيابان و اكنون ايستگاههاي قطار، موزه ها، بيمارستان، مدرسه، اينترنت، ارتش، فرودگاهها، كليساها و … همگي مراكز خريد مي شوند و با مكانيزم آن جلو مي روند، حتي پاويون ميس وندروهه هم به يك مغازه تنزل كرده است.
فرودگاهها با تبديل كردن مسافران به خريداران حدود 60% سود خود را بالا برده اند. خريد تغيير و تحولي عظيم در شهرهاي امروزي بوجود آورده است و مرتباً گسترش بيشتري پيدا مي كند و از ما بيشتر مي داند. توسط ابزارهايي چون كارتهاي اعتباري و … زندگي ما را و خود ما را به شكل اطلاعات ثبت مي كند. برخلاف بقيه فعاليتهاي ثابت همواره در حال تغيير و مد روز بودن است تا زنده بماند. دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری به احتمال زياد قرن بيستم با اين خاطره به ياد خواهد ماند كه شهر ديگر بدون خريد قابل فهميدن نيست.
فضاهاي خريد دنيائي وسيع هستند كه از دنياي خارج بريده مي شوند. فضاهايي بدون پنجره و بدون طبيعت و نور طبيعي، فضاهايي صلب و بسته كه نور و تهويه به شكل مصنوعي مهمترين مسأله آنهاست. در سال 1929 اين مسأله به شكل علمي در مجله اي به چاپ مي رسد و اعلام مي‌كند كه نور و تهويه مصنوعي مي تواند بهترين محيط را تمام روز و شب و در تمام فصول به ما هديه دهد و به اين ترتيب مصنوعي دلخواه تر از طبيعي مي شود.»
BAA فرودگاه انگليسي 60% درآمد خود را از فروشگاههايش دارد و هر متر مربع آن ده برابر هر مترمربع فروشگاههاي معمولي فروش دارد. در آمريكا از سال 1992 فضاي گالريها 3% بيشتر شده اما فروشگاههاي موزه ها حدود 29% افزايش داشته است.
هدف من در اين پروژه ايجاد و طراحي فضايي مناسب براي خريد است كه تسهيلات لازم را به همراه خود دارد و فضاي شهري مدرني را مي سازد.

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 300 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی رساله مجتمع تجاری

مركز تجاريي دانلود مطالعات معماری مجتمع تجاری كه در ساختار بزرگتر شهر موقعيت و نقشي خلاق را بر عهده دارد و به نوعي فضاي شهري را نيز تعالي مي بخشد و در عين حال از آخرين ايده هاي طراحي پروژه هاي تجاري بهره برده و اهميت اين فضاها را نشان مي دهد. خلق محيطي جذاب كه شهروندان را به خود جذب كرده و تجربه و خاطره اي به ياد ماندني و فعاليت و زندگي شهري را به آنها هديه مي دهد، مهمترين هدف اين پروژه بوده است. محيطي به دور از زندگي صنعتي كه در آن به موارد زير نيز توجه ويژه شده است:
• يك كانون اجتماعي براي گذراندن اوقات فراغت مردم
• تبديل فضا از ايستايي و سكون محض به پويايي و شناوري
در راستاي رسيدن به اين هدف از كنار هم قرار دادن فعاليتهاي متنوع ديگر تفريحي، سينما و … در كنار مركز خريد كه علاوه بر اينكه باعث رونق متقابل هر يك از آنها مي شود زمينه اي جهت تعامل و گفتگو ميان اقشار مختلف مردم با تيپها و سلايق مختلف را ايجاد مي كند، استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید