خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

مطالعات خانه شهروند

تعداد صفحات : 120 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند
مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

فهرست مطالب مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

– چكيده 4
– بیان مسئله 16
ضرورت تحقيق 18
فصل اول مطالعات خانه شهروند
نقطه آغازین : جستجویی گسترده در مقوله شناخت مفاهیم
بخش اول : درباره فرهنگ 20
1-1-1 واژه فرهنگ 20
1-1-2 تعريف فرهنگ 20
1-1-3 عناصر كاركردي فرهنگ 20
1-1-4 فرهنگ عمومي 21
1-1-5 دولتها و فرهنگ عمومي 22
1-1-6 نهادهاي مردمي و فرهنگ عمومي 23
1-1-7 روابط عمومي 23
1-1-8 فرهنگ و روابط اجتماعي 25
1-1-9 اهميت توافق روابط اجتماعي و فرهنگي 26
1-1-10 پي آورد 27

بخش دوم : درباره شهر به مثابۀ فضایی همگانی
1-2-1 واژه شهر 28
1-2-2 تعاريف شهر 29
1-2-3 عملكرد هاي انتظام بخش شهر 30
1-2-4 نظام محيط شهري 31
1-2-5 شهر معاصر و ويژگي هاي آن 33
1-2-6 پي آورد 36

بخش سوم : درباره شهروند
1-3-1 واژه شهروند 36
1-3-2 مفهوم شهروند 37
1-3-3 نقش شهروند 38
1-3-4 حقوق شهروندي 39
1-3-5 هويت شهروند معاصر 40
1-3-6 اجزاء و عناصر هويت شهروند معاصر 41
1-3-7 شكل گيري هويت شهروندي در نهادهاي معدني 42
1-3-8 پي آورد 43

بخش چهارم : مدیریت شهري ، مفاهیم ، ساختار ، الگوها
1-4-1مقدمه 43
1-4-2 بررسي مفاهيم پايه 44
1-4-3 بررسی ساختارهاي مرتبط 44
1-4-4 گروهها و سازمانها 44
1-4-5سازمانهاي رسمی 45
1-4-6 بروکراسی 45
1-4-6-1 دیدگاه وبر درباره بروکراسی 45
1-4-6-2بروکراسی و الیگارشی 46
1-4-7 سازمانهاي غیر بروکراتیک 47
1-4-7-1گروههاي خودیاري 47
1-4-7-2ویژگی هاي خودیاري 48
1-4-8مفاهیم مشارکت 48
1-4-9بررسی تعاریف و نظریات پیرامون مفهوم مشارکت 48
1-4-10مشارکت و هویت 49
1-4-11مشارکت مستقیم 51
1-4-12 پی آورد 52
بخش پنجم : درباره جامعه مدنی

1-5-1مقدمه 52
1-5-2مفهوم جامعه مدنی 53
1-5-3ویژگی هاي جامعه مدنی 53
1-5-4عناصر جامعه مدنی 54
1-4-6ساختار و کالبدهاي اصلی جامعه مدنی 56
1-4-6-1کالبد نظم و قانون اولیه 56
1-4-6-2کالبد سیاسی 56
1-4-6-3کالبد اقتصادي 57
1-4-6-4کالبد حقوق اجتماعی و آزادي هاي مدنی 57
1-4-6-5کالبد آمیزه اي 57
1-4-6-6کالبد جدید 57
1-4-7ارکان جامعه مدنی 57
1-4-8بررسی پیامدهاي اجتماعی ایده جامعه مدنی 58
1-4-9پی آورد 59

بخش ششم : درباره سازمانهاي دولتی NGO ها به مثابه ظرف نوین مشارکت اندیشه هاي انسانی
1-6-1 تعاریف 59
1-6-2 نهادهاي اجتماعی ، عرصه مشارکت مردمی 60
1-6-3 عوامل مؤثر در پیدایش سازمانهاي غیر دولتی 61
1-6-4 رابط میان دولت و تشکلهاي غیر دولتی 61
1-6-5 رابطه جامعه مدنی و سازمانهاي غیردولتی 62
1-6-6 رابطه کارکردي شوراي شهر و سازمانهاي غیردولتی 63
1-6-7 بررسی چند الگوي ساده از نهادهاي مدنی 65
1-6-8 معرفی سه نهاد غیردولتی در غالب NGO 65
1-6-8-1 کانون نواندیشان جوان 65
1-6-8-2 فرآسبز انجمن طراحان صنعتی 66
1-6-8-3 هم اندیشان کویر 66

بخش هفتم : درباره شورا
1-7-1 مقدمه 67
1-7-2 تعریف 67
1-7-3 نظام شورا در قانون اساسی 68
1-7-4 مدیریت شهري نوین 69
1-7-5 نحوه ارتباط شوراي شهر با شهرداریها 71
1-7-6 ارتباط شوراي شهر با شهردار 72

فصل دوم مطالعات خانه شهروند
مطالعات پایه
بخش اول:
بررسي مختصر پيرامون مطالعات طبيعي و جمعيتي 78
2-1-1- بيان اهميت و ضرورت موضوع 78
2-1-2- استان مازندران 78
2-1-3- جغرافي منطقه 78
2-1-4- موقعيت شهري 78
2-1-5- سيماي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي 79
2-1-6- منابع آب 79
2-1-7- رودها 79
2-1-8- آب و هوا 79

بخش دوم
مطالعات تاريخي 80
تاريخچه 80

فصل سوم: مطالعات خانه شهروند

3-1-1- آشنايي مختصر با نمونه‌هاي خارجي و داخلي 82

فصل چهارم: مطالعات خانه شهروند
بررسي ضوابط و مقررات طراحي مرتبط با طرح
بخش اول: طراحي استانداردها و ضوابط بررسي
4-1-1- مقدمه 92
4-1-2- استانداردهاي طراحي مجموعه اداري 92
4-1-3- ضوابط طراحي تالار 95
حداقل تعداد راه‌هاي خروجي الزامي 102
چگونگي استقرار راه‌هاي خروجي 102
روشنايي راه‌هاي خروجي 103
علامت گذاري راه‌هاي خروج 104
ضوابط كلي در سالن‌هاي اجتماعات 107

بخش دوم: استانداردهاي ايمني 108
4-2-1- دسترس‌هاي اضطراري 109

بخش سوم: بررسي تاسيسات الكتريكي مخابراتي و سيستم‌هاي تهويه مطبوع
4-3-1- تاسيسات برق 111
4-3-2- تهويه مطبوع 112

فصل پنجم: مطالعات خانه شهروند
فرايند طراحي معماري
بخش اول
– در بستر عينيت يافتن مفاهيم 116
5-1-1- مقدمه 116
5-1-2- شناخت اهداف و مخاطبين پروژه 117
5-1-3- مباني نظري عام 118
5-1-4- تحليل سايت 120
5-1-5- ايده طراحي 126
5-1-6- تنظيم تدوين و تدفيق برنامه فيزيكي 127
منابع

دانلود رساله خانه شهروند

چکیده:
مطالعات معماری : بر انگیختگی از اندوخته هاي فکري محیط ژرف نگري که ما را می پروراند ، انیشناك بودن به پدیده هایی که می خواهند روز را بعد تاریخی دهند ونیازمندي به گفت وشنودي درخور وقاري که دیروز در عالم معنا وجود داشته تا فضاي معماري فاخري آفریده شود می توانند یک یک ما را وادارند تا پیش از ساختن بیندیشیم . سنجش نشینیم و با ابزار تحلیل بشناسیم آنچه را که در پهنه تصورمان یافته ایم مساله هایی که ما را بر آن داشته که سخن از عشق شنیده و هم برانگیخته شویم تا به دنبال مساله هایی در معنا و در صورت رویم ولابه لاي سطرها – جایی که سخن از یافته و نا یافته هایی همگانی می رود – و نیز گفتگو پیرامون مفاهیم و پدیده هایی که به معماري شکل می دهند ودر طول روند تناور شدن و تجسم یافتن شکل فراورده ما ، همانند نغمه اي است که نواخته شده و فضایی است شکل گرفته ، داراي پیوندهاي گسترده وریشه هایی بس ژرف ومعنادار با آب وخاك این سرزمین .
نگارنده می تواند هوس وعشق خود را به دانش معماري را دلیل نوشتن این پژوهش قلمداد کند میتواند چنین عنوان کند که پرداختن به موضوع تحقیق که در کشور ما اخیراً و کمتر از یک دهه است که مطرح گشته ، می تواند موضوع روز محافل اجتماع انسانی ونیز دوستداران حقوق انسانها و شهروندان شهرها باشد که ضرورت و نیاز آن هر روز بیش ازدیروز در جوامع شهري حس میگردد ، نویسنده خواسته به شکلی بگوید تا برانگیزاننده شنیدن بیش شود ویاد آور شود که دانش و اندیشه را گرانه نیست ومعماري که به درستی یکی از ناقلان فرهنگ به ابزار مفاهیم به شمار می آید می تواند انسان را در زندگی اجتماعی اش وسواء تظاهرات فردي وي بیابد و بیازماید .

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع فرهنگی - فرهنگسرا 115 صفحه

دانلود پروپوزال خانه شهروند

پرداختن به گونه اي از فضا وکالبد زیستی که انسان در آن خود را با دیگران بیابد وحیوان اجتماعی بودن خویش را بیازماید و به نمایش گذارد و از آن- بنا بر هر گرایش وخواسته اي که پی گرفته – بهره برد واین امر نه درخانه ونه در معبد متظاهر تواند شد چه این هر دو داراي ابعادي محدود اند بلکه گونه اي از فضا که انسانهاي یکجانشین وسازمان یافته در شهرها خود بدین منظور ساخته اند . معماري به مثابه مکان تبلور وتظاهر کالبدي مجموعه اي از رابطه ها ، پدیده ها و عاملهایی است که به نیروي نیازهاي ویژه با یکدیگر تلافی می کنند تا ابزاري تازه به وجود آورند ، معماري یک پدیده است براي زاده شدن اش بذري لازم است وب راي پرورانیدن اش باید تغذیه شود به هر کجا که زادهشود به رنگ خاك وطعم آب همانجا در می اید و با گذر زمان می میرد اگر دگرگون نشود و به تعالی نرسد اگر قبول کنیم که هر یک از مصداقهاي معماري درهر سرزمین زندگی خود وزنده جهان به تنهایی نمایانگر مفاهیم و ارزشهایی است که در چهار چوب فرهنگ آن سرزمین کارآیی دارند و بر چگونگی هاي شکلی ، مفهومی وفنی وکاربردي فضاي ساخته شده آن اثر گذاري می کنند در مقوله شناخت به جستجوي گسترده و ژرف نیاز پیدا می کنیم زمین و زمان در آمیختگی هایشان با یکدیگر بستر کارمان می شود و بیش در می یابیم که نمی توانیم معماري را از طریق خودش و بر مبناي آنچه می نمایاند بازشناسیم معماري برایمان همانند شعر می شود که بی شناخت میانی فرهنگی زمان سرودنش فهم نخواهد شد و همانند موسیقی ، معمایی را مینمایاند که رمز و راز شکل دادنش کلید راه یافتن به جهان درونی اشت خواهد بود .
معماري نیز نمی تواند ، بی انگیزه ها و بی نگرانیهایی که انسان اند وروي به جهانی برآمد و شد دارند فهم شود . معماري می تواند به ارائه ساده ترین پاسخ به مردمانی که چشم به دستش دوخته ا ند قانع باشد نیز می تواند چنان حرمتی براي آمده و شدها در فضاي ساخته شده و رفتارهاي محیطی مردمان و بازتابهاي شکلی که می آفریند قائل شود که موجودیتی زنده خلق گردد .
معماري می تواند همانند موسیقی زاده عشق باشد ونه مانند ماشین زاده نیاز و نیز می تواند از این هر دو زاده شود . معماري می تواندنیاز را از جهان برون و عشق را از درون خود برگیرد و این هردو را چنان با یکدیگر در آمیزد که دستش سخنش شود و بنایی که برپا می دارد را موجودیتی بخشد گویاي آنچه در هر دو جهان میگذرد – همانند شعر شود که سراینده اش را درون جوي که می آفریند می یابی وهمانند موسیقی شود که سازنده اش را در فضایی که آفریده می بینی .
معماري زاده اندشه است واندیشه همانند درختی است که تخم آنرا چه یاد بیاورد و چه دستی نا شناخته در زمن فرونشاند ، بی خاك خاص خودش و بی آبی که سرزمینش بر می آید و بی باد و در نمی آیدد دراین مهم می تواند تا جایی که دوست می داریم به هر سو بنگریم .
آنچه در پیش روست جزء گام کوچکی که دراین راه برداشته شده نیست .

مطالب مشابه :   مطالعات پارک علمی ، تحقيقاتی ساختمان 60 صفحه

دانلود مطالعات خانه شهروند

بیان مسئله :
انسان در طول زندگی اش هرگز در هیچ قالبی از فضاي زیستی جاي نگرفته و جاي داده نیز نیامده است انسانهایی که براي خود ، به میل و به سلیقه خود فضایی براي سکونت و مکانی براي عبادت ساختند، با گذشت روزگار و پدیدار آمدن اندیشه هایی تازه و با آفریده شدن ابزارهایی کالبدي – فضاي تازه ،خود آنچه ساخته بودند را دگرگون کردند و احترام به فراورده هاي خویش را مقارن با حفظ صوري وکالبدي آن ندانستند اما سواي تظاهرات فردي زندگی انسانی که به حیات این جهان اش بیشتر وابسته اند وسواي تمایلات درونی و ذاتی وي به کاوش در کائنات و به جستجو در عالم معنی که تا امروز گنجینه هایی عظیم از فراوده هاي فکري بار آورده اند انسان نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران بیابد وتظاهرات اجتماعی خویش را درآن و با دیگران با نمایش گذارد زندگی اجتماعی وارتباطات آزاد جمعی و در پی بروز رشد وپرورش فکري فردي و جمعی آنان تجلی اندیشه ها ، احساس ، رفتارها و روابطی را موجب می گردید که ر ظرف زمان به برقراري تداوم وارزشهایی آزاد و جمعی آنها می انجامید .
برگزاري چنین رفتارها و روابطه هاي جمعی در حیطه مکانی خاص و در قالب کالبدي – کاربردي خاص و در طول سالیان ، نوعی بینش اجتماعی مبتنی بر مشارکت ومسئولیت جمعی را در برابر تجربه زندگی فردي پدید آورد
آنچه برداشت معمول ومتداول ما از قالب است در شکلی بی تغییر و بی قابل تکثیر و تکرار خلاصه می شود این قالب که در لحظه تدبیر و تدوین نمی تواند خالی از آندیشه ها و سلیقه هایی منعین باشد ، بالافاصله پس از ساخته شدن به صورت ظرفی در می آید که نمی تواند مظروف خود را به هیچ قید وشرطی در خود نگاهدارد .
ساختمان بنا شده جسم تثبیت شده اي در فضاي مکانی – زمانی است که تداومل اعتبار ارزشهاي کاربردي ومعنوي اش در گروه ثابت ماندن اندیشه ها ، رفتارها ، نیازها و سلیقه هاي مردمانی است که در آن زندگی می کنند پس هر بنایی می تواند دیر یا زود ، در جهان رابطه هاي معنوي ، فاقد کارایی معنوي شود وروي به ویرانی گذارد هر گاه اندیشه هایی و نیازهایی پدید آورنده آن کمرنگ شود یا رو به زوال گذارد .
در جهان گسترده و متنوع تجاري و معماري و شهر سازي فرآورده هایی یافت می شوند که بیشترین میزان هماهنگی به وجود می آیند و خاص گردهم آیی و متضمن زندگی آزاد وامور جمعی مردمانی می گردند که سواي آن جایی براي تظاهرات فردي و جمعی نداشتند .

دانلود برنامه فیزیکی خانه شهروند

جستجو براي دستیابی به مفاهیم واندیشه هاي انسانی که از بدو پیدایش این موجود اجتماعی تا امروز همراه با او و نیازهاي و غیر نیازهاي گروهی اش وجود داشته ودگرگونی یافته و تغییر و تحویل پذیرفته ونیز نگریستن در انسان شهرنشین امروز با همه پیوستگی هایی که به زندگی فردي سنتها ، اندیشه ها ، تمایلات جمعی وتظاهرات خویش دارد و با اعتقاد به نقش بنیادي هنر معماري در انتقال مفاهیم ، اندیشه ها وفرهنگ انسانی آنچه در ذهن به جا می ماند ، انست که : مساله اساسی انسان شهرنشین امروز چیست و با وجود تغییرات سریع واساسی همه جانبه که هر لحظه جهان امروز را با دیروز متفاوت ساخته است نگاه انسان به پیرامون خودمحیط ، مفاهیم ، حقوق و نیازهایش چگونه است ؟ و آیا شهروند ایرانی صرف نظر از موقعیت ومنزلت اجتماعی از مواهب زندگی شهري وحقوق مدلی سیاسی – اجتماعی خویش مطلع و بهره مند می باشد؟ اگر شهرها وفضاي زاده شده در آنها می یابد جایگاه خود و آزادي انسانی شوند ، کالبد شهري امروز ساختار ویژگی هایی که تامین کننده چنین نیازهایی است دارا می باشد ؟ اندیشه ها و روحیه شهروندي ایرانی امروز( در قالب حقوق و وظایفش ) براي ورود به موقع متفکرانه در بازي جدید جهانی در چننی فضاي شهري سازمان یافته است؟ و کالبد شهري پاسخده و اینگونه نیازها چگونه کالبدي است ؟ آنچه به منظور است بررسی علل نا کار آمدي معماري در حوزه نیازهاي شهري است این نارسایی در کنار جلوه هاي مختلف فقدان تعامل لازم بین حوزه هاي شهري ضرورت پرداختن به پژوهشی ازاین دست را آشکار می سازد کوششهایی که در این مورد انجام گرفته ، مختصري بیش نیست و نیازمند بررسی هاي گسترده تري در کلیه موضوعات مرتبط با این حوزه از معماري شهر سازي می باشد وتنها دراین میان از منظر تعامل و ارتباط شهروند به عنوان استفاده کننده ي محیط ونیز نظامهاي برنامه ریزي ومجري طرحهاي معماري وشهر سازي به عنوان متولیان امر ونقشی که شهروند در ایجاد فضاي شهري سالم و کارا و در تامین نیازهاي شهروندي خود که در ساختار ساماندهی شهري تاثیر گذار است میتواند داشته باشد به موضوع پرداخته شده است توسعه اي پایدار با مشارکت گروههاي مختلف مردم وخلق محیطی ان مطلوب و پایدار هدفی است که در گرو نهادیه شدن حقوق و وظایف شهروندي در کلیه ي سطوح و برخورد دموکراتیک با فضاي شهري و مقوله ي شهروندي است . گذراي غظیم و غیر قابل اجتناب که در سراسر دنیا وبه درجات مختلف در کشورها و با فرهنگ مختلف روي می دهد وبر سر ان است که تعرف هاي جدیدي براي شهر فضاي شهري ساختار کالبدي شهر ومعماري – مبتنی بر شکل جدید ارتباطات وتکنولوژي ارائه نماید .
از این رو بر آن هستیم تا با خلق فضا وساختاري پویا و هماهنگ با اجتماع انسانی فضاي عمومی شهعر را به سمت جهانی از روابط و حیات مدنی متحول دراین زمان بریم ، اگر تنها فضاهاي عمومی در گذشته میادین شهري بود امروزه پدیده هاي عمومی در شهرها گسترش کمی وکیفی یافته و مرتباً بر پهنا و ژرفاي آنها افزوده می شود این مساله زمینه ساز شکل گیري محیطی است که در تقابل با عرصه خصوصی شهري بستري براي هویت یابی فرد در اجتماعات انسانی و حضور اثر بخش او در محیط شهري است طراحی گونه اي از کالبد ومحتواي عمومی شهري که یکایک شهروندان وگروههاي مختلف اجتماعی را به مشارکت در خلق محیطی زندگی مطلوب و پایدار فرا می خواند جایی براي همه مردم شهر.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه فرهنگ و هنر 200 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی خانه شهروند

ضرورت تحقیق :
بشر همواره با ایجاد ساختهایی در شهر، نیاز ذاتی خود را در برقراري روابط اجتماعی برآورده کرده است اینگونه فضاها از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباطات چهره به چهره انسانی در درون اجتماع شهري و در کالبد سازمان یافته را فراهم کرده است از اجتماعات بدوي و قومی تا اجتماع جهانی امروز پیوسته این عملکردهاي جمعی و سازمانهاي اجتماعی در حال تدوین و توسعه بوده اند. آنچه مسلم است ساختاري چنین تجلی اندیشه احترام و اعتقاد به خرد جمعی و مشارکت مردم در امور شهري و به شکل گروههاي اجتماعی است. اندیشه اي که در زمانهاي گذشته به شکل آگورا انعکاس یافت و قرنها پس از آن در یونان باستان بار دیگر در تالار شهر به جلوه نشست. آگورا با تالار شهر تفاوتی نمی کند، آنچه اهمیت دارد، ضرورت وجود مکانی است که متعلق به همه مردم شهر باشد و این راز حیات شهرهایی است که تا به امروزبا همه فراز و نشیبها به تب و تاب زندگی تن داده اند.

ریز فضا های خانه شهروند

چنانچه در تاریخ بشري به خوبی مشهود است، در همه نظامهاي اجتماعی ساختار سیاسی با قدرت تعیین کنندگی و نفوذ بر سایر اجزا جامعه در رأس هرم قدرت قرار داشته و مردم همواره تابع و فرمانبردار بوده اند و عکس این رابطه کمتر دیده شده! اما در سه قرن اخیر در کشورهاي توسعه یافته تاثیرگذاري مردم بر نظام سیاسی حاکم و دولت توسط گروههاي اجتماعی سازمان یافته و نهادهاي مردمی امکان یافته و ضرورت تربیت شهروندان مسئول در جامعه و اثرگذار بر سیاست هاي دولت در قبال شهروندان و در کلیه عرصه هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و … مطرح است؛ به طوریکه از اواخر دهه 1960 گرایش به دمکرانیزه کردن قضاهاي اجتماعی – فرهنگی و زمینه سازي براي برخورداري از حقوق اجتماعی شهروندي براي تمامی اهالی شهر از ملزومات هر جامعه متمدنی شده است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت موضوع لزوم پرداختن به فضاهاي عمومی مشارکتی در سازماندهی فضایی شهر ضرورت می یابد؛ فضاهایی که زمینه ساز ارتباط و تعامل و تقویت پیوند موجود در بین نهادهاي مردمی و ساختار اداري – اجرایی کشور است. بدون تردید گروههاي شهروندي نهادهاي غیردولتی و گروههاي اجتماعی خودجوشی که به شکل پراکنده در جامعه در تقویت و نهادینه شدن اهداف اجتماعی و برقراري ارتباط صحیح و مناسب است. روح زمانه در مرحله گذاري عظیم و غیرقابل اجتناب در سراسر دنیا بر سر آنست که تعریف جدیدي براي ساختار اجتماعی – فرهنگی – اقتصادي و کالبدي شهر مبتنی بر شکل جدید ارتباطات و تکنولوژي ارائه نماید. با تقویت اندیشه دموکراتیک و روحیه شهروندي و انعکاس آن در ساختار عمومی شهرها، کالبدي زنده و هماهنگ با سایر تحولات و در شأن و منزلت انسان قرن 21 فعالیتها و روابط انسانی او می طلبد، کالبدي که داراي معنا و مفهوم خاصی متأثر از روابط و تأثیرات متقابل شهروندان است ، مفهومی که جامعه در طول زمان بر مکان می نهد و نیز از آن تأثیر می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید