مطالعات سینما 160 صفحه

مطالعات سینما – دانلود رساله طراحی سینما

مطالعات سینما دانلود رساله معماری مطالعات سینما ریز فضاهای مطالعات سینما برنامه فیزیکی مطالعات سینما دانلود رایگان رساله معماری مطالعات سینما پروژه طراحی مطالعات سینما دانلود پایان نامه معماری مطالعات سینما ضوابط طراحی مطالعات سینما

مطالعات سینما
تعداد صفحات : 160 صفحه
قمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات سینما - دانلود رساله طراحی سینما
مطالعات سینما – دانلود رساله طراحی سینما

فهرست مطالب مطالعات سینما – دانلود رساله طراحی سینما

فصل اول رساله طراحی سینما : كليات
۱- مقدمه 1
۲- تعریف طرح 2
۳- دلایل انتخاب طرح 2
۳-۱- هدف طرح 2
۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع 2
۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح 3
منابع 4
فصل دوم رساله طراحی سینما: شناخت
بخش اول: گردآوری قوانین ونمونه ها 5
۲-۱ سیر تحول تاریخی سینما 5
۲-۱-۱پیدایش سینما 5
۲-۱-۲از شهر بازی تا قصر رویا 7
۲-۱-۳ساختمان های شگفتی آور و بنا های احساس برانگیز 10
۲-۱-۴آرت دکو، از قصر های رویایی تا قصرهای ساده و پر بازده 13
۲-۱-۵مدرنیزم و سینما 17
۶-۱-۲اکسپرسیونیزم، فیلم و معماری 19
۲-۱-۷سینمای مدرن ، مفید و منزه کردن معماری 22
۲-۱-۸مجتمع های سینمایی اواخر قرن بیستم 24
۲-۱-۹سینما در قالب نهاد –موزهها،آیمکسافلاکنما (پلنتریا / پلانتاریوم) 27
۲-۱-۱۰سینما در آینده 28
۲-۱-۱۱تاریخچه سینما در ایران 31
۲-۱-۱۲تفریح اشرافی 32
۲-۱-۱۳سینما عمومی می شود 32
۲-۱-۱۴رونق سینما داری 33
۲-۱-۱۵فیلم ناطق و افزایش سالن های نمایش 34
۲-۱-۱۶سینما در شهرستان ها 36
۲-۲- بررسی استانداردها وضوابط طراحی 36
۲-۲-۱بخش اول: مجتمع های نوین سینمایی 36
۲-۲-۱-۱سالن های سینما 37
۲-۲-۱-۲واحد های تجاری 37
۲-۲-۱-۳عملکردهای خدماتی / تفریحی 38
۲-۲-۱-۴عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان 38
۲-۲-۱-۵عملکرد های ورزشی 38
۲-۲-۱-۶عملکردهای فرهنگی/ نمایشگاهی 38
۲-۲-۱-۷عملکرد های اداری 38
۲-۲-۱-۸فضای سبز و باز 39
۲-۲-۱-۹پارکینگ و تسهیلات تأسیساتی 39
۲-۲-۲بخش دوم: ضوابط طراحی سینما 39
۲-۲-۲-۱مقدمه 39
۲-۲-۲-۲مکان استقرار 40
۲-۲-۲-۳دسترسی 40
۲-۲-۲-۴آسایش تماشاگر 40
۲-۲-۲-۵معابر اطراف سینما 41
۲-۲-۲-۶نمای مجتمع سینمایی 42
۲-۲-۳بخش سوم: استاندارد های سینما 42
۲-۲-۳-۱سالن نمایش 42
۲-۲-۳-۱-۱فواصل دید 42
۲-۲-۳-۱-۲صندلی تماشاگران 43
۲-۲-۳-۱-۳ابعاد و فواصل 43
۲-۲-۳-۱-۴سایر مشخصات 44
۲-۲-۳-۱-۵قوس جدیدی برای نشستن در سالن سینما 46
۲-۲-۳-۲راهرو های سالن نمایش 49
۲-۲-۳-۲-۱مشخصات عمومی : 49
۲-۲-۳-۲-۲سایر مشخصات 50
۲-۲-۳-۳ورودی ها و خروجی های سالن نمایش 52
۲-۲-۳-۳-۱مشخصات عمومی 52
۲-۲-۳-۳-۲سایر مشخصات 52
۲-۲-۳-۴پرده نمایش فیلم 55
۲-۲-۳-۴-۱مشخصات عمومی 55
۲-۲-۳-۴-۲سا یر مشخصات : 56
۲-۲-۳-۵سایر ملاحظات در سالن نمایش 57
۲-۲-۳-۶حجم و سرانه سالن نمایش 59
۲-۲-۳-۷سالن انتظار 59
۲-۲-۳-۷-۱مشخصات عمومی 59
۲-۲-۳-۸اتاق پروژکتور 61
۲-۲-۳-۸-۱مشخصات عمومی 61
۲-۲-۳-۸-۲سایر مشخصات 62
۲-۲-۳-۹ورودی سینما 64
۲-۲-۳-۱۰گیشه بلیت فروشی 64
۲-۲-۳-۱۱سرویس های بهداشتی 66
۲-۲-۳-۱۱-۱مشخصات عمومی 66
۲-۲-۳-۱۱-۲سایر مشخصات 66
۲-۲-۳-۱۲فضای اداری 67
۲-۲-۳-۱۳انبار و اتاق تأسیسات 67
۲-۲-۳-۱۴فضاهای ارتباطی 69
۲-۲-۳-۱۴-۱مشخصات عمومی 69
۲-۳-۱۴-۲سایر مشخصات 70
۲-۲-۳-۱۵پارکینگ های سینما 74
۲-۲-۳-۱۵-۱مشخصات عمومی 74
۲-۲-۳-۱۵-۲سایر مشخصات 74
۲-۲-۳-۱۶بوفه ورستوران 75
۲-۲-۴بخش چهارم: نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری 76
۲-۲-۴-۱نکات ایمنی 76
۲-۲-۴-۲سیستم برق اضطراری 78
۲-۲-۵بخش پنجم: امواج صوتی و موانع 78
۲-۲-۵-۱طنین 79
۲-۲-۵-۲پژواک 80
۲-۲-۶بخش ششم: اهداف طراحی آکوستیکی 82
۲-۲-۶-۱وضوح صدا 82
۲-۲-۶-۲افزایش انرژی صدا 82
۲-۲-۶-۳عوامل موثر در زمان طنین 83
۲-۲-۶-۴جذب کننده ها 83
۲-۲-۶-۵یکنواختی امواج صوتی 85
۲-۲-۷بخش هفتم: تکنولوژی نمایش 86
۲-۲-۷-۱سیستم های نمایش فیلم 86
۲-۲-۷-۲روش های نمایش فیلم 87
۲-۲-۷-۳گذری بر تحول صدای فیلم 88
۲-۲-۷-۴سینمای IMAX 90
5-7-2-2 سینمای دیجیتال 91
۲-۲-۸بررسی نیازهای سینمایی 92
۲-۲-۸-۱برآورد سرانه سینما در ایران بر اساس تطبیق استانداردهای جمعیتی با تجربیات موجود 92
۲-۲-۸-۲پردیس سینمایی 95
۲-۳مطالعه و بررسی نمونه های خارجی و داخلی 96
۲-۳-۱مجموعه سینمایی UFA ، معمار: کوپ هیملبو (COOP HIMMELBLAU) 96
2-3-2 پاته سینما (PATE CINEMA)، معمار: کوئن ون ولسن (KOEN VAN VELSEN) 101
2-3-3 پروژه سینما آزادی ، طراحی: بابک شکوفی 103
۲-۳-۴پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر 109
منابع 116
فصل سوم رساله طراحی سینما: اقليم 117
3-۱ مشخصات اقلیمی استان تهران 117
3-1-1تاريخچه و نحوه شكل‌گيري منطقه شش 117
3-1-2محله‌هاي منطقه شش 119
3-1-3موقعيت سايت در مقياس شهري (محله نصرت آباد يا جلاليه) 121
3-1-4مساحت و جمعيت كل منطقه 121
3-1-5مساحت و موقعيت نواحي منطقه 122
3-1-6موقيعت سايت در مقياس محله‌اي (پارك لاله) 122
3-1-7موقيت سايت در مقياس محله‌اي 126
3-1-8دسترسي به سايت 127
3-1-8-1ويژگي‌هاي حمل و نقل و ترافيك 128
3-1-8-2دسنرسي شهري 128
3-1-8-3دسترسي به مراكز اصلي شهر 129
3-1-8-4دسترسي محلي 129
3-1-9نقاط شاخص پيرامون سايت 130
3-1-10شكل و ابعاد سايت 131
3-1-11عوارض طبيعي و مصنوع 132
3-1-12كاربري‌هاي اطراف 133
3-1-13ويژگي‌هاي محيط زيست 133
3-1-14تقسيمات و طبقه‌بندي اقليمي 134
3-1-14-1دماي هوا 134
3-1-14-2بارندگي 135
3-1-14-3رطوبت 135
3-1-14-4باد و تهويه 136
3-1-14-5آفتاب 138
3-1-14-6يخ بندان 139
3-1-14-7شرايط آسايش در تهران 139
3-1-14-8شكل و نحوه قرارگيري ساختمان 141
3-1-15زيرساخت‌هاي شهري 141
3-1-16مناظر سايت 142
3-2 تحليل سايت 144
3-2-1دلايل انتخاب سايت 144
3-2-2شيب 145
3-2-3همجواريها 145
3-2-4دسترسي‌ها 146
3-2-4-1دسترسي پياده 146
3-2-4-2دسترسي سواره 146
3-3 شناخت و بررسي عرصه طرح 147
3-3-1سايت شناسي 147
منابع 154
فصل چهارم رساله طراحی سینما: فرآیند طراحی 155
4-۱مبانی نظری 155
4-۱-۱ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع احکام حاصل از قوانین شهری، اقلیم، همجواری ها و… 155
4-1-2ارائه مصاديق طرح 156
4-۱-۳نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح 156
4-۲برنامه فیزیکی مجتمع سینمایی 156
منابع 158

مطالب مشابه :   مطالعات سالن آمفی تئاتر 175 صفحه

دانلود رساله مطالعات سینما

فصل دوم: شناخت
بخش اول: گردآوری قوانین ونمونه ها
2-1 سیر تحول تاریخی سینما
2-1-1 پیدایش سینما

رساله معماری به تدریج ، کوششهایی که از مدت ها قبل در راه ثبت تصویر آغاز شده بود ، می رفت تا راه شگرف ترین ساخته هنری بشر را هموار کند و همه چیز، از نوشتن و روایت و دیگر دستاوردهای زیبای شناختی جهان نمایش تا ساخت و ساز معماری سالن ها و حتی استقبال عامه را تحت الشعاع حضور سهمگین خود، شکلی دیگر ببخشد:سینما.
در حقیقت تجربه ای که ما آن را سینما می پنداریم، تقریباً یک قرن پیش از آنکه لویی لومی بر نخستین جلسه نمایش فیلم را بر پا کند، با وسایلی پیچیده کاملاً تحقق یافته بود. نیز این نکته را می توان اثبات کرد کیهان نویسان دوران ویکتوریا مدتها پیش از اختراع سینما در کار قصه گویی از تمهیداتی شبیه فن سینما استفاده می کردند ، اما نمی توان مدعی شد که آنان بر فن سینما پیشی گرفته بودند. شیوه های ادراک حسی که بعدها با سینما همراه شد، پیشاپیش در اواخر قرن هیجدهم به ثبوت رسیده بود.
آنتونی لومی یر، عکاسی موفق و پسر بزرگش لوئی، نوعی شیشه عکاسی اختراع کرده بودند که بازار خوبی پیدا کرده بود. آنتوان که ارزش تجارتی کینتوسکوپ را دریافته بود، ار ترس دعاوی ادیسون در جهت منع فروش فیلم، از لویی خواست چیزی شبیه آن اختراع کند. لویی در مل چیز بهتری اختراع کرد. دستگاهی که هم دوربین فیلمبرداری بود و هم دستگاه نمایش فیلم و ضمناً مجهز به نظام جدید رانش چنگکی برای به حرکت در آوردن نوار فیلم.
لومیرها در سال 1895 چند جلسه نمایش نیمه خصوصی بر پا کردند و سپس در پایان سال، یعنی روز 28 دسامبر، یک تالاتر نمایش عمومی در پاریس گشودند. محل این تالار، واقع در زیر زمین گران کافه در بولوار کاپوسین، با دکوراسیونی شکوهمند، سالن اندیین خوانده می شد و پلکان مارپیچ غریبی داشت . بهای بلیت، یک فرانک بود. مردم در چند روز اول بی اعتنایی کردند؛ سپس توجه شان جلب شد و در عرض چند هفته آوازه اختراع لومیر ها دنیا را در نوردید. آنان زیر کانه این واکنش را پیش بینی کرده و پیش از آن، تعداد زیادی از این نوع دستگاه ها ساخته بودند . عده ای هم فیلمبردار قابل تربیت کرده و به کشور های دیگر فرستاده بودند. این فیلمبرداران در مدتی کوتاه حدود 1200 فیلم تک نما از موضوع های مختلف گرفتند. از جمله جشن شصتمین سالگرد سلطنت (ملکه ویکتوریا) در لندن.

دانلود پروپوزال مطالعات سینما

مطالعات معماری لومیر ها می دانستند که ابتکارشان عمر کوتاهی خواهد داشت و به این دلیل تا می توانستند از این موقعیت سود بردند. شم تجارتی آنان نتیجه مثبت داد. روز هفده فوریه (1896) نمایش عمومی فیلم هایشان را در لندن شروع کردند؛ ماه آوریل در وین و ژنو؛ ماه ژوئن در مادرید،بلگراد و نیویورکو ماه ژوئیه در سن پترزبورگ و بخارست. درنیمه دوم سال 1896، پای فیلمبرداران لومیر به مصر و هند و ژاپن و استرالیا و چند کشور دیگر هم رسید، پادشاهان و درباریان و اشراف و بزرگان به دیدن فیلم های آنان می آمدند . در نتیجه، شرکت اف اند گومون که پخش کننده کینتوسکوپ ادیسون بود مبالغ هنگفتی ضرر کرد. اهمیت این گسترش را در تاریخ ارتباطات نمی توان بها نداد. سینما توگراف لومیر با پیشی گرفتن بر تفاوت زیان و آداب ملی، ناگهان دنیا را به جایی کوچک تر و معمولی تر تبدیل کرد : اختراع وسا یل نقلیه سریع تر و رادیو – مارکنی تلگراف بی سیم را در 1895 اختراع کرد و برادران رایت در 1903 بود که نخستین بار با هواپیما پرواز کردند – هرگز این تاثیر تکان دهنده و شادی بخش را بر جای نگذاشت. سرمایه گذاران که از جاذبه عظیم تصویر متحرک آگاه شده بودند، شروع به ارزیابی امکانات بازده مالی نمایش فیلم کردند و تعداد سینماهای انباری ( این اسمی بود که به نخستین سالن های سینما داده بودند) در اوایل دهه 1900 به سرعت رو به افزایش گذارد.
اولین سالن کاملاً مجهزی که اساساً برای نمایش تصویر متحرک ساخته شد در سال 1905 در پیتسبورگ پنسیلوانیا توسط هری دیویس و جان پ. هریس بنا شد. این سالن که به آن نیکل اودئون (سینمای پنج سنتی) لقب داده بودند حدود صد صندلی داشت و برنامه های نمایش فیلم آن به طور مرتب هر روز و هر شب اجرا می شد. نوازنده ای نیز با نوای پیانو، نمایش فیلم را همراهی می کرد. [6]

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس هنری 170 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات سینما

از آن تاریخ به بعد، ورود سینما به هر کشوری، مقارن احداث نخستین سالن های سینما یا تبدیل سالن های نماتیش و موسیقی به آن بود؛ چنان که بسیاری از سالن های معروف نمایش در انگلستان و فرانسه در رویارویی با استقبال مردم از این هنر / صنعت / سرگرمی جدید، با اندک تغییراتی به کار نمایش فیلم پرداختند. در آمریکا این اتفاق کمی دیرتر افتاد؛ چه آمریکای ابتدای قرن بیستم هنوز در تلاطم پذیرش و استقرار مهاجرانی بود که چند سالی لازم بود تا آمادگی خود را برای صرف هزینه های هنگفت تفریح و سرگرمی اعلام کنند. اما آن اتفاق تأثیر گذار به هر حال رخ داد: کالیفرنیای جنوبی با آفتاب همیشگی و منظره های متفاوتش، فیلمسازان را آرام آرام جذب کرد و سطح خوب زندگی و درآمدها، معاش و در نتیجه تفریح را در این منطقه بسیار ارزان ساخت. نخستین استودیوی فیلمسازی توسط دیوید هورسلی در سال 1911 تاسیس شد… و هالیوود به دنیا آمد. تا پایان سال پانزده استودیوی دیگر به وجود آمد و هالیوود رسمیت یافت. همزمان، سالن های نمایش کوچک و ارزان بود که احداث می شد… و ظرف چند سال، رونمقی را که زمتنی موزیک هال های برادوی داشتند، سینماهای کالیفرنیا یافتند که به جذب بسیاری از هنرمندان شاخه های دیگر نیز انجامید. الگوی عمومی این سینماها بسیار ساده بود: عرض بسیار کم سالن ( و در نتیجه امکان پوشش سریع تر و آسان تر سقف)، ردیف هایی از صندلی هایی با شیب کم به سوی پرده و دو در برای ورود و خروج (اغلب هر دو در انتهای سالن؛دیواره رو به روی پرده).

دانلود مطالعات سینما

2-1-2 از شهر بازی تا قصر رویا
فیلم ها ابتدا در ساختمان هایی نمایش داده می شدند که از قبل موجود بودند. بعضی مواقع در مکان های اجاره ای، بعضی مواقع درتالارهای موسیقی یا تئاتر که موقتاً تغییر کاربری داده می شدند، یا بعضی مواقع در زمان پخش خبر تولد رسانه شورانگیز و جدید در غرفه های متحرک شهربازی ها. هنگامی که سینما به عنوان نوع جدیدی از بنا مطرح شد، شکل و شمایلی به خود گرفت که شاید بتوان گفت ترکیبی از مشخصات این گونه ساختمان های موجود بود به همراه جنبه های دیگری که در مجموع می توانست تحت عنوان معماری سرگرمی توصیف شود. منظور از معماری برای سرگرمی بناهایی است که برای انواع نمایش های بصریکه پیشینه فیلم به حساب می آمدند برپا شده بودند و از آن جمله سالن های تئاتر، که می شود آنها را پیش زمینه اصلی بناهای تازه به شمار آورد. اما این تماشاخانه های سیار و شهر بازی ها بودند که عامل معرفی سینما به عموم در مقیاس وسیع ودر سطح روستاها، شهرهای کوچک استانی و همچنین مراکز بزرگ شهری شدند. نمایشگران در جا انداختن تماشای تصاویر متحرک در بین مردم نقش زیادی داشتند.

مطالب مشابه :   مطالعات سالن نمايش يا تئاتر 190 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات سینما

نمایش فیلم ها اغلب در ساختمان های نامناسب و توسط کاسبکارهایی صورت می گرفت که دنبال درآمدهای آنی بودند. تماشاخانه های سیار و شهر بازی ها کم کم شاهد پیدایش غرفه یا مکان بخصوصی برای نمایش فیلم شدند که اکثر اوقات شلوغ می شد و شاید بشود آنها را سینما های اولیه واقعی به حساب آورد. مانند سایر جاذبه های موجود در زمین های شهر بازی، غرفه های مخصوص نمایش فیلم که معمولاً بایسکوپ گفته می شد، از زرق و برق چشمگیری برخوردار بودند. بر روی آنها نقش های عجیب و شگفت آوری کشیده شده بود تا بتواند توجه و کنجکاوی تماشاگران را جلب کند. این جلوه های تصویری قابل نصب و رنگارنگ بیلبوردهای تبلیغی سالن های نمایش در آینده را که جزء لا ینفک ساختمان سینما به حساب آمد پایه گذاری کردند. دقیقاً همین زیبایی شناسی تجاری بود که سینما ها را از گرایشات هنری آوانگارد در بیشتر سال های قرن بیستم مستثنی کرد. اندکی بعد معلوم شد که ابزار جلب توجهی که در مجموعه های غیر ثابت نمایشی و نمایشگاهی به کار می رفت قابلیت استفاده مؤثر در تالارها و سالن هایی که در دهه های آغازین قرن بیستم همه جا در خیابان های دنیای غرب پخش شدند را نیز دارند.

ریز فضا های مطالعات سینما

یک نمای به شدت تزیین شده و به شکلی چشمگیر رنگ آمیزی شده وقتی به ساختمانی نه چندان قابل توجه اضافه می شد می توانست جلوه ای از تجمل و ورود به دنیای جدید فانتزی را بشارت دهد. روشنی های خیره کننده، پوسترهای نمایشی، طاقه هایی که به شکل سایه بان های بزرگ ساخته شده اند و بیلبوردهای عظیم همه به عنوان نشانه وجود و حضور سینما در خیابان پدید آمدند. هر چند این گونه عناصر در طول زمان تعدیل و تصحیح شدند ولی برای زمانی طولانی در طی قرن بیستم به عنوان اصول معماری معرف سینما باقی ماندند. سینما ها بناهای پیچیده ای نیستند. نمونه های اولیه شامل یک تالار، یک گیشه و یک اتاقک آپارات به اضافه تعدادی تسهیلات فرعی دیگر می شد. در مقایسه با متعلقات پیچیده پشت صحنه ای و فضاهای معمولا تو در توی ساختمان تئاتر، که نیازمند دستگاه ها و برج ها و بالا برنده های سنگین صحنه است، سینما با اموری نسبتاً ساده تر سر و کار دارد. ساختمان های اولیه سینمایی عموماً همان نسخه های تزیین شده بناهای موجود مانند سالن های بیلیارد و یا تالارهای اجتماعات بودند. یک نمای خیره کننده و چشمگیر که نام سینما بر روی آن قرار گرفته است و سپس دروازه و راهروی ورودی که افراد را به تالاری پر از تزیینات گچبری با سقف طاقی شکل و دیوار های مدرج و شاید بالکنی کوچک تر رهنمون می شد. جنس فوق العاده اشتعا ل زای مواد تشکیل دهنده فیلم باعث وقوع آتش سوزی های مکرری شد و در پی آن مقرراتی وضع گردید که طی آن می بایست اتاق آپارات از تالار نمایش مجزا گشته و راه های مختلفی برای خروج تماشاگران و کارکنان پیش بینی می شد. نمای بیرونی ساختمان های اولیه از چینی بدل یا سفال پوشیده می شد و معمولا یک دهانه قوس دار، یک طاق و یا یک گنبد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید