مطالعات خانه فرهنگ کودک

مطالعات خانه فرهنگ کودک | دانلود رساله طراحی خانه فرهنگ کودک

مطالعات خانه فرهنگ کودک دانلود رساله معماری خانه فرهنگ کودک ریز فضاهای خانه فرهنگ کودک برنامه فیزیکی خانه فرهنگ کودک دانلود رایگان رساله معماری خانه فرهنگ کودک پروژه طراحی خانه فرهنگ کودک دانلود پایان نامه معماری خانه فرهنگ کودک ضوابط طراحی خانه فرهنگ کودک

مطالعات خانه فرهنگ کودک
تعداد صفحات : 150 صفحه
قیمت : 13000 تومان
توضیحات : این مطالعات دارای 40صفحه پاورپوینت نیز می باشد.

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات خانه فرهنگ کودک
مطالعات خانه فرهنگ کودک

فهرست مطالب مطالعات خانه فرهنگ کودک

فصل اول مطالعات خانه فرهنگ کودک
مفهوم فرهنگ
واژه شناسی فرهنگ
برابر واژه فرهنگ درزبان فارسی و اروپایی
تعریف و تبیین فرهنگ
ویژگی های فرهنگ
فرهنگ، عام ولی خاص است
فرهنگ، متغیر ولی ثابت است
فرهنگ، اجباری ولی اختیاری است
انواع فرهنگ
فرهنگ مادی
فرهنگ غیر مادی
خصوصیات فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری یک سویی
فرهنگ پذیری دوسویی
فرهنگ پذیری از طریق برخورد تاریخی اقوام با یکدیگر
تأخر فرهنگی )پس افتادگی(
عناصر فرهنگی تغییرات فرهنگی فرهنگ و تمدن
فرهنگ و شخصیت (عوامل تفاوت در شخصیت ها)
فرهنگ و مذهب (هنر اسلامی)

فصل دوم مطالعات خانه فرهنگ کودک
تعریف کودک
اهمیت مطالعه در مورد کودکان
اهمیت روان شناسی کودکان
اهداف روان شناسی کودکان
پیمان جهانی حقوق کودک
محتوای پیمان حقوقی کودک
روز جهانی کودک
رشد کودک
كودكی نخست
کودکی میانه
کودکی پایانی
نیازهای رشد کودک در سنین مختلف
1 تا 2 سالگی
3 سالگی
4 سالگی
5 تا 7 سالگی
8 تا 10 سالگی
11 تا 13 سالگی
14 تا 16 سالگی

فصل سوم مطالعات خانه فرهنگ کودک
نظریه رشد اریکسون
رشد روانی- اجتماعی چیست؟
مرحله 1 رشد روانی- اجتماعی تا مرحله 8
نظریه رشد فروید
رشد روانی- جنسی چیست؟
مرحله دهانی تا مرحله تناسلی
نظریه رشد پیاژه
مفاهیم کلیدی
طرحواره تا عادل‌جویی
نظریه رشد ویگوتسكی
نظریه اجتماعی – فرهنگی
نظریه رشد برونر
مراحل رشد شناختی
طرح برنامه درسی تا كاربرد های آموزشی
نظریه رشد کولبرگ
مراحل رشد استدلال اخلاقی
سطح 1- اخلاق تا سطح 3- اخلاق

فصل چهارم مطالعات خانه فرهنگ کودک
کودک در خانه
کودک و خانواده
کودک و مادر
کودک و پدر
کودک و برادر و خواهر
کودک در جامعه
تاثیر اجتماع در رشد کودک
جامعه شناسی کودک
هویت و رشد اجتماعی کودک
کودک و کودک
نقش دوستان و همسالان در اجتماعی شدن کودک
کودک و زندگی تحصیلی
مهد کودک
نقش مهدکودک در رشد اجتماعی کودکان
مدرسه
خانواده و مدرسه
نقش مدرسه در تكوین شخصیت کودک
نقش آموزش و پرورش در اجتماعی شدن
کودک و خواندن
کودک و نوشتن

فصل پنجم مطالعات خانه فرهنگ کودک
حافظه
انواع حافظه
توازن
رشد مفاهیم در کودکان
ادراك مفهوم شكل
ادراك مفهوم فضا
ادراک مفهوم زمان
ادراک مفهوم اعداد
ادراک مفهوم رنگ
کودک و خود شناسی شخصیت
درك و تشخیص نوع شخصیت
انـواع شخصیـت
کودک و دیدگاه فلسفی
کودک و جهان هستی و ربانیت
کودک و درک مرگ

فصل ششم مطالعات خانه فرهنگ کودک
تعریف بازی
ضرورت و اهمیت بازی
ارزش بازی
ارزش اجتماعی بازی
عوامل مؤثر در بازی
ایمنی زمین‌های بازی
کودک و موسیقی
کودک و نقاشی
رنگها
نماد رنگها
نماد اشکال هندسی
موضوع نقاشی و شخصیت کودک
مراحل تكاملی چهره نگاری
کودک و آب
آب بازی و جاذبه سحرآمیز آن برای کودکان
رعایت قوانین و مقررات در آب بازی کودکان
کودک و گیاهان
کودک و تلویزیون
کودک و کامپیوتر

فصل هفتم مطالعات خانه فرهنگ کودک
ضوابط و استاندارد فضاهای مجموعه فرهنگی
موارد ایمنی در مجموعه های ساختمانی مربوط به کودکان
رهیافتهای طراحی برای کودکان
فضاهای حسی مورد نیاز به منظور طراحی برای کودک
دریافت حسی و هوشی فضای معماری توسط کودک
کودك و تاثیر شرایط محیطی

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع فرهنگی - فرهنگسرا 115 صفحه

فصل هشتم مطالعات خانه فرهنگ کودک ــ بررسی و شناخت استان گلستان و شهر گرگان
منابع

دانلود رساله خانه فرهنگ کودک

1. مفهوم فرهنگ
مطالعات معماری : دربین تمامی موجودات زنده، انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاههای مختلف، تعاریف گوناگونی دارد .
با وجود نقاط مشترک در تعاریف اما باز هم هرکدام از این تعاریف جنبه ای از زندگی انسان را در نظرگرفته اند که برای فرد دیگر، آن مورد ممکن است جزء فرهنگ نباشد.
یكپارچه كردن و همه را به نحوی در یك تعریف جامع و مانع در آوردن نه ممكن است و نه مقدور و نه تابحال چنین كاری انجام گرفته است. بنا به بینشها و نگرشهای افراد و پژوهشگران تعابیر و تعاریف خاصی از « فرهنگ» مستفاد شده ، در اینجا برآنیم در ابتدا، بنا به ضرورتی كه تشخیص می‌دهیم نگاهی به گذشته این واژه داشته باشیم و آن را دقیقتر بررسی كنیم ، چرا كه برای شناخت هر پدیده، تاریخ آن ضروری ولازم است.
به طور كلاسیك ،سیر تاریخی ومنشاء واژه «فرهنگ » را بایستی در آلمان جستجو كرد . در پایان قرن هیجدهم كه افكار اجتماعی ، یك خصیصه علمی به خود گرفت و شروع به جستجوی قوانین اجتماعی كرد كه راهنمای رفتار بشر باشند . مطالعاتی تحت عنوان «تاریخ جهانی » انجام شد، دانشمندان در این مطالعات بدنبال آن بودند كه «تاریخ عمومی » بشر وجوامع را از ابتدای شكل‌گیری آن مدون كنند. مورخان كه شروع كننده چنین جریانی بودند ، توجه چندانی به تاریخ سیاسی و نظامی كه (معمول قرون قبل) بود نداشتند ، بلكه توجه آنها بیشتر متوجه ، آداب و رسوم ، نهادها ، افكار ، هنرها، و علوم بود . همین كنجكاوی باعث گردید كه به جوامع و تمدنها بیشتر توجه كنند و اسناد فراوانی را درباره تمامی ادوار تاریخی و تمامی جوامع شناخته شده جمع آوری كنند ، در ضمن آنان اعتقاد داشتند كه تاریخ بشری «تاریخ پیشرفت بشریت است » و مطالعه تطبیقی جوامع و تمدنها آثار این پیشرفت را مشخص می‌كنند و بخصوص تاریخ تطبیقی بایدامكان تشخیص ادوار تاریخی و جوامعی را كه مراحل متفاوت پیشرفت بشری را نشان داده‌اند فراهم آورد . بدین منظور این محققان آن لحظات تاریخی را كه با افزایش شناخت و معرفت گسترش هنرها ، خلاف رسوم و بهبود نهادهای اجتماعی همراه بود، مشخص می‌كردند وبدین سان می توانستند ازیك دوره پیشرفت سخن بگویند و واژه «فرهنگ » برای بیان این تكامل در پیشرفت بكار گرفته شد.

دانلود پروپوزال خانه فرهنگ کودک

2. وواژه شناسی فرهنگ
فرهنگ ، واژه ای است درباره شیوه زندگی مردم؛ به معنی روشی که مردم، کارها را انجام می دهند. گروههای متفاوت مردم، ممکن است که فرهنگ های متفاوتی را دارا باشند. در حالی که ژنتیک بوسیله وراثت منتقل می شود ؛ فرهنگ بوسیله آموزش به نسل بعدی منتقل می شود . هر منطقه از کشوری می تواند که فرهنگی متفاوت با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، فرهنگ را مجموعه پیچیده ای از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد بعنوان عضوی از جامعه، از جامعه خویش فرا می گیرد، تعریف می کند.
در عین حال فرهنگ واژه‌ای است که معانی گوناگونی دارد. برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر(Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام « فرهنگ » مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریفCulture با گردآوری ۱۶۴تعریف از فرهنگ اظهار کردندکه ؛ فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:
• برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
• الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
• مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا 100 صفحه

دانلود مطالعات خانه فرهنگ کودک

2.1.1.برابر واژه فرهنگ درزبان فارسی
در بین متونی كه از گذشته‌های دور به میراث رسیده واژه :«فرهنگ » در معیاری خاص استفاده شد، اینكه كلمه «فرهنگ » از دو حرف «فره » به معنای «شكوه و عظمت » است و « هنگ » از ریشه اوستایی «سنگ » به معنی «كشیدن» و « سنگینی » و «وقار » برگرفته شده است .
بنابه پژوهش یكی از پژوهشگران كلمه فرهنگ در متون پهلوی به معنای «دانش و دانایی» آمده است .« به خاستاری فرهنگ كوشا باشیدچه فرهنگ تخم دانشاست و برآن خرداست وخردآرایش دوجهان است (به نقل از دكتر محمود روح‌الامینی ازكتاب مبانی انسان‌شناسی)
در شاهنامه فردوسی نیز فرهنگ با معانی متفاوت و به معنی دانش علم ، نیكمردی و مترادف با خصایل اخلاقی به كار رفته است، در شعر مربوط به اندرزنامه انوشیروان آمده:
زادنابپرسید سپس دادگر كه فرهنگ بهتر بودیا گهر
چنین دادپاسخ بدورهنمون كه فرهنگ باشد زگوهرفزون
كه فرهنگ آرایش جان بود زگوهر سخن گفتن آسان بود
گهربی هنرزلوخواراست و مست ، به فرهنگ باشد روان تندرست

فرهنگ فارسی معین، فرهنگ را مرکب از دو واژه فر و هنگ به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است و تا همین اواخر كلمه « فرهنگ »‌به معنی «علم و دانش » به كار می‌رفت و اطلاق نام «اداره فرهنگ» به آموزش و پرورش فعلی با توجه به همین مفهوم و معنی بود، به علاوه كلمه فرهنگ با مفهوم روشنفكـری و طبقاتی مترادف كلمات «مبادی آداب »، « باریك اندیش‌»،«با سواد‌»،«اهل مطالعه » ، « خوش مشرب» ، « آشنا با آداب و رسوم خاص » و «مؤدب و دارای خصایص اخلاقی » نیز به كار می‌رود و معمول چنین استنباط می‌شود كه كسی را می‌توان «بافرهنگ » نامید كه با رفتار مؤدبانه‌اش برای خود شخصیت و موقعیتی احراز كند،‌در همینجا بایدگفت كه تمامی این مفاهیم در مفهوم جامعه‌شناسی آن جزیی از «فرهنگ » است نه خود فرهنگ .

دانلود برنامه فیزیکی خانه فرهنگ کودک

2.1.2.برابر واژه فرهنگ درزبان اروپایی
واژهٔ ”Culture“ از زبان کلاسیک و شاید زبان پیش – کلاسیک لاتین ریشه می گیرد، کهدر اصل به معناى کشت و کار یا پرورش بوده است.این معنا هنوز در واژه هائى چون Agriculture کشاورزی،Horticulture باغداری و… به کار می رود و صورتهاىتازهاى چون bee Culture پرورش زنبورعسل نیز ادامه یافته است. در زبان فرانسه قرون وسطی، واژه(cultore) به معنای «پرستش مذهبی »بود و واژه coutureیا coture را به معنی «مزرعه شخم‌زده و بذر پاشیده » بكار می‌بردند . در قرن هفدهم است كه كلمهcoltore به معنای « كارروی زمین» می آید و در قرن هیجدهم نویسندگان استفاده از culture را به طور عام برای نشان دادن « تربیت روح »آغاز می‌كنند .
در زبان فرانسه واژه «فرهنگ » به معنای پیشرفت فكرییك شخص یا به عبارت بهتر « كار لازم برای این پیشرفت » به كار گرفته می‌شده است.از حدود سال ۱۷۵۰ اولین باراین واژه در زبان آلمانى در مورد جامعه هاى بشرى به کار رفته است. اما درزبانهاىانگلیسی، پرتغالی، اسپانیائی، فرانسه، ایتالیائى و رومانیائى تا مدتها واژهٔ ”Civilization“ به جاى Culture به کار می رفت. بدینسان دو مفهوم Culture و Civilization از ابتدا، معناى پیشرفت به سوى کمال را در برداشته اند و هنوز اینمعناى اولیه محفوظ است. واژه انگلیسی این مفهوم، از واژه لاتین کالتورا cultura از کولر colere، ریشه گرفته است که به معنای کشت کردن، زراعت و ترویج است.

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا هنر 220 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی خانه فرهنگ کودک

در آغاز سده نوزدهم میلادی، این مفهوم، بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به ویژه در حین آموزش) استوار بود و سپس، در تأمین آرزوهای ملی یا ایده آل‌ها دلالت داشت. در نیمه سده نوزدهم میلادی، برخی از دانشمندان، واژه را برای ارجاع به ظرفیت جهان شمول بشری اطلاق کردند. کاربرد دقیق مفهوم فرهنگ باتایلور (انسانشناس انگلیسی، ۱۸۳۲ – ۱۹۱۷) آغاز می شود. وی درکتاب ”فرهنگ ابتدائی“ که در سال۱۸۷۱منتشر شد، با نخستین جملهٔ خود، نخستین تعریف رسمى و آشکار فرهنگ را به دستداد. تایلور «فرهنگ cutture» را مترادف با «تمدنcivilaaization » بكار گرفت . وی در ابتدای كتاب خود تعریفی از فرهنگ ارائه می‌كند كه پس از او بارها نقل شده است: «فرهنگ یا تمدن به مفهوم قوم نگاری عام خود، مجموعه پیچیده‌ای است مشتمل بر معارف ، معتقدات ، هنر ، حقوق ، اخلاق ، رسوم و تمامی توانایی‌ها و عاداتی كه بیشتر به عنوان عضوی از جامعه اخذ می نماید .»
در سده بیستم میلادی، فرهنگ به عنوان یک مفهوم محوری وکلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همه پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجه امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. یکى دیگر ازعوامل اساسى پیدایش مفهوم تازهٔ فرهنگ، پدید آمدن مفهوم پیشرفت در تاریخ بود. ”فلسفهٔ تاریخ“ اثر ولتر (۱۷۶۵)، ”طرح یک بررسى تاریخى از پیشرفت روح بشر“ اثرکوندورسه (۱۸۰۱) و ”فلسفهٔ تاریخ“ اثر هگل (۱۸۳۷)، اوج این جنبش فکرى به شمار میروند. گرایش دیگر براى مطالعهٔ جامعه هاى بشری ، که از ولتر سرچشمه میگرفت، بر آداب و رسوم تکیه می کرد.

ریز فضا های خانه فرهنگ کودک

در آلمان، پیشروان کاربرد مفهوم فرهنگبه جاى آداب و رسوم، ”آدلونگ“ و ”هردر“ بودند. ”هردر“ (فیلسوف، منتقد ادبى و تئولوگآلمانى ۱۷۴۴ – ۱۸۵۳) فرهنگ را پرورش و هر چه بیشتر توانمندیهاى انسانى را تعریف میکند و ”آدلونگ“ (زبانشناس آلمانی، ۱۷۳۲ – ۱۸۵۶) ادب آموزى و پیرایش . اصطلاح ”تاریخ فرهنگ“ نخستین بار توسط ”آدلونگ“ به کار رفت. این جنبش با کِلِم (انسانشناس آلمانی ،۱۸۵۲ – ۱۸۶۷)و انتشار کتاب ”تاریخ کلى فرهنگ بشریت“ در ۱۸۴۳ و ”علم کلٌى فرهنگدر ۱۸۵۴ ادامه یافت.
اصطلاح “فرهنگ” به ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی است :
• ظرفیت و گنجایش تکامل یافته بشر برای دسته بندی و بیان تجربیات به واسطه نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه .
• راههای مشخصی که مردم براساس آن در نقاط مختلف جهان زندگی و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. اگرچه پس از جنگ جهانی دوم، این اصطلاح، با معانی مختلف و با اهمیت بیشتری دردیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی روانشناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

دیدگاهتان را بنویسید