مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه

مطالعات طراحی دبیرستان پسرانه ,برنامه فیزیکی دبیرستان پسرانه ,ریز فضاهای دبیرستان پسرانه ,رساله دبیرستان پسرانه ,ضوابط و استاندارد های طراحی دبیرستان پسرانه ,نمونه موردی خارجی دبیرستان پسرانه ,نمونه مشابه ایرانی دبیرستان پسرانه ,دانلود رایگان رساله دبیرستان پسرانه ,دانلود رایگان مطالعات دبیرستان پسرانه ,مطالعات طراحی دبیرستان پسرانه ,دانلود رساله معماری دبیرستان پسرانه ,طرح نهایی پایان نامه دبیرستان پسرانه

مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه
قیمت : 8000 تومان

مطالعات طراحی دبیرستان پسرانه

1-3-1 تعريف آموزش
آموزش عبارت است از فعاليت هاي را كه به منظور ايجاد يادگيري در ياد گيرنده از جانب آموزگار يا معلم طرح ريزي مي شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان ميابد .

رساله دبیرستان پسرانه

1-3-2- تعريف پرورش
پرورش عبارت است از جرياني منظم و مستمر كه هدف آن كمك به رشد جسماني ، شناختي، رواني، اخلاقي، اجتماعي، يا بطور كلي رشد شحصيت پرورش يابندگان در جهت كسب هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعدادهاي آنها است .

برنامه فیزیکی دبیرستان پسرانه

1-3-3- مقايسه آموزش با پرورش
1- پرورش يك جريان وسيع و مستمر است كه در مدت زماني طولاني انجام ميگيرد ، در صورتي كه پرورش به فعاليت هاي مشخص و محدود معلم اطلاق مي شود .
2- هدف عمده مدارس، پرورش افراد است، و آموزش وسيله پرورش است. پس بدون آموزش ، پرورش ميسر نمي گردد .

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 98 صفحه

3- پرورش داراي هدفهاي كلي و غايي و دير رس است ، اما آموزش يك فعاليت مشخص و دقيق است . لذا هدفهاي آن دقيق تر و زودرس تر از هدف هاي پرورشي است .
4- آموزش معمولاً به وسيله آموزگار يا معلم و در جاي معيني مثل كلاس درس انجام مي گيرد ، اما در پرورش تمام عوامل آموزشگاه (از معلم گرفته تا ناظم و مدير و كتابخانه و دانش آموزان ) و عوامل خارج از آموزشگاه ( پدر ومادر و مسجد و سينما و راديو و تلوزيون و مطبوعات و غيره ..) موثرند .

ضوابط و استاندارد های طراحی دبیرستان پسرانه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه

فصل اول : کلیات1-1 تاريخچه مدرسه : 0
1-2- دوره آموزش متوسطه : 2
الف- تاکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارتهای زندگی 2
1-3- آموزش و پرورش و يادگيري 3
1-3-1 تعريف آموزش 4
1-3-2- تعريف پرورش 4
1-3-3- مقايسه آموزش با پرورش 4
1-4- اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ وپرورش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 5
الف‌ – اهداف‌ اعتقادی‌ : 5
ب‌- اهداف‌ اخلاقی‌ : 5
پ‌ – اهداف‌ علمی‌آموزشی‌ : 6
ت‌ – اهداف‌ فرهنگی‌ هنری‌ : 6
ث‌ – اهداف‌ اجتماعی‌ : 7
ج‌ – اهداف‌ زیستی‌ : 8
چ‌ – اهداف‌ سیاسی‌: 8
ح‌ – اهداف‌ اقتصادی: 9
1-5- موقعيت و محيط يادگيري 9
1-6- روش تدريس معلم 10
1-7- نور 10
1-8- استانداردهاي استفاده از نور در كلاس 11
1-9- رنگ 11
1-10- تفاوت نور و رنگ با توجه به گروه سني 13
1-11- صوت 14
1-12- فضاهاي باز در طراحي مدرسه 15
1-13- تاثير ويژگيهاي دانش آموزان ، برنامه و فضاي آموزشي در فرايند تدريس 16
1-13-1- آگاهي از فرايند هاي شناختي شاگردان در سنين مختلف 17
1-3-2- ساخت ذهني ، هوش و تجارب عملي شاگرد 17
1-13-3- موقعيت اجتماعي شاگرد 18
1-13-4- برنامه درسي متكي بر رشد همه جانبه شاگردان 18
1-13-5- تاثير فضا و تجهيزات آموزشي در فرايند تدريس 19
1-13-6- تاثير برنامه و ساختار نظام آموزشي در فرايند تدريس 19
1-13-7- نتيجه 20
2-1 سازمان و تعداد کارکنان 22
2-2- شاخصها 22
2-3 معیارهای ظرفیت 24
2-3-1 ظرفیت کلاس 24
2-3-2 ظرفیت واحد آموزشی 25
2-4- ظرفیت و سرانه فضاها 31
2-4-1 فضاهای بسته و سرپوشیده 31
2-5- تعداد فضاهای مورد نیاز 32
2-6- مساحت فضاهای مورد نیاز 32
2-7 – ضوابط و استانداردهای کلی فضاها 41
2-7-1 آیین کار ایمنی درهای مدارس 41
2-7-2 آیین کار ایمنی پنجره های مدارس 42
2-7-3 آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس 43
2-7-4 ضوابط طراحی ایمنی پلکان 44
2-7-5 اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش( مبحث فرار) 45
2-8 ضوابط و استانداردهای تجهیزات 46
2-8-1 تخته سفید و سبز( ویژگیهای فیزیکی) 46
2-8-2 تخته سبز و سیاه : 46
2-8-3 میز و نیکمت مدارس: 47
2-8-4 میز و صندلی مدرس: 48
3-1- نمونه داخلی: 50
3-1-1- ساختمان دبیرستان عدل پرور 50
برگرفته از مجله معمار3-2- نمونه خارجی 60
3-2-1- دبیرستان لیک ویلمر دینگ سانفرانسیسکو 61
منابع و مآخذ 71

دیدگاهتان را بنویسید