مطالعات معماری طراحی باغ وحش 80 صفحه

مطالعات و رساله معماری طراحی باغ وحش 80 صفحه به صورت word ، که شما می توانید فهرست مطالعات طراحی باغ وحش را مشاهده و نسبت به خرید و دانلود پایان نامه باغ وحش اقدام و از این فایل بعنوان یک منبع در مطالعات طراحی باغ وحش خود استفاده کنید.

باغ وحش محلی برای نگهداری حیوانات (اهلی و وحشی) است. در باغ وحش برای هر حیوانی قفسی را آماده کرده‌اند و اکثرا حیوانات را با جفتشان نگه داری می‌کنند. و برای برخی حیوانات هم زیستگاه مصنوعی ایجاد کرده‌اند. یک باغ وحش می‌تواند از قسمت‌های زیر تشکیل شود: قسمت جانوران آبزی قسمت پرندگان قسمت جانوران دو زیست و…. که تمام اینها بستگی به وسعت مکان باغ وحش دارد.
در اینمدیریت حیات وحش و چگونگی عملکرد آن تشریح شده است . هنگام مطالعه مدیریت حیات وحش با تفاوت بین قضاوتهای ارزشی و فنی مواجه ایم. چگونه قضاوتهای ارزشی و فنی به اهداف و سیاست مرتبط می شوند و در مقایسه با اعمال و گزینه های مدیریت قضاوتها چه اثری می توانند بر روی اهداف و سیاستها بگذارند؟ در این فصل کاربردهای آنالیز تصمیم و ماتریسها جهت ارزیابی گزینه های قابل حصول مدیریت تشریح گردیده است.

فصل اول : طبیعت و حیات وحش 2
1-1 تعریف مدیریت حیات وحش : 3
1-1-1انواع مدیریت 3
1-2-اهداف مدیریت 4
جدول 2 ماتریس اعمال ممکنه مدیریت در مقابل معیارهای قابلیت اجرا (Bomford 1988) 7
جدول 3- ماتریس تصفیه کنترل آفت (Norton 1988) 8
1-3- گزینه قابل حصول: 9
1-4- معرفی باغ وحشها 12
1-4-1- حیواناتی که در باغ وحش متولد می شوند 13
1-4-2- باغ وحش ویژه کودکان 15
فصل دوم : مطالعات اقلیمی 27
2-1-اقلیم استان فارس 28
2-1-1-استان فارس: 28
2-1-1-2-شهرستان شیراز: 28
2-1-1-3- نقشه بافت قدیم شیراز ( محله بندی و دروازه‌های قدیم شیراز ) 30
2-2-ویژگی های اقلیمی : 31
2-2-1-دمای هوا : 31
2-2-2-رطوبت نسبی : 32
2-2-3-میزان بارندگی : 33
2-2-2-4-چرخش بافت شهر و نتایج آن دررابطه با باد : 35
2-2-2-5-باد در فضای آزاد : 36
2-3-شكل و نحوه قرارگيري ساختمان به منظور كاهش تلاطم باد در زمستان : 38
2-4-تحلیل شرایط اقلیمی : 39
فصل سوم :مبانی نظری طرح 42
3-1 مبانی نظری طرح: 43
3-2-مصادیق معماری حرکت : 46
3-3- بررسی راههای نیل به اهداف مبانی نظری طرح در پروژه : 47
3-4- بیونیک: 48
فصل چهارم برنامه فیزیکی طرح 53
4-1 باغ وحش ها و آکواریوم ها: 54
فصل پنجم :بررسی نمونه های مشابه 57
5-1 نمونه های داخلی : 58
5-2 نمونه های خارجی : 59
فصل ششم : طراحی 69
6-1 موقعیت سایت : 70
فصل هفتم :تاسیسات و سازه 71
7-1 – تاسيسات ساختمان: 72
7-2 – سيستم پيشنهادي: 73
7-3 – تهويه مطبوع: 74
7-4- كنترل و برنامه‌ريزي سيستم‌ها: 74
7-5 كنترل و برنامه‌ريزي سيستم تهويه و تعويض هوا: 78
7- 6 روشنايي: 79
7-7 سازه: 80
7-7 سقفهاي تيرچه بلوك : 81
فصل هشتم :ایده های اجرای طرح 83
منابع : 85