خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

مطالعات خانه هنرمندان – رساله معماری خانه هنرمندان

مطالعات خانه هنرمندان دانلود رساله معماری خانه هنرمندان ریز فضاهای خانه هنرمندان برنامه فیزیکی خانه هنرمندان دانلود رایگان رساله معماری خانه هنرمندان پروژه طراحی خانه هنرمندان دانلود پایان نامه معماری خانه هنرمندان ضوابط طراحی خانه هنرمندان

مطالعات خانه هنرمندان
تعداد صفحات : 300 صفحه
قیمت : 20000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

فهرست مطالب مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان
مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

مقدمه
پروپوزال و روش تحقیق
I روش تحقیق
اهداف راهبردی II
ضرورت طرح lll
طرح مسئله lV
بخش اول : مطالعات پایه مطالعات خانه هنرمندان
گفتار اول: فرهنگ
1-1- تعاریف فرهنگ 1
1-1-1- واژه فرهنگ 1
1-1-2- تعریف فرهنگ 1
1-1-4- ویژگی های فرهنگی 2
1-2- ویژگی فرهنگی جوامع 3
1-2-3- ریشه‌های بستگی فرهنگی 4
1-3- رابطه مدرنیته و فردگرایی 6
1-4- چگونگی فرهنگی شدن یک جامعه 9
1-5- تأخر فرهنگی (پس افتادگی) 10
گفتار دوم: هنر و هنرمند
1-6-هنر 12
1-6-1- فلسفه هنر – چیستی هنر 12
1-6-3- کاربرد هنر 13
1-6-5- هنر و اجتماع 14
1-7- رابطه هنر و هنرمند 17
1-7-2-تاریخ اجتماعی 18
1-7-3- جامعه شناسی پیمایشی 21
1-8-نتایج تحقیقات پیمایشی 23
1-8-4- رفتار های فرهنگی 24
1-8-5- هنر و علوم اجتماعی 25
1-8-6- هنر همچون بخشی از فرهنگ 26
1-8-7- نهاد های اجتماعی 27
1-9- زمینه اجتماعی اثر هنری 28
1-9-2-زمینه اجتماعی هنر از نظر مارکس و انگلس 29
1-9-3- زمینه اجتماعی هنر از نظر لوکاچ 30
1-9-4- بیانگری هنر از نظر کروچه و کالینگوود 31
1-10- مرزهای هنر 33
1-11- سرچشمه های هنر مردمی 33
1-11-2- هنر مردم ، توده ها و تحصیل کردگان 35
1-11-3- هنر قومي، هنر دهقاني، هنر ولايتي 38
1-12- هنرو مردم 41
1-13- ترویج هنر 44
1-13-1- جامعه های هنری 44
1-14-1- هنر و هنرمند 47
4-2- هنرمند و جامعه 49
1-15- انواع هنر 50
1-16- انواع مراکز ارائه آثار هنری 52
بخش دوم: مطالعات تکمیلی مطالعات خانه هنرمندان
2-1- خانه هنرمندان 54
2-1-1- اهداف خانه هنرمندان 54
2-1-2- تاریخچه خانه هنرمندان 55
2-1-3- اهداف خانه هنرمندان در ایران 55
2-1-4- فعالیت خانه هنرمندان در ایران 56
2-1-5- جایگاه خانه هنرمندان 58
2-2- هنرمندان 58
2-2-1- هنرمندان و جامعه هنری 58
2-2-3- شناخت هنرمندان 61
2-2-3-1- تعاریف سه گانه هنرمند 62
2-2-4- جایگاه اجتماعی هنرمند 65
2-3- عرضه و فروش آثار هنری 67
2-3-1- تکیه بر خود 69
2-3-2- نظام حمایتی 69
2-3-3- فروش عمومی 70
2-3-4- فروشندگان و واسطه ها 70
2-3-5- گردانندگان 71
2-4- شهر به عنوان یک محیط فرهنگی 71
2-4-1- فرهنگ معماری،معماری فرهنگی 72
2-5- خلاقیت و جایگاه خلاقیت در ایجاد اثر هنری 74
2-5-1- خلاقیت در معماری 76
2-5-2- راهکارهای افزایش توان خلاقه 77
2-6- ماندگاری وتاثیر نمادگرایی در جهت ماندگاری اثر 77
2-6-2- سطوح ماندگاری 78
2-6-2-2-1- استحکام 80
2-6-2-2-2- انعطاف 81
2-6-3- ارتباط بلافصل یا امتزاج 82
2-6-3-2- گفتگو و رابطه متعادل دو طرفه 84
2-6-4- معماری نمادین 86
2-7- یافته های بخش مطالعات تکمیلی 88
بخش سوم مطالعات خانه هنرمندان
مطالعات تطبیقی
3-1- برسی نمونه های موردی خارجی 91
3-1-1- مرکز ملي هنر و فرهنگ ژرژپمپيدو 91
3-1-1-1- تاريخچه مركز ژرژپمپيدو 92
3-1-1-3- اهداف و وظايف مركز ژرژپمپيدو 93
3-1-1-4- بخش هاي مختلف مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو و سازمان هاي وابسته 97
3- 1-1-5- موزه ملي هنرهاي معاصر و مركز آفرينش صنعتي (Mnam- Cci ) 97
3-1-1-6- بخش توسعه فرهنگي (DDC) Departement du Developpement Culturel 100
3-1-1-7- توليدات مركز توسعه فرهنگي 101
3-1-1-8- فعاليت هاي مركز توسعه هنري 102
3-1-1-9- سازمانهاي وابسته به مركز ژرژ پمپيدو 103
3-1-2- مرکز فرهنگی در سن سباستین (san sebastian) 105
3-1-3- بنیاد فرهنگی گتی – کالیفرنیا آمریکا 106
3 -2- بررسی نمونه های موردی داخلی 109
3-2-1- مجتمع فرهنگي فرشچيان 109
3-2-2- مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) 114
3-2-3- فرهنگسرای خاوران 116
3-2-4- خانه هنرمندان ایران 125
3-2-4-2- نقد فضا 128
3-3- نتایج 135
بخش چهارم مطالعات خانه هنرمندان
گفتار اول: مطالعات زمینه
4-1- شناخت مشهد 137
4-1-2- پیدایش مشهد 138
4-1-3- محله های قدیم مشهد 144
4-1-4- خیابانهای قدیم مشهد 150
4-1-5- شناخت استخوان بندی شهرمشهد 156
4-1-5-1- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری 156
4-2- موقعیت منطقه ای مشهد 159
4-2-1- موقعیت جغرافیای مشهد 159
4-2-2- زمین شناسی 160
4-2-3- توپوگرافي 161
4-2-4- لرزه خيزي 162
4-3- وضعیت زیست محیطی شهر مشهد 163
4-3-1- آب و هوا 163
4-5- بررسی عوامل طبیعی موثر بر طرح 164
4-5-1- محیط زیست 164
4-5-2- اقلیم 164
4-5-3- دماي هوا 164
4-5-4- وزش باد 165
4-5-5- موقعیت خورشید 166
4-5-6- رطوبت 167
4-5-7- بارندگی 167
4-7- هماهنگ سازي مسكن با اقليم 168
4-7-1- جدول بيوكليماتيك ساختماني 168
4-7-2- جدول بيوكليماتيك انساني شهرمشهد 169
4-7-3- جهت بهينه استقرار ساختمان 172
4-8- وضعیت اقتصادی شهر مشهد 172
4-9- وضعيت اقتصادي شهر مشهد در سال 1365 175
4-10- وضعيت فرهنگی 177
4-10-2- هویت فرهنگی شهرمشهد 181
4-11- جمعیت مشهد 183
4-12- شناسايي الگو هاي رفتاري گروه هاي جمعيتي ساكن و متحرك 185
گفتار دوم :
مکان یابی
4-13- مکان یابی و سایت آنالیز 189
4-13-1- معیارهای مکان یابی مجموعه هنری (خانه هنرمندان خراسان) 191
4-13-2- معیار های انتخاب سایت 191
14-3-2-1- آلترناتیوهای سایت 193
4-13-2-2- بررسی عوامل موثر در مکان یابی سایت 195
4-13-3- مطالعات سایت 196
4-13-3-1- دلایل انتخاب ابتدای خیابان پاسداران 196
4-13-4- مکان یابی سایت 199
4-13-4-1- اصول مكان يابي 199
4-13-4-2- توضيح زمين منطقه(سايت منتخب) 199
4-13-5- بررسي منطقه اي پروژه نسبت به شهر مشهد 200
4-13-5-2- وضعيت فيزيكي زمين سايت 201
4-13-5-3- بررسي همجواريهاي زمين پروژه 202
4-13-5-4- عناصر شاخس شهر در ارتباط با محدوده سایت 202
4-13-5-5- کاربری های اطراف سایت 204
4-13-5-6- دسترسی های اطراف سایت 205
4-13-5-7- کاربریهای شاخص اطراف سایت 206
4-13-5-8- مراکز هنری در نزدیکی سایت 210
گفتار سوم :
سایت آنالیز
4-14- سایت آنالیز 213
4-14-1- اقلیم 213
4-14-2- شریان و عناصر شاخص 214
4-14-3- دسترسی ها 214
4-14-4- صوت 215
4-14-5- نیروهای سایت 215
4-14-6- دانه بندی 216
4-14-7- هندسه بافت اطراف 217
4-14-8- قابلیت سنجی اراضی 218
بخش پنجم : مطالعات خانه هنرمندان
شناخت و ارتباط فضاها،برنامه فیزیکی،استاندارد ها
5-1- کتابخانه تخصصی هنر 219
5-2- سالن اجتماعات چند منظوره 221
5-3- نمایشگاه (گالری های هنر) 232
5-4- فضاهای جنبی 235
5-5- بانک اطلاع رسانی 236
5-6- مرکز ارتباطات هنری 239
5-7- بخش آموزشهای تخصصی 241
5-8- بخش پژوهش هنری 243
5-9- دیاگرام ارتباط فضاهای خانه هنرمندان 245
5-10- استاندارد ها 248
5-11- تجزیه وتحلیل ارتباط فضاها 274
5-11- برنامه فیزیکی 290

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

بخش ششم : مطالعات خانه هنرمندان
مبانی و طراحی معماری
6-1- مبانی نظری فلسفی 297
6-2- مبانی نظری عام 298
6-3- مبانی نظری خاص 299
6-4- کانسپت 300
6-5- منابع

دانلود رساله خانه هنرمندان

2-1- خانه هنرمندان
مطالعات معماری خانه هنرمندان مکان فرهنگی است برای فعالیت تخصصی در زمینه هنر . خانه هنرمندان فضایی جهت برآوردن نیازهای فرهنگی و هنری جامعه شهری است که می تواند نیاز هنرمندان و دیگر اقشار جامعه را برآورده سازد. در واقع خانه هنرمندان مجموعه ایی فرهنگی است که علاوه بر ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری به مسئله آموزش و ارتقا فرهنگ جامعه نیز توجه دارد.
2-1-1- اهداف خانه هنرمندان
با توجه به تعریف خانه هنرمندان و با توجه به فرایافته های بخشی مطالعات میتوان اهداف زیر را برای خانه هنرمندان در نظر گرفت :
اهداف پژوهشی
اهداف اطلاع رسانی تخصصی
اهداف آموزش های تخصصی

دانلود پروپوزال خانه هنرمندان

2-1-1-1- اهداف پژوهشی
1. توسعه و ترویج اندیشه هنری 2. برگزاری نشست های هنری بین هنرمندان 3. برپایی سمینار 4. برپایی جشنواره 5. برگزاری بزرگداشت و اهدا جوائز خاص هنری همچون کتاب سال ، دو سالانه ها و سمپیوزیم ها و… 6.ارتباط با مراکز فرهنگی در داخل و خارج از کشور 7. جمع آوری و نگهداری منابع خاص اطلاعاتی
2-1-1-2- اهداف آموزش های تخصصی
1. جذب هنرمندان و دانشجویان هنر 2. جذب اساتید و هنرمندان خبره 3. آموزش تجربیات هنرمندان پیشگام به عموم هنرمندان
2-1-1-3- اهداف اطلاع رسانی تخصصی
1. برگزاری نشست بین هنرمندان 2. گردهمایی اساتید هنر در قالب یک هسته فعال 3. ارتباط با مراکز و نهاد های فرهنگی و هنری فعال در داخل و خارج از کشور 4. همکاری با انجمن ها و کانون های صنفی مرتبط با رشته های هنر و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری جلسات آنها 5. ایجاد سایت اطلاع رسانی الکترونیکی 6. ایجاد شبکه های اطلاعاتی با دیگر مراکز فرهنگی
2-1-2- تاریخچه خانه هنرمندان
رساله معماری ضعف های موجود در مراکز هنری و تجاری شدن این فضاها و کاهش ارزش های فرهنگی در جوامع مختلف سبب شد در کشور های مختلف مراکز فرهنگی بزرگ با رویکرد هویت بخشی به فضاهای هنری – فرهنگی و جذب توریسم احداث شود مانند مرکز فرهنگی گتی سنتر در کالیفرنیا آمریکا ، مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس و … و همچنین در ایران نیز با حمایت شهرداری تهران در سال1378و تامین بودجه خانه هنرمندان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت‌های هنری و همچنین بسط و گسترش شعب و نمایندگی هایی در داخل و خارج کشور ایجاد گردید.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه

دانلود مطالعات خانه هنرمندان

2-1-3- اهداف فعالیت خانه هنرمندان در ایران
بنیان گذاران خانه هنرمندان بدین گونه تحلیل می کنند که : روشنفکران دوره قاجار ، سیویلیزاسیون را طریق به خدمت گرفتن سه عنصر جوامع مدنی یعنی مدرسه ، تئاتر دست یافتنی می پنداشتند اما این سه عنصر ضروری بدون وجود نیروی انسانی ، تاسیسات و بدوجه بی معنا و مفهومند . با این اوصاف جامعه مدنی نیازمند تشکیلات است و تشکیلات حامی هنرمندان ،میباید تقویت شود.بر اساس این پارادایم اهداف خانه هنرمندان مندرج در اساس نامه تشکیل خانه هنرمندان عبارتست از :
*تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی و ایجاد جاذبه و خلق آثار هنری برتر در عرصه های مختلف هنر
*ایجاد تعامل، تفاهم و همبستگی میان مؤسسات هنری در سطح ملی به منظور رشد، اعتلا، نوآوری و افزایش غنای فرهنگی و هنری کشور
*برقراری ارتباط مستمر با هنرمندان و جلب مشارکت فعالانه اعضا و هنرمندان کشور به منظور بررسی مسایل و یافتن راه کارهای مناسب در جهت حل مشکلات فعالتهای هنری
*تلاش به منظور برقراری ارتباط میان هنرمندان با مسئوولین هنری و اجرایی کشور
*کوشش در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش هنری مخاطبان
*ارایه نظرات، پیشنهادها و مشاوره های لازم به مراجع دولتی و خصوصی
*برقراری ارتباط با نهادها و مؤسسات فرهنگی هنری در سطح بین المللی به منظور تبادل تجارب و معرفی آثار و قابلیتهای هنری کشور به سایر فرهنگها و تمدنها
*حمایت فرهنگی،مادی و معنوی از مؤسسات مختلف هنری کشور و هنرمندان تحت پوشش

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا 100 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی خانه هنرمندان

2-1-4- فعالیت خانه هنرمندان در ایران
موضوع فعالیت خانه هنرمندان به شرح زیر است :
تشکیل و راه اندازی واحدها و کارگاههای فعال برای مؤسسات مختلف هنری و کوشش در ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب برای آنان
تلاش در جهت ایجاد فضای مناسب و امکانات لازم برای تعامل ، گفتگو ، تبادل آرا و تجربیات و روشهای فنی و ابداعی هنرمندان
برقراری همانگی و همکاری مطلوب «خانه هنرمندان ایران» با مسئوولین دولتی در جهت اعتلای هنر در کشور و نیز نیل به اهداف خانه هنرمندان
مشارکت و همکاری با مراکز مختلف عمومی و خصوصی در برپایی جشنواره ها ، مراسم و اجرای برنامه ها و فعالیتهای هنری وارایه خدمات اجرایی
تلاش در جهت ارایه معیارهایی برای استاندارد کردن جشنواره ها ، نمایشگاهها و دیگر فعالیتهای هنری و همچنین ارزیابی و امتیازگذاری آنها
تدوین و اجرای برنامه های پیشرفته و عالی آموزش برای هنرمندان در چهارچوب دوره های کوتاه مدت آزاد هنری

ضوابط و استاندارد های طراحی خانه هنرمندان

تأسیس شعب و نمایندگی به منظور بسط و گسترش فعالیتهای خانه هنرمندان و فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت همه جانبه هنرمندان و قبول نمایندگی مؤسسات مشابه
برگزاری جلسات و مراسم گوناگون همچون جشنواره ها ، نمایشگاهها ، مجامع علمی ، سخنرانیها ، بزرگداشت و تکریم از مفاخر و خادمین به هنر ، مسابقات هنری ، برنامه های نمایشی ، موسیقی و مانند آن برای اعضا و کلیه هنرمندان مؤسسات مختلف هنری در سطوح ملی و بین المللی با اخذ مجوز لازم
شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هنری و انجام حمایتهای خاص تشویق و ترغیب علمی از آنان و نیز از هنرمندان نوآور
ایجاد امکانات لازم برای انجام پژوهش در زمینه های مختلف هنری
تهیه ، گردآوری ، نگارش و ترجمه (غیر رسمی) کتاب ، جزوه و مقاله در زمینه های هنر و انتشار آنها و همچنین تهیه و چاپ و نشر گاهنامه و مجله در ارتباط با مسایل هنری با اخذ مجوزهای لازم
انجام امور تبلیغاتی فرهنگی و هنری متناسب با اهداف و فعالیتهای خانه هنرمندان
ایجاد زمینه های مناسب و انجام اقدامات لازم برای جلب مشارکت و کمکهای بلاعوض مالی و تجهیزاتی و هدایای اشخاص حقیقی اعم از خصوصی ، عمومی و دولتی یا وابسته به دولت
تلاش در جهت افزایش تواناییهای مالی و اقتصادی خانه هنرمندان به طریق مقتضی و قانونی و با توجه به غیرانتفاعی بودن خانه ی هنرمندان
ایجاد خزانه اطلاعات در زمینه های مختلف هنری و کوشش در جهت راه اندازی و گسترش شبکه ها و روشهای فنی پیشرفته در امر اطلاع رسانی و ارتباطات هنری و تسهیل شرایط بهره گیری عموم علاقمندان از آنها
برقراری ارتباط و تبادل نظر و آثار با دیگر مؤسسات و نهادهای فرهنگی و هنری مشابه در سطح ملی و بین المللی

ریز فضا های خانه هنرمندان

حمایت معنوی ، مادی و قانونی از حقوق فرهنگی هنری مؤسسات مختلف هنری و هنرمندان عضو با استناد به مقرارت کشور
آشنا نمودن هنرمندان با حقوق خود (از جمله حقوق تألیفی) از طریق ایجاد واحد حقوقی درخانه هنرمندان و ارایه مشاوره ها و طرق قانونی در حل و فصل مسایل حقوقی آنها
کوشش در فراهم آوردن امکانات و تسهیلات رفاهی برای مؤسسات هنری عضو خانه هنرمندان و اعضای تحت پوشش آنها و در حد مقدور ، عموم هنرمندان کشور در زمینه های تأمین اجتماعی ، تأسیس صندوقهای قرص الحسنه ، تعاونیهای خاص (چون مسکن و مصرف) و دیگر امکانات مقدور با رعایت مقرارت مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید