مطالعات پردیس هنری 170 صفحه

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه

مطالعات پردیس هنری همه ما تا کنون با بناهای متعددی از قبیل مکان های هنری،آموزشی، فرهنگی، تفریحی، تجاری، اداری، مسکونی، درمانی و … سر و کار داشته ایم. در این پروژه سعی بر آن است که به طراحی جامع و کاربردی یک بنا به منظور آموزش و نمایش هنرهای مختلف بپردازیم.
موضوع طراحی این پروژه پردیس هنری می باشد که مجموعه ایی کامل به منظور ارائه خدمات هنری نمایشی و هنری آموزشی درنظر گرفته شده است.
طرح مورد نظر سعی دارد فضایی برای گذران اوقات فراغت برای اقشار و سنین مختلف با شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت به منظور اعتلای هنر و فرهنگ این مرز و بوم، و همچنین تعمق در آداب معاشرت و تقویت روحیه اجتماعی ایجاد کند. هدف طرح نیز تولید آثار فاخر هنری، کشف استعدادهای برتر هنری و فرهنگی، ایجاد زمینه ایی برای ارائه و نمایش این آثار و رشد و تعالی علمی و پژوهشی هنرمندان می باشد.
قبل از شروع طراحی هر اثر معماری، علاوه بر مطالعات اولیه طرح مانند:تحلیل و بررسی سایت از جنبه های مختلف دسترسی، اقلیمی و… باید شناخت کافی و اطلاعات لازم از موضوع طرح کسب کنیم.نوع کاربری، فعالیت هایی که در آن انجام می شود و ارتباطات فضایی خاصی که بین بخش ها لازم است، باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.یک طرح زمانی موفق است که علاوه بر رعایت یک سری ضوابط، شرایط روحی وروانی و فیزیکی استفاده کنندگان را نیز مدنظر داشته باشد و بتواند نیاز های عملکردی، فضایی و روانی استفاده کنندگان را برطرف نماید.
در این طرح از روش تحقیق نمونه موردی استفاده شده که شامل بررسی نمونه های داخلی و خارجی می باشد و همچنین روشهای گرد آوری اطلاعات مورد استفاده : بررسی کتابخانه ای و اسنادی که شامل بررسی منابع و ماخذ موجود و بررسی نظرات صاحب نظران و کاربران در رابطه با نمونه های ساخته شده در داخل وخارج می باشد. مشاهده میدانی (observation) که شامل مشاهده عینی فرهنگسرای نیاوران و حوزه هنری و بررسی مجموعه های فرهنگی هنری موجود از لحاظ روش ساخت، ارتباط فضاها ، مصالح بکار رفته در اقلیم مورد نظر ، بررسی سایت و عملکرد مجموعه به عنوان یک کل می باشد.
توجه به نیاز های استفاده کنندگانو شرایط روحی-روانی آنان بسیار مهم است و معمار چون خالق فضاهای مورد نیاز انسان است باید به نیاز ها، شرایط، اهداف و خواسته های استفاده کنندگان توجه کند و با توجه به این نیازها طراحی خود را لحاظ کند.
محور اصلی بحث این پایان نامه احداث پردیس هنری است لذا در این بحث از ایجاد فضایی مطلوب که از نظر فرم و عملکرد در تعامل کامل با فرهتگ و هنر ایرانی باشد، سخن به میان می آید.

دانلود رساله معماری پردیس هنری

1-1- بیان مسأله
ایرانیان از دیر باز به هنر و فرهنگ توجه ویژه ای داشته اند، نقش ویژه ای که مجموعه های هنری فرهنگی در ماندگاری و ارتقاء هنر و فرهنگ این سرزمین داشته اند غیر قابل انکار است. ضرورت طرح، ایجاد فضایی برای گذران اوقات فراغت برای اقشار و سنین مختلف با شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت به منظور اعتلای هنر و فرهنگ این مرز و بوم، و همچنین تعمق در آداب معاشرت و تقویت روحیه اجتماعی می باشد. هدف طرح نیز تولید آثار فاخر هنری، کشف استعدادهای برتر هنری و فرهنگی، ایجاد زمینه ایی برای ارائه و نمایش این آثار و رشد و تعالی علمی و پژوهشی هنرمندان می باشد.
موضوع طراحی این پروژه پردیس هنری می باشد که مجموعه ایی کامل به منظور ارائه خدمات هنری نمایشی و هنری آموزشی درنظر گرفته شده است.
ایده اصلی این پروژه رعایت موارد زیل در هنگام طراحی است:
• انتخاب المان های طراحی بر اساس موضوع طراحی و موقعیت سایت مورد نظر.
• رعایت اصول مربوط به تراکم جمعیت منطقه ای که سایت مورد نظر در آن قرار گرفته است.
• رعایت اصول طراحی فضاها با توجه به نوع کاربری فضا و با عنایت به بخش های مختلف بنا و ارتباط میان آنها.
• انعطاف در طراحی با توجه به ایده هایی که بر اساس بازدید از سایت و بررسی های میدانی موضوع بدست آمده است.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه فرهنگ کودک

طرح نهایی پایان نامه پردیس هنری

2-1-روش تحقيق
روش تحقیق استفاده شده در پروژه حاضر روش نمونه موردی و روشهای گرد آوری اطلاعات بکار رفته شده در طرح مورد نظر روش بررسی کتابخانه ای و اسنادی و همچنین روش مشاهده میدانی می باشد.
• نمونه موردی:
در این روش از نمونه های:
داخلی: بررسی فرهنگسرای نیاوران – حوزه هنری.
خارجی: مرکز هنری آمریکایی مکزیکیMACC (تگزاس)
استفاده شده است.
• روشهای گرد آوری اطلاعات:
1- بررسی کتابخانه ای و اسنادی
بررسی منابع و ماخذ موجود و بررسی نظرات صاحب نظران و کاربران در رابطه با نمونه های ساخته شده در داخل و خارج، بررسی نقشه ها، تصاویر، عکس های هوایی، ارتباط مجموعه با سایت مورد نظر، نیاز کاربران و بررسی و تحلیل میزان مطابقت عملکرد با فرم مجموعه ساخته شده و در نهایت تحلیل نقاط مثبت و منفی با توجه به مطالعات انجام گرفته است.
در این روش از کتابها، سایتها و نقشه های موجود بهره گرفته شده است.
2- مشاهده میدانی obsevation))
مشاهده عینی فرهنگسرای نیاوران و حوزه هنری و بررسی مجموعه های فرهنگی هنری موجود از لحاظ روش ساخت، ارتباط فضاها ، مصالح بکار رفته در اقلیم مورد نظر ، بررسی سایت، عملکرد مجموعه به عنوان یک کل و نهایتا بررسی و تحلیل نقاط مثبت و منفی همراه با استدلال و نظر سنجی از کاربران در رده های سنی مختلف و کارکنان مجموعه.

نمونه موردی مطالعات پردیس هنری

3-1- ساختار پایان نامه
پایان نامه حاضر متناسب با موضوعات بیان شده، در نه فصل تنطیم شده است. در فصل اول تاریخچه کلی مراکز فر هنگی هنری مورد بررسی قرار گرقته است که با توجه به اهمیت هنر در تمام تمدن ها و به یادگار گذاشتن آن برای ادوار بعد،مراکزی را برای انجام دادن این گونه فعالیت ها و به جای گذاشتن این گوهر یعنی هنر را بنا کردند.در فصل دوم به بیان مبانی نظری موضوع و رابطه نزدیکفرهنگ و هنر هر کشور با شناخت و حفظ هویت ملی آن کشور و همچنین فرهنگ بعنوان میراث تاریخی بشر و هنر بعنوان مهمترین بخش فرهنگ پرداخته شده است. فصل سوم به کالبد فیزیکی مجموعه های هنری از گذشته تا کنون در برخی از جوامع بشری نگاهی می اندازد و فصل چهارم تجارب دیگران را در غالب بررسی فرهنگسرای نیاوران به عنوان نمونه داخلی و مرکز به عنوان نمونه خارجی مورد بررسی قرار می دهد و بعنوان نتیجه این بررسی ها گفته شده ، ما در دوران پیشرفت به سر می بریم و نمی توانیم به روش کورکورانه سبک ها و مفهوم های معماری گذشتگان خود را تکرار کنیم، اما باید از تجارب، مقیاس های مطرح در کار، حساسیت های محیطی و زندگی اجتماعی آنها بهره بگیریم. در فصل پنجم مبانی و مطالعات طرح از طریق اهداف علمی و کاربردی و سرانه ها، برنامه فیزیکی و ارتباطات فضایی بیان شده است. فصل ششم به شناخت محیط طرح، موقعیت، خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیل سایت اختصاص یافته است. فصل هفتم فرآیند طراحی را شامل ایده پردازی، که مهمترین نقش را در بحث های معماری ایفا کرده وهمواره ماهیتی جهانی ولی سلیقه محلی است، نحوه شکل گیری طرح که حضور و جریان فرهنگ رامانند روحی در کالبد همه فعالیت های گوناگونشهری و انسانیمی داند، و همچنین انطباق مبانی نظری طرح در فرآیند شکل گیری طرح مورد بررسی قرار میدهد. فصل هشتم به ساختار فنی طرح شامل نوع سازه و پوشش سقف، مصالح و تاسیسات اختصاص یافته است. فصل نهم نیز شامل طراحی و نقشه ها می شود.
در آخر جا دارد به این نکته تاکید کنم که بی تردید هیچ اثر پژوهشی خالی از کاستی و نادرستی نیست، که اگر چنین بود راه تکامل و تحقیق در دانش مسدود می شد. و من در کمال تواضع، هرگز ادعا نمی کنم اثری را که ارائه کرده ام خالی از هر گونه کاستی و به دور از هر گونه نادرستی است.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

برنامه فیزیکی مطالعات پردیس هنری

فصل دوم :
تاریخچه مجموعه های هنری

تاریخچه
از آنجا که در تمام ادوار زندگی بشری و در تمام تمدن ها فرهنگ و هنر را به عنوان اصلی ترین یادگار برای ادوار بعد می دانستند از این رو بود که مراکزی را برای انجام دادن این گونه فعالیت ها و به جای گذاشتن این گوهر یعنی هنر را بنا کردند تا همیشه در یادها باقی بماند. 1
مجموعه فرهنگی و هنری ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی و هنری فعالیت دارند. در این مجموعه ها معمولاً شرایطی برای آموزش هنرهای گوناگون مانند موسیقی، نقاشی، نگارگری، کوزه‌گری، بازیگریو همچنینآموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و جزاینها فراهم می‌گردد. برخی از مجموعه ها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند.
هنگام گفتگو درباره ی فضاهای فرهنگی و هنری اغلب حضور در چنین فضاهایی برای پرکردن اوقات فراغت را پدیده ای نسبتاً مدرن می پندارند و آن را محصول تحولات صنعتی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم وبه تبع آن کاهش ساعات کار می دانند. اما درطول تاریخ، حضور در چنینفضاهاییبخشیازفعالیتهای آگاهانه انسان در جوامع بشری ازجشن ها و نمایش ها گرفته تا فستیوالها، مراسم مذهبی وآیینی،کنسرتها،اپرا، سینما، و… بوده است. این فضاها عبارتند از تأتر ها که در تمدن یونان بسیاری از آنها را می توان یافت، یا کتابخانه ها که در تمام دوران در غرب اما بعد از تمدن ایرانیان می توان آنها را یافت، همچنین سینما که در قرن اخیر در تمدن فرهنگی جهان دیده می شود و یا موزه ها که که محل بالیدن به تمدن فرهنگی خود و تمدن بشری است.حتی این مراکز فرهنگی هنری آنقدر در زندگی بشر رخنه کرد که به مراکز دینی هم به چشم یک مجموعه فرهنگی نظاره می کنند.2
عوامل اصلی شکل گرفتن فرهنگ ایران را می‌توان در امپراتوری پارسیان (هخامنشیان)، دوران شاهنشاهی ساسانیان، سلطه اعراب، حملات مغول و دوران صفوی جستجو کرد. برای شناخت فرهنگ ایران باید به کشورهای مستقلی که در پیرامون ایران هستند نیز نگریست. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان و همچنین کردهایعراق و ترکیه و پاکستان همگی کم یا زیاد گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. حتی سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است.در مجموع می‌توان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر از مرزهای سیاسی ایران است به اختصار چنین برشمرد:

ضوابط و استاندارد های طراحی پردیس هنری

• زبان پارسی و دیگر زبان‌های ایرانی
• اعیاد ملی از جمله نوروز و شب یلدا و تقویم هجری شمسی
• دین اسلام و به ویژه مذهب تشیع
• دین‌ها و آیین‌های زرتشتی، مهرپرستی
• هنر ایرانی (ادبیات و شعر پارسی، معماری ایرانی و غذای ایرانی)
• فرهنگ های محلی اقوام ایرانی
تاریخچه فضاهای فرهنگی در ایران از ابتدای شکل گیری ایران قابل رویت است. بطوری که ما این فرهنگ غنی را در جای جای این سرزمین می توانیم ببینیم. فرهنگ در ایران بگونه ای بوده که امروزه در مرکز فرهنگ جهان نوشته ای را نوشته اند که مختص به کوروش کبیر است و آن را سرلوحه کار خود برای ارتقای فرهنگ انسانی دانسته اند.3

مطالب مشابه :   مطالعات آمفی تئاتر | دانلود رساله طراحی آمفی تئاتر

ریز فضا های مطالعات پردیس هنری

در ایران تا امروز بیشتر مجموعه های فرهنگی و هنری در غالب فرهنگسرا در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده‌اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری، احداث یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند.
اگر بخواهیم به طور کلی به موضوع مراکز فرهنگی در ایران نگرشی داشته باشیم، شاید بتوان نخستین مساجد،حسینیه ها ومیدان ها را به عنوان فرهنگسرا وفرهنگستان های اولیه نامید. مراکزمحله وفضاهای مذهبی خود به عنوان مکانی درجهت رشد وتوسعه ی مذهب وفرهنگ، نقش موثرتری داشته اند.

مطالعات پردیس هنری 170 صفحه
قیمت : 13000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات پردیس هنری
مطالعات پردیس هنری

فهرست مطالب مطالعات پردیس هنری

فصل اول مطالعات پردیس هنری: مقدمه 1

1- 1- بیان مسأله 2
1- 2 – روش تحقيق 2
1- 3- ساختار پایان نامه 3

فصل دوم مطالعات پردیس هنری : تاریخچه مجموعه های فرهنگی و هنری 5

منابع و مراجع فصل دوم 8

فصل سوم مطالعات پردیس هنری : مبانی نظری 9

منابع و مراجع فصل سوم 15

فصل چهارم مطالعات پردیس هنری : نگاهی به کالبد فیزیکی مجموعه های هنری از گذشته تا کنون 16

1- 4- مجموعه هنری در یونان و روم 17
2- 4- مجموعه هنری در اروپا 17
3- 4- مجموعه هنری در فرانسه 18
4- 4- مجموعه هنری در اتحاد شوروی 19
5- 4- مجموعه هنری در ژاپن 20
6- 4- مجموعه هنری در ایران 20
منابع و مراجع فصل چهارم 22

فصل پنجم مطالعات پردیس هنری : نگاهی به تجارب دیگران 23

1- 5- مقدمه 24
2- 5- بررسی نمونه داخلی ( فرهنگسرای نیاوران ) 24
3- 5- بررسی نمونه خارجی ( مرکز هنری آمریکایی- مکزیکی MACC) 36
4- 5- نتیجه گیری 42
منابع و مراجع فصل پنجم 43

فصل ششم مطالعات پردیس هنری : مبانی و مطالعات طرح 44

1- 6- بیان اجمالی موضوع 45
2- 6- اهداف کاربردی 46
3- 6- اهداف علمی 47
4- 6- سرانه ها، برنامه فیزیکی، ارتباطات فضایی 48
منابع و مراجع فصل ششم 76

فصل هفتم مطالعات پردیس هنری : شناخت محیط طرح 77

1- 7- خصوصیات جغرافیایی 78
2- 7- موقعیت و تقسیمات کشوری 79
3- 7- خصوصیات اقلیمی، آب و هوا، انواع باد 80
4- 7- شهر از نظر زمین شناسی 82
5- 7- بررسی حد آسایش در اقلیم 83
6- 7- توزیع تراکم نسبی جمعیت 83
7- 7- آموزش و سواد 84
8- 7- خصوصیات اجتماعی 85
9- 7- موقعیت شهر در تقسیم بندی های اقلیمی در ایران 86
10- 7- راهکارهایی در طراحی اقلیمی 91
11- 7- اولویت بندی در اهداف عمده طراحی افلیمی 103
12- 7- ویژگی معماری مناطق گرم و خشک 104
13- 7- انتقال حرارت در ساختمان 108
14- 7- عملکرد تهویه در ساختمان 112
15- 7- تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک 117
16- 7- موقعیت اجتماعی و فرهنگی 118
17- 7- خصوصیات اقتصادی 123
18- 7- تحلیل سایت 128
19- 7- دلایل انتخاب سایت 131
20- 7- شیب و توپوگرافی زمین 132
21- 7- پوشش گیاهی 133
22- 7- دید و منظر 134
23- 7- دسترسی به سایت 136
منابع و مراجع فصل هفتم 139

فصل هشتم مطالعات پردیس هنری : فرآیند طراحی 140

1- 8- ایده پردازی 141
2- 8- نحوه شکل گیزی طرح 143
3- 8- انطباق مبانی نظری طرح در فرآیند شکل گیری طرح 145
منابع و مراجع فصل هشتم 146

فصل نهم مطالعات پردیس هنری : ساختارهای فنی 147

1- 9- سازه و پوشش سقف 148
2- 9- مصالح 154
3- 9-تاسیسات 157
منابع و مراجع فصل نهم 158

منابع و مراجع 163

2

دیدگاهتان را بنویسید