مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه

دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری مطالعات طراحی دانشکده معماری ,برنامه فیزیکی دانشکده معماری ,ریز فضاهای دانشکده معماری ,رساله دانشکده معماری ,ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری ,نمونه موردی خارجی دانشکده معماری ,نمونه مشابه ایرانی دانشکده معماری ,دانلود رایگان رساله دانشکده معماری ,دانلود رایگان مطالعات دانشکده معماری ,مطالعات طراحی دانشکده معماری ,دانلود رساله معماری دانشکده معماری ,طرح نهایی پایان نامه دانشکده معماری

مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه
قیمت : 15000 تومان

دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری بدون شک یکی از راههای غلبه بر این بحران هویت از میان مراکز علمی و دانشگاهی و آکادمیک می گذرد.یکی از بازتابهای بحران هویت در زمینه فعالیتهای هنری ، عرصه معماری و ساخت و ساز است.ساخت و ساز معمارانه در کشور ما در حال گذر از دوران سخت بحران هویت است و بر صاحب نظران است که تمامی توان خویش را جهت تسریع گذر از این دوران و ورود به دوران خودیابی شکوفایی فرهنگی بکار گیرند.در چنین شرایطی آموزش رشته معماری ، دقت نظر و توجه بیشتری می طلبد. آینده معماری این سرزمین در گرو تولد معمارانی است که با پرورش ذهن خلاق خویش و با اتکاء به اصول و آرمان های فرهنگی و اعتقادی مردم و اتصال با میراث غنی معماری این مرز و بوم راه روشن آینده را ترسیم کنند.

دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری

دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری

دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری طراحی دانشکده معماری به قصد برآورده کردن چنین هدفی انجام می شود به این معنی که به واسطه خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی ، بتوان سهمی هرچند اندک در پرورش ذهن خلاق دانشجویان که درواقع هدف اصلی آموزش معماری و هنر نیز هست ، داشت.البته برآورده شدن همه ابعاد هدف نیازمند تغییرات در ارکان دیگر آموزش معماری و هنر یعنی محتوی ، روشها ، معلم ، متعلم و معیارهای ارزیابی نیز است که بر عهده مسئولان نظام آموزشی کشور است ، اما در این پروژه و در چارچوب سیاستهای وزارت علوم می توان فقط از عنصر محیط آموزش برای پرورش ذهن خلاق دانشجویان در جهت غلبه بر بحران هویت استفاده کرد.

دانلود رساله معماری دانشکده معماری پس از بیان ضرورت انجام پروژه در توصیف روند مطالعات ابتدا باید گفت که مبنای طراحی روند مطالعاتی پروژه بر اساس بوده که مفاهیم و کانسپتها و مبانی نظری هر طرح از شناخت ماهیت مسئله طراحی ناشی شده و سپس با اتکاء به ساختار ذهنی طراح نسبت به معماری و با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر طرح و تحلیل مصادیق ، در غالب یک ایده یا راه حل تصویری ظهور می کند ، بر اساس این مبنا مطالعات نظری پروژه از شناخت ماهیت مسئله طراحی آغاز شد.به این ترتیب که شناخت مسئله طراحی یعنی دانشکده معماری ، نیازمند شناخت ماهیت معماری و هنر و آموزش آن از ابعاد گوناگون و شناخت فضا از منظر روان شناسی تربیتی و محیطی در جهت آموزش است.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه

حاصل این شناخت ، مفاهیم و مبانی نظری طرح دانشکده را پدید می آورند.این مفاهیم برای آنکه شکل کالبدی و فرمی به خود بگیرند باید به مفاهیم حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و بستر پروژه ، خصوصیات برنامه ای و عملکردی دانشکده و تحلیل مصادیق ، پیوند بخورند. در نهایت بر اساس مبانی نظری طرح و با استفاده از کانسپتهای طراحی و با راهنمایی استاد راهنما و مشاور ، اسکیس ها و اتوود های اولیه شروع و تا رسیدن به طرح نهایی دانشکده ، ادامه خواهند داشت.

امید است که این مطالعات نظری و به تبع آن طرح دانشکده معماری مقبول صاحب نظران افتد و بتواند سهمی هر چند اندک در ارتقاء کیفیت آموزش معماری و هنر که یکی از مهمترین مسائل آموزش معماری و هنر هست ، از طریق خلق محیطی پویا و خلاق و دارای بار آموزشی بر دارد.

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه

پيشگفتار 1
فصل اول : طرح مسأله
1-1: طرح مسأله 4
1-2: فرضيات 4
1-3: اهداف پژوهش 5
1-4: فرآيند پژوهش 5
1-5: ماهيت و مقياس پروژه 7
1-6: تشریح موقعیت فضایی- مکانی 7

فصل دوم: مطالعات زمينه اي دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری
2-1ماهیت هنر و معماری 10
2-1-1: تعریف هنر 10
2-1-2: تعریف معماری 11
2-2 درباره آموزش هنر و معماری 13
2-2-1نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران 13
2-2-2: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری 15
2-2-3 عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو 20
2-2-4 انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه 23
2-2-5 نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای 25
2-2-6 هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت 26
2-3 نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی 27
2-3-1روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح 27
2-3-2 ماهیت روانشناسی محیطی 27
2-3-3 ادراک محیطی 27
2-3-4 نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع 27
2-3-5 پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان 30
2-4 آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن 31

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه

فصل سوم : بررسی نمونه ها دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری
3 معرفی و تحلیل مصادیق 34
3-1انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن 34
3-1-1سازمان یابی کاملاً متمرکز 34
3-1-2سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز 35
3-1-3سازمان یابی کاملاً پراکنده 35
3-1-4سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد 35
3-1-5 سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی 35
3-1-6 سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد 35
3 بررسی نمونه های داخلی و خارجی 36
3-2دانشگاه آکسفورد 36
3-3دانشگاه هاروارد 36
3-4دانشگاه کلمبیا و شیکاگو 37
3-5مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
3-6دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا 46
3-7دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی 48
3-8دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو 51
3-9مدرسه معماری بریتانی در فرانسه 55
3-10مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا 57
3-11تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران 59
3-12 تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی 62
3-13بررسی دانشکده معماری علم و صنعت 64

فصل چهارم : مباني نظري معماري دانلود رساله معماری دانشکده معماری
4-1تحقيقي در فضا: كوبيسم 68
4-2 تار و پود پرسپكتيو از هم مي گسلد 68
4-3 فضا – زمان 69
4-4 وسايل هنرمندان براي بيان مقاصد خويش 70
4-5 سطوح 71
4-6 شيوه هاي هنري نزديك به معماري 72
4-7 گوئرنيكا- شاهكار پيكاسو- و ارتباط با تصور فضايي جديد 77
4-8 لارلزئين – پيكاسو – و ارتباط با تصور فضايي جديد 77
4-9 استفاده از تصور فضايي جديد در معماري 77
4-10تركيب احجام در فضا به شيوه تازه 78
4-11 گرويپوس و تصورات فضايي او 79
4-12 رابطه بين لوكوربوزيه، نقاشي مدرن و معماري مدرن 81
4-13 ميس ونده رو و تصورات فضايي او – وحدت شكل – 84
4-14 نتيجه گيري 88
4-15 مبانی نظری طرح 92

فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معيارهاي طراحي فضا دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری
5-1 برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی 96
5-2معیارهای فضایابی و استانداردها 112
5-3 فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی 113
5-4 برنامه فیزیکی دانشکده 122
5-5 معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده 126
5-6 معرفی دروس رشته معماری 127

فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری
بخش اول : شناخت 130
1.1.معرفی استان تهران و شهرستان کرج 130
2.1.موقعیت جغرافیایی 130
3.1.وجه تسمیه کرج 131
4.1 پیشینه تاریخی 132
5.1.مراحل گسترش تاریخی شهرستان 132
6.1.ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی 133
7.1. آموزش 135
8.1. شبکه آموزشی 135
9.1.دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج 137
10.1. سواد 138
11.1. موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج 139
12.1. نقش بازرگانی وخدمات شهری 140
13.1. نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج 140

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 100 صفحه

بخش دوم :مطالعات کالبدی 141
1.2.شهرکرج :کلیات 141
2.2.بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر 141
3.2.بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر 142
4.2.نتیجه گیری 143
بخش سوم : مطالعات اقلیمی 143
1.3.بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن 143
2.3.بررسی و شناخت اقلیم کرج 144
3.3.درجه حرارت 145
4.3.دما 147
5.3.روزهای یخبندان 148
6.3.رطوبت 148
7.3.جهت وزش بادهای غالب 149
8.3.بادها 150
9.3.میزان بارندگی 152
10.3.تعیین مواقع گرم و سرد سال 153
11.3.بررسی تابش آفتاب 154
12.3.تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان 155
3-13 سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره 156
14.3.نتایج مطالعات اقلیمی 159
15.3.نتیجه گیری 160

بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت 162 دانلود مطالعات معماری دانشکده معماری
1.4 معرفی سایت و علت انتخاب سايت 162
2.4 موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: 163
3.4 موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی 164
4.4 وسعت و محدوه زمین: 165
5.4 بررسی دسترسی های سواره وپیاده: 166
6.4 وضع موجودوکاربری ها 167
7.4 همجواري هاي سايت 168
8.4دیدومنظر 169

فصل هفتم : الگوي طراحي و اجزاء مجموعه
7-1 عملكرد خدماتي 173
رفاهي ـ خدماتي : 173
ـ نمازخانه 173
ـ فروشگاه ، پست ، بانك 173
– نگهباني و اتاق كنترل 174
– سالن ورزشی 174
– سلف سرويس 174
ـ سلف اساتيد و كاركنان 174
ـ سلف دانشجويان 174
ـ محل پخت غذا 174
ـ ورودي و فضاي طبقات 175
– تاسيسات 175
ـ دفتر فني ، آتش نشاني ، مخابرات 175
7-2 عملكردهاي آموزشي و خدمات وابسته به آموزش 175
آموزشي : 175
دانشکده هنر 175
ـ كلاس هاي نظري 175
ـ سالن امتحانات 175
ـ آتليه هاي معماري 176
ـ آتليه هاي مجسمه سازي 176
ـ آتليه هاي نقاشي 176
– کارگاه 176
– كتابخانه 176
– سایت کامپیوتر 176
– سرویس بهداشتی 176
– آرشیو 176
– آمفي تئاتر و نمايشگاه 176
7-3 مراكز اداري و كامپيوتر : 177
ـ اتاق اعضاء هيات علمي 177
ـ اتاق رياست و معاونين 177
ـ آموزش 177
ـ اتاق هاي اداري 177
– سرویس بهداشتی 177

فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ 178
پيوست
نقشه ها و ارايه طرح 182

دیدگاهتان را بنویسید