خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات کتابخانه / مطالعات کتابخانه تخصصی معماری 130 صفحه

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری 130 صفحه

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری | دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری دانلود رساله معماری کتابخانه تخصصی معماری ریز فضا و برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی معماری نقشه و پلان فرهنگسرا دانلود رایگان رساله معماری پروژه کتابخانه تخصصی معماری دانلود پایان نامه معماری کتابخانه تخصصی معماری ضوابط و استاندارد کتابخانه تخصصی معماری

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری
تعداد صفحات : 130 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات کتابخانه تخصصی معماری | دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری
مطالعات کتابخانه تخصصی معماری | دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری

فهرست مطالب مطالعات کتابخانه تخصصی معماری | دانلود رساله کتابخانه تخصصی معماری

فصل اول کتابخانه تخصصی معماری: كليات 13
1-1-مقدمه 14
1-2-تبيين موضوع 14
1-3-ارائه دلايل انتخاب موضوع 15
1-4-معرفي سايت 15
1-4-1-موقعيت سايت در شهر ساري 16
1-5-روش جمع آوري اطلاعات 16
1-6-معرفي روش و فرآيند طراحي 17
1-7- نتيجه گيري 17
فصل دوم کتابخانه تخصصی معماری: مباني نظري طراحي 18
2-1-مقدمه 18
2-2- تئوري هاي مرتبط با موضوع 21
2-2-1-آمار مربوط به نشر كتاب در جهان 21
2-2-2-سرانة مطالعه در ايران 21
2-2-4-دلايل كتاب نخواني 21
2-2-5- كافي نتينه كردن 22
2-2-5-شناخت جامعه كتابخانه 22
2-2-6-انواع كتابخانه ها 22
2-2-6-1-كتابخانه ملي 23
2-2-6-2-كتابخانه دانشگاهي 24
2-2-6-3-كتابخانه تخصصـي 26
2-2-6-4-كتابخانه پژوهشي 27
2-2-6-5-كتابخانه عمومي 27
2-2-6-6-كتابخانه شخصي ( خصوصي ) 29
2-2-6-7- كتابخانه آموزشگاهي 29
2-2-6-8-آرشـــيو 30
2-3-معرفي و تحليل مصداق ها و نمونه هاي داخلي و خارجي 31
2-4-احكام و معيارهاي نظري طراحي 45
2-5-نتيجه گيري 47
مراجع و ماخذها 47
فصل سوم کتابخانه تخصصی معماری: بستر طراحي 48
3-1- مقدمه 49
3-2-سيماي جمعيتي مازندران 49
3-2-1-سيماي كلي 49
3-3- معماري بومي مازندران 50
3-3-1- شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران 51
3-3-3- مفاهيم سنتي معماري منطقه 51
3-3-3-1- خانه 51
3-3-3-2- ايوان و تالار 52
3-3-3-3- بام 52
3-4- اقليم 53
3-4-1- سيماي اقليمي مازندران 53
3-6-9- مطالعات اقليمي شهرستان بابل 54
3-6-9-1- درجه حرارت 54
3-6-9-2- رطوبت 55
3-6-9-3- يخبندان 56
3-6-11- پوشش گياهي منطقه بابل 56
3-6-12- خاك هاي منطقه ساري 57
3-7- نحوه تاثير عوامل اقليمي درتعيين جهت يك ساختمان 57
3-7-1- تابش آفتاب و حرارت 58
3-7-3- تاثير سايه بانها 58
3-7-5- اثرات باد و نسيم در خانه سازي 59
3-7-7- عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان 59
3-7-8- موقعيت پنجره و تاثير ان در وضعيت تهويه طبيعي 60
3-8- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب 60
3-8-1- اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر 60
3-8-3- تابش 62
3-8-4- بارندگي و رطوبت 63
3-9- معماري منطقه در رابطه با اقليم 64
33-11-معرفي سايت طراحي با نقشه ها و تصاويري از داخل و بيرون سايت 66
3-11-1-معرفي محدوده سايت 66
3-11-2-بررسي ديد از بيرون به داخل سايت 66
3-12-احكام حاصل از قوانين شهري ،اقليم ،همجواري ها و… 69
3-13-نتيجه گيري 69
مراجع و ماخذها 71
فصل چهارم کتابخانه تخصصی معماری: برنامه ريزي فيزيكي 73
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز 73
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و… و محاسبة سرانه ها 73
مقدمه 74
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز 74
4-1-1- محاسبة ظرفيت پذيرش مجموعه 74
4-1-2- تعيين استانداردهاي كلان پروژه با داشتن ظرفيت استفاده كنندگان 74
4-1-2-1- تعداد جلدهاي كتاب 75
4-1-2-2- طول قفسه كتاب 75
4-1-2-3- مساحت كف براي قسمت قفسه ها 75
4-1-2-4- مساحت كف براي قسمت مطالعه 75
4-1-2-5- فضاي كار كاركنان 76
4-1-2-6- فضاهاي جانبي 76
4-1-2-7- مساحت كلي مجموعه 76
4-1-2-8- فضاي كاربران اينترنت 76
4-1-2-9- سالن اجتماعات 76
4-1-2-10- كتاب فروشي 77
4-1-2-11- نمايشگاه موقت 77
4-2- بررسي مفاهيم كلي مربوط به پروژه 77
4-2-1- دسترسي به ساختمان 77
4-2-2- اختلاف سطح و شيب ورودي 78
4-2-3-تعداد طبقات 79
4-2-4- سطوح 79
4-2-5-تزئينات 80
4-2-6-حفاظت 81
4-2-7- تاسيسات مكانيكي 81
4-2-7-1- دستگاه هاي بالابرنده 81
4-2-8- وسايل ديداري و شنيداري 82
4-2-8-1- ماشين چاپ 82
4-2-8-2- دستگاه فتوكپي 82
4-2-8-3- ماشين اوزاليد 82
4-2-8-4- دستگاه طبع و نشر روميزي 82
4-2-8-5- دستگاه پست تصويري با پست الكترونيكي 82
4-2-8-6- ميكروفرم 82
4-2-8-7- ميكروفيلم 82
4-2-8-8- ميكروفيش 83
4-2-8-9- ميكرواپاك 83
4-2-8-10- اسلايد 83
4-2-8-11- فيلم 83
4-2-12- .نوارهاي ويدئوئي 83
4-2-13- تأسيسات تلفن 83
4-2-9-عوامل مؤثر در سيستم تاسيسات ( تهويه ، نور و … ) 83
4-2-9-1-گرما 83
4-2-9-2- هوا 83
4-2-9-3-رطوبت 83
4-2-9-4-گرد و غبار 84
4-2-9-5- صدا 84
4-2-9-6- .نور طبيعي 85
4-2-9-7- .نور مصنوعي 86
4-3- بررسي سناريوي عملكردي و ويژگي هاي فضاها (استخراج ليست فضاهاي مورد نياز ) 88
4-3-1- توضيح كلي دربارة كتابخانه هاي نوين 88
4-3-2 سالن ورودي 90
4-3-3- سالن مطالعه 90
4-3-2-1-سالن مطالعه با قفسه هاي در دسترس 91
4-3-3-سالن اينترنت 94
4-3-4-سالن اجتماعات 95
4-3-5-اتاق هاي ديداري و شنيداري 96
4-3-6-اداري 98
4-3-6-1- بخش مديريت 99
4-3-6-2- بخش تعميرات و انبار كتاب 99
4-3-8-نمايشگاه و فروشگاه 99
4-3-9-باغ و تراس براي مطالعه در هواي آزاد 100
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و… و محاسبة سرانه ها 100
4-4-1- ابعاد و اندازه قفسه كتاب 100
4-3-2- مطالعه كنندگان (استانداردهاي مبلمان فضاي مطالعاتي ) 110
4-4-2- كاركنان ( استانداردهاي قسمت اداري ) 112
4-4-3- استانداردهاي سالن اجتماعات 116
4-4-5- استانداردها براي كار با كامپيوتر 119
44-4-7-آسانسور 121
4-4-8- پاركينگ 123
4-5-محاسبة مساحت فضاهاي خرد و كلان با استفاده از سرانه ها و ظرفيت ها 124
4-6-نتيجه گيري 128
مراجع و ماخذها 128
فصل پنجم کتابخانه تخصصی معماری: فرايند طراحي 129
مقدمه 130
5-1- تحليل سايت 130
5-1-1-دسترسي به سايت 131
5-1-1-1- دسترسي پياده 131
5-1-1-2- سواره ( به پاركينگ ) 131
5-1-2-بررسي همسايگي سايت 131
5-1-3- ديدهاي مطلوب سايت 131
5-1-4-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت 132
5-1-5- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت 132
5-3-ايده هاي اوليه 132
5-3-1-ايده هاي اوليه طرح 133
5-3-2-تبديل ذهنيت به عينيت 134
منابع 135

مطالب مشابه :   رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه (فایل WORD)

دانلود رساله مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

1-1-مقدمه
مطالعات معماری در اين فصل ابتدا به بررسي موضوع طراحي ، دلايل انتخاب موضوع و سپس روش جمع آوري اطلاعات و فرآيند طراحي به طور كلي اشاره مي شود . مباحث مرتبط با اين روش ها و فرايند طراحي بطور جزيي تر در فصول بعدي تحليل مي شود .

دانلود پروپوزال مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

1-2-تبيين موضوع
رساله معماری آمار مربوط به تيراژ كتاب و متوسط كتابخواني هر ايراني، نشان دهندة كم توجهي به كتاب است كه زنجيره اي از مشكلات اجتماعي را بوجود مي آورد. به عنوان مثال در پي نبودن ميل و اشتياق به مطالعه كتاب ، تعداد كمي از مردم اقدام به خريد كتاب مي كنند . نبودن خريدار و كتابهاي روي قفسه ، ناشران را به تيراژ بيشتر كتاب تشويق نمي كند- تيراژ پايين و نبودن سود كافي ، نويسنده را سرد و بي انگيزه مي كند كه اين خود منجر به خلق كتابي مي شود كه در خور ستايش در بازار جهاني نيست .دور ماندن نويسندگان از صحنة بين المللي ، انگيزة لازم به خلق آثار قوي به نويسنده نمي دهد تمام اين ناكامي ها منجر به نبودن ميل و اشتياق به مطالعه مي شود و…

مطالب مشابه :   دانلود مطالعات و رساله باغ کتاب 120 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

كم توجهي جامعه به مسايل فرهنگي يكي از دلايل چرخه ناكامي هايي است كه در بالا ذكر شد . مطمئنا” اگرحركت ها و مراكز فرهنگي در سطح شهرها و گشور پررنگ تر شود شكوفايي كه نياز است آغاز مي شود .
كتاب به عنوان پايه اي ترين گزينه در چرخه اي كه در بالا آمده، مورد توجه است و وجود مركزي كه حول محور مطالعه و كتاب بچرخد ،تلنگري خواهد بود به اين غفلت ما .
این مجموعه متشکل از قسمت های مختلف با عملکردهایی است که برای جوابگویی به نیازهای دانشجویان معماری شهر بابل طرح ریزی شده و امید است در بهبودسطح علمی این دانشجویان کمکی کرده باشد .

دانلود مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

1-3-ارائه دلايل انتخاب موضوع

اهم موارد اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع به شرح زیر است :
دانش وسیله پیشرفت جامعه که عموماً از طریق مطالعه حاصل میگردد .
ایجاد فضای کار را برای مطالعه ، نیاز به بستر سازی مناسب در جامعه دارد .
فضای مطالعاتی در جامعه علمی امروز به خصوص در شهر بابل به وضوح مشاهده می گردد .

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

ریز فضا های مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

ایجاد چنین مجموعه ای در شهر بابل که ضمن تامین فضای مطالعاتی تخصصی در جوار مجموعه فرهنگی جوان بتواند جوابگوی نیازهای مراجعان باشد .
­ یاداوری اهمیت کتاب به عنوان نیروی محرکه ذهنی جامعه و نقشی که در فرهنگ سازی دارد .
­ ایجاد زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی کتب و سایر نشریات .

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات کتابخانه تخصصی معماری

­ با توجه به کمبود و شاید نبود اطلاعات تخصصی حول محور معماری در بابل انتخاب موضوع کتابخانه تخصصی معماری ایجاد مجموعه کاملی بدین منظور پیشنهاد می گردد .
کتابخانه تخصصی معماری مجموعه ای است که ضمن بهره مندی از تکنولوژی جدید و دیجیتالی ، ایجاد محیطی مفرح و سالم و به دور از یکنواختی کسالت آور کتابخانه های سنتی را در نظر دارد .

دیدگاهتان را بنویسید