مطالعات کامل بیمارستان 230 صفحه

مطالعات کامل بیمارستان : در حالی که بیمارستانها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی میشدند امروزه میتوان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرحهای سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر میشود و علاقه به اتاقهای یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای
خصوصی) بیشتر شده است.

مطالعات کامل بیمارستان | دانلود مطالعات کامل بیمارستان | برنامه فیزیکی بیمارستان | مطالعات تطبیقی بیمارستان | رساله معماری بیمارستان | ضوابط و استاندارد طراحی بیمارستان | دانلود رایگان مطالعات کامل بیمارستان

مطالعات کامل بیمارستان

دانلود مطالعات کامل بیمارستان : یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم میشود. قسمتهای اقامتی و احتمالا بخشهای آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

مطالعات کامل بیمارستان

دانلود مطالعات کامل بیمارستان

برنامه فیزیکی مطالعات کامل بیمارستان : بیمارستانها را میشود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50تخت)، کوچک (تا150 تخت)استاندارد(تا600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را میتوان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.

مطالب مشابه :   دانلود رساله معماری بیمارستان 140 صفحه

رساله معماری کامل بیمارستان

نمونه موردی مطالعات کامل بیمارستان : بیمارستانهای دانشگاهی با بیشترین ظرفیت خدماتی را میتوان برابر با دانشکدههای پزشکی و بیمارستانهای عمومی بزرگ دانست. آنها امکانات تشخیص و درمانی گستردهای دارند و به طور اصولی پژوهش و آموزش را به پیش میبرند.سالنهای سخنرانی و اتاقهای تشریح بایستی طوری گنجانده شوند که فعالیت بیمارستان توسط ناظرین مختل نشوند. بخشها باید بزرگ باشند تا هم ملاقات کنندگان و هم ناظران را در خود جای دهند. امکانات و نیازهای ویژه بیمارستانهای پزشکی

فهرست مطالب مطالعات کامل بیمارستان

مطالعات بیمارستان 230 صفحه
قیمت : 13000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

مقدمه : 1
پيش گفتار: 2

بخش اول: 3
شکل هاي ساختمان : 5
1-1 سايت 8
1-1-1- توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ) 8
سير تحول كاربري خدمات درماني 8
سير تحول استخوانبندي شهر تهران 9
موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن : 10
ارتفاع و شيب تهران : 10
توسعه ي شهر 11
2-1-1 زلزله: 12
بررسي احتمالي رويداد گسلش زمين لرزه اي : 12
حريم گسل زمين لرزه اي : 13
گسل شمال تهران : 13
3-1-1 اقليم 18
جاگيري ساختمان: 19
جاگيري ساختمان و طرح سايت : 20
پوشش گياهي – بادشکن : 21
پوشش گياهي – سايه درختان : 23
جاگيري ساختمان و طرح سايت : 23
فرم ساختمان : 24
فرم باز يا بسته ؟ 25
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي باز : 26
توصيه هاي عمومي : 26
ترکيب معماري : 28
ارتباط ساختمان با زمين : 30
چيدمان عملکردي فضاهاي داخلي (مناطق حرارتي) : 30
آفتابگيري و کنترل تابش : 31
آفتاب و سايه : 32
اندود و پوشش : 35
شيشه : 36
طرح بازشوها : 36
جهت گيري جنوبي : 37
جهت گيري شمالي : 38
جهت گيري شرقي-غربي : 39
1-2 دسترسي ها 41
جانمايي سايت در بافت : 42
موقعيت: 42
مساحت: 43
2-1 بافت منطقه 44
3-1 استفاده از زمين در حال حاضر 44
4-1 ديد و منظر 44

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان کودکان

بخش دوم: برنامه ريزي فيزيکي 45
1-2 جاگيري ساختمان در سايت 45
برسی سایت: 45
جهت تابش خورشید: 46
جهت وزش باد: 46
دسترسی به سایت: 47
ورودی های سایت: 47
نمونه هاي شکل گيري بناي بيمارستان (شماي کلي پلان) . 49
معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان : 49

بخش سوم:برنامه ريزي فيزيکي 54
1-3- ورودي و لابي : 60
ورودي اصلي: 60
2-3 داروخانه: 61
3-3-فضاهاي مراقبتي : 63
4-3-عملکرد و ساختار : 63
5-3-طرح کلي اتاق ها : 63
6-3-گروه هاي پرستاري: 64
7-3-واحدهاي مرطوب (توالت و دستشويي): 65
8-3-کلينيک هاي روزانه(جراحي بيماران سرپايي): 66
9-3-سوانح و اورژانس (A&E): 69
10-3-تعيين حدود: 70
11-3-آزمايشگاه : 73
12-3-راديولوژي : 75
13-3-پاتولوژي-سردخانه محل جنازه ها : 75
14-3-آشپزخانه: 76
1-14-3-تدارک غذا: 76
15-3-رختشويي خانه: 77
16-3-بخش جراحي 77
1-16-3-عملکرد و طرح کلي: 77
2-16-3-فضاهاي اصلي عمل جراحي 78
3-16-3-امکانات قبل از عمل: 79
امکانات پس از عمل 80
17-3-بخش هاي بستري : 83
1-17-3-فضاهاي مراقبتي: 83
2-17-3-بخش هاي مراقبت: 83
3-17-3-فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي 85
4-17-3-زنان و زايمان 85
5-17-3-نوزادان و کودکان 87
18-3- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها 88
19-3- فضاهاي تدارکاتي : 89
20-3- استانداردها 92

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان - دانلود رساله بیمارستان

بخش چهارم: 143
بيمارستان شهداي گمنام : 146
برسی نمونه های خارجی: 147
بخش پنجم: مقدمات طراحي 176
دیاگرام ها 182
دیاگرام مسیر های ارتباطی پلان ها: 185
بخش ششم: مصالح ساختماني 188
پلان زير زمين 205
پلان طبقه همكف 207
پلان طبقه اول 209
پلان طبقه دوم 211
پلان طبقه سوم 213
پلان طبقه چهارم 215
نماي شرقي بيمارستان 217
نماي جنوبي بيمارستان 218
نماي شمالي بيمارستان 219
نماي غربي بيمارستان 220
برش ب- ب 221
برش آ – آ 222
بخش هشتم: عکس های ماکت 223
منابع : 230

دیدگاهتان را بنویسید