خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله باغ ، پارک ، فضای سبز / مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه

مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه

مطالعات پارک تفریحی : گذشت بي وقفه پس ثانيه ها نهايت اجتناب ناپذيرآدمي رارقم مي زندوبه رغم پيشرفتهاي شگرف دانش هنوز رؤياي ديرين سلطه براين بعد غريب فيزيكي جزء درعالم داستانهاي علمي تخيلي همچنان بعيدبه نظرمي رسد ازديدماوبراساس تجربيات روزمره زمان تنهادريك جهت حركت مي كند .

مطالعات پارک تفریحی

يابه عبارتي ديگربه يكسولختي داردولي به راستي زمان چيست؟آيازمان واقعيت دارد؟اين سوالات قرنهاتوجه عرفا،فلاسفه ودانشمندان رابه خودجلب كرده است.اقليدس مي گفت كه فضاهمگن وثابت است نيوتون فضارامطلق مي ديداماانيشتين دراوايل قرن اخيربامعرفي نظريه نسبيت جهان مكانيكي نيوتون راكه فضاوزمان مطلق بوددرهم شكست براساس اين نظريه فضاخاصيت ژله اي داردكه بسته به سرعت بيننده خودرابه اشكال مختلف نشان ميدهد.بابوجودآمدن اين تفكرهنرجديدي به وجودآمدكه اساس تصورفضايي آن به بيش ازسه بعدبودوباهندسه اقليدس تفاوت داشت.

مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه | دانلود رساله معماری پارک تفریحی | مطالعات معماری پارک تفریحی | نمونه موردی و برنامه فیزیکی پارک تفریحی | دانلود ضوابط استاندارد و طراحی پارک تفریحی | دانلود رایگان مطالعات و رساله رشته معماری

دانلود فایل کامل مطالعات پارک تفریحی

رساله معماری پارک تفریحی

هندسه جديدبه تدريج چنان پيش رفت وتوسعه يافت كه امروزه رياضيدانان باارقام وابعادي سروكاردارندكه فوق تصورانسان ازفضااست.باتغييراساس تصورفضايي درعلوم درعرصه هندسه تصورانسان ازفضاتغييريافت.هنرمندماننددانشمنددريافت كه تصورحجم وفضادرگذشته محدودويك جانبه بوده است معماري هنرساختن فضايي است كه درآن زندگي صورت مي گيرد.

دانلود فایل کامل مطالعات پارک تفریحی

رابطه انسان بامعماري پيچيده ترازنقاشي ومجسمه سازي است چون انسان فضاراازدرون تجربه مي كنديابه عبارت ديگردرمعماري اين بيننده است كه براي درك بهترفضاي معماري بايستي حركت كند وحركت نيزاحتياج به زمان داردبه اين ترتيب كه زمان اصلاحاًتبديل به بعدچهارم دراداراك فضامي شود پس يك ساختمان نه تنهاداراي بعدفضايي است بلكه داراي بعد زماني نيزهست فضابرخلاف حجم ثابت ومطلق نيست عامل اصلي تغييرفضاجايگاه انسان است تغييرجايگاه انسان دردرون حجم مي تواند شرايط مختلفي رابوجودآورددردرك معماري آنچه موردنظراست چيزي است ايستاوحداكثرفعاليت راازبيننده طلب مي كند .

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع اقامتي آبدرمانی 55 صفحه

مطالعات پایه معماری طراحی پارک تفریحی

بنابراين طرح خوب چهارچوب زماني پرازامكانات رابوجودمي آوردكه درآن وقايع ديده شده وازآنهابراي آماده كردن بيننده براي تجربه هاي بعدي استفاده مي شود وكل سكانس به صورت تجربه طراحي عملي تردرخواهدآمد.ازطرف ديگراحتياج به فضاي سبزوچشم اندازهاي وسيع نيازهايي هستند كه درشهرهابه شدت احساس مي شوند واما ازآنجاكه قيمت زمين توان ارائه وساخت چنين فضاهايي رادردل شهرهاگرفته وباعث مي شود اين نيازهاراازطريق توسعه فضاي سبز وتفريحي برون شهري پاسخ گوييم مجتمع فرهنگي ،تفريحي كه ايده طراحي آن زمان است .

فهرست مطالب مطالعات پارک تفریحی

مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فصل اول مطالعات پارک تفریحی
• ضرورت واهمیت انتخاب موضوع
• اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر
• سیاحت ورابطه آن با فرهنگ
• سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی
• اهمیت معنوی طبیعت

فصل دوم مطالعات پارک تفریحی
فرهنگ.
فرهنگ مردم……………………………
• روابط فرهنگي
• روابط اجتماعی
• فرهنگ و روابط اجتماعي
• فرهنگ و آموزش
• فرهنگ پويا ، فرهنگ ايستا
• تمدن
• فرهنگ و تمدن
• هنر و فرهنگ و تاثير آن بر زندگي
• هنر تجلي بخش فرهنگ
• برايند فرهنگ و هنر
• دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ
• نقش معماري در ايجاد فرهنگ و چگونگي تاثير و تاثر آنها بر يكديگر

فصل سوم مطالعات پارک تفریحی
• تفرجگاه و هنر باغسازي
• درباره چشم انداز
• چشم انداز ، هنر طراحي
• استعاره و طراحي چشم انداز
• مفهوم واژه پارك
• تفريح
• فعاليت هاي تفريحي
• تفرج
• اوقات فراغت
• تاريخچه و سبكهاي هنر باغسازي در جهان
• توسعه باغ سازي كهن
• بابل
• يونان
• امپراطوري روم
• باغ هاي رنسانس
• مفهوم پارك در قرن 18
• مفهوم پارك در قرن 19
• دوران انقلاب صنعتي ( نيمه اول قرن 19)
• دوره مدرن (0 اواخر قرن 19 )
• مفهوم پارك در قرن بيستم
• رد پاي فلاسفه
• تاريخچه و سبك پرديس سازي در ايران
• تحول تاريخي باغ در ايران
– باغ هايي تيموري
• باغ هاي صفوي يا شاه عباسي
• طرح باغ چهل ستنون
• باغ هاي قاجاریه
• هندسه باغ ايراني
• اجزا تشكيل دهنده باغ هاي ايران
• آب در باغ

مطالب مشابه :   مطالعات باغ گلها | دانلود رساله باغ گلها

• گياهان در باغ
• خصوصيت باغ ايراني
• قرار گيري در زمين شيب دار
• محصور بودن باغ ها
• تقسيم چهار بخشي باغ با خطوط مستقيم

فصل چهارم مطالعات پارک تفریحی

استان فارس

استان فارس

• ویژگی های تاریخی استان فارس
• ویژگیهای جغرافیا یی استان
• طوایف و تیره های ساکن در استان فارس
• ویژگی های جمعیتی استان فارس
• ویژگی های اقلیمی استان فارس

شهرستان شیراز

ویژگیهای جغرافیایی طبیعی
• حدود و وسعت
• موقعیت پستی هاو بلندیها
• رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز
• جهت قبله
تقسیمات کشوری
ویژگی های اقتصادی
• کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع آب
• منابع آب سطحی
• رودخانه خشک
• رودخانه راهدار
• رودخانه قره آغاج
• منابع آب زیر زمینی

ویژگی های تاریخی
• کلیات ( تاریخچه شهر شیراز )
• شیراز در آثار نوشتاری پیش از اسلام
• شیراز در آثار نوشتاری پس از اسلام
• شیراز از سده پنجم به بعد
• زبان و نژاد مردم شیراز
• مشاهیر علم و ادب و فلسفه
• تاریخ و سیر تحول شهر
• پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی
• دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر
• شیراز در دوران معاصر

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تجاری تفریحی 48 صفحه

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
• حجم و رشد جمعیت
فرهنگ و هنر و جهان گردی

• ویژگی های اقلیمی شیراز
• کلیات
• دمای هوا
• رطوبت نسبی
• میزان بارندگی
• باد
• چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد
• تاثیر باد در جهت گیری بناها
• نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها
• تابش خورشید
• جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه
• تحلیل شرایط اقلیمی
• منطقه آسایش
• تقویم نیاز به سایه و آفتاب
• تاثیر تابش آفتاب بر محیط
• تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج
• سایه بانهای طبیعی
• تامین آسایش فضای خارجی
• سایه و آفتاب در معبر
• نتیجه گیری
• کنترل افزایش دما بر اثر تابش
• نتیجه گیری
• سایه بان
• استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر
• تعیین سطوح آب لازم در معابر
• تعیین سطوح چمن لازم در معابر
• مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه و خاک
• نقش گیاهان در احساس شرجی
• نتیجه گیری
• باد درفضای آزاد
• نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی
• نتیجه گیری
• فضاهای باز ویخبندان
• نتایج نهایی
• آسایش در فضای باز
• سایه بان
• نتیجه گیری

-فصل پنجم مطالعات پارک تفریحی

• مطالعه و تعيين عناصر و بناهاي اصلي مجموعه
• عوامل مؤثر بر برنامه ريزي فيزيكي
• مراجعه كنندگان
• معرفي فضاها با استانداردهاي مبنا جهت رسيدن به سطوح مورد نظر
• اداري
• كتابخانه
• فضاهاي مورد نياز
• سالن تئاتر
• رستوران
• نمايشگاه
• تقسيم بندي فعاليت هاي مجموعه فرهنگي تفريحي
• خدماتي
• تفريحي

دیدگاهتان را بنویسید