خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات بیمارستان و مراکز درمانی / مطالعات معماری طراحی بیمارستان 140 صفحه

مطالعات معماری طراحی بیمارستان 140 صفحه

مطالعات معماری طراحی بیمارستان 140 صفحه | رساله طراحی بیمارستان | مطالعات طراحی بیمارستان | دانلود رایگان رساله و مطالعات طراحی بیمارستان | برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان | اصول طراحی بیمارستان | ضوابط و استاندارد طراحی بیمارستان

طراحی بیمارستان : بيمارستان مهمترين واحد ارائه دهنده خدمات درماني است و بنابر تعريفي كه وزارت بهداشت، اصول طراحی بیمارستان درمان و آموزش پزشكي ارائه مي دهد، بيمارست ان واحدي است كه حداقل داراي 15 تخت با تجهيزات و خدمات عمومي پزشكي لازم و حداقل دو بخش داخلي و جراحي هر دو با گروه پزشكان متخصص باشد.

دانلود مطالعات طراحی بیمارستان

مهمترين عملكردها و وظايف بيمارستان عبارتند از :
1. پذيرش و درمان سريع بيماران
2. مشاركت در بهداشت جامعه
3. انجام فعاليت هاي پژوهشي در رابطه با علوم پزشكي
4. آموزش علوم پزشكي

با توجه به اين كه بيمارستان در كدام جامعه، چه كشور، يا چه منطقه با چه نظامي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني واقع گرديده است مي تواند عملكرد متفاوت داشته باشد، طراحی بیمارستان طرح 4 از سوي ديگر نحوه توزيع امكانات و خدمات بيمارستاني مناطق پيشرفته جهان در مقايسه با مناطق در حال توسعه و كم رشد جهان بسيار متفاوت است.

دانلود مطالعات طراحی بیمارستان

استاندارد طراحی بیمارستان

-2-1-2 موقعيت فعلي بيمارستا نها

مسئله تركيب كردن اجزا متعدد و مختلف در يك واحد صحيح و تغييرناپذير كاري است بسيار دشوار و ليكن بدون راه حل نمي باشد. آن چه بيمارستان سازي ر ا از اين هم مشكل تر مي كند اين است كه يك بيمارستان هيچ وقت يك بناي مجزا و ايزوله نيست بلكه جزئي است از اجتماع خود و چون احتياجات به مرور زمان تغيير مي كند، رابطه بين بيمارستان و اجتماع كه به صورت پيچيده اي تظاهر مي كند عوض خواهد شد .

کتاب طراحی بیمارستان عملكرد يك بيمارستان تاب ع سيستم اقتصادي يك اجتماع است و هر قدر ارزش اجتماعي يك انسان به علت نبود امكانات محيطي كمتر باشد وظايف بيمارستان ضعيف تر و با بالا رفتن ارزش اجتماعي قوي تر باشد . در كشورهايي كه اين ارزش در سطح بالايي باشد تعداد تخت براي هر 1000 نفر بين 9 تا 12 تخت مي باشد و هر چه اين ارزش نقصان يابد از تعداد تخت ها كاسته مي شود.

-3-1-2 نحوه تاسيس و اداره بيمارستا نها بيمارستان موسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي، آموزشي و تحقيقي به منظور بهبودي بيماران سرپايي و بستري به وجود مي آيد و آسايش و ايمني بيماران و كاركنان خود را تأمين مي نمايد.

جدول برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان

شرايط تأسيس و بهر هبرداري
1.تأسيس هرگونه موسسه درماني به نام بيمارستان قبل از هرگونه اقدام منوط به كسب موافقت اصولي و پروانه تاسيس از وزارت متبوع مي باشد.

2. اجازه تأسيس به كساني داده مي شود كه علاوه بر واجد بودن شرايط مندرج در ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني آشاميدني، داراي سوء پيشينه نبوده و صلاحيت آنها بر طبق ضوابط تعيين و به تأييد كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي برسد.

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان کودکان

3. شروع به كار بهره برداري و ادامه فعاليت بيمارستان عمومي و تخصصي منوط به راه اندازي قسمت هاي مختلف بيمارستان و بخش فوريت هاي پزشكي و معرفي مسئولان فني بيمارستان براي كليه نوبت هاي كاري و مسئولين فني واحدهاي پيراپزشكي و معرفي كاركنان پزشكي و پيراپزشكي طبق ضوابط قانوني اعلام شده توسط وزارتخانه مربوطه و مقررات م ندرج در آيين نامه فوق الذكر خواهد بود.

جدول برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان

رساله معماری طراحی بیمارستان

شرايط ساختماني، تجهيزاتي و پرسنلي:

1.نقشه ساختماني و تاسيسات بيمارستان بايد طبق ضوابط خاص بيمارستاني و براساس اصول فني بوده و به تأييد تصويب وزارت متبوع برسد.
تبصره 1- تأييد نهايي وزارت متبوع مبني بر انطباق اجراي س اختمان با نقشه مصوب اوليه الزامي است.
تبصره 2- حداقل مساحت بناي قابل قبول به ازاي هر تخت بيمارستاني 50 متر مربع مي باشد.

-2 تجهيزات : هر بيمارستان با توجه به بخش هاي مربوط طبق ضوابط تعيين شده استانداردهای طراحی بیمارستان+pdf توسط وزارتخانه متبوع بايد به تمام لوازم و تجهيزات فني و اداري مورد نياز مجهز باشد . استانداردهاي مربوط به تجهيزات فني و اداري طبق دستورالعمل هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

-3 نيروي انساني و پرسنل فني واجد شرايط مورد نياز بايستي متناسب با نوع فعاليت بيمارستان بوده و طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارتخانه متبوع باشد.

رساله معماری طراحی بیمارستان

ریز فضاهای طراحی بیمارستان

مقررات عمومي:
-1 محل بيمارستان بايستي قابل دسترسي بوده و دور از هر نوع مراكز مزاحم و آلوده كننده باشد.

-2 مساحت زمين و كليه فضاهاي فيزيكي بيمارستان از قبيل اورژانس، درمانگاه سرپايي، بخش هاي بستري، اطاق هاي عمل، بخش هاي پاراكلينيكي و خدمات تشخيصي بايد براساس استانداردهاي وزارت متبوع باشد.

-3 آب مصرفي بيمارستان بايد به طريقي بهداشتي تأمين شود و داراي مخزن ذخيره آب به ميزان كافي باشد.

مبانی نظری طراحی بیمارستان

-4 بيمارستان بايد داراي شبكه جمع آوري فاضلاب طبق اصول فني و بهداشتي بوده و فاضلاب پس از تصفيه كامل و ضدعفوني پساب طبق ضوابط زيست محيطي دفع گردد.
تبصره – در شهرهايي كه داراي سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب هستند فاضلاب بيمارستان فرم های مناسب برای طراحی بیمارستان طراحی پلان بیمارستان بايد طبق ضوابط زيست محيطي به كانال فاضلاب شهر اتصال يابد.

-5 جمع آوري زباله : زباله هاي عفوني و غيرعفوني بيمارستان در مبدأ به طور جداگانه در زباله دان هاي سالم ، دردار، ضد رنگ، قابل شستشو، با حجم مناسب به تعداد كافي، مجهز به كيسه زباله محكم جمع آوري، روزانه به محل موقت نگهداري زباله بيمارستان حمل و به روش بهداشتي دفع گردد. شستشو و ضد عفوني زباله دانها به طور روزانه الزامي است.

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان - دانلود رساله بیمارستان

ضوابط طراحی طراحی بیمارستان

تبصره 1- بيمارستان ها موظفند زباله هاي عفوني را در كيسه ها و ظروف نگهداري موقت همرنگ (با رنگ مشخص) و متمايز از كيسه ها و ظروف نگهداري موقت بقيه زباله ها جمع آوري نمايند.

تبصره 2- محل نگهداري موقت زباله بايستي داراي اتاقك دردار و مسقف با شرايط بهداشتي زير باشد نکات مهم در طراحی بیمارستان : كف سالم و قابل شستشو داراي شي ب مناسب به طرف كف شوي، ديوارها تا سقف قابل شستشو، داراي شير آب گرم و سرد، تهويه مناسب و غيرقابل نفوذ به حشرات و موش بوده و كيسه هاي محتواي زباله داخل محفظه هاي مخصوص در اين محل نگهداري و روزانه دفع گردد.

تبصره 3- كليه اتاق ها، راهروها و قسمت هاي مختلف بيمارستان بايستي داراي زباله دان و تعداد كافي و با شرايط مندرج در بند 5 باشد.
تبصره 4- سر سوزن، تيغ هاي جراحي، ساير اشياء فلزي و غيرفلزي تيز استفاده شده و عفوني بايستي در ظرف هاي مخصوص جمع آوري و همراه با زباله هاي عفوني دفع گردد . انتقال و جمع آوري زباله هاي عفوني بايستي به روش هاي علمي مورد قبول وزارت متبوع انجام گيرد.

تبصره 5-كيسه هاي محتوي زباله اتاق ها و بخش ها توسط ظروف مخصوص دردار مناسب به محل جمع آوري موقت زباله حمل گردد.

نمونه موردی طراحی بیمارستان

-6 محل آشپزخانه بيمارستان ها و تأسيسات و تجهيزات آن ها و همچنين مراحل تهيه، نگه داري، طبخ، توزيع غذا، نظافت و شستشوي ظروف بايد براساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه باشد كه به بيمارستان ها ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- ضوابط بهداشتي آبدارخانه بخش ها نيز تابع ضوابط فوق خواهد بود.

تبصره 2- كاركنان آشپزخانه بيمارستان و توزيع كنندگان غذا بايد رعايت بهداشت فردي را بنمايند و عاري از بيماري هاي واگيردار بوده و كارت بهداشتي دريافت دارند ) (كارت بهداشتي هر 6 ماه يكبار بايستي تجديد شود.)
تبصره 3- محل فروش مواد غذايي داخل بيمارستان ها تابع مقررات ماده 13 قانون مواد خوردني،
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد.

ضوابط طراحی طراحی بیمارستان

پروژه و تحقیق معماری طراحی بیمارستان

-7 محل رختشويخانه بيمارستان و تأسيسات و تجهيزات آنها و مراحل جمع آوري، نگهداري، شستشو، خشك كني، توزيع البسه و ملحفه بايد مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه باشد.
تبصره 1 : البسه آغشته به مواد دفعي بايد جداگانه جمع آوري و به طرز بهداشتي ضدعفون ي و
شستشو شود.
تبصره 2- تغييرات بعدي در مقررات بهداشتي لازم الاجرا خواهد بود.

مطالعات معماری طراحی بیمارستان 140 صفحه
قیمت : 7000 تومان
این پروژه فاقد عکس می باشد.

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات طراحی بیمارستان

چکیده 1
مقدمه: 2

فصل اول طراحی بیمارستان : اقليم و طراحي
-1-1 بخش اول : خورشيد 4
-1-1-1 منشأ انرژي خورشيدي 4
-2-1-1 تشعشعات خورشيدي 5
-3-1-1 تشعشعات و جو زمين 7
-4-1-1 شدت تشعشعات بر يك سطح 8
-5-1-1 بازتاب، انتقال و جذب 11
-6-1-1 نمودارهاي خورشيدي 13
-1-6-1-1-1 نمودار خورشيدي استوان هاي 14
-2-6-1-1-1 نقاله خورشيدي 16
-7-1-1-1 جسم انساني 17
-1-7-1-1-1 بدن چگونه خود را خنك م يكند؟ 19
-2-7-1-1-1 تامين آسايش گرمايي 20

مطالب مشابه :   مطالعات کامل بیمارستان 230 صفحه

-2-1 بخش دوم : اقليم 25
-1-2-1 بررسي شرايط اقليمي مناطق مختلف ايران 25
نواحي مركزي (دشت هاي فلات: 31
خصوصيات كلي بافت شهري: 31
كليات فرم بنا در اين مناطق: 32
معماري اقليمي خان هها: 32
-2-2-1 موقعيت استان زنجان در كشور 33
-3-2-1 موقعيت سايت در شهر 33

فصل دوم طراحی بیمارستان :فرايند طراحي
-1-2 بخش اول: شناخت مسئله 37
-1-1-2 آشنايي با بيمارستان 37
-2-1-2 موقعيت فعلي بيمارستا نها 37
-3-1-2 نحوه تاسيس و اداره بيمارستا نها 38
-4-1-2 انواع بيمارستان 45
-5-1-2 ظرفيت بيمارستان ها در كشور 46
-6-1-2 معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان 48
-2-2 بخش دوم : چهارچوب مباني نظري 51
-1-2-2 فضاي معماري 51
-2-2-2 سياليت فضايي 51
-3-2-2 مباني رنگ 52
1-3-2-2 چشم انسان چگونه رنگ ها را م يبيند؟ 52
-2-3-2-2 رنگ هاي اوليه 53
-3-3-2-2 كمپوزيسيون (تنظيم رنگ ها و فضا) 54
-4-3-2-2 تضاد سطوح رن گها در يك فضا 57
-5-3-2-2 عوامل رنگ و اثرات رنگ 64
-6-3-2-2 تأثير رنگ در فضاهاي بيمارستان 67
-4-2-2 ادراك حسي و بصري 70
-1-4-2-1 عوامل رواني و اجتماعي 71
-2-4-2-2 روان شناسي محيط 74
-3-4-2-2 بهداشت محيط 75

فصل سوم طراحی بیمارستان :بررسي ساختار و ويژگي هاي طراحي
-2-3 بخش سوم: روند طراحي 76
-1-3-2 شروع طراحي 76
-2-3-2 طراحي پلان به حجم 77
-3-3-2 نتيجه گيري مطالعات و طراحي 77
-1-3 ايده ها 79
-1-1-3 بررسي اولين طرح 79
-2-1-3 بررسي دومين طرح 79
-2-3 بخش دوم : جمع بندي مرحله بررسي ايد هها 79
-3-3 ساختار طراحي بيمارستان 80
-1-3-3 معرفي سيستم سازه 80
-2-3-3 معرفي سيستم تاسيسات: 86
-3-3-3 سيستم تأمين آب: 87
-5-3-3 گازهاي طبي: 93
-6-3-3 سيستم تصفيه هوا 97
-7-3-3 سيستم تهويه مطبوع: 100
-8-3-3 سيستم آكوستيك: 106
-9-3-3 ايمني در برابرآتش و دود: 107
-10-3-3 ايمني در برابر زلزله: 108
-11-3-3 ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيكي داخل بخش. 108

فصل چهارم طراحی بیمارستان :استانداردها و ضوابط طراحي
-1-4 كليات و نظرهاي كلي 112
-2-4 طراحي بناي بيمارستان: 115
-3-4 شكل بنا: 118
-4-4 راهروها، درها، پل هها، آسانسورها 119
-5-4 فضاهاي مراقبتي، عملكرد و ساختار، طرح كلي اتا قها و ايستگاه پرستاري: 121
-6-4 فضاي مراقبت و تجهيز اتاق بيماران: 122

فصل پنجم طراحی بیمارستان نمونه هاي بيمارستاني

-1-5 بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد: 126
-2-5 بيمارستان امام خميني 131
-3-5 بيمارستان آموزشي 400 تختخوابي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 132
(Houston,Tenas) Denton A.Cooley -4-5 بيمارستان 135
(Su ffoik,Virginia) Louise obici -5-5 بيمارستان 136

نتيجه گيري: 138
فهرست منابع: 139

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید