خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع مسکونی / مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 120 صفحه

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 120 صفحه

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی 120 صفحه

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی دانلود رساله معماری طراحی مجتمع مسکونی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی دانلود رساله معماری طراحی مجتمع مسکونی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی ، ضوابط و استاندارد طراحی مجتمع مسکونی نقشه و پلان اتوکد مجتمع مسکونی پروژه پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 120 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 120 صفحه
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی 120 صفحه

فهرست مطالب مطالعات طراحی مجتمع مسکونی دانلود رساله معماری طراحی طراحی مجتمع مسکونی

فصل اول: معرفی پروژه 13
مقدمه 14
بیان مسئله 14
هدف 14
فصل دوم: مسکن 16
1- مسکن 17
1-1- مفهوم مسکن، سکونت و سکونتگاه 17
2-1- تعریف سازمان جهانی بهداشت از مسکن 17
3-1- اهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سوم 18
4-1- سر‌مایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران 20
5-1- مشکلات مسکن 22
2- کیفیت 24
1-2- انواع خانواده 24
2-2- روحیه جمعی در افراد 24
3-2- فرد گرایی و خانواده هسته‌ای بجای جمع‌گرایی 25
4-2- عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن 25
3- شاخص‌های اجتماعی 27
1-3- انواع شاخصهای اجتماعی مسکن 27
2-3- اهداف کلی اجتماعی مسکن 29
3-3- بررسی ابعاد کمی نیاز مسکن- شاخصهای کمی 30
4-3- بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن 30
5-3- رابطه همسایگی 34
فصل سوم: فضاهای عمومی و خصوصی 36
1- خانه‌های سنتی و معاصر 37
1-1- ویژگیهای سازمان فضایی خانه‌های تاریخی 37
2-1- ویژگیهای فضاهای سکونتی معاصر 40
3-1- الگوهای فضایی خانه‌های سنتی 43
4-1- سازمان فضایی خانه‌های معاصر 45
5-1- معیارهایی برای طراحی خانه معاصر 48
2- عرصه‌های عمومی و خصوصی 51
1-2- پیوستگی عرصه‌ها 51
2-2- عرصههای زندگی جمعی و خصوصی 51
3-2- پیوستگی عرصه‌های عمومی و خصوصی 53
4-2- نیازهای اساسی یک مجتمع مسکونی 54
3- عوامل کالبدی- محیطی 57
1-3- رابطه متقابل عوامل کالبدی- محیطی 57
دسته‌بندی عوامل کالبدی- محیطی 57
4- عرصه‌های فضاهای مسکونی 59
1-4- گروه‌بندی فضاهای مسکونی 59
2-4- مفاصل فضایی 60
3-4- پیوستگی عرصه‌ها در خانه 60
4-4- حوزه‌بندی خانه 61
5-4- قسمتهای تشکیل دهنده مسکن خانوار سنتی ایران 61
5- تناسب فضایی و عملکردی 68
1-5- بعد خانوار و زمان 68
2-5- حداکثر فضای مورد نیاز 69
3-5- تعیین ابعاد فضاهای مختلف 69
4-5- انطباق با شرایط مختلف 69
فصل چهارم: سلسله مراتب حریم 72
1- حریم و معماری مسکونی ایران 73
1-1- حریم 73
2-1- جایگاه حریم در میان نیازهای انسانی 75
3-1- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران 77
4-1- درون‌گرایی در معماری مسکونی ایران 78
5-1- حیاط به عنوان حریم خانه 81
2- دلائل وجود حریم 84
1-2- حریم و جانوران 85
2-2- حریم و اسلام 85
3-2- حریم و خردهفرهنگ‌ها 88
4-2- حریم و تجسس 88
5-2- حریم بصری 89
6-2- حریم شنیداری 90
7-2- حریم و امنیت 92
8-2- حریم و مالکیت 94
9-2- حریم و قلمرو 95
10-2- حریم و قوانین 99
11-2- حریم و اقلیم 100
3- حریم و اجتماع 102
1-3- حیا شکل بروز حریم در رفتار 102
2-3- حریم و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن 103
3-3- حریم و ارتقاء طبقاتی 105
4-3- آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟ 106
4- حریم خصوصی 107
1-4- حریم خصوصی و خانه 110
2-4- حریم خصوصی و رفتار انسان‌ها 111
3-4- حریم خصوصی و طراحی محیط 121
5- نمونه‌هایی از سابقه تاریخی سلسله مراتب حریم در کشورهای مختلف 123
1-5- حریم به عنوان مفصلی بین فضاها 126
2-5- تأثیر معماری بر رفتار انسان‌ها نسبت به حریم دیگران 127
3-5- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی 128
* توصیه‌هایی جهت طراحی 131
منابع

دیدگاهتان را بنویسید