مطالعات خانه موسیقی شهر 90 صفحه

مطالعات خانه موسیقی شهر

,مطالعات خانه موسیقی شهر ,برنامه فیزیکی خانه موسیقی شهر ,رساله خانه موسیقی شهر ,ریز فضاهای خانه موسیقی شهر ,ضوابط طراحی خانه موسیقی شهر ,نمونه موردی خانه موسیقی شهر ,استاندارد طراحی خانه موسیقی شهر ,دانلود رایگان رساله خانه موسیقی شهر ,دانلود رایگان مطالعات خانه موسیقی شهر

مقدمه: معماري بسيار توانمندتر و موثرتر از هر هنر ديگري با حيات انسان مرتبط بوده‌است. اگر فرهنگ را جلوه هاي حيات در يک جامعه بدانيم و عنصر تمدن ساز و نشانه اشتياق فراينده آدمي‌به بهبود ارتقا و باروري حيات تعريف کنيم مي توانيم ادعا کنيم که فرهنگ و معماري هميشه در تعامل با هم به سر برده اند. روح انسان هميشه تجربه هبوط ماندن زندگي کردن واستقرار رابيش ازهرعرصه ديگر درمعماري احساس کرده است وتاريخ معماري خود دليلي براين ادعاست که معماري فرخنده تر و پرشکوه تر ازهرساخته وآميخته بشري توانسته انگيزه تعالي و اوج به خواسته هاي هنري را در زندگي انسا ن تشديد و تشويق کند. گويي هيچ هنري چون معماري نميتواند در عين حاليکه انسان را در بر ميگيرد در انسان احساس و حالتي ايجاد تحولي در او پيدا کند و تاثيري بر او نهد.
معماري پروراندن ساختن و فراوردن انديشمندانه فضاست. و فرهنگ نيز عامل پروراندن آدمي عامل کشاندن انسانهاست به اصالت جمعيت و انسانيت.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه موسیقی 120 صفحه

مطالعات خانه موسیقی شهر

مطالعات خانه موسیقی شهر

موضوع تحقيق:
موضوع تحقيق سراي موسيقي شهر مي‌باشد که در حقيقت مکاني فرهنگي _ اجتماعي براي اجرا، آموزش و عرضه موسيقي جدي و اصيل ( و نه موسيقي تجاري ) است.

مطالعات خانه موسیقی شهر

ضرورت تحقيق:
دير زماني است که معماري و موسيقي اصيل، تخصصي و جدي، جاي خويش را به هنرهاي فانتزي و تجاري بخشيده اند، در اين ورطه از زمان نياز به يک تحول و دوباره نگري به اين عرصه هاي هنري به شدت احساس مي‌گردد تا بتوان نه تنها هنرهاي اصيل و ارزشمند گذشتگان را احياء نمود، بلکه فضايي براي رشد و پرورش استعدادهاي نهفته ايجاد کرد.
اولين قدم براي رسيدن به اين اهداف يجاد مکاني است با امکانات مناسب، تا زمينه ساز اين اهداف گردد، و اين وظيفه خطير بر عهده « معماري » مي‌باشد.

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه موسیقی شهر 90 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه موسیقی شهر 90 صفحه
قیمت : 8000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات خانه موسیقی شهر دانلود رساله معماری خانه موسیقی شهر

مقدمه
موضوع تحقيق
ضرورت تحقيق
روش تحقيق
اهداف
فصل اول مفاهيم واصول اوليه پروژه
شناخت موضوع فرهنگ
1-1-تعريف فرهنگ
1-2-ريشه واژة فرهنگ
1-3-كاربرد واژة فرهنگ
1-4-تعاريف مفهومي فرهنگ
1-4-1-تعاريف جنبه تشريحي
1-4-2-تعاريف جنبه تاريخي
1-5- فرهنگ، در زبان هاي اروپايي
1-6- فرهنگ در زبان عربي
1-7-1-تعريف هنر
1-7-2- هنر و تنوع در تعاريف آن
1-7-3-هنر و دين
پيدايش هنر
طبقه بندي هنرها
سلسله مراتب هنرها
ريشه هاي هنرهاي مختلف
تشکل هنرهاي مختلف
نتيجه گيري
موسيقي
تعاريف
تعريف موسيقي ( موسيقي هنر بيان احساسات بوسيله صداهاست )
موسيقي چيست ؟
نت چيست ؟
ارکان موسيقي
عوامل اجرايي موسيقي
الف) صداي انساني
ب) سازها
فرم هاي اجراي موسيقي
الف) موسيقي آوازي
ب) موسيقي سازي
ج) موسيقي الکترونيک
6-2-نتيجه گيري
ريشه هاي مو سيقي بين المللي و فضاي لازم براي آن
فصول مشترك معماري و موسيقي
1- اشتراكات و پيوندهاي موسيقي و معماري
2- آكوستيك و موسيقي
الف) صفات مثبت آكوستيكي
جمع بندي كلي از صفات مثبت آكوسيتكي (غيروابسته)
ب) صفات منفي آكوستيكي
3- معماري و موسيقي ايراني
1-3- تاريخ معماري ايران
1-1-3- شيوه‌هاي معماري ايران قبل از اسلام
2-1-3- سبك يا شيوه‌هاي معماري اسلامي‌در ايران
2-3- ريشه‌هاي موسيقي سنتي ايران و فضاي لازم براي اجراي آن
3-3- موسيقي ايران در طول تاريخ
1-3-3- موسيقي ايران در دوران باستان
2-3-3- موسيقي دوره اسلامي
3-3-3- تاريخچه مدارس موسيقي
تاريخچه اركستر سمفونيك ايران
فصل دوم مطالعات بستر طرح
بخش 1- شهر و ناحيه
1- مطالعات كالبدي
1-1-موقعيت جغرافيايي
2-1-وضعيت توپوگرافي
3-1- سابقه تاريخي وچگونگي پيدايش شهر مشهد
رطوبت
3-2- بارندگي
4-2- جهت وزش باد
جهت استقرار
3- مطالعات انساني
چشم انداز آينده جمعيت
فصل سوم مطالعات كالبدي
شناخت مخاطب
تجزيه وتحليل وآناليز سايت
بررسي سايت درمقياس بافت
الف ) دسترسيها
ب ) عملکردها
بررسي سايت در مقياس محله
الف ) هندسه وشکل زمين
ب ) ديد و منظر
ج ) حوزه بندي وروديها
نتيجه گيري
فصل چهارم مطالعات تطبيقي
1- شهر موسيقي فاز اولمدرسه عالي موسيقي و رقص پاريس
” نظرات آقاي کريستيان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسيقي و رقص”
2-1- نکات شاخص طرح
» سفر با موسيقي»- فاز دوم شهر موسيقي پاريس
1-1- نکات شاخص طرح
فصل پنجم طراحي وارائه الگوي پيشنهادي
برنامه فيزيكي مجموعه
منابع و موأخذ ‌

مطالب مشابه :   مطالعات استودیو – مرکز ضبط موسیقی 200 صفحه

 

دیدگاهتان را بنویسید