مطالعات خانه سالمندان 140 صفحه

مطالعات خانه سالمندان دانلود رساله معماری خانه سالمندان

دانلود مطالعات خانه سالمندان دانلود رساله معماری خانه سالمندان ریز فضا و برنامه فیزیکی ، ضوابط و استاندارد طراحی خانه سالمندان نقشه و پلان اتوکد پروژه پایان نامه خانه سالمندان

مطالعات خانه سالمندان 140 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات خانه سالمندان 140 صفحه
مطالعات خانه سالمندان 140 صفحه

فهرست مطالب مطالعات خانه سالمندان دانلود رساله معماری خانه سالمندان

چکيده. . 1
فصل اول : معرفي . 2
شناخت مسأله3
اهميت و ضرورت مسأله4
اهداف و انتظارات 5
روش انجام تحقيق 6
فصل دوم : مباني نظري 7
2-1. سالمند و سالمندي. .8
2-1-1. مقدمه.8
2-1-2. پيري.9
2-1-2-1. مفهوم پيري. 9
2-1-2-2. مراحل پيري 9
2-1-2-3. نشانه هاي پيري 1
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت. 12
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان 13
2-1-4-1. سالمندان در قرآن. 13
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات 13
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان. 14
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني 14
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران. 14
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده. 15
2-2. خانه هاي سالمندان. 16
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع. 16
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته 16
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز. 17
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها 18
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان 19
2-2-2-2. دخالت ها19
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان 19
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان 2
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده2
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان 2
2-2-3-1. دلايل خانوادگي. 2
2-2-3-2. دلايل اقتصادي. 21
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي 21
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان 22
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي 23
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان 23
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران. 24
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر گلستان.25
فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.44
4-1. نمونه هاي داخلي 45
4-1-1. آسايشگاه کهريزک 45
4-1-2. سراي سلامتي مشهد . 52
4-2. نمونه هاي خارجي. 54
4-2-1. Guild house. 54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough. 56
فصل پنجم : برنامه فيزيکي. 58
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه. 59
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.6
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي. 6
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها 6
5-2. استانداردها. 62
5-2-1. فضاي نگهداري . 62
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه62
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي79
5-2-2. فضاهاي اجتماعي.72
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي 72
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي.73
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي81
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي.82
5-2-3. فضاهاي رفاهي.85
5-2-3-1. تريا85
5-2-3-2. رستوران86
5-2-4. فضاهاي اداري87
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي 87
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري.88
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي 89
5-2-5. فضاهاي خدماتي. 9
5-2-5-1. رخشويخانه. 9
5-2-5-2. انبارها. 9
5-2-5-3. تأسيسات. 9
5-2-6. فضاهاي ارتباطي 9
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها ) 9
5-2-6-2. ارتباطات عمودي.91
5-2-7. فضاهاي باز.92
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي93
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني. 95
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي. 96
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي 96
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي 96
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي 96
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان 96
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان. 99
5-3-3. شرايط آسايش 11
5-3-4.کفپوش هاي مناسب. 11
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت.12
5-3-6. ايمني.13
5-3-7. مسيرها در فضاي باز 13
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز 13
5-3-9. امنيت در فضاي باز 14
5-4. جدول ريز فضاها14
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي ) 112
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي). 118
6-1. نتايج فصل اول و دوم119
6-2. نتايج فصل چهارم. 12
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد 12
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا 12
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي 122
6-3-1. ابعاد زمين. 122
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت 122
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت. 123
6-3-4. ديد و منظر 124
6-3-5. آلودگي صوتي 124
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت 125
6-4. ديدهاي اطراف سايت 126
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه 129
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه 129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه. 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی. 13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز. 132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ132
6-6. لکه گذاري .133
مراجع 135

مطالب مشابه :   مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه

مطالعات خانه سالمندان هدف از اين پروژه احداث مجتمع مسکوني براي سالمندان با اجاره اي مناسب و گاهي براي افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتي به سالمندان در مجموعه مي باشد. تفکر حاکم بر طراحي اين پروژه به هيچ عنوان بر اساس خصوصيات آسايشگاهي و سپارشي سالمندان به اين سراها نبوده و بيشتر به جنبه ي سراهاي اجتماعي و عملکرد مجموعه اي آن خاص سکونت ( با تکيه بر خصوصيات فردي مؤثر بر نحوه طراحي ) توجه شده و همانند مجموعه هاي مسکوني موجود در شهر به عنوان يک عنصر شهري عمل مي نمايد تنها با اين تفاوت که با انديشه به ديدگاهها و نيازهاي سالمندان فضاهاي مجموعه خاص آنان طراحي شده و خدمات مورد نياز آنان را در خود جاي داده است.اين مجموعه با تکيه بر عناصر و فعاليت هاي شهري جهت تکميل نيازهاي سالمندان در منطقه طراحي مي گردد.
با توجه به بررسي هاي انجام شده بر پايه مطالعات تحقيقي و اصول حاکم ، و همچنين بررسي هاي کالبدي و عملکردي و سرانه هاي قيد شده درفصول ، خدمات توان بخشي حدود 180 نفر در مقياس منطقه اي تعيين شده است.

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270 صفحه

فصل اول
معرفی

فصل اول : معرفی

1-1. شناخت مسأله
مطالعات خانه سالمندان بر اساس بر آوردهاي انجام شده،سالانه حدود5/2 درصد به طورمتوسط بر تعداد 65ساله و بيشتر افزوده مي شود. افزايش سريع تعداد سالمندان متضمن پيامدهاي متعددي است .اکثر اين سالخوردگان ازنظر اقتصادي افرادي غيرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعي تنها و منزوي، ازنظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن ،معلوليت ها و ناتواني هاي ناشي از آن هستند.
از عمده ترين آثار تغييرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و سياسي جوامع مختلف، تغيير در ساخت خانواده به عنوان مهم ترين و اصلي ترين رکن اجتماعات بشري است. خاتواده ها ازيک نظام خويشاوندي گسترده به يک خانواده ي هسته اي تبديل شده اند و يکي از مهم ترين کارکردهاي خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گرديده است. خانواده به دليل کوچک تر شدن ، افزايش تعداد طلاق ها و افزايش تعداد زنان شاغل ، اين وظيفه را در مواردي به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.
اگر چه ايده آل ان است که سالمندان در محيط گرم خانواده زندگي کنند اما از طرف ديگر،مطالعات انجام شده درباره ي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه هاي سالمندي در ايران نشانگرآانند که عواملي چون سطح سواد و طلاق،تجرد، اسيب پذيري خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي– برخوردار نبودن از مسکن ملکي و نياز به استفاده از تجهيزات ويژه تاثير گذار مي باشند.
به نظر مي رسد که باب پژوهش در چنين زمينه هاي مهمي ،هم چنان باز مانده است . نکته ي مهم لزوم توجه و مطالعه ي چگونگي ارتباط دگرگوني هاي جسمي ، روحي و عاطفي با هم و پي امدهاي تاثيرات تشديدي انها بر يکديگر در گروهاي متنوع سالمندان است.[1] شمار سالمندان هشيار و فعال در کشور رو به افزايش است.در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ريزي هاي اجتماعي ، بالاتر بودن سطح رفاه وبهداشت فردي و اجتماعي شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن ميانگين عمر افراد و ازدياد شمار سالمندان مي شود . آگاه تر ساختن افراد در سنين متوسط عمر،به ويژه مسُولان نگهداري از سالمندان و جوانان با تجربه ي کم تر ،از شرايط،حساسيت ها و ضربه پذيري سالمندان و ياري رساندن به آنان در درک عميق تر شرايط و موقعيت اين گروه سني مي تواند به ايجاد پيوندهاي عميق تر انسانيياري رساند و محيطي دلپذير تر براي زندگي در جوامع پر شتاب و پر هياهوي امروزي فراهم کند.
طراحي ، برنامه ريزي و مناسب سازي محيط، بايد نقش و مسـؤليت خود را در پهنه هاي عميق تر و گسترده تري ازآن چه مربوط به زندگي ، انسان ها و روابط پيچيده ي آن ها است، جستجو کند.[1]

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست - شیرخوار تا 12 ساله 115 صفحه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید