خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات بیمارستان و مراکز درمانی / دانلود رساله معماری بیمارستان 140 صفحه

دانلود رساله معماری بیمارستان 140 صفحه

رساله معماری بیمارستان : بيمارستاني است كه معمولاً داراي حداقل 100 تخت بستري و چهار تخصص داخلي، جراحي زنان و زايمان و كودكان مي باشد . موقعيت جغرافيايي و حجم اين بيمارستان ها بستگي به جمعيت تحت پوشش مستقيم آنها داشته و براي انجام پاره اي از معاينان و معالجات تخصصي به بيمارستان هاي منطقه اي نيازمند است. منباي محاسبات بار و تجهيزات مورد نياز اين گونه بيمارستان ها آمارگيري هايي محلي و شناسايي انواع و ميزان بيماردهي اجتماع تحت پوشش مستقيم آن است.

دانلود رساله معماری بیمارستان | طراحی معماری بیمارستان | رساله بیمارستان | برنامه فیزیکی بیمارستان | استاندارد طراحی بیمارستان | نمونه موردی بیمارستان | نمونه مشابه بیمارستان | مبانی نظری رساله معماری بیمارستان

رساله معماری بیمارستان

ب) بيمارستان منطقه اي : اين گونه بيمارستان ها داراي كاربرد در شعاع منطقه و در مركز آن قرار مي گيرد و به دليل نياز به تجمع تخصص هاي مختلف در آن داراي حداقل 400 تخت و تجهيزات تشخيص درماني به مراتب پيشرفته تر از بيمارستان هاي پايه بوده و مبناي محاسبه بار و تجهيزات مورد نياز آنها آمارگيري هاي منطقه اي و شناسايي انواع و ميزان بيماردهي اجتماعي تحت پوشش و بررسي امكانات درماني و تشخيصي در منطقه همجوار است.

دانلود رساله معماری بیمارستان

ج) بيمارستان تخصصي : چنان كه از نام آن مشخص است با تأكيد ب ر روي جدايي تخصص ها از يكديگر و ايجاد مراكز جداگانه اي براي تشخيص و درمان يك يا چند بيماري خاص شكل مي گيرد، ليكن در سال هاي اخير براساس نظريه پزشكان مبني بر لزوم همجواري تخصص هاي مختلف پزشكي در كنار يكديگر مبناي تأسيس چنين مراكزي مورد سوال و به عقيده بسياري مردود است.

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره 130 صفحه

دانلود رساله معماری بیمارستان

مطالعات معماری بیمارستان

د) بيمارستان هاي دانشگاهي (آموزشي ) : بيمارستان ممكن است آموزشي نيز باشد در صورتي كه بيمارستان براي تعلميات دانشگاهي در نظر گرفته شود بايد در نزديك دانشكده يا مراكز آموزشي 150مريض باشد و به علاوه داراي كلاس، سالن نمايش، – عالي قرار گيرد و داراي حداقل 200 آمفي و تئاتر و سالن سمينار، رختكن و دفاتر لازم براي دانشجويان و استادان باشد.

دانلود مطالعات معماری بیمارستان

اين بيمارستان ها بايد بايگاني طبي بسيار مجهزي را دارا باشند و همچنين لابراتورها و راديولوژي مخصوص و كتابخانه طبي مفصل نيز مورد نياز است تجمع اساتيد و به عبارت ديگر ن خبگان پزشكي هر منطقه در دانشگاه و علاوه بر آن ارزان يا مجاني بودن معالجات عوامل مهمي در جلب بيمار به اين گونه مراكز است و با وجود اساتيد فن و تجهيزات كامل تر بسياري از اعمال تشخيص درماني كه در ساير بيمارستان ها امكان پذير نيست در اين گونه مراكز انجام مي گيرد.

محاسبات بار بيمارستان هاي آموزشي بر مبناي تعداد دانشجو و برنامه آموزشي دانشكده پزشكي و دوره هاي پزشكي عمومي و تخصصي مي باشد.

فهرست مطالب دانلود رساله معماری بیمارستان

مطالعات بیمارستان 140ص
این پروژه فاقد عکس می باشد.
قیمت : 7000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

چکیده 1
مقدمه: 2

فصل اول رساله معماری بیمارستان : اقليم و طراحي
-1-1 بخش اول : خورشيد 4
-1-1-1 منشأ انرژي خورشيدي 4
-2-1-1 تشعشعات خورشيدي 5
-3-1-1 تشعشعات و جو زمين 7
-4-1-1 شدت تشعشعات بر يك سطح 8
-5-1-1 بازتاب، انتقال و جذب 11
-6-1-1 نمودارهاي خورشيدي 13
-1-6-1-1-1 نمودار خورشيدي استوان هاي 14
-2-6-1-1-1 نقاله خورشيدي 16
-7-1-1-1 جسم انساني 17
-1-7-1-1-1 بدن چگونه خود را خنك م يكند؟ 19
-2-7-1-1-1 تامين آسايش گرمايي 20

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان کودکان

-2-1 بخش دوم : اقليم 25
-1-2-1 بررسي شرايط اقليمي مناطق مختلف ايران 25
نواحي مركزي (دشت هاي فلات: 31
خصوصيات كلي بافت شهري: 31
كليات فرم بنا در اين مناطق: 32
معماري اقليمي خان هها: 32
-2-2-1 موقعيت استان زنجان در كشور 33
-3-2-1 موقعيت سايت در شهر 33

فصل دوم رساله معماری بیمارستان :فرايند طراحي
-1-2 بخش اول: شناخت مسئله 37
-1-1-2 آشنايي با بيمارستان 37
-2-1-2 موقعيت فعلي بيمارستا نها 37
-3-1-2 نحوه تاسيس و اداره بيمارستا نها 38
-4-1-2 انواع بيمارستان 45
-5-1-2 ظرفيت بيمارستان ها در كشور 46
-6-1-2 معيارهاي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان 48
-2-2 بخش دوم : چهارچوب مباني نظري 51
-1-2-2 فضاي معماري 51
-2-2-2 سياليت فضايي 51
-3-2-2 مباني رنگ 52
1-3-2-2 چشم انسان چگونه رنگ ها را م يبيند؟ 52
-2-3-2-2 رنگ هاي اوليه 53
-3-3-2-2 كمپوزيسيون (تنظيم رنگ ها و فضا) 54
-4-3-2-2 تضاد سطوح رن گها در يك فضا 57
-5-3-2-2 عوامل رنگ و اثرات رنگ 64
-6-3-2-2 تأثير رنگ در فضاهاي بيمارستان 67
-4-2-2 ادراك حسي و بصري 70
-1-4-2-1 عوامل رواني و اجتماعي 71
-2-4-2-2 روان شناسي محيط 74
-3-4-2-2 بهداشت محيط 75

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان - دانلود رساله بیمارستان

فصل سوم رساله معماری بیمارستان :بررسي ساختار و ويژگي هاي طراحي
-2-3 بخش سوم: روند طراحي 76
-1-3-2 شروع طراحي 76
-2-3-2 طراحي پلان به حجم 77
-3-3-2 نتيجه گيري مطالعات و طراحي 77
-1-3 ايده ها 79
-1-1-3 بررسي اولين طرح 79
-2-1-3 بررسي دومين طرح 79
-2-3 بخش دوم : جمع بندي مرحله بررسي ايد هها 79
-3-3 ساختار طراحي بيمارستان 80
-1-3-3 معرفي سيستم سازه 80
-2-3-3 معرفي سيستم تاسيسات: 86
-3-3-3 سيستم تأمين آب: 87
-5-3-3 گازهاي طبي: 93
-6-3-3 سيستم تصفيه هوا 97
-7-3-3 سيستم تهويه مطبوع: 100
-8-3-3 سيستم آكوستيك: 106
-9-3-3 ايمني در برابرآتش و دود: 107
-10-3-3 ايمني در برابر زلزله: 108
-11-3-3 ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيكي داخل بخش. 108

فصل چهارم رساله معماری بیمارستان :استانداردها و ضوابط طراحي
-1-4 كليات و نظرهاي كلي 112
-2-4 طراحي بناي بيمارستان: 115
-3-4 شكل بنا: 118
-4-4 راهروها، درها، پل هها، آسانسورها 119
-5-4 فضاهاي مراقبتي، عملكرد و ساختار، طرح كلي اتا قها و ايستگاه پرستاري: 121
-6-4 فضاي مراقبت و تجهيز اتاق بيماران: 122

فصل پنجم نمونه هاي بيمارستاني
-1-5 بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد: 126
-2-5 بيمارستان امام خميني 131
-3-5 بيمارستان آموزشي 400 تختخوابي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 132
(Houston,Tenas) Denton A.Cooley -4-5 بيمارستان 135
(Su ffoik,Virginia) Louise obici -5-5 بيمارستان 136

نتيجه گيري: 138
فهرست منابع: 139

دیدگاهتان را بنویسید