خانه / دانلود رایگان معماری / برنامه فیزیکی رایگان / برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب
برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

خدمات درمانی

سطح کل
جراحی 557
اورژانس 309
درمانگاه تخصصی 576
فیزیوتراپی 150
بستری مردان 454
بستری زنان 454
بخش ICU 359
بخش آنپیو 195
جمع کل 3090
خدمات تشخیص سطح کل
آزمایشگاه 126
خدمات اداری سطح کل
مدیریت 279
ورودی اصلی 212
جمع کل 491
خدمات کارکنان سطح کل
نمازخانه 30
غذاخوری کارکنان 127
کتابخانه 143
سالن اجتماعات 163
کافی شاپ 165
مهمانسرا 125
جمع کل 753
خدمات پتشتیبانی سطح کل
استریل 170
انبارها 148
آشپزخانه 290
رخت شورخانه 161
نگهداری جسد 44
کاخداری 114
تأسیسات 443
جمل کل 1370
جمع کل زیربنای بیسمارستان                           5830
ورودی اصلی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی اصلی
پیش ورودی 10 10
اطلاعات 4 4
انتظار عمومی 70 70
توالت مرد و زن 2 4 8
اتاق اپراتور تلفن 15 15
اتاق مددکار اجتماعی (بیمه گری) 24 24
صندوق و ترخیص 12 12
جمع سطوح خالص 143
سطح رفت آمد درون بخش35% 50
سطح خالص زیربنا 193
سطح اسکلت و دیوارها 10% 3/19
سطح ناخالص زیربنا 212~3/212
بخش اورژانس
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
پیش ورودی  تلفن عمومی 6 6
محل پارک برانکارد-تیراژ 12 12
سالن انتظار بیماران سرپایی 15 15
توالت همراه بیمار 3 2 6
توالت صندلی چرخدار 4 2 8
پذیرش 6 6
اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی 12 12
اتاق تجدید حیات قلبی تنفسی 24 24
سالن بیماران تحت نظر مرد و زن 7 6 42
کابین معاینه و درمان 8 4 32
استریل فرعی 8 8
اتاق پزشک 9 9
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی و فضای کار تمیز 14 14
اتاقکار کثیف 8 8
توالت بیمار مرد و زن 3 2 6
رختکن کارکنان
فضای رختکن 4 2 8
جمع سطوح خالص 216
سطح رفت و آمد درون بخشی 3% 8/64
سطح خالص زیربنا 8/280
سطح اسکلت و دیوارها10% 08/28
سطح ناخالص زیربنا 309~88/308
بخش درمانگاه قلب
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
سالن ورودی درمانگاه و پذیرش
پیش ورودی 9 9
انتظار بیمار 60 60
پذیرش بیمار و صندوق 9 9
توالیت مرد و زن 3 2 6
توالت صندلی چرخدار 3 3 9
بایگانی و تایپ 14 14
مدیریت درمانگاه 14 14
داروخانه 14 14
بوفه 12 12
درمانگاه داخلی
پذیرش فرعی 12 12
استراحت پرسنل 8 8
اتاق پزشک و معاینه 14 4 56
اتاق ECG 10 2 20
اتاق تست ورزش 12 12
اتاق بازتوانی 20 20
بخش رادیوگرافی
منشی 6 6
بایگانی 8 8
اتاق ملحفه تمیز 8 8
انبار فیلم 9 9
توالت کارکنان 2 2 4
اتاق تاریک 6 6
اتاق کنترل 6 6
رادیوگرافی 41 41
توالت بیمار مرد و زن 2 2 4
رختکن بیمار 6 6
استراحت پرسنل 9 9
آبدارخانه 6 6
جمع سطوح خالص 388
سطح رفت و آمد درون بخشی 35% 8/135
سطح خالص زیربنا 8/523
سطح اسکلت و دیوارها10% 38/52
سطح ناخالص زیربنا 576~1/576
بخش جراحی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی و تعویض لباس
پیش ورودی 8 8
ایستگاه کنترل و برنامه 6 6
قسمت ورودی
فضای رختکن 8 2 16
آماده سازی بیمار با 3 تخت 12 12
فضای پوشیدن روپوش و کفش 5 2 10
قسمت خروج 2
فضای رختکن 5 2 10
فضاس دست شویی 3 2 6
دوش 3 2 6
آمادگی و ریکاوری
فضای آمادگی با 3 تخت 18 18
اتاق دارو 8 2 16
اتاق کار کثیف 6 2 12
اتاق عمل
اتاق عمل 49 2 98
اتاق اسکراب دگان 7 2 14
CSICU 30 30
CICU 20 20
انبار استریل فرعی 8 2 16
قبل از عمل 12 2 24
فضاهای پشتیبانی
اتاق سرپرست بخش 6 6
اتاق استراحت کادر و آبدارخانه 12 12
محل پارک رادیولوژی سیار 2 2
ایستگاه پرستاران و گزارش نویسی جراحان 6 6
انبار استریل اصلی 12 12
انبار تجهیزات 15 15
جمع سطوح خالص 375
سطح رفت و آمد 35% 25/131
سطح اسکلت و دیوارها10% 62/50
سطح ناخالص زیربنا 57~85/556
بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضای بیماران سرپایی
انتظار بیماران 12 12
پذیرش و بایگانی 6 6
اتاق نمونه گیری خون 3 2 6
توالت نمونه گیری 3 2 6
فضای آزمایشگاهی
بیوشیمی 22 22
خون شناسی 18 18
اتاق جمع اوری و آماده سازی نمونه ها 6 6
شست و شو و استریلیزاسیون 12 12
جمع سطوح خالص 88
سطح رفت و آمد درون بخشی30% 4/26
سطح خالص زیربنا 4/114
سطح اسکلت و دیوارها10% 44/11
سطح ناخالص زیربنا 126~84/125
بخش مراقبت ویژه I.C.U
نام فضا سطح ناخالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
کابین مراقبت بیماران 45 45
حمام بیمار با برانکارد 7 7
کابین بهترین بیمار ایزوله 24 24
پست icu 52 52
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ 9 9
اتاق بسرتی موقت قلب 60 60
توالیت 2 2 4
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ جهت icu و بستری موقت قلب 20 20
راهرو مشاهده 30 30
جمع سطوح خالص 251
سطح رفت و آم 30% 3/75
سطح خالص زیربنا 3/326
سطح اسکلت و دیوارها10% 63/32
سطح ناخالص زیربنا 359 ~93/358
بخش بستری 14 تخت خوابی مردان
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضای بیماران
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت 28 2 56
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت 12 2 24
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت 30 2 60
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت 30 30
اتاق پزشک بخش 16 16
آماده سازی و تحویل لباس 16 16
گزارش نویسی 15 15
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری 8 8
اتاق تمیز و کارتمیز 6 6
اتاق نگهداری وسایل کثیف 6 6
استراحت پرستاران 9 9
سرویس پرسنل 2 2 4
بستری CCU مردان 56 56
جمع سطوح خالص 306
سطح رفت و آمد 35% 107
سطح خالص زیربنا 1/413
سطح اسکلت و دیوارها10% 3/41
سطح ناخالص زیربنا 454~4/454
بخش بستری 14 تخت خوابی نان
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای بیماران
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت 28 2 56
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت 12 2 24
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت 30 2 60
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت 30 30
اتاق پزشک بخش 16 16
آماده سازی و تحویل لباس 16 16
گزارش نویسی 15 15
فضای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری 8 8
اتاق دارو  و کارتمیز 6 6
اتاق نگهداری وسایل کثیف 6 6
استراحت پرستاران 9 9
سرویس پرسنل 2 2 4
بستری CCU مردان 56 56
جمع سطوح خالص 306
سطح رفت و آمد 35% 107
سطح خالص زیربنا 1/413
سطح اسکلت و دیوارها10% 3/41
سطح ناخالص زیربنا 454~4/454
بخش آنژیوگرافی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی بخش
پذیرش 6 6
محل پارک برانکارد 2 2
فضای انتظار بیماری 6 6
اتاق پزشک بخش 12 12
انبار وسایل 3 3
اتاق کنترل 8 8
اتاق عمل آنژیوگرافی 24 24
توالت 3 3
جمع سطوح خالص 64
سطوح رفت و آمد 35% 4/23
سطح خالص زیربنا 4/86
سطح اسکلت و دیوارها10% 64/8
سطح ناخالص زیربنا 95~08/95
بخش فیزیوتراپی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
پذیرش و انتظار
پذیرش و بایگانی 6 6
انتظار بیماران 15 15
دفتر تایپیست 13 13
فضای درمانی
سالن حرکت درمانی 32 32
کابین های برق درمانی 6 4 24
فضاهای پشتیبانی
نگهداری کیسه های سردوگرم و ملافه تمیز 3 3
توالت و دوش صندلی چرخدار 3 2 6
توالت کارکنان 3 2 6
جمع سطوح خالص 105
سطح رفت و آمد درون بخشی 30% 5/31
سطح خالص زیربنا 5/136
سطح اسکلت و دیوارها10% 65/13
سطح ناخالص زیربنا 150~15/150
نگهداری جسد
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
اتاق مسئول 6 6
کالبد شکافی 13 13
سردخانه با گنجایش 2 جسد 8 8
رختکن 3 3
توالت 3 3
جمع سطوح خالص 33
سطح رفت و آمد 20% 6/6
سطح خالص زیربنا 6/39
سطح اسکلت و دیوارها10% 96/3
سطح ناخالص زیربنا 44~56/44
بخش کاخ داری
نگهداری زباله 45 2 90
جمع سطوح خالص 90
سطح رفت و آمد 15% 5/13
سطح خالص زیربنا 5/103
سطح اسکلت و دیوارها10% 35/10
سطح ناخالص زیربنا 114~85/113
بخش استریل
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
قسمت استریل
پیش ورودی به انبار 3 3
انبار 12 12
اتاق دریافت وسایل استریل 6 6
قسمت کثیف
فضای شست و شوی ابزار و وسایل 15 15
فضای بارگیری ماشینهای شست و شوی دو طرفه 3 2 6
قسمت تمیز
فضای بسته بندی ابزار و وسایل 12 12
شست و شوی اولیه 24 24
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه گازی 2 2
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه بخاری 2 2
استریزیسیون 18 18
اتاق سرپرست 16 16
پرسنل
رختکن کارکنان مرد 3 3
دوش 2 2
رختکن کارکنان زن 3 3
دوش 2 2
توالت کارکنان 3 3
جمع سطوح خالص 129
سطح رفت و آمد 20% 8/25
سطح خالص زیربنا 8/154
سطح اسکلت و دیوارها10% 48/15
سطح ناخالص زیربنا 170~28/170
بخش آشپزی
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
انبارهای روزانه 8 8
فضاهای آماده سازی 17 17
فضاهای پخت 45 45
نگهداری و آماده کردن سینی 25 25
نگهداری ظروف 14 14
شست و شو 35 35
دوش و رختکن 6 2 12
توالت 3 2 6
اتاق سرپرست 5 5
انبار مواد غذایی خشک 32 32
سردخانه 12 12
سردخانه و یخچال 8 8
جمع سطوح خالص 219
سطح رفت و آمد 20% 8/43
سطح خالص زیربنا 8/262
سطح اسکلت و دیوار10% 28/26
سطح ناخالص زیربنا 290~08/289
بخش رخت شوی خانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
رختشوی خانه
فضای تفکیکی رخت کثیف 6 6
سالن رختشویی خانه
فضای شست و شوی عمومی 4 4
فضای آبگیری 3 3
فضای خشتکن 5/2 5/2
فضای اتوی ملافه 12 12
فضای اتوی پرس 8 8
فضای اتوی دستی 3 3
فضای لکه گیری 2 2
فضای بازبینی-تاکردن-طبقه بندی 6 6
تعمیرات خیاط خانه 24 24
شست وشوی عفونی 12 12
فضای پشتیبانی
انبار کلی 10 10
اتاق مسئول 14 14
توالت 3 2 6
انبار رخت تمیز 15 15
جمع سطوح خالص 5/127
سطح رفت و آمد 15% 125/19
سطح خالص زیربنا 625/146
سطح اسکلت و دیوار10% 66/14
سطح ناخالص زیربنا 161~2/161
بخش تأسیسات
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
تأسیسات
تکنسین 12 12
پست ترانس 30 30
انبار یدکی 16 16
موتورخانه 98 98
هواسازی 60 60
اتاق باطری 30 30
کندانسور 12 2 24
ترابری 80 80
جمع سطوح خالص 350
سطح رفت و آمد 15% 5/52
سطح خالص زیربنا 5/402
سطح اسکلت و دیوار10% 25/40
سطح ناخالص زیربنا 443~75/442
سالن اجتماعات
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
محل نشستن 100 100
سن 21 21
اتاق نور 4 4
اتاق صوت 4 4
جمع سطوح خالص 129
سطح رفت و آمد 15% 35/19
سطح خالص زیربنا 35/148
سطح اسکلت و دیوار10% 83/14
سطح ناخالص زیربنا 163~18/163
بخش انبارها
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
انبارهای عمومی
انبار کالا و تجهیزات پزشکی 25 25
انبار غذا و لوازم دفتی 10 10
انبار مواد ووسایل کاخداری 5 5
انبار ملحفه و لباس 35 35
انبار وسایل 16 16
اتاق مسئول و انبار بایگانی راکد 18 18
توالت و دستشویی کارکنان 3 3
جمع سطوح خالص 112
سطح رفت و آمد 20% 4/22
سطح خالص زیربنا 4/134
سطح اسکلت و دیوار10% 44/13
سطح ناخالص زیربنا 148~8/147
کتابخانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
ورودی 6 6
دفتر آموزش 10 10
کلاس درس 11 11
مخزن کتاب 20 20
محل مطالعه 36 36
سابن کامپیوتر 18 18
توالت 6 2 12
جمع سطوح خالص 113
سطح رفت و آمد 15% 95/16
سطح خالص زیربنا 95/129
سطح اسکلت و دیوار10% 99/12
سطح ناخالص زیربنا 143~9/142
بخش نمازخانه
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
نمازخانه
پیش ورودی 2 2 4
سالن نمازخانه 10 2 20
محل وضو 2 2 4
جمع سطوح خالص 28
سطح رفت و آمد 0
سطح خالص زیربنا 28
سطح اسکلت و دیوار10% 8/2
سطح ناخالص زیربنا 30~8/30
بخش غذاخوری
غذاخوری کارکنان
توالت و دستشویی 3 2 6
پیشخوان توزیع غذا 14 14
سالن غذاخوری 80 80
جمع سطوح خالص 100
سطح رفت و آمد 15% 15
سطح اسکلت و دیوار10% 5/11
سطح ناخالص زیربنا 127~5/126
کافی شاپ
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
محل انتظار کودکان 100 100
فروشگاه 30 30
جمع سطوح خالص 130
سطح رفت و آمد 15% 5/19
سطح خالص زیربنا 5/149
سطح اسکلت و دیوار10% 9/14
سطح ناخالص زیربنا 165~85/164
مهمانسرا
ورودی 6 6
توالت و سرویس 5 2 10
دستشویی 2 2
حمام 4 4
آشپزخانه 8 3 24
هال و پذیرایی 16 2 48
اتاق خواب 9 9
جمع سطوح خالص 103
سطح رفت و آمد 10% 3/10
سطح خالص زیربنا 3/113
سطح اسکلت و دیوار10% 33/11
سطح ناخالص زیربنا 125~6/124
بخش مدیریت
نام فضا سطح خالص بنا تعداد سطح خالص کل
فضاهای اداری
اتاق رئیس و شورای پزشکی 40 40
اتاق منشی 15 15
اتاق مدیر پرستاری 22 22
اتاق رئیس امور اداری 20 20
دبیرخانه 20 20
اتاق کارمندان 12 12
اتاق بایگانی اسناد پزشکی 15 15
حسابداری و بایگانی 25 25
اتاق کامپیوتر و سرور 28 28
آبدارخانه 6 6
جمع سطوح خالص 203
سطح رفت و آمد درون بخشی 10% 75/50
سطح خالص زیربنا 75/253
سطح اسکلت و دیوار10% 37/25
سطح ناخالص زیربنا 279~1/279

دیدگاهتان را بنویسید